Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Piotr KAMIŃSKI"

Zgodnie z dyrektywą DOI:


  Przed wprowadzeniem do obrotu lub oddaniem do użytku wyrobu podlegającego oznakowaniu CE, producent - sam lub (w zależności od procedur określonych w dyrektywach i/lub rozporządzeniach UE) wraz z jednostką notyfikowaną - przeprowadza proces oceny zgodności, wystawia deklarację zgodności, a następnie znakuje wyrób oznakowaniem CE.Przy dynamicznie zmieniających się przepisach prawnych i wymaganiach w normach zharmonizowanych wymaga się od producenta bardzo dużego nakładu pracy i w większości przypadków wiąże się również z niemałymi nakładami finansowymi. W tym i następnych artykułach postaram się przedstawić, jak należy prawidłowo podejść do oceny zgodności, co niewątpliwie może ułatwić ten proces oraz pozwoli uniknąć błędów podczas projektowania maszyn i urządzeń gastronomicznych. Warunkiem prawidłowo przeprowadzonej oceny zgodności wyrobów jest znajomość wymagań prawnych (dyrektywy i rozporządzenia UE) oraz wymagań technicznych (normy zharmonizowane i/lub inne specyfikacje techniczne). Rys historyczny. Celem Unii Europejskiej było i jest stworzenie oraz prawidłowe funkcjonowanie wspólnego rynku, polegającego na swobodnym przepływie towarów (a także kapitału, pracowników i usług) pomiędzy państwami członkowskimi. Najbardziej skuteczną metodą w eliminowaniu barier w przepływie towarów było ujednolicenie (harmonizacja) obowiązujących w całej UE wymagań dotyczących wytwarzania i obrotu wyrobami. Osiąga się to poprzez wprowadzenie w danej dziedzinie przepisów prawa europejskiego (dyrektyw, rozporządzeń), które mają wyższą rangę, niż prawo krajowe państw członkowskich. Przepisy UE zapewniają swobodny przepływ towarów oraz wysoki poziom ochrony konsumentów i użytkowników, dzięki podstawowej zasadzie mówiącej, że jedynie bezpieczne wyroby mogą zostać wprowadzone do obrotu lub oddane do użytku na terenie UE. Podstawę prawną ustanowienia i funkcjonowania rynku wewnętrznego UE, na którym zapewniony jest swobodny przepływ t[...]

Zgodnie z normami DOI:


  Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE została wdrożona do polskiego prawa Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. Nr 199, poz. 1228) na podstawie Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami).Podejście do oceny zgodności, w odniesieniu do bezpieczeństwa użytkowania komercyjnych urządzeń chłodniczych - jak np. lady mroźnicze i chłodnicze, szafy chłodnicze i mroźnicze, regały chłodnicze itd. - uległo ostatnio bardzo dużym zmianom. Od początku ukazania się normy EN 60335-2-89, która określa szczegółowe wymagania dotyczące komercyjnych urządzeń chłodniczych z wbudowaną lub wolno stojącą skraplarką lub sprężarką, norma ta była zharmonizowana z dyrektywą niskonapięciową LVD 2014/35/UE (kiedyś 73/23/ EWG i 2006/95/WE). Zgodnie z zasadą domniemania zgodności (określoną w Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu), w przypadku produktów spełniających całkowicie lub częściowo normy zharmonizowane, do których odniesienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, domniemywa się, że spełniają one wymagania prawodawstwa objęte tymi normami lub ich częściami, określone w danym akcie prawnym (dyrektywa lub rozporządzenie). Harmonizacja normy EN 60335-2-89 z dyrektywą LVD była dla producentów komercyjnego sprzętu chłodniczego rodzajem drogowskazu, według którego dyrektywy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania należy przeprowadzić ocenę zgodności. Zmiany Rewolucję w tym zakresie wprowadziła zmiana A14:2010 do normy EN 60335-1:2002 (Bezpieczeństwo użytkowania - Wymagania ogólne) wprowadzając przyporządkowania norm przedmiotowych serii EN 60335-2-... do dyrektywy [...]

