Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Lech Królikowski"

Przyczynek do geodezji i kartografii Warszawy cz. II DOI:


  W wyniku działania Lindleyów (ojca i syna, tj. Williama oraz Williama Heerleina) oraz całego grona osób współpracujących, powołano w mieście stosowne służby, a w terenie założono osnowę geodezyjną oraz stworzono lokalną triangulację. Do 1886 r. Wydział Mierniczy wykonał pomiary wszystkich ulic na lewym brzegu Wisły oraz założył niezbędną sieć poligonową. Pierwsza lindleyowska sieć triangulacyjna (I rzędu) składała się z punktu centralnego, którym był krzyż na zborze ewangelickim. Po raz pierwszy ten punkt był głównym w sieci triangulacyjnej założonej w naszym mieście podczas pomiarów w latach 1818-19.Pozostałe punkty to: sygnał na budynku przy ul. Bagatela, krzyż żeliwnego pomnika na Czystem (rosyjski pomnik na pamiątkę szturmu Warszawy w 1831 r.), sygnał na specjalnej konstrukcji wzniesionej na Polu Powązkowskim, sygnał na głównym gmachu Cytadeli Warszawskiej (budynek ten nie istnieje) oraz krzyż na innym rosyjskim pomniku przy ulicy Pomnikowej na Grochowie (obecnie: Terespolskiej). Żeliwne pomniki na Czystem i Grochowie miały po 11 m wysokości. Sieć triangulacyjna II rzędu składała się z 46 punktów. Do 1896 r. ustawiono w Warszawie 2186 punktów czterech sieci. Do sieci tej podwiązano sieć poligonową, w której odległość między punktami nie przekraczała 250 m. Jednocześnie na obszarze miasta wyznaczono ciągi niwelacji precyzyjnej oraz niwelacji technicznej. Rzędne poszczególnych reperów określono w odniesieniu do "zera" Wisły. Zbudowanie precyzyjnej i wysokiej klasy osnowy geodezyjnej poziomej pionowej, było podstawą sporządzenia wielkoskalowej mapy Warszawy w skali 1 : 250. Podstawowe prace wykonane były w okresie od 1881 r. do 1886 r. W budżecie miasta na 1884 r. znalazły się stosowne kwoty na sfinansowanie wykonania całkowicie nowego planu miasta. W 1896 roku prace zakończono (urządzono 2186 punktów), a Wydział Mierniczy przekształcono[...]

Przyczynek do geodezji i kartografii Warszawy DOI:


  W pewnym uproszczeniu można przyjąć, iż współczesna geodezja narodziła się wraz z utworzeniem w 1747 r. w Paryżu przez Daniel-Charlesa Trudaine’a École des Ponts et Chaussées (Szkoła Dróg i Mostów), istniejącej do dziś jednej z najznakomitszych wyższych technicznych szkół świata. Powstanie szkoły wiąże się z podjętym we Francji w 1745 r. programem pomiaru powierzchni państwa przy zastosowaniu techniki trójkątów (triangulacja). Technika ta nie była nowością, ale jej zastosowanie z możliwie najwyższą precyzją pomiarów było nową jakością. FRANCUSKIE POCZĄTKI Wykonane w 1745 r. pomiary powierzchni Francji wykazały, iż jest ona o ok. 10% większa niż wykazywana wcześniej. Sieć triangulacyjna z 1745 r. posłużyła także do stosunkowo szybkiego wykonania dokładnej mapy Francji. Podobnie było na Wyspach Brytyjskich, gdzie prace nad wielką siecią triangulacyjną rozpoczęto w 1783 r. Pomiar powierzchni poszczególnych krajów zaistniał na przełomie XVIII i XIX w., czyli równolegle z powstaniem w Europie pierwszych wyższych uczelni technicznych, do rozwoju bowiem zarówno geodezji, jak też kartografii, był niezbędny odpowiednio wysoki poziom matematyki, ale także umiejętność konstruowania precyzyjnych przyrządów pomiarowych. Nie bez znaczenia był również proces ujednolicania miar, czego początkiem było wprowadzenie wzorca metra (tymczasowy - przyję[...]

