Wyniki 1-10 spośród 34 dla zapytania: authorDesc:"Paweł KIEŁBASA"

Oszczędny jednofazowy falownik do grzania indukcyjnego z odzyskiem energii pracujący z trzecią harmoniczną DOI:10.15199/48.2017.12.24

Czytaj za darmo! »

Falowniki są urządzeniami stosowanymi do przekształcania prądu stałego na prąd przemienny o częstotliwości dostosowanej do potrzeb odbiorcy energii, przy czym energię prądu stałego falownik pobiera najczęściej z prostownika zasilanego z sieci elektroenergetycznej. Częstotliwość prądu pracy falownika nie jest powiązana z częstotliwością sieci. Falowniki stosowane są powszechnie między innymi w pracy badawczej, technice ultradźwiękowej, grzejnictwie indukcyjnym, napędach elektrycznych, układach przetwarzania napięć [1,6]. W historii rozwoju elektrotechniki przemysłowej najpierw rozwiązano problemy wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej, potem budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych. W tym czasie problem włączania urządzenia lub maszyny elektrycznej do sieci zasilającej były sprawą stosunkowo łatwą i prostą. Na przełomie XIX i XX wieku regulację mocy maszyn i urządzeń elektrycznych wykonawczych stosowano w bardzo ograniczonym zakresie wykorzystując proste i nieekonomiczne metody, a sama regulacja była stosowana głównie dla silników prądu stałego. Znaczącym postępem było wprowadzenie do praktyki przemysłowej tzw. Układu Leonarda umożliwiającego ciągłą regulację prędkości obrotowej a więc i mocy wykonawczego silnika prądu stałego. Został zaprojektowany i zbudowany w 1893 roku przez amerykańskiego inżyniera elektryka i wynalazcę Harry’ego Warda Leonarda (1861-1915). Pierwsza połowa XX wieku związana była z powszechnym wykorzystaniem prądu przemiennego w przemyśle z zastosowaniem trójfazowego system przesyłu i rozdziału energii elektrycznej. Urządzenia prądu przemiennego (zwłaszcza silniki elektryczne), sprawiały duże trudności przy próbach regulacji ich mocy, dlatego często były używane metody mechaniczne rzadziej metody elektrotechniczne lub elektroniczne. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku znacząco rozwinęła się technika półprzewodnikowych elementów sterowanych. Zaczęto stosować p[...]

Problemy asymetrii napięciowej baterii kondensatorów wielkoczęstotliwościowych stosowanych przy grzaniu indukcyjnym DOI:10.15199/48.2018.01.10

Czytaj za darmo! »

Kondensator jest jednym z najwcześniej wymyślonych i wykonanych przez człowieka elementem obwodów elektrycznych. W styczniu 1746 roku matematyk, filozof, lekarz i astrolog Pieter van Musschenbroek (ur.1692r.;zm.1761r.) i jego asystent laboratoryjny Andreas Cuneus (ur.1712r.;zm.1778r.) w Leyden w Holandii wynaleźli i zbudowali pierwszy kondensator zwany "butelką lejdejską" ("Leyden jar") [1]. Była to folia metalowa przedzielona dielektrykiem umieszczona w słoiku szklanym przypominającym kształtem butelkę. Odpowiednio połączone butelki lejdejskie tworzyły "baterie", których elementy mogły być połączone szeregowo albo równolegle. Butelkę lub ich baterię można było napełnić ładunkiem elektrostatycznym za pomocą maszyny elektrostatycznej z obracaną kulą odlaną z siarki, wynalezionej w 1662 roku przez niemieckiego fizyka i budowniczego Otto von Guericke (ur.1602r.;zm.1686r.). Doświadczenia z udziałem baterii butelek lejdejskich były niebezpieczne dla życia osób je wykonujących. Niemiecki prawnik, uczony Ewald Jürgen Georg von Kleist (ur.1700r.;zm.1748r.), w latach 1722 - 1747 dziekan katedry w Kamieniu Pomorskim, był drugim niezależnym wynalazcą butelki lejdejskiej, którą zbudował już w listopadzie 1745 roku, jednak wynalazek przypisany został do Leyden miasta pierwszego z wymienionych wynalazców. Jeszcze na przełomie XVIII i XIX wieku butelki lejdejskie stosowane były przez fizyków do prowadzenia badań. Na ziemiach polskich pierwsze kondensatory zastosowane były w telekomunikacji kolejowej, podczas budowy linii telegrafów kolejowych na Drodze Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej przez firmę "Siemens & Halske" z Berlina w 1852 roku [2]. Prąd powstający w linii telegrafu w czasie wyładowania atmosferycznego był prądem chwilowym szybkozmiennym, zmieniającym swój kierunek i zwrot. Napięcie elektryczne wyładowania było znaczne i dochodziło do miliona woltów. Natomiast prąd telegraficzny jest prądem stałym przerywanym, to znaczy płynący[...]

