Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"Kazimierz PIWOWARCZYK"

Analiza emisji promieniowanej pojazdów spalinowych DOI:10.12915/pe.2014.07.053

Czytaj za darmo! »

Artykuł dotyczy problemów kompatybilności elektromagnetycznej platform mobilnych dla pojazdów wojskowych. Emisje pochodzące z różnego typu silników spalinowych mają duży wpływ na pracę pozostałych elementów elektronicznych montowanych na tych pojazdach. W artykule zaprezentowana została metodologia pomiaru emisji promieniowanej od pojazdów z różnymi silnikami spalinowymi oraz przedstawiono i opisano stanowisko laboratoryjne do pomiaru emisji promieniowanej. Abstract. This article refers to EMC problems of electromagnetic compatibility of mobile platforms for military vehicles. Emissions from different types of combustion engines have a big impact on the work of other electronic components mounted on these vehicles. This article presents a methodology of measuring radiated emissions from vehicles with combustion engines, as well as describes the laboratory stand for measurement of radiated emissions. Analysis of radiated emissions of vehicle internal combustion Słowa kluczowe: kompatybilność elektromagnetyczna, emisja promieniowana, ekranowanie. Keywords: electromagnetic compatibility, radiated emissions , shielding. doi:10.12915/pe.2014.07.53 Wstęp Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników pomiaru natężenia pola elektrycznego (poziomu zaburzeń promieniowanych) emitowanego przez badane pojazdy spalinowe oraz agregat prądotwórczy w zakresie częstotliwości od 10kHz do 6GHz. Do pomiarów wykorzystano komorę bezodbiciową wraz z aparaturą pomiarową znajdującą się w Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej na Wydziale Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej. W celu analizy uzyskanych wyników poziomu zaburzeń promieniowanych wykonano pomiary natężenia pola elektrycznego dla następujących pojazdów i agregatu: - pojazd spalinowy typu QUAD (wewnątrz komory bezodbiciowej), - pojazd spalinowy typu DROMADER (wewnątrz komory bezodbiciowej), - agregat prądotwórczy HONDA (wewnątrz komory bezodbiciowej[...]

Model analityczny impulsu HPEM DOI:10.12915/pe.2014.07.054

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiony został model analityczny impulsu HPEM-UWB (ang. High Power Electromagnetic Environment - Ultra Wideband) propagowanego w komorze bezodbiciowej. Model analityczny został opracowany na podstawie wyników pomiarów impulsów uzyskanych z generatora HPEM-UWB. Opisane zostało również stanowisko pomiarowe, na którym odbywał się pomiar. Pomiary odbywały się w komorze bezodbiciowej Wydziału Elektroniki w Wojskowej Akademii Technicznej. Abstract. The article presents the analytical model of HPEM-UWB pulse (High Power Electromagnetic Environment - Ultra Wideband) propagated in the anechoic chamber. The analytical model is based on the measurement results obtained from the pulse generator HPEM-UWB. It presents also the laboratory stand, where the measurements were made. The measurements took place in the anechoic chamber of the Electronics Department at the Military University of Technology. Analytical model of the HPEM pulse Słowa kluczowe: impuls elektromagnetyczny, model analityczny, komora bezodbiciowa. Keywords: electromagnetic pulse, analytical model, anechoic chamber. doi:10.12915/pe.2014.07.54 Wstęp Celem artykułu było przedstawienie opracowanego modelu analitycznego impulsu HPEM-UWB propagowanego w komorze bezodbiciowej. Model analityczny został opracowany na podstawie wyników pomiarów impulsów uzyskanych z generatora HPEM-UWB. Impuls elektromagnetyczny wielkiej mocy określany jako HPEM jest to impuls o bardzo krótkim czasie trwania (rzędu nanosekund) i o wielkiej mocy (rzędu kilkudziesięciu gigawatów). Impuls HPEM często nazywany jest również bombą E ze względu na możliwość powodowania nieodwracalnych uszkodzeń wszelkiego sprzętu elektronicznego znajdującego się w zasięgu rażenia takiego impulsu. Impulsy HPEM po raz pierwszy zaobserwowane zostały jako efekt uboczny przy wybuchach bomb atomowych, okazało się również, że zasięg takiego promieniowania znacznie przekracza dotychczas wykorzystywane środki rażeni[...]

