Wyniki 1-10 spośród 18 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz DŁUGOSZ"

Techniczne aspekty impedancji człowieka

Czytaj za darmo! »

Konsekwencją rozwoju techniki, z którą weszliśmy w XXI wiek, jest gwałtowny wzrost liczby źródeł pola elektromagnetycznego (PEM). Oprócz naturalnego ziemskiego pola elektrycznego, magnetycznego i elektromagnetycznego, mamy również do czynienia z PEM wytwarzanym w sposób sztuczny. Są to nie tylko systemy telekomunikacyjne (telewizyjne, radiowe, komórkowe), ale także przedmioty używane przez nas na co dzień (kuchenki mikrofalowe, suszarki). To wszystko powoduje, że jest konieczne prowadzenie badań bioelektromagnetycznych nad wpływem PEM na organizm biologiczny (zwłaszcza na człowieka). W trakcie ich przeprowadzania obiekt jest umieszczany w układzie ekspozycyjnym, np. w postaci linii TEM (Transverse ElectroMagnetic). Podczas takich badań pojawia się problem wpływu układu na bada[...]

Wpływ obecności obiektów przewodzących na dokładność pomiarów pola elektromagnetycznego w strefie bliskiej

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono podstawy metrologii pola elektromagnetycznego w polu bliskim ze szczególnym uwzględnieniem wpływu obecności obiektów przewodzących na wyniki pomiarów. Abstract. This paper presents a background of the electromagnetic field measurements in the Near-Field. Author especially paid attention on influence of conducting objects on measuring antenna and as a result on precision of measurements. (An influence of conducting objects on precision of electromagnetic fields measurements in the Near Field). Słowa kluczowe: pole elektromagnetyczne, strefa bliska, pomiary, anteny. Keywords: electromagnetic field, the Near Field, measurements, antennas. Wstęp Pole elektromagnetyczne (PEM) jest wszędzie wokół nas. Całe środowisko elektromagnetyczne tworzą naturalne pola ele[...]

Metoda wzbudzanych SEM w analizie dokładności pomiarów pola elektromagnetycznego

Czytaj za darmo! »

Jednym z największych problemów w metrologii pola elektromagnetycznego (PEM) jest dokładność pomiarów. Do czynników, które znacząco wpływają na niepewność ich wyników należą m. in.: wymiary anteny, wykonawca pomiaru i przyrząd oraz obecność obiektów materialnych wpływających na parametry anteny [1]. W artykule zostanie omówiony ostatni z nich, czyli wpływ obecności obiektów przewodzących na zmianę parametrów anteny (jej impedancję). Analizę zagadnienia można przeprowadzić w dwóch krokach. W pierwszym kroku korzysta się z metody odbić zwierciadlanych [2], która umożliwia zastąpienie anteny i płaszczyzny dwiema antenami. W drugim kroku - w celu uzyskania analitycznego rozwiązania takiego układu - można skorzystać z metody wzbudzanych sił elektromotorycznych SEM [3]. Metoda wz budzanych SEM Rozpatrzmy przypadek dwóch dowolnie ułożonych względem siebie dipoli (rys. 1). Prąd dipola A2 wytwarza natężenie pola w pobliżu dipola A1. Jeśli założyć, że składowa styczna wektora  Rys. 1. Istota metody SEM natężenia pola wytworzonego za pomocą prądu dipola A2 przy powierzchni elementu dz dipola A1 równa się Ez12, to SEM wzbudzona prądem płynącym w antenie A2 w elemencie dz anteny A1 jest opisana zależnością: de12 = Ez12dz. (1) Pod wpływem pola pochodzącego od dipola A2 własne pole dipola A1 rozłoży się tak, aby przy powierzchni elementu dz powstała własna siła równa - de12. Zaczyna zatem działać SEM, która tworzy źródło energii wzbudzone w dipolu A1. Impedancja wzajemna i metoda wz budzanych SEM W celu wyznaczenia impedancji wzajemnej metodą wzbudzanych SEM rozpatrzmy przypadek dwóch dipoli umieszczonych równolegle względem siebie (rys. 2).  Rys. 2. Dwa dipole umieszczone równolegle względem siebie l l l l l 182 PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY  ROCZNIK LXXXIII  nr 5/2010 E j I e r z dz j I j t r x w b mw p b pew x 12 0 0 1 0 2 4 1 4 1 = - - ( )   - Y[...]

Przegląd wybranych kodów komputerowych do symulacji pola elektromagnetycznego

Czytaj za darmo! »

Rozwój techniki ostatnich kilkudziesięciu lat wpłynął na zdecydowaną poprawę parametrów wydajnościowych komputerów osobistych. Dodatkowo rozwój komputerów wymusił niejako rozwój zarówno systemów operacyjnych, które umożliwiają komunