Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Luiza Larsen"

Prawo rotacji sejsmicznej jako element systemu ostrzegania o erupcji Wezuwiusza

Czytaj za darmo! »

Ostatnia erupcja Wezuwiusza wystąpiła 63 lata temu. Od ponad 400 lat maksymalny odstęp czasu między erupcjami tego wulkanu nie przekroczył 57 lat. Wulkanolodzy przewidują silny kataklizm. W tej pracy podano daty możliwych erupcji, przewidywane na podstawie prawa rotacji sejsmicznej.Od 1631 roku, kiedy to zaczęto bardziej starannie rejestrować zachowanie się Wezuwiusza, jego erupcje występowały [...]

Sejsmiczne implikacje analizy wymiarowej grawitacji i stresu górotworu

Czytaj za darmo! »

W artykule zastosowano analizę wymiarową do badania relacji zjawiska grawitacji ziemskiej i stresu górotworu. Wykorzystano wielkość nazwaną potencjałem stresowym, będącą stosunkiem ciśnienia do gęstości. Potencjał stresowy posiada wymiar potencjału grawitacyjnego [m2s-2] i jest jednym z potencjałów typu grawitacyjnego. Charakteryzuje on stan pola stresowego w napierających na siebie sztywnych [...]

Model nutacyjny zmian temperatury powierzchni Globu

Czytaj za darmo! »

Problem identyfikacji i oszacowania wpływu czynnika antropogenicznego na wzrost temperatury Globu stał się niezwykle istotny, szczególnie w XXI wieku. Jest już przedmiotem debat politycznych na najwyższym szczeblu (np. G8, czerwiec 2009). Autorzy podają algorytm wyznaczenia tego wpływu na podstawie analizy ciągu obserwacyjnego średnich rocznych temperatur powierzchni Ziemi. Wykorzystują przy tym model nutacyjny [3], ponieważ w zjawisku nutacji występuje cykliczna zmienność nachylenia osi obrotu Ziemi względem Słońca, co bezpośrednio wpływa na temperaturę powierzchni Globu. Ponadto autorzy uwzględnili w dokonanej analizie fakt, że ciągi obserwacyjne dla oceanów i lądów znacznie się różnią i nie stwierdzili wpływu antropogenicznego na roczną średnią temperaturę powierzchni oceanów, n[...]

Modelowanie quasi-dokładne ciągów obserwacyjnych jako algorytm heurystycznej penetracji zbiorów obserwacji

Czytaj za darmo! »

W tej pracy pokazano, jak można zamodelować heurystycznie ciąg obserwacyjny za pomocą szeregu trygonometrycznego de Broglie’a, aby uzyskać residua bliskie zeru. Realizacja modelu nazwanego modelem quasi-dokładnym następuje w dwóch etapach: 1) wyznaczenie okresów sinusoid składowych szeregu przez dokonanie analizy spektralnej ciągu obserwacyjnego oraz 2) wyznaczenie amplitud i faz tych sinusoid nieliniową metodą najmniejszych kwadratów. Podany model nieliniowy nosi cechy heurystyczne, podobnie jak sztuczne sieci neuronowe i inne algorytmy heurystycznej penetracji danych obserwacyjnych. Na realnym przykładzie pokazano dylemat interpretacji wyników obserwacji zjawisk przyrodniczych, wykonywanych incydentalnie. Z jednej strony zasadne jest przyjęcie, że najczęściej zjawiska te zmi[...]

Strefa T-T - zabliźniona geologiczna rana Polski. Czy się znów kiedyś otworzy?

Czytaj za darmo! »

Autorzy przedstawiają wyniki analizy, za pomocą numerycznych modeli introspektywnych, zbiorów równoczesnych obserwacji natężenia pola siły ciężkości oraz poziomu wody gruntowej, wykonanych w latach 2006-2009 na stacji JOZE i opublikowanych w monografii pod redakcją prof. Marcina Barlika [1]. Z przeprowadzonych rozważań można wnioskować, że zmiany poziomu wody gruntowej na stacji JOZE są wywołane zmianami potencjału stresowego w górotworze. Autorzy sugerują, że zmiany potencjału stresowego są z kolei wywołane działaniem prawa rotacji sejsmicznej. Zauważone przez autorów problemy mają duże znaczenie poznawcze i aplikacyjne, a nawet dotykają naturalnych problemów egzystencjalnych, w szczególności dla aglomeracji warszawskiej. Dlatego autorzy postulują: 1) kontynuację i rozszerzenie badań z uwzględnieniem wyników uzyskanych w niniejszej pracy, 2) ustanowienie europejskiego projektu badawczego dla dokonania pogłębionej analizy problemu wpływu potencjału stresowego w górotworze na zjawiska sygnalizujące kataklizmy sejsmiczne (czyli ruch wód gruntowych i inne zjawiska fizyczne, chemiczne i biologiczne). A T-T Zone - a geological, healed injury of Poland. Will it open again? Abstract. The authors present the results of an analysis, using numerical introspective models, of sets of simultaneous observations of gravitational intensity and levels of groundwater made during 2006-2009 at the JOZE station and published in a monograph edited by prof. Marcin Barlik [1]. The presented discussion suggests that changes of levels of groundwater at the JOZE station are caused by changes of stress potential in the landmass. The authors suggest that the changes of stress potential are in turn caused by the effects of the law of seismic rotation. These problems are of great importance, both cognitive and applicational, and even touch natural existential problems, in particular of the Warsaw agglomeration. Thus the authors recommend: 1) the continuation and broa[...]