Wykorzystanie emisji biofotonów do parametryzacji jakościowej produktów spożywczych DOI:10.15199/48.2017.01.37

Czytaj za darmo! »

W badaniach podjęto próbę określenia możliwości wykorzystania zjawiska opóźnionej luminescencji materii organicznej do oceny jej właściwości istotnych z punktu widzenia prozdrowotnego jej wykorzystania. W celu realizacji eksperymentu zbudowano stanowisko pomiarowe wyposażone z fotopowielacz służący do identyfikacji fotonów emitowanych przez wzbudzaną optycznie materię organiczną. Proces pomiaru liczby emitowanych biofotonów odbywał się automatycznie do czego wykorzystano środowisko programowania LabView. Odnotowano zróżnicowanie liczby biofotonów w obrębie badanych grup produktów spożywczych, stwierdzenie to dotyczy produktów finalnych oraz składowych stanowiących ich recepturę. Zaobserwowano, że istnieje praktyczna możliwość różnicowania materii organicznej pod względem stopnia emisji biofotonów. Abstract In the following studies there has been made an attempt to determine the possibility of using the phenomenon of delayed luminescence of organic matter to evaluate its properties relevant to its health promotion use. In order to carry out the experiment there was built a measurement station equipped with a photomultiplier tube used to identify the photons emitted by the optically excitable organic matter. The process of measuring the number of emitted bio-photons took place automatically for what LabView programming environment was used. There has been a diversification of the number of bio-photons within the investigated food groups, this statement applies to the final products and components constituting their recipe. It has been observed that there is a practical possibility of differentiation of organic matter in terms of the level of biophotons emissions. (The use of bio-photons emission for the quality parameterization of food products) Słowa kluczowe: biofotony, fotopowielacz, jakość żywności, luminescencja Keywords: biophotons, photomultiplier, food quality, luminescence Wstęp Określanie jakości żywności, szczególnie w przypadku j[...]

Wpływ promieniowania mikrofalowego na stopień eliminacji mikroorganizmów w wierzchniej warstwie gleby DOI:10.15199/48.2017.12.27

Czytaj za darmo! »