Bemary pod kontrolą Ocena zgodności elektrycznych bemarów z dyrektywą niskonapięciową 2014/35/UE. DOI:


  Dyrektywa maszynowa LVD 2014/35/UE została wdrożona do polskiego prawa Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. 2016, poz. 806) na podstawie Ustawy o systemach oceny zgodności i nadzorze rynku z dnia 13.04.2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 542).Bezpieczeństwo użytkowania elektrycznych bemarów dla zakładów zbiorowego żywienia. Od początku ukazania się normy EN 60335-2-50, która określa szczegółowe wymagania dotyczące elektrycznych bemarów dla zakładów zbiorowego żywienia, norma ta była zharmonizowana z dyrektywą niskonapięciową LVD 2014/35/UE (kiedyś 73/23/EWG i 2006/95/WE). Zgodnie z zasadą domniemania zgodności określoną w Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE z 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, w przypadku produktów spełniających całkowicie lub częściowo normy zharmonizowane, do których odniesienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, domniemywa się, że spełniają one wymagania prawodawstwa objęte tymi normami lub ich częściami, określone w danym akcie prawnym (dyrektywa lub rozporządzenie). Harmonizacja normy EN 60335-2-50 z dyrektywą LVD jest dla producentów elektrycznych bemarów dla zakładów zbiorowego żywienia, wskazówką, według której dyrektywy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania należy przeprowadzić ocenę zgodności. Zgodnie ze zmianą A14:2010 do normy EN 60335-1:2002 (Bezpieczeństwo użytkowania -Wymagania ogólne) wprowadzono przyporządkowanie norm przedmiotowych serii EN 60335-2-... do dyrektywy LVD lub MD. Normy przedmiotowe określają szczegółowe wymagania dla danych grup wyrobów. Aktualnie to przyporządkowanie jest umieszczone w aneksie ZF w obecnie obowiązującej normie EN 60335-1:2012 określającej szczegółowe wymagania dla danych grup wyrobów. Tabela przedstawia, przykłady sprzętu mogącego mieć zastosowanie w zakładach zbiorowego żywienia, z przyporządkowaniem urządze[...]

WPŁYW INTENSYWNOŚCI ODPROWADZANIA CIEPŁA NA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE I STRUKTURĘ STOPU AlSi17Cu5


  W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych i mikrostruktury stopu AlSi17Cu5. W celu rozdrobnienia pierwotnych kryształów krzemu zastosowano tzw. "obróbkę czasowo-termiczną" (TTT) polegającą na przegrzaniu ciekłego stopu znacznie powyżej temperatury Tliq., wygrzaniu w niej przez 30 min, szybkiej krystalizacji i odlaniu do formy kokilowej. Proces taki powoduje uzyskanie struktury drobnokrystalicznej, a pierwotne kryształy Si przybierają formę ostrosłupów (oktaedrów). Stwierdzono też istotne podwyższenie właściwości mechanicznych: HB, Rm i R0,2, co zwiększa obszar zastosowania odlewniczych stopów Al o składzie nadeutektycznym. Słowa kluczowe: odlewnicze stopy Al-Si, właściwości mechaniczne, szybka krystalizacja INFLUENCE OF INTENSITY RATE OF HEAT DEVELOPMENT ON THE MECHANICAL PROPERTIES AND STRUCTURE OF AlSi17Cu5 CAST ALLOY This paper presents a study on the mechanical properties and microstructure of the AlSi17Cu5 cast alloy. In order to fragmentation of primary silicon crystals used so. “Thermal treatment-time" (TTT) consisting of a molten overheating temperature well above Tliq., annealing it for 30 min rapid crystallization and cast into a mold casting. The process results in a fine crystalline structure, and the primary silicon crystals take the form of pyramids (octahedron). It has been found to increase the mechanical properties: HB hardness, tensile strength Rm and yield strength R0.2 which increases the area of application of casting aluminum alloys having a hypereutectic composition. Keywords: casting of Al-Si alloys, mechanical properties, rapid crystallization Wprowadzenie Uzyskanie struktury drobnokrystalicznej, a więc i wzrost właściwości użytkowych można uzyskać różnymi metodami. Do najważniejszych zalicza się m.in.: wprowadzenie do stopu wtrąceń pochodzenia egzogennego, zmianę składu chemicznego i zastosowanie różnych technik odlewniczych. Jedną z nich jest szybka krystalizacja [1], która skutku[...]