POMIAR ZAKRESU CZĘSTOTLIWOŚCI PRACY W PAŚMIE PODSTAWOWYM DLA TERMINALI SATELITARNYCH VSAT DOI:10.15199/59.2018.6.63


  1. WSTĘP Stacje VSAT (ang. Very Small Aperture Terminals) są małymi, tanimi naziemnymi stacjami satelitarnymi, które wyposażone są w niewielkie anteny (typowo od 1 m do 2 m), nadajniki RF małej mocy (typowo od 0,5 W do 2 W) oraz w modemy i przetworniki sygnałów, tworzące zwartą konstrukcję. Stacje mogą być bardzo łatwo instalowane na dachu, na ścianie lub na parkingu samochodowym przed biurowcem użytkownika, w którym są umieszczane urządzenia końcowe. Stacje mogą być wykorzystywane w sposób bardzo wygodny i ekonomiczny w celu połączenia urządzeń końcowych użytkowników z głównym komputerem, umieszczonym w odległym centrum przetwarzania danych. Stacje VSAT są zwykle wykorzystywane do przekazywania danych cyfrowych. Jednakże jest możliwe użycie ich do transmisji sygnałów dźwięku i/lub obrazu, wyposażając je w odpowiednie kodery/ dekodery dźwięku/obrazu lub odbiorniki TV. W celu demodulacji analogowych sygnałów FM TV [1]. Rys. 1. Sieć VSAT o konfiguracji gwiaździstej Stacje VSAT często pracują w sieci gwiaździstej, jak przedstawiono na rys. 1. Stacje VSAT komunikują się z dużą stacją naziemną, zwaną stacją centralną. W tym przypadku rodzaj modulacji, przepływność transmisyjna, kodowanie i metody dostępu dla kanału wychodzącego (od stacji centralnej do stacji VSAT) oraz dla kanału przychodzącego (od stacji VSAT do stacji centralnej) są zwykle zróżnicowane, w celu efektywnego wykorzystania kanału satelitarnego, przy zastosowaniu metod zwielokrotnionego dostępu. W tego typu sieciach VSAT dane użytkownika są zwykle przetwarzane przez stacje VSAT i stację centralną, tak aby efektywnie wspomagać różnorodne protokoły sieci komputerowej [1]. Rys. 2. Sieć VSAT o konfiguracji punkt - punkt Są także używane połączenia punkt - punkt między stacjami VSAT, jak pokazano na rys. 2. W tym przypadku rodzaj modulacji oraz format nadawanych i odbieranych przez stację VSAT sygnałów jest zwykle taki sam, a dane użytkownika przechodzą zwykle prz[...]

Pomiar odporności urządzeń wojskowych na oddziaływanie PEM

Czytaj za darmo! »

Urządzenia lub zestawy urządzeń wojskowych powinny spełniać wymagania, dotyczące progów odporności na promieniowanie w zakresie częstotliwości od 2 MHz do 40 GHz. Zostały one określone w normie NO 06 A200. Badane urządzenie nie powinno wykazywać żadnego wadliwego działania, pogorszenia charakterystyki parametrów użytkowania oraz odchyleń od określonych wskazań - ponad tolerancje określone w oddzielnej specyfikacji - podczas poddawania działaniu promieniowanych pól elektromagnetycznych (PEM) w zakresie częstotliwości podanym powyżej. podstawie danych pochodzących z kalibracji pola elektromagnetycznego wykonanego przed pomiarami zasadniczymi. STANOWISKO POMIAROWE Pomiary natężenia pola elektromagnetycznego wmiejscu położenia EUT wykonuje się za pomocą sondy pola elektrycznego. P[...]

Pomiar odporności urządzeń informatycznych na promieniowane pole elektryczne o częstotliwości radiowej w zakresie (80-1000) MHz

Czytaj za darmo! »

Referat dotyczy problemów EMC urządzeń cywilnych. Przedstawiono w nim metodologię pomiarów oraz opis stanowiska do pomiaru odporności tych urządzeń na oddziaływanie pola elektrycznego o częstotliwości radiowej zgodnie z normami [1], [2]. Celem badań jest uzyskanie danych pomiarowych niezbędnych do oceny zgodności badanych urządzeń informatycznych lub zestawów tych urządzeń z wymaganiami zawartymi w normach.. Abstract. This paper concerns the problems of electromagnetic compatibility of telecommunications equipment. There was presented the measurement methodology and the description of the laboratory stand for performing the RF immunity test of commercial equipment in accordance with the PN EN 61000-4-3:2006 and PN EN 55024:200 standard. The laboratory stand mentioned above is used to[...]