Promieniowanie mikrofalowe stosowane jest w wielu dziedzinach i różnorakich procesach produkcyjnych. Wykorzystuje się zarówno efekt termiczny jak i nietermiczny oddziaływania mikrofalowego np. do niszczenia wirusów, bakterii, grzybów [1,2,3]. Szeroko rozpowszechnione jest zastosowanie promieniowania mikrofalowego do sterylizacji sprzętu medycznego, dezynfekcji żywności, i odpadów [4,5]. W produkcji roślinnej wykorzystuje się promieniowanie mikrofalowe na różnych etapach procesu technologicznego, najczęściej na etapie stymulacji materiału sadzeniakowego [6,7]. Podjęto również udane próby selektywnego niszczenia chwastów w produkcji ekologicznej [8] w przypadku roślin szybkorosnących. Biorąc pod uwagę środowisko glebowe a szczególnie mikroorganizmy w nim występujące należy stwierdzić że wpływ promieniowania mikrofalowego na nie jest mało rozpoznany, świadczy o tym niewielka ilość publikacji naukowych [9,10], podobna sytuacja dotyczy gleb leśnych [11,12,13]. Problem komplikuje fakt, że badania wpływu promieniowania mikrofalowego na mikroorganizmy wykazały zróżnicowaną reakcję na to promieniowanie [14]. Mikrofale są jednym z rodzajów promieniowania elektromagnetycznego o długości fali od 1mm do 30 cm, czyli o częstotliwości ok. od 1 - 300 GHz. Promieniowanie mikrofalowe charakteryzuje się dużą pochłanialnością przez materię. Odbywać się to może dwojako, na drodze polaryzacji dipolowej oraz dzięki przewodnictwu jonowemu. Pierwszy rodzaj pochłaniania energii mikrofal przez materię występuje w sytuacji, gdy materiał podany temu promieniowaniu posiada dipole. Są to cząsteczki chemiczne, które pod wpływem działania pola elektrycz-nego fali elektromagnetycznej ustawiają się zgodnie ze zwrotem i kierunkiem oddziałującego pola. Ze względu na zmianę wektora pola elektrycznego, co pół okresu fali dipole, na które działa dane pole również zmieniają swoje położenie, a co za tym idzie obracając się uderzają w kolejne cząstki. Druga metoda[...]

Koncepcja modelowania wyładowania pulsacyjnego pola elektrycznego (PEF) w produktach przemysłu rolno - spożywczego DOI:10.15199/48.2018.12.25

Czytaj za darmo! »

Surowce przemysłu spożywczego w większości przypadków są nietrwałe. Organizmy żywe, na skutek zachodzących procesów życiowych, powodują znaczące straty w procesie przechowywania żywności. W celu jej ochrony przed zepsuciem, wykorzystywane są zróżnicowane procesy utrwalania. Najbardziej rozpowszechnione są techniki chemiczne oraz cieplne. W obu przypadkach występują jednak istotne wady, powodujące zmiany w składzie chemicznym oraz parametrach organoleptycznych produktów poddawanych wspomnianym obróbkom. Alternatywą dla tych technik jest wykorzystanie oddziaływania wyładowań elektrycznych na produkty spożywcze. Proces ten pozwala jednocześnie na zachowanie wartości odżywczej, cech organoleptycznych oraz właściwego stanu higienicznego przetwarzanego produktu. W celu sprawdzenia skuteczności tej metody, wykonano badania zawartości składników odżywczych takich jak: witamina C, polifenole oraz wartość opisującą aktywność antyoksydacyjną na soku jabłkowym, porównując sok nieutrwalony z trzema rodzajami tego produktu poddanym działaniu metody PEF w zakresach 200, 300 oraz 400 imp. Zawartość witaminy C pozostała nie niższa niż w soku nieutrwalanym. Porównanie zawartości polifenoli, odpowiedzialnych za działanie przeciwnowotworowe oraz korzystne dla układu krwionośnego, wykazało, że już po upływie 24h ilość tych związków w próbkach utrwalanych jest większa niż w nieutrwalanym soku. Taki sam wynik uzyskano zestawiając aktywność antyoksydacyjną soków, co oznacza że próbki poddane metodzie PEF zawierały większy potencjał do działań antyoksydacyjnych, co wpływa na wspomaganie naturalnych mechanizmów obronnych człowieka, ochronie przeciw nowotworom oraz chorobie niedokrwiennej serca. Technologia PEF jest obecnie uważana za jedną z najbardziej obiecujących metod inaktywacji mikroorganizmów w żywności [1 ÷ 5]. Pola elektryczne w zakresie 5-50 kV/cm generowane przez zastosowanie krótkich impulsów wysokiego napięcia pomiędzy dwoma elekt[...]