Floating ground - the path for conductive disturbances in active filter circuit DOI:10.12915/pe.2014.07.038

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki pomiarów parametrów elektrycznych zaprojektowanego i wykonanego aktywnego filtru pasmowoprzepustowego z wielokrotną pętlą sprzężenia zwrotnego. Szczegółowo opisany został problem sprzężenia zaburzeń przewodzonych poprzez ścieżkę masy z wejściem zastosowanych wzmacniaczy operacyjnych powodujący błędne działanie filtru. Ograniczenie zakłóceń w pracy układu jest możliwe przez zmniejszenie pojemności sprzęgających lub/i zapewnienie odpowiedniego uziemienia. Wyniki pomiarów parametrów elektrycznych zaprojektowanego i wykonanego aktywnego filtru pasmowo-przepustowego z wielokrotną pętlą sprzężenia zwrotnego Abstract. In the paper the results of measurements of the electrical properties of the multiple feedback band-pass filter are presented. The problem of conductive disturbances coupling by the grounding path with the input of the operational amplifiers is described in detail. The interferences in operation of the circuit may be reduced by decreasing the coupling capacitances and/or ensure proper grounding. Słowa kluczowe: filtr aktywny, zaburzenia przewodzone, pływające uziemienie, wzmacniacz operacyjny. Keywords: active filter, conductive disturbances, floating ground, op-amp. doi:10.12915/pe.2014.07.38 Introduction The band-pass filter with adjustable mid-band frequency was designed on the basis of the numerous simulations in PSpice software [1]. It was supposed to filter out odd harmonics of 50Hz in the range of frequencies up to 2kHz. Hence, it was needed to posses extremely high roll-off and relatively small pass-band in order to ensure appropriate attenuation of the previous and the following odd harmonic. Therefore, numerous filter design techniques were taken into account in order to ensure that the best solution will be chosen. Regarding the goals of the project, disadvantages and advantages of each filter type were considered. Finally, it was decided that the fourth order multiple feedback bandpa[...]

Odzież ochronna podczas pracy na stanowisku wytapiacza metali DOI:10.15199/60.2019.02.1


  Stanowisko wytapiacza metali nieżelaznych w odlewni stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia pracownika. Bardzo często osoby zatrudnione w zakładach odlewniczych na tym stanowisku pracy narażone są na wysokie temperatury, upadek z wysokości, hałas, wibracje, promieniowanie (ultrafioletowe, elektromagnetyczne, jonizujące), pyły, prąd elektryczny. Dlatego tak istotnym jest zabezpieczenie pracownika przed tymi szkodliwymi oddziaływaniami w środki ochrony indywidualnej, których dobór został przedstawiony w niniejszej pracy. Słowa kluczowe: odzież robocza, ekspozycja, czynniki szkodliwe Protective clothing when working in the position of reproducing metals The stand of the non-ferrous metal smelter in the foundry poses a threat to the health and life of the employee. Very often people employed in foundry plants in this workplace are exposed to high temperatures, falling from a height, noise, vibrations, radiation (ultraviolet, electromagnetic, ionizing), dust, electric current. That is why it is so important to protect an employee against these harmful effects in personal protective equipment, the selection of which has been presented in this work. Keywords: work clothes, exposure, harmful factors 1. Wprowadzenie Środowisko pracy osób zatrudnionych w przemyśle metalurgicznym wiąże się ze specyficznymi warunkami pracy. Występujące na stanowisku pracy liczne zagrożenia, koncentracja czynników szkodliwych, całokształt warunków i ciągła na nie ekspozycja może być przyczyną chorób zawodowych. Dotyczy to zwłaszcza istotnych dla tej branży zagrożeń spowodowanych hałasem, wysoką temperaturą prowadzonych procesów, a także zapyleniem pyłami. Odzież ochronna i robocza stanowi niezbędny środek ochrony pracownika w przemyśle hutniczym, zastępuje odzież osobistą, chroniąc pracownika przed określonymi zagrożeniami. Wykorzystywana jest w konkretnych pracach, w których istnieje potencjalne zagrożenie zranienia, poparzenia ciała lub przeniknięcia pr[...]