Analiza emisji promieniowanej współczesnych urządzeń informatycznych

Czytaj za darmo! »

Artykuł dotyczy problemów kompatybilności elektromagnetycznej współczesnych urządzeń informatycznych. Szczególną uwagę zwrócono na emisje niepożądane, które są produktem ubocznym, wytwarzanym w sposób niezamierzony podczas realizacji podstawowych funkcji urządzenia. W artykule zaprezentowano wyniki pomiarów przeprowadzonych zgodnie z normą PN-EN 55022, wykonanych na określonej liczbie jednostek centralnych PC wraz z klawiaturami oraz myszami, produkowanych w latach 2007 - 2010 oraz dokonano ich analizy statystycznej. Abstract. The article concerns problems of electromagnetic compatibility of information technology (IT) devices. Particular attention was paid to undesirable emissions, which are generated unintentionally during realization of basic functions of device. In the article has been presented the results of radiated emission measurements in accordance with the PN EN 55022:2006 standard. The measurement have been done on particular number of PC equipped with keyboard and mouse manufactured in the years 2007 - 2010. The statistical analyze of the measurement results is presented too. (Analysis of radiated emission from IT devices). Słowa kluczowe: emisja promieniowana, zaburzenia, kompatybilność elektromagnetyczna, jednostka centralna PC. Keywords: radiated emission, disturbances, electromagnetic compatibility, personal computer (PC). Wstęp Współczesne społeczeństwa uzależniły się od licznych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Szczególną rolę odgrywają urządzenia służące do przesyłania, magazynowania i przetwarzania informacji. Z tego względu urządzenia informatyczne stały się integralną częścią złożonych systemów warunkujących prawidłowe działanie gospodarki. Niezawodność i poprawne funkcjonowanie urządzeń informatycznych decyduje o funkcjonowaniu i rozwoju wielu dziedzin z gospodarki państwa. Zależy ona w dużym stopniu od odporności na narażenia elektromagnetyczne (ciągłe i impulsowe) oraz od poziomu zaburzeń elektroma[...]

Analiza metod pomiarowych tłumienności torów w.cz.

Czytaj za darmo! »

Referat dotyczy problemów związanych z pomiarem tłumienności torów w.cz.. Scharakteryzowano w nim rodzaje tłumienia występujące w torach transmisyjnych. Opisano w metody pomiarowe wykorzystane do wyznaczenia wartości tłumienia badanego toru transmisyjnego. W artykule przedstawiono wyniki badania tłumienności kabla przeprowadzone w oparciu o trzy metody pomiarowe: pomiar analizatorem sieci, metoda porównania napięcia, metoda porównania mocy. Abstract. The paper concerns the problems associated with the measurement of attenuation of high frequency line. Characterized the types of suppression occurring in the transmission line. It describes the measurement methods used to determine the attenuation of the transmission line. The article presents the results measurements the cable attenuation with using three measurement methods: measurement of network analyzer, the method of comparison voltage, the method by comparison. (Analysis of methods measuring attenuation of RF line). Słowa kluczowe: tor w.cz, tłumienność, pomiary, kabel współosiowy Keywords: RF line, attenuation, measurements, coaxial cable Wstęp Przesyłanie dużych ilości informacji na wielkie odległości obecnie stało się jednym z najbardziej poszukiwanych produktów. Dlatego wymagania stawiane współczesnym systemom teletransmisji zmuszają do poszukiwania nowych rozwiązań konstrukcyjnych. Najważniejszym parametrem mającym wpływ na jakość oraz odległość przesyłanego sygnału jest tłumienie. Parametr ten określa długość toru transmisyjnego oraz jakość sygnału w nim transmitowanego. Od dawna starano się stworzyć przewody o jak najmniejszym tłumieniu. Głównym problemem występującym w tor[...]

Pomiar absorpcji materiałów pochłaniających fale elektromagnetyczne

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono metodologię pomiarów absorpcji fal elektromagnetycznych oraz opis stanowiska do pomiaru charakterystyk absorpcji badanych. Zamieszczono również wyniki przeprowadzonych pomiarów dla płyty metalowej z naniesionymi przykładowymi materiałami absorpcyjnymi. Abstract. The aim of this work is to present the procedure for absorption measurements of absorbing materials. In presented procedure as the electromagnetic wave absorption measure was used the signal levels difference between probe signal level reflected from the reflector material not covered and covered by the absorbing material. (Procedure for absorption measurements of absorbing materials). Słowa kluczowe: absorpcja, komora bezodbiciowa, antena. Keywords: absorption, anechoic chamber, antenna. Wstęp W artykule przedstawiono opis metody pomiaru oraz wyniki pomiarów poziomu absorpcji fal elektromagnetycznych przez przykładowe materiały absorpcyjne. Obiektem badań było siedem płyt aluminiowych z naniesionym materiałem absorpcyjnym o wymiarach (30x30)cm. Jako materiał referencyjny przy określaniu absorpcji poszczególnych materiałów wykorzystano płytę aluminiową bez naniesionego materiału absorpcyjnego (próbka Nr 0). Kolejne próbki w postaci płyt aluminiowych z naniesionym materiałem absorpcyjnym ponumerowano kolejno liczbami z zakresu 1÷7. Opis poszczególnych próbek przedstawiono tabeli 1. Tabela 1. Opis posz[...]