Analiza spadków napięć w instalacjach elektrycznych ciągników rolniczych i ich konsekwencje na mechatroniczne układy sterujące DOI:10.15199/48.2018.12.51

Czytaj za darmo! »

Współczesne technologie wykorzystują maszyny, które pracują z dużymi wydajnościami pozwalającymi obniżyć jednostkowe koszty produkcji. Stopień precyzji w organizacji pracy maszyn wymusza szczegółową analizę każdej składowej czasu pracy a następnie jego minimalizację. Możliwości techniczne pozwalają na śledzenie maszyny w czasie rzeczywistym i generowanie informacji o szacowanym ekonomicznym wyniku jej pracy. Stopień informatyzacji pozwala sterować ustawieniami maszyn zdalnie poprzez wirtualny terminal odciążając tym samym operatora, który ma dostęp do interaktywnej pomocy ze strony dyspozytora, dodatkowo może wykorzystywać doświadczenia innych operatorów. Powszechny dostęp do Internetu sieci GSM oraz systemu GPS pozwolił praktycznie zautomatyzować technologie przyczyniając się do optymalizacji procesu pracy. Gwarancją prawidłowej pracy urządzeń elektrycznych i elektronicznych jest stała wartość napięcia zasilającego. Układy zasilające urządzeń mogą być również przystosowane do niewielkich zmian napięcia zasilającego, co poprawia niezawodność pracy. Jest to szczególnie ważne w przypadku odbiorników zasilanych prądem stałym. Spadki napięć są szczególnie uciążliwe w przypadku instalacji niskiego napięcia, a z takimi mamy do czynienia w przypadku pojazdów samochodowych i ciągników rolniczych, gdzie najczęściej występują instalacje o napięciu 12 i 24 V [1]. Decydujący wpływ na wartość napięcia wybranego do zasilania instalacji pojazdu ma moc znamionowa rozrusznika (od 0,3 do 11kW), która zależy od wielkości i typu silnika spalinowego [2]. Niskie napięcie zasilania rozrusznika powoduje konieczność jego pracy przy prądach dochodzących do 1000 A [1, 2]. Zastosowany rozrusznik o określonej mocy i napięciu znamionowym determinuje wybór akumulatora o wystarczającej pojemności, aby przy niskich temperaturach nie następował znaczny spadek napięcia i prędkości obrotowej rozrusznika [2, 3]. Zmiany prędkości obrotowej, mocy, momentu na[...]

Wykorzystanie tensometrii oporowej do przestrzennej identyfikacji zróżnicowania wybranych właściwości gruntu DOI:10.15199/48.2019.01.14

Czytaj za darmo! »

Wyodrębnienie obszarów na powierzchni pola jest bardzo złożone i wymaga zaawansowanych środków technicznych potrafiących realizować swoje funkcje w czasie rzeczywistym. Uwzględnić należy wiele czynników a dużym wyzwaniem jest jak największe uproszczenie wyznaczania granic tych obszarów na podstawie jednego czynnika i określenie jego korelacji ze zmiennością danego parametru produkcyjnego [1]. Wśród najważniejszych czynników znajdują się właściwości gleby. Badanie zmienności środowiska glebowego dla celów realizacji rolnictwa precyzyjnego. Niektóre parametry gleby są zmienne w czasie i przestrzeni i uchwycenie tej zmienności metodami tradycyjnymi jest czasochłonne, pracochłonne i kosztowne. Z tego powodu powstało wiele technologicznie zaawansowanych urządzeń, dzięki którym w trybie pomiaru ciągłego (on-the-go) z wykorzystaniem detekcji zbliżeniowej (proximal sensing) można w czasie rzeczywistym pozyskać duże ilości danych w warunkach polowych [2,3]. Jednym z bardziej istotnych i mało rozpoznanych właściwości pól uprawnych jest identyfikacja miejsc o nadmiernym podpowierzchniowym zagęszczeniu gleby. Do identyfikacji wykorzystuje się różne czujniki w tym te, które wykorzystują czujniki tensometryczne. Tensometry oporowe w porównaniu z innymi tensometrami wyróżniają się dużą czułością, co pozwala mierzyć bardzo małe odkształcenia z dużą dokładnością. Wynika to z ich charakterystyki liniowej i wiąże się z możliwością stosowania w układach pomiarowych wzmacniaczy. Niewielkie wymiary tensometru pozwalają badać zjawiska spiętrzenia naprężeń, a z powodu małych mas nadają się do badania procesów dynamicznych. Nie są wrażliwe na drgania i wstrząsy, mogą pracować w wysokich temperaturach i ciśnieniach, można je również stosować na powierzchniach zakrzywionych ponadto zapewniają łatwość sterowania i rejestracji badanych wielkości. Układ pomiarowy Opory robocze narzędzia wzorcowego (rys. 1) zmierzono wykorzystując ramę wyposażoną w c[...]

