Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Przemysław Gogojewicz"

Prokura jako sposób zarządzania w przedsiębiorstwie mięsnym


  Prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa udzielanego w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym działalności gospodarczej w przedsiębiorstwie mięsnym. Prokury można udzielić jedynie osobie fizycznej mającej pełną zdolność do czynności prawnych. Zakres prokury w firmie mięsnej może być bardzo szeroki, gdyż dotyczyć może praktycznie wszystkich spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.Zgodnie z art. 109(1) kodeksu cywilnego prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę (w naszym przypadku podmiot na rynku mięsnym), które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem tego podmiotu. Prokura obejmuje swoim zakresem zarówno czynności sądowe, jak i pozasądowe przedsiębiorstwa mięsnego. Czynności pozasądowe to przede wszystkim zawieranie i rozwiązywanie umów, w tym także umów o pracę, czyli mówiąc ogólnie reprezentowanie firmy mięsnej wobec osób trzecich. Do czynności pozasądowych można również zaliczyć prowadzenie wewnętrznych spraw firmy. Z kolei czynności sądowe, to przykładowo wnoszenie pozwu, ustanowienie pełnomocnictw procesowych, zawieranie ugody w procesie. Należy zauważyć, że tak szeroki zakres uprawnień składających się na prokurę ma jednak pewne wyjątki. Zgodnie z ustawą kodeks cywilny, prokura nie upoważnia do: ● zbycia podmiotu mięsnego, ● dokonania czynności prawnej, na podstawie której następuje oddanie podmiotu do c[...]

Pełnomocnictwo w firmie mięsnej


  Pełnomocnictwo w firmie mięsnej jest zagadnieniem bardzo praktycznym z punktu widzenia zarządu firmy. To właśnie dyspozycja przedsiębiorcy wydana pełnomocnikowi pozwala temu drugiemu rozwiązywać wiele spraw wagi szczególnej. Z samej istoty pełnomocnictwa wynika, że pełnomocnik w celu wywołania poprzez swoje działanie pożądanego skutku dla mocodawcy (firmy mięsnej) musi oświadczyć osobie trzeciej, że działa w imieniu zainteresowanego. Inaczej istniałoby prawdopodobieństwo, że pełnomocnik działa we własnym imieniu.Informacje wstępne Ze względu na zakres umocowania (umowa pomiędzy właścicielem firmy mięsnej a pełnomocnikiem) wyróżnia się pełnomocnictwo ogólne, pełnomocnictwo do czynności określonego rodzaju (rodzajowe) i pełnomocnictwo do poszczególnej czynności prawnej (szczególne). Zakres umocowania to nic innego jak wola wyrażona na piśmie do wykonania w imieniu przedsiębiorcy określonych rzeczy, np. zakupu zwierząt, maszyn, nieruchomości. Zakres umocowania zależy przede wszystkim od woli mocodawcy. Pełnomocnictwem określa się dokument zawierający oświadczenie woli zainteresowanego. Udzielenie pełnomocnictwa musi zawierać wyrażenie: "udzielam pe[...]

Renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy


  Przysługuje ubezpieczonemu (rolnikowi, domownikowi), który spełnia łącznie następujące warunki: - jest trwale lub okresowo całkowicie niezdolny do pracy w gospodarstwie rolnym, - całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym powstała w okresie podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu lub w okresach wymienionych poniżej w pkt 1 i 2, lub nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów, - podlegał ubezpieczeniu emerytalnorentowemu przez wymagany okres wynoszący co najmniej: - 1 rok - jeżeli całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym powstała w wieku do 20 lat, - 2 lata - jeśli niezdolność ta powstała w wieku powyżej 20 lat do 22 lat, - 3 lata - jeśli niezdolność ta powstała w wieku powyżej 22 lat do 25 lat, - 4 lata - jeśli niezdolność ta powstała w wieku powyżej 25 lat do 30 lat, - 5 lat - jeśli niezdolność ta powstała w wieku powyżej 30 lat; wymagane 5 lat powinno przypadać w okresie ostatnich 10 lat przed złożeniem wniosku o przyznanie renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy. Do okresów podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, od których zależy prawo do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, zalicza się również okresy: - podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych i członków ich rodzin w latach 1983-1990, - prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia, przed dniem 1 stycznia 1983 r., - od których zależy prawo do emerytury zgodnie z przepisami emerytalnymi (okresy składkowe i nieskładkowe, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych). Okresów, o których mowa wyżej, nie zalicza się do okresów ubezpieczenia, jeżeli zostały one zaliczone do okresów, od których zależy prawo do emerytury lub renty na podstawie odrębnych przepisów. Z orzecznictwa Przesłanką nabycia prawa do renty rolniczej[...]