Metodyki pomiarów parametrów materiałów absorpcyjnych


  Wraz ze wzrastającą ilością urządzeń wytwarzających promieniowanie elektromagnetyczne zachodzi potrzeba ochrony urządzeń i ludzi przed niepożądanym promieniowaniem elektromagnetycznym. Problem zabezpieczania przed niepożądanym promieniowaniem jest szczególnie istotny w zagadnieniach kompatybilności elektromagnetycznej. Jednym ze sposobów zabezpieczania przed oddziaływaniem niepożądanego promieniowania są ekrany elektromagnetyczne. Generalnie można wyróżnić dwa sposoby funkcjonowania ekranów elektromagnetycznych - poprzez odbicie padającej fali elektromagnetycznej bądź poprzez absorpcję energii elektromagnetycznej. Biorąc pod uwagę skuteczność ekranowania idealny ekran elektromagnetyczny powinien charakteryzować się niskim współczynnikiem odbicia oraz wysoką wartością absorpcji padającego promieniowania. Współczynniki odbicia oraz absorpcji (transmisji) zależą od właściwości elektrycznych i magnetycznych materiału i zmieniają się w funkcji częstotliwości. W celu osiągnięcia pożądanych parametrów odbicia i transmisji często stosuje się kompozyty złożone z materiałów o różnych właściwościach. Jednakże w takim przypadku wartości współczynników odbicia i transmisji mogą zależeć również od polaryzacji i kąta padającego promieniowania. Obecnie stosowane są odmienne sposoby ekranowania w zakresie mikrofalowym i odmienne w zakresie niskich częstotliwości. Do ekranowania elektromagnetycznego w zakresie mikrofalowym stosuje się materiały grafitowe, które dodatkowo kształtowane są w postaci piramidalnych ostrosłupów. Z kolei, duże skuteczności ekranowania w zakresie niskich częstotliwości uzyskuje się stosując materiały ferrytowe posiadające dodatkowe właściwości magnetyczne. W większości przypadków ściany komór bezodbiciowych wyłożone są dwoma warstwami, z których jedna warstwa zbudowana jest z płytek ferrytowych, a druga z ostrosłupów grafitowych. Takie sposoby ekranowania są jednak dogodne jedynie do stosowania w komorach bezodbiciowy[...]

Optymalizacja parametrów anteny mikropaskowej pracującej w paśmie X


  Antena mikropaskowa cieszy się coraz większym zainteresowaniem i jest coraz częściej stosowana w nowoczesnych systemach telekomunikacyjnych. Na jej korzyść przemawia zwarta, płaska konstrukcja i niewielkie wymiary. Kolejnymi zaletami anten planarnych są niskie koszty produkcji oraz możliwość uzyskania dowolnie wybranej polaryzacji. Na uwagę zasługuje prostota budowy układów anten planarnych strukturalnie zintegrowanych z układem zasilającym poszczególne elementy. Konstrukcja takiej sieci wymaga dopasowania impedancyjnego we wszystkich węzłach układu zasilającego oraz w przekrojach połączeń tej sieci z każdym elementem antenowym. Mogą być również realizowane wymagania odnoszące się do doboru amplitud i faz składowych sygnału adaptacyjnych układów antenowych. Pomimo wymienionych zalet, anteny planarne charakteryzuje niestety niewielki zysk pojedynczych elementów oraz przede wszystkim wąskie pasmo pracy. Problem wąskopasmowości Efektywne zarządzanie zużyciem energii polega na połączeniu metod sterowania przełączaniem węzłów oraz sterowania czasem uśpienia i aktywacji węzłów. Natomiast określenie dokładnej wartości redukcji dotyczące globalnego zużycia energii sieci, jak i średniego zużycia energii węzła, zdecydowanie zależy od zadań realizowanych przez sieć. W przypadku sieci przeznaczonej do monitorowania środowiska, w której dopuszczalne opóźnienie wykrycia zdarzenia jest duże, istnieje możliwość ponad 100- krotnego wydłużenia globalnego czasu jej życia (STEM + GAF) [18]. W sieciach sensorycznych specjalnego przeznaczenia, jak np. sieć dedykowana do wykrywania i monitorowania obiektów przedstawiona w [3], w której niedopuszczalne jest opóźnienie wykrycia obiektu, możliwa jest 11-krotna redukcja globalnego zużycia energii. LITERATURA [1] Fasolo E., Rossi M., Widmer J., Zorzi M.: In-network aggregation techniques for wireless sensor networks: a survey. IEEE Wireless Communications, Volume: 14, Issue: 2, April 2007 [2] Pantazi[...]

 Strona 1  Następna strona »