Stanowisko do stymulacji zróżnicowanym polem elektromagnetycznym substancji biologicznej DOI:10.15199/48.2019.03.16

Czytaj za darmo! »

Oddziaływanie pola elektromagnetycznego na organizmy żywe stanowi przedmiot badań wielu autorów, co umożliwiają coraz lepsze środki techniczne i wysublimowane metody wymuszeń i rejestracji reakcji organizmu na te wymuszenia. Brak jest jednoznacznych dowodów charakteru oddziaływania oddziaływania pól elektromagnetycznych na żywe organizmy - zarówno pozytywnego czy negatywnego, ponieważ w dużej mierze oddziaływanie to nie wywołuje jednoznacznych reakcji, a efekty są zwykle nieliniowe [1,2,3,4]. Silne pola magnetyczne znalazły np. w diagnostyce medycznej - tomografii magnetyczno-rezonansową (NMR), która w sposób nieinwazyjny pozwala otrzymać obrazy wnętrza ciała. W trakcie badania pacjent poddadawany jest kombinacji silnego pola magnetycznego o indukcji 1.5 -2.0 T (ok. 50 tysięcy razy silniejsze niż pole magnetyczne Ziemi) i zmiennych pól gradientowych i radiofalowych. Badania wskazują również na oddziaływanie pól elektromagnetycznych na rośliny, np. niektóre gatunki, które cały czas rosły w polu o częstotliwości 50 Hz posiadają większą zawartość suchej masy, powierzchnie asymilacyjną liści oraz bardzo dobrze rozbudowany system korzeniowy. Pozwala to roślinom na łatwiejszy dostęp do substancji odżywczych, wody z gleby i zwiększenie produktywności procesu fotosyntezy [5]. Pole elektromagnetyczne ma wpływ również na transport związków organicznych - hormonów wzrostu (auksyn), obdarzonych ładunkiem elektrycznym oraz wpływa na substancje chemiczne w roślinach. Prawidłowa ekspozycja na pola elektromagnetycznego o wysokiej częstotliwości zmniejsza zachorowalność nasion, zabijając patogeny znajdujące się na powierzchni nasion, jednocześnie nie wpływając na zdolność kiełkowania. Jednakże pole o wysokiej częstotliwości może wywoływać również negatywne skutki w roślinach m.in. może przyspieszyć powstanie białka szoku termicznego [5]. Odnotowano również wpływ zmiennego pola elektromagnetycznego na kształt bulw ziemniaka. Wykazano korzy[...]

Porównanie zróżnicowania przewodności elektrycznej gleby wykonanej urządzeniem Topsoil Mapper i jej charakterystyk penetrometrycznych DOI:10.15199/48.2020.01.32

Czytaj za darmo! »