WPŁYW STOPNIA PRZEGRZANIA STOPU AlSi17Cu5 NA WSPÓŁCZYNNIK TARCIA W SKOJARZENIU Z ŻELIWEM EN-GJL-350 DOI:10.15199/67.2015.6.3


  W artykule zaprezentowano badania określające wpływ stopnia przegrzania stopu AlSi17Cu5 na współczynnik tarcia. Przegrzanie materiału znacznie powyżej temperatury likwidus ma znaczący wpływ na strukturę stopu AlSi17Cu5, poprzez zmiany wielkości kryształów krzemu w odniesieniu do materiału wyjściowego, co w konsekwencji przekłada się właściwości użytkowe, w tym tribologiczne. Przegrzanie stopu (ok. 250 °C powyżej Tliq.) miało na celu rozdrobnienie i równomierne rozłożenie pierwotnych kryształów krzemu, jako alternatywny proces tradycyjnej modyfikacji fosforem. Współczynnik tarcia μ dla materiału przegrzanego kształtował się na poziomie 0,26, natomiast dla materiału wyjściowego (bez modyfikowania i bez przegrzania) uzyskano wartość 0,27. Słowa kluczowe: odlewnicze stopy Al-Si, współczynnik tarcia, tribologia THE INFLUENCE OF OVERHEATING ALLOY AlSi17Cu5 ON FRICTION FACTOR IN COMBINATION WITH CAST IRON EN-GJL-350 The paper presents a test to determine the effect of overheating AlSi17Cu5 on the coefficient of friction. Overheating of the material well above liquids temperature has a significant effect on the structure of the alloy AlSi17Cu5, by changing the size of silicon crystals with respect to the starting material, which in turn translates into tribological properties. Overheating of the material had to eliminate phosphorus widely used in the "fragmentation" of the silicon grains in the studied alloy. The friction coefficient μ of the material overheated stood at 0.26, while the starting material gave a value of 0.27. Keywords: casting of Al-Si alloys, coefficient of friction, tribology Wprowadzenie Warunki pracy elementów wyposażenia silników spalinowych stawiają bardzo wysokie wymagania dla materiałów tam pracujących. Rozwój nowoczesnych technologii oraz dążenie konstruktorów do uzyskiwania coraz sprawniejszych maszyn i urządzeń powoduje zaostrzenie warunków pracy elementów konstrukcyjnych. W związku z tym obecny roz[...]

APPLICATION OF SELECTED LEAN MANUFACTURING METHODS FOR DEFICIT IDENTIFICATION IN COMBUSTION ENGINE PISTON CASTS DOI:10.15199/67.2016.6.4