Polscy budowniczowie Petersburga DOI:


  Dzieje naszego państwa i narodu od ok. połowy XVIII w. bardzo silnie związane są z Petersburgiem. Tam 24 października 1795 r. podpisany został trzeci rozbiór Polski, tam w 1798 r. zmarł ostatni polski monarcha i tam w okresie poprzedzającym wybuch I wojny światowej mieszkało ok. 70 tys. Polaków.Miasto to, od co najmniej połowy XIX w. jest wielką metropolią rangi światowej, którą dziś zamieszkuje (oficjalnie) 5,3 mln ludzi. Powierzchnia (1400 km2 ) jest prawie trzykrotnie większa od powierzchni Warszawy. Stolica carów musiała mieć dla swego splendoru odpowiednio szerokie ulice oraz wspaniałe pałace, kamienice i budynki użyteczności publicznej tak zaprojektowane, by podkreślały potęgę państwa i panującego domu Romanowów. W imperium carów Warszawa była trzecim pod względem wielkości miastem, ale znacznie ustępowała stolicy. Turyści znają głównie Newski Prospekt i okolice, a to tylko niewielki fragment miasta. Istnieją całe kilometry gęstej miejskiej zabudowy sprzed I wojny światowej i wręcz niezmierzone "nowostrojki" - osiedla z okresu ZSRR oraz wznoszone obecnie. Centrum Petersburga natężeniem ruchu, wielkości[...]

Inżynier Piotr Drzewiecki - pierwszy prezydent stolicy Niepodległej RP DOI:


  Trzeciego maja 1916 r. w Warszawie miała miejsce wielka uroczystość narodowa. Po raz pierwszy od utraty niepodległości w stolicy Polski, pod narodowymi sztandarami świętowano rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Pomysłodawcą i organizatorem tego wielkiego przedsięwzięcia był inżynier Piotr Drzewiecki. Piotr Drzewiecki urodził się 29 maja 1865 r. przy ul. Długiej 21 w Warszawie. Ojcem był Stanisław - kupiec, a matką - Józefa z d. Hintz. Piotr wychowany został w środowisku staromiejskiego kupiectwa warszawskiego, co - moim zdaniem - wywarło przemożny wpływ na jego dalsze życie. Zapisany został do Warszawskiej Szkoły Realnej. Była to państwowa szkoła zawodowa z rosyjskim językiem wykładowym. Swymi początkami sięgała pijarskiego Collegium Regium, z XVII w. W 1880 r., a więc w czasie, gdy uczył się tam Piotr Drzewiecki, szkoła miała 408 uczniów, z czego 124, tj. 30,4 %, to synowie mieszczan, a 85 % uczniów szkoły, to katolicy. Warszawska Szkołą Realna była wówczas jedyną w Królestwie państwową szkołą o charakterze technicznym. Była to szkoła o bardzo dobrym poziomie, o czym świadczy fakt, iż w dziesięcioleciu 1878-1888 aż 206 jej absolwentów podjęło studia wyższe. Z tej liczby 82 - w tym Piotr Drzewiecki - wybrało studia w pet[...]

Michał Doliwo-Dobrowolski - współtwórca cywilizacji technicznej XX wieku

Czytaj za darmo! »

Opracowując niniejszy artykuł, Autorzy kierowali się następującymi przesłankami: 1. Ludzie techniki - genialni uczeni, twórcy i wynalazcy - są słabo obecni w świadomości zbiorowej Polaków. 2. Ze względów historyczno-politycznych narodowość niektórych z nich, a przynajmniej ich polskie korzenie były dotąd mało eksponowane w historii nauki i techniki powszechnej w naszym kraju. 3. Michał Doliwo-Dobrowolski - urodzony w Rosji w czasie rozbiorów, Polak z pochodzenia, obywatel rosyjski i szwajcarski działający w Niemczech - jak mało kto spełnia warunki, by stać się jednym z symboli zjednoczonej Europy. Z tych też względów wszelkie działania promujące tę postać w Polsce i za granicą wydają się celowe i zasadne. Rocznice wydarzeń albo - niejako przypadkowo - wydobyte na światło dzi[...]

 Strona 1