Określenie zmienności warunków produkcyjnych w obrębie powierzchni areału staje się kluczowym zagadnieniem współczesnych wielkotowarowych technologii produkcji żywności. Wysublimowane technologicznie systemy upraw wymagają do ich optymalnej realizacji dużej ilości danych, których pozyskanie powinno być nieinwazyjne i wymagające minimalnego nakładu czasowego. Jedną z najbardziej niezawodnych, najprostszych w wykonaniu i najczęściej stosowanych metod do charakterystyki zmienności w obrębie powierzchni pola produkcyjnego jest pomiar przewodności elektrycznej EC (ang. Electrical Conductivity) jego profilu, czyli zdolności materiału do przewodzenia prądu elektrycznego [1,2]. Gleba przewodzi prąd elektryczny przez frakcję płynną (woda), stałą (minerały ilaste) oraz mieszane warstwy cząsteczek i roztworu glebowego [3,4]. W przeciwieństwie do przewodności elektrycznej właściwej EC, mierzonej w laboratorium poprzez pomiar przepływu prądu elektrycznego w zawiesinie gleby i wody, przewodność całkowitą mierzoną w warstwie gleby bezpośrednio na polu określa się mianem przewodności pozornej ECa (ang. apparent conductivity) [5,6]. Przewodność elektryczna ECa w warunkach polowych wyznaczana jest z wykorzystaniem indukcji elektromagnetycznej EMI (ang. ElectroMagnetic Induction) i powszechnie wyrażana w milisiemensach na metr (mS·m-1) lub oporności elektrycznej ER (ang. Electrical Resistivity) podawanej w omach na metr (Ω·m-1) [7]. Konduktometry kontaktowe są zbudowane z kilku par elektrod w postaci obracających się tarcz stalowych płytko zagłębionych w glebie. Odległość między elektrodami decyduje o głębokości pomiaru [8]. Czujniki bezkontaktowe działają na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Metoda polega na pomiarze wzajemnej indukcyjności dwóch obwodów elektrycznych, w którym obwód magnetyczny zamyka się przez glebę. Urządzenie składa się z jednostki emitującej primary current, primary field oraz jednostki odbierając[...]

Identyfikacja Zróżnicowania Struktury Reologicznej Gruntu na Podstawie Map Przewodności Elektrycznej DOI:10.15199/48.2020.02.15

Czytaj za darmo! »

Na fazę stałą gleby składają się cząstki mineralne, organiczne i organiczno mineralne, w różnym stopniu rozdrobnienia [1]. Stopień ten wpływa w istotny sposób na wiele właściwości gleby [1, 2]. Procentowy udział w glebie grup cząstek o określonych wielkościach nazywa się składem mechanicznym gleby [1]. Głównym czynnikiem wpływającym na wysokość uzyskiwanych plonów [2, 3, 4] jest rodzaj gleby i jej skład mechaniczny. Od składu mechanicznego (granulometrycznego) uzależniona jest zdolność gleby do magazynowania wody i składników pokarmowych niezbędnych do rozwoju roślin. Szczególnie ważną frakcją jaka występuje w glebie jest ta podlegająca szybkiemu wymywaniu z profilu glebowego i nosząca nazwę frakcji części spławianych. Właśnie w tej frakcji następuje zatrzymanie składników pokarmowych i materii organicznej. Wzrost procentowego udziału tej frakcji w glebie znacząco poprawia jej właściwości sorpcyjne [5]. Dzięki temu możliwe jest zoptymalizowanie dawek nawozowych, które nie tylko dostarczą niezbędnych składników roślinom, ale również zwiększą zasobność gleby dla następnych roślin. Według niektórych autorów lepszym wskaźnikiem do zakwalifikowania danego pola do przestrzennie zmiennego nawożenia jest zmienność glebowa w aspekcie jej tekstury, określona na podstawie skanowania elektromagnetycznego [6, 7]. Jest to głównym wyzwaniem stawianym w przypadku technologii rolnictwa precyzyjnego [2, 3]. W przypadku tej technologii produkcji nieodzownym staje się wykorzystanie wyników z przeprowadzonych pomiarów konduktometrem przewodności elektrycznej EM38 do przygotowania map przestrzennej zmienności, na podstawie których wykonywane będą przestrzennie zmienne zabiegi nawożenia lub uprawy przy wykorzystaniu systemów nawigacyjnych z odbiornikiem GNSS [8-10]. Konduktometr EM38 kanadyjskiej firmy Geonics Limited pozwala na pomiary do głębokości 1.5 m w układzie pionowych dipoli oraz do 0.75 m w układzie poziomych dipoli (pionowych anten[...]

 Strona 1  Następna strona »