Problem modelu deformacji zbiornika walcowego na paliwa płynne


  4 PRZEGLĄD GEODEZYJNY ● ROK LXXXIII ● 2011 NR 6 [4]. Założymy, że odchylenie v ściany (płaszcza) zbiornika na ustalonej wysokości h, wyrażone tym szeregiem będzie miało postać (1) gdzie Pi, i=1,2,...,m- okresy, xj, j=1,2,...,n - parametry (liczba paranetrów: n=2m+2), tk, k=1,2,...,q - zmienna bieżąca (w naszych przykładach - numer kolejny obserwacji wykonywanych w równych odstępach poziomego przekroju ściany zbiornika). Wyrażenie (1) będzie zatem naszym modelem matematycznym odchylenia v ściany zbiornika od pionu w określonym punkcie przekroju. Analiza harmoniczna pomierzonego przekroju zbiornika na poziomie 16 m Algorytm analizy zrealizujemy w następujących trzech krokach: 1) wyznaczenie okresów Pi metodą sinusoidy ruchomej [2] i wybór okresów do modelu (1) 2) wyznaczenie parametrów xi nieliniową metodą najmniejszych kwadratów, 3) wyznaczenie odchyleń wygładzonych vi z modelu (1). Wyznaczenie okresów Pi Wyniki pomiaru przekroju ściany zbiornika w q=68 punktach, podane w pracy [1], zostały zilustrowane rys. 1. Odchylenia v od pionu są graficznie znacznie powiększone, ponieważ zostały wyskalowane w ich przedziale zmienności. Zgodnie z podanym powyżej algorytmem dokonaliśmy analizy spektralnej, której rezultat przedstawiono na rys. 2. Wyznaczenie para[...]

O eksperymencie OPERA według teorii błędów

Czytaj za darmo! »

Po opublikowaniu w raporcie 174 naukowców [1] wyniku eksperymentu OPERA, skąd wynikało, że cząstka neutrino przebiegła odległość 730 km w czasie o 60 nanosekund krótszym niż światło w próżni, w mediach i na forum Internetu rozgorzała dyskusja o ewentualnych skutkach tego "epokowego" odkrycia. Autorzy niniejszego krótkiego tekstu, na podstawie elementarnej analizy dokładności, pokazują, że problemu w sensie naukowym po prostu nie ma. Uzyskana w ek[...]

Grawimetryczne monitorowanie stresu górotworu DOI:10.15199/50.2015.3.1


  Praca zawiera krótki opis kontynuacji wieloletnich badań autorów nad praktycznie bezbłędną predykcją trzęsień ziemi. Dotąd udało się autorom opracować numeryczną technologię wyznaczania dni sejsmicznych. Technologia ta polega na zliczaniu na osi czasu dla określanego subregionu sejsmicznego impulsów nutacyjnych, generowanych przez nutację w przedziale okresów od kilku do kilkuset dni. Bada się następnie gęstość tych impulsów. Ostateczna wersja technologii w postaci programu AL Nutation Model daje dokładność wskazania krytycznego dnia sejsmicznego, z odchyleniem standardowym 1.3 dnia (próba kilkuset trzęsień). Około 80-90 procent dni o maksymalnym wskaźniku zagęszczenia impulsów to daty katastrofalnych trzęsień. Jednakże do wskazania konkretnego dnia sejsmicznego, w którym kataklizm nastąpi potrzebna jest dodatkowo informacja o stresie górotworu. Ten stres autorzy proponują wyznaczać jako potencjał stresowy (stosunek ciśnienia do gęstości, wymiar m2/s2). Potencjał ten sumuje się z potencjałem grawitacyjnym jako skalar i może wpływać na czas swobodnego spadku ciała uwolnionego z wysokości h. Mierząc permanentnie czas swobodnego spadku w wybranym punkcie górotworu, można zidentyfikować na zasadzie ceteris paribus potencjał stresowy jako składnik ogólnego potencjału w górotworze. Autorzy proponują zbudowanie prostego i taniego urządzenia, nazwanego potencjoskopem, do pomiaru czasu swobodnego spadku dla ustalonej wysokości h. Proponują też ustanowienie odpowiedniego projektu badawczego, w odniesieniu do trzęsieńtąpnięć w kopalniach. Słowa kluczowe: grawimetria, tąpnięcia, stres górotworu. Gravimetric Monitoring of Orogenic Stress Abstract. This work comprises a short description of long-running research of earthquake prediction performed by the authors. So far, the authors have developed the numerical technology of seismic days prediction. This technology is based upon accumulating - on the time axis for a given seismic sub-region - impulse[...]

 Strona 1