Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Lucyna Badura"

Metody badań właściwości antypoślizgowych płytek ceramicznych

Czytaj za darmo! »

Dotychczas w większości przypadkó­w wyboru płytek ceramicznych dokonywał klient kierując się przede wszystkim walorami estetycznymi, a więc wzorem i barwą. Obecnie wraz z rozwojem budownictwa w układzie kompleksowym projektanci i inwestorzy wymagają pełnej charakterystyki płytek ceramicznych, a szczegó­lnie określania parametru antypoślizgowości oraz ścieralności. Własności przeciwpoślizgow[...]

Antypoślizgowość i ścieralność szkliwionych płytek ceramicznych

Czytaj za darmo! »

Płytki ceramiczne, to szlachetny materiał budowlany. Używane są do wykańczania ścian i podłóg w domach prywatnych, budynkach użyteczności publicznej, sklepach i biurach oraz na różnego rodzaju balkonach i tarasach. Tak szerokie zastosowanie płytki ceramiczne zawdzięczają swoim walorom estetycznym - dekoracyjnym i właściwościom mechanicznym. To właśnie wygląd zewnętrzny płytek ceramicznych jest źródłem zadowolenia użytkownika wynikającego z przebywania w przyjemnym otoczeniu. Wzrastająca liczba zwolenników stosowania płytek ceramicznych jest owocem dostępnej na rynku, bogatej oferty wzorów i kolorów oraz odpowiednich wymiarów płytek. Płytki ceramiczne charakteryzują się wieloma właściwościami, które określone są w dokumentach normalizacyjnych. W niniejszym artykule skoncentruję się jedynie nad bardzo ważnymi parametrami antypoślizgowości i ścieralności płytek ceramicznych w czasie użytkowania. Odporność na ścieranie określa się metodą PEI polegającą na oznaczeniu odporności powierzchni płytek szkliwionych na ścieranie pod wpływem ruchu obrotowego obciążenia ścierającego i ocenie zmiany tej powierzchni przez wizualne porównanie płytek badanych poddanych ścieraniu oraz płytek nie poddanych ścieraniu. Metoda PEI zakłada sześć klas ścieralności od 0-do 5, przy czym klasa 0 jest najniższą klasą a klasa 5 odnosi się do płytek o najwyższej odporności na ścieranie. Wskazując klasę należy podać również liczbę obrotów, która spowodowała zmianę powierzchni. Antypoślizgowość charakteryzuje zdolność powierzchni posadzki do przeciwdziałania poślizgowi. Obecnie powszechnie stosowana jest klasyfikacja skuteczności antypoślizgowej określanej zgodnie z metodą podaną w niemieckiej normie DIN 51130. Metoda polega na ustaleniu wartości kąta akceptowalnego, tj. kąta, przy którym osoba chodząca w obuwiu ze znormalizowanymi spodami, po posadzce o określonym nachyleniu do poziomu, zaczyna się ślizgać. Zgodnie z klasyfikacją wyróżnia się p[...]

Dobór płytek ceramicznych do obiektów sportowych

Czytaj za darmo! »

W związku z organizacją Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012 w Polsce realizowane są inwestycje związane z budową stadionów. Wśród materiałów przeznaczonych do wykończenia wnętrz projektanci przewidzieli również płytki ceramiczne. Dokonując wyboru rodzaju płytek, należy brać pod uwagę rodzaj pomieszczenia, w jakim będą użytkowane, a także funkcje estetyczne i użytkowe, jakie będą musiały spełniać. Z jednej strony płytki muszą być dostosowane do charakteru wnętrza, a więc np. do dominującej stylistyki, umeblowania czy oświetlenia. Z drugiej zaś powinny mieć właściwości techniczne, takie jak: odporność na ścieranie, odporność na poślizg (przeciwpoślizgo[...]

Znowelizowana norma PN-EN 14411:2016-09 DOI:


  Polski Komitet Normalizacyjny opublikował 08.09.2016 r. znowelizowaną normę PN-EN 14411:2016-09 Płytki ceramiczne - Definicja, klasyfikacja, właściwości, ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych i znakowanie. Norma EN 14411:2016 została opracowana przez Komitet Techniczny CEN/TC 67 Płytki ceramiczne, pod nadzorem udzielonym CEN przez Komisję Europejską oraz Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu i uwzględnia podstawowe wymagania dyrektyw UE. W Polsce normę tę przyjęto metodą uznaniową, a więc w wersji angielskiej i zastąpiła ona dotychczasową PN-EN 14411:2013-04. Dokument ten obejmuje płytki ceramiczne produkowane metodą ciągnienia lub prasowania na sucho, przeznaczone do wykładania ścian i podłóg, w tym także schodów zarówno wewnątrz, jak też na zewnątrz budynków. W znowelizowanej normie podane zostały właściwości płytek ceramicznych, w tym także mozaiki, tzn. elementów o dowolnym formacie, które można dopasować do kwadratowego obszaru o powierzchni 49 cm2. Z normy PN-EN 14411:2016-09 wyłączone zostały: P wyroby podklejane na siatce; P ceramiczne akcesoria i wykończenia dekoracyjne, takie jak wykończenia krawędzi, narożniki, cokoły, ograniczniki, wyoblenia, koraliki, płytki wypukłe i wklęsłe oraz inne dodatkowe elementy; P płytki ceramiczne wykonane inną metodą niż ciągnienia lub prasowania na sucho; P płytki ceramiczne prasowane na sucho, nieszkliwione o nasiąkliwości wodnej większej niż 10%; P płytki ceramiczne stosowane jako zewnętrzne wykończenie drogowe; P płytki ceramiczne stosowane jako wykończenie sufitów lub sufi[...]

Jakie informacje powinny się znajdowac na opakowaniu płytek ceramicznych? DOI:


  Zasady wprowadzania wyrobów budowlanych do sprzedaży reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. (CPR) ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. Dokument ten określa zasady oznaczania wyrobów budowlanych znakiem CE oraz informacje, jakie temu oznakowaniu powinny towarzyszyć. Przepisy te są w różny sposób interpretowane zarówno przez producentów wyrobów budowlanych, jak też organy kontroli rynku. Polska Unia Ceramiczna zrzeszająca osoby i firmy związane z krajową branżą płytek ceramicznych, bazując na doświadczeniach zdobytych podczas kontroli wyrobów przez jednostki zewnętrzne, dokonała analizy informacji zamieszczanych na opakowaniach produktów. Zgodnie z art. 9 pkt 1 rozporządzenia CPR, oznakowanie CE umieszcza się na wyrobie budowlanym lub na jego etykiecie w sposób widoczny, czytelny i trwały. W przypadku gdy nie jest to możliwe ze względu na charakter wyrobu, oznakowanie CE należy umieszczać na opakowaniu lub na dokumentach towarzyszących. Oznakowaniu towarzyszą dwie ostatnie cyfry roku, w którym zostało ono po raz pierwszy umieszczone. Producenci płytek stosują oznakowanie pokazane na rysunku 1. Ponadto na opakowaniach znajduje się nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikujący, pozwalający w łatwy i jednoznaczny sposób określić nazwę i adres producenta. Inspektorzy utrzymują stanowisko, że powinna to być [...]

Pocienione płytki ceramiczne z Ceramiki Paradyż


  W ofercie marki My Way by Paradyż Group znajdują się kolekcje płytek ściennych FIT, które zostały wykonane innowacyjną metodą pocieniania. Technologia FIT Polega na zastosowaniu specjalnego lepiszcza organicznego, jako dodatku do masy ceramicznej, wskutek czego płytki zyskują zdecydowanie większą wytrzymałość mechaniczną na surowo i po wysuszeniu. Dzięki temu możliwa jest redukcja grubości gresów o 40-50% (do 5 mm). Natomiast w przypadku monocottury (płytka podłogowa) można ją ograniczyć do 6 mm, a w monoporozie (płytka ścienna) do 7 mm (po prasie). Warto dodać, że obniżenie grubości płytki ściennej poniżej 7 mm mogłoby być ryzykowne ze względu na zbytnie zmniejszenie jej wytrzymałości na surowo i po wypaleniu. Ponadto w procesie pocieniania gresów redukuje się ilość angoby i szkliwa nanoszonych na płytkę. Można też zastosować tylko jedną aplikację, tzw. angobo-szkliwo. W przypadku monoporozy nie zmienia się ilość nakładanego szkliwa. Technologia FIT umożliwia produkcję płytek strukturalnych, ale przy monoporozie głębokość struktury nie powinna przekraczać 1 mm. Podczas podawania lepiszcza do masy odbywa się jego cyrkulacja za pomocą pompy w zbiorniku ze[...]

Zastosowanie wybranych narzędzi jakości do monitorowania poziomu jakości płytek ceramicznych

Czytaj za darmo! »

Metody i narzędzia zastosowane w organizacji służą do zbierania i gromadzenia danych, opracowywania analiz, a następnie podejmowania odpowiednich decyzji na podstawie faktów.Organizacje, które wdrożyły system zarządzania jakością na podstawie wymagań zawartych w normie ISO 9001:2000 powinny, zgodnie z pkt. 8 tej normy, zaplanować i wdrożyć procesy monitorowania, pomiaru, analizy i doskonalen[...]

 Strona 1