  The article presents the selected Lean Manufacturing (LM) methods the application of which contributed to identification of casting deficits in the production process of engine pistons. Improvement of the quality of production process of piston casts made of alloy EN AC-AlSi12CuNiMg (EN AC-48000) will lower costs, increase scrap participation and, especially, will positively influence the image of a selected casting enterprise. During the production process, each stage is loaded with many factors influencing the final product quality, for this reason, it can be stated that in order to implement the LM principles in the enterprise, a few techniques included in this concept must be applied [1, 2, 3]. The basis of LM system are, e.g.: 5S method, Just in Time, Kanban, Kaizen, TQM, 5 Why [4]. Due to the nature of piston production (combination of manual and automatic actions), the human factor and machine park failure frequency also is the problem of the multi-stage process, which results in the fact that indicating a universal model of application of Lean concept is very difficult. Keywords: Lean Manufacturing, production process quality, piston casting deficits ZASTOSOWANIE WYBRANYCH METOD LEAN MANUFACTURING DO IDENTYFIKACJI WAD W ODLEWACH TŁOKÓW SILNIKÓW SPALINOWYCH W artykule przedstawiono wybrane metody Lean Manufacturing (LM), których stosowanie przyczyni się do identyfikacji wad odlewniczych w procesie produkcyjnym tłoków silnikowych. Poprawa jakości procesu produkcyjnego odlewów tłoków ze stopu EN AC-AlSi12CuNiMg (EN AC-48000) obniży koszty, zmniejszy udział wybraków, a zwłaszcza wpłynie pozytywnie na wizerunek wybranego przedsiębiorstwa odlewniczego. Podczas procesu produkcyjnego każdy etap jest obarczony wieloma czynnikami wpływającymi na jakość produktu końcowego. Chcąc sprawdzić, czy w przedsiębiorstwie wdrożono zasady LM, trzeba w organizacji procesu produkcyjnego odnaleźć kilka technik wchodzących w skład tej koncepcji [1, 2, 3]. P[...]

Metody wstępnego przygotowania surowców roślinnych do ekstrakcji nadkrytycznej DOI:10.15199/62.2020.2.12

Czytaj za darmo! »

Ekstrakcja nadkrytyczna jest metodą wyodrębniania za pomocą rozpuszczalnika pożądanego składnika lub grupy składników z mieszaniny ciał stałych lub cieczy. W celu efektywnego przeprowadzenia procesu ekstrakcji kluczowym etapem jest wstępne przygotowanie surowca. Proces ten obejmuje suszenie, a następnie rozdrabnianie. Rozdrobnienie jest szczególnie ważne ze względu na wydajność oraz sprawność ekstrakcji, co istotnie wpływa na koszt procesu. Odpowiednio dobrana metoda przygotowania surowca może znacząco poprawić ekonomikę procesu ekstrakcji1). Stosuje się różne metody przygotowania surowców do ekstrakcji, w tym metody fizyczne oraz chemiczne. Metody fizyczne polegają na poddawaniu surowca działaniu sił związanych z przepływem płynów, różnicą ciśnień panujących wewnątrz i na zewnątrz komórki, sił zderzeń z elementami wirującymi lub statycznymi, a także jednoczesnego działania więcej niż jednego z tych zjawisk2, 3). W grupie metod fizycznych można wyróżnić mielenie (bead milling), homogenizację wysokociśnieniową HPH (high pressure homogenization), homogenizację wysokich prędkości (high speed homogenization), poddawanie działaniu fal ultradźwiękowych (ultrasonication), mikrofal (microwave) oraz pulsującego pola elektrycznego (pulsed electric field treatment). Do metod chemicznych zalicza się destrukcję ścian komórkowych poprzez reakcje enzymatyczne (enzymatic cell lysis) oraz obróbkę 99/2(2020) 245 Prof. dr hab. inż. Edward RÓJ jest absolwentem Wydziału Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Stopnie naukowe uzyskał na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Obecnie pracuje na stanowisku profesora w Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytucie Nowych Syntez Chemicznych w Puławach oraz pełni funkcję kierownika Zakładu Ekstrakcji Nadkrytycznej. Specjalność - technologia chemiczna, płyny nadkrytyczne oraz ekstrakcja z użyciem płynów w stanie nadkrytycznym. Dr hab. Marcin KONKOL ukończył studia na Wydziale [...]

 Strona 1