Kary umowne w praktyce firm budowlanych DOI:10.15199/33.2015.07.38


  odszkodo- Kary umowne w praktyce firm budowlanych mgr Przemysław Gogojewicz1) DOI: 10.15199/33.2015.07.38 141 PRAWO W BUDOWNICTWIE www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 7 ’2015 (nr 515) wania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego, przy czym nieważne jest jej zastrzeżenie przy zobowiązaniach pieniężnych. Kara umowna różni się zatem istotnie od odsetek za opóźnienie. Zgodnie z przyjętą linią orzecznictwa zastrzeżenie w umowie kary umownej w wysokości trzykrotności odsetek ustawowych należy uznać za ustalenie odsetek umownych, dokonując wykładni treści umowy przy uwzględnieniu kryteriów określonych w art. 65 § 2 Kodeksu cywilnego. Decydująca jest treść zobowiązania i wola stron, nie zaś określenie użyte w umowie. Kara umowna w umowie Klauzula kary umownej nie stanowi zasadniczego elementu zawartego przez strony kontraktu, w szczególności nie wpływa bezpośrednio na jego zasadniczą treść, czyli zakres praw i obowiązków stron wynikających z umowy. Jej postano[...]

Mierzenie odległości od okien budynku do placu zabaw i wysypiska śmieci DOI:10.15199/33.2017.01.25

Czytaj za darmo! »

W polskim prawie wiele uwagi poświęca się zagadnieniom odległości między obiektami m.in. ze względu na hałas czy nieprzyjemny zapach. Nie sposób budować np. śmietnika lub placu zabaw w bezpośrednim sąsiedztwie bloku. Odległość placu zabaw od okien Przepis § 40 ust. 3 rozporządzenia z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690) określa minimalną odległość od okien budynku do zespołu urządzeń znajdujących się na placu zabaw, a nie od ogrodzenia tego placu (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 7 października 2015 r. II OSK 306/14 Mierzenie odległości od okien budynku). Przedmiotem ustaleń faktycznych przedstawianych przez stronę skarżącą kasacyjnie odmiennych od tych, które poczyniły w postępowaniu organy administracyjne i podzielił sąd pierwszej instancji, jest spór o to[...]

Utrzymanie budynku w należytym stanie DOI:10.15199/33.2017.02.17


  Pra- DOI: 10.15199/33.2017.02.17 Utrzymanie budynku w należytym stanie mgr Przemysław Gogojewicz1) PRAWO W BUDOWNICTWIE wo budowlane niemożna stosować rozszerzająco, przez nakładanie obowiązku naprawienia wad powstałych przed wyodrębnieniem się lokali mieszkalnych w nieruchomości, tj. przed faktycznym powstaniem wspólnoty mieszkaniowej. Z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane wynika, że obiekty budowlane lub ich części, będące w budowie lub wybudowane[...]

Umowy w praktyce elektroinstalatora DOI:


  Rozwój umów jest jednym z głównych źródeł wzrostu relacji gospodarczych, w których uczestniczą przedsiębiorcy sektora instalacyjnego. Mogą oni wybierać między umowami określonymi ustawowo oraz umowami, których treść powstaje dzięki inwencji samych stron do skonstruowania nowego stosunku prawnego.Najczęściej taka potrzeba wynika z jakichś nowych relacji gospodarczych, spowodowanych np. udziałem elektroinstalatora zagranicznego w sytuacji, gdy okazuje się, że ustalone ustawowo warunki umów są niewystarczające. Może to rodzić potrzebę skorzystania z elementów kilku nazwanych umów, powodując mieszany stosunek prawny, albo też sformułowana treść umowy nie ma żadnych, mniej lub bardziej oczywistych, odnośników ustawowych. Praktyka życia gospodarczego pokazuje bowiem, że elektroinstalatorzy często posiłkują się jedynie umowami kodeksu cywilnego (KC) jako pewnego rodzaju wskaźnikiem. Bardzo często pomiędzy sobą zawierają rożnego rodzaju umowy, których praktyka spowodowała, że często są wyrażane w literaturze prawa jako "umowy nienazwane". Umowa o udostępnienie tajemnicy Tajemnica jest integralnie związana z obrotem gospodarczym, w którym poruszają się partnerzy biznesowi. Implikuje to kwalifikację podmiotową umowy, której stronami są przedsiębiorcy w rozumieniu art. 43(1) KC. Przedsiębiorca posiadający tajemnicę technologiczną, techniczną, biznesową, lub też innego rodzaju poufną informację, mający zamiar jej udostępnienia innemu przedsiębiorcy, może tego dokonać poprzez umowę o udostępnienie tajemnicy przedsiębiorstwa. W umowie takiej elektoinstalator będzie nazwany "udostępniającym", natomiast drugą stronę umowy można określ[...]

Ochrona danych osobowych przez elektroinstalatora DOI:


  Szybki postęp techniczny i globalizacja przyniosły nowe wyzwania w dziedzinie ochrony danych osobowych. Skala zbierania i wymiany danych osobowych znacząco wzrosła. Dzięki technologii zarówno przedsiębiorstwa prywatne, jak i organy publiczne mogą na niespotykaną dotąd skalę wykorzystywać dane osobowe w swojej działalności.W rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych za "dane osobowe" uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfi kowanej lub możliwej do zidentyfi kowania osoby fi zycznej. Osobą możliwą do zidentyfi kowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfi kacyjny albo jeden lub kilka specyfi cznych czynników określających jej cechy fi zyczne, fi zjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań. Zasady ochrony danych Osoby fi zyczne coraz częściej udostępniają informacje osobowe publicznie i globalnie. Technologia zmieniła gospodarkę i życie społeczne i powinna nadal ułatwiać swobodny przepływ danych osobowych w Unii Europejskiej oraz ich przekazywanie do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, równocześnie zaś powinna zapewniać wysoki stopień ochrony danych osobowych. Zasady ochrony danych powinny mieć zastosowanie do wszelkich informacji o zidentyfi kowanych lub możliwych do zidentyfi kowania osobach fi zycznych. Spseudonimizowane dane osobowe, które przy użyciu dodatkowych informacji można przypisać osobie fi zycznej, należy uznać za informacje o możliwej do zidentyfi kowania osobie fi - zycznej. Aby stwierdzić, czy dana osoba fi zyczna jest możliwa do zidentyfi kowania, należy wziąć pod uwagę wszelkie rozsądnie prawdopodobne sposoby (w tym wyodrębnienie wpisów dotyczących tej samej osoby), w stosunku do których istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, że zostaną w[...]

Bezpieczeństwo użytkowania maszyn i urządzeń technicznych DOI:


  Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii przez cały okres ich użytkowania. Montaż, eksploatacja i obsługa maszyn powinny być zgodne z dokumentacją techniczno-ruchową. Maszyny z własnym napędem powinny mieć urządzenia do włączania i wyłączania, łatwo dostępne dla obsługującego, sprawnie działające i zabezpieczone przed przypadkowym włączeniem.Sprawność Maszyny i narzędzia oraz ich urządzenia ochronne powinny być utrzymywane w stanie sprawności technicznej i czystości zapewniającej użytkowanie ich bez szkody dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz stosowane tylko w procesach i warunkach, do których są przeznaczone. O dostrzeżonych wadach lub uszkodzeniach maszyny pracownik powinien niezwłocznie zawiadomić przełożonego. Uwaga pracodawco! Pracodawca powinien podjąć działania mające na celu zapewnienie, że maszyny są właściwe do wykonywania pracy lub odpowiednio przystosowane do jej wykonywania oraz mogą być użytkowane bez pogorszenia bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników. Dokonując wyboru maszyny, przedsiębiorca powinien brać pod uwagę specyfi czne warunki i rodzaj wykonywanej pracy, a także istniejące w miejscu pracy zagrożenia istotne dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, w szczególności na stanowisku pracy; pracodawca powinien uwzględniać dodatkowe zagrożenia związane z użytkowaniem maszyny. Powinien zastosować odpowiednie rozwiązania mające na celu zminimalizowanie ryzyka związanego z użytkowaniem maszyn, jeżeli maszyny nie mogą być użytkowane bez ryzyka dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników. Maszyny mają w szczególności zabezpieczać pracownika przed: ? doznaniem urazu, ? działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, ? porażeniem prądem elektrycznym, ? nadmiernym hałasem, Uwaga!?Urządzenia,?których?uszkodzenie?stwierdzono?w czasie ?pracy,?powinny?być?niezwłocznie?zatrzymane?i wyłączone? z zasilania?energią[...]

Praktyka dotycząca odpadów budowlanych DOI:


  Firmy prowadzące roboty budowlane powinny przestrzegać przepisów ustawy o odpadach (Dz.U. 2019 poz. 701 ze zm.), która służy ochronie środowiska, życia i zdrowia ludzi, a przedmiotem regulacji są środki: ● ograniczające i zmniejszające negatywny wpływ na środowisko oraz zdrowie ludzi wynikający z wytwarzania i gospodarowania odpadami; ● ograniczające ogólne skutki użytkowania zasobów i poprawiające efektywność ich użytkowania. Trudności w definiowaniu odpadu wiążą się przede wszystkim z brakiem obiektywnego kryterium pozwalającego wyodrębnić taką kategorię substancji i przedmiotów.Worzecznictwie i praktyce nikomu dotychczas nie udało się opisać w sposób jednoznaczny cech charakterystycznych odpadów. W związku z tym przedsiębiorca [...]

 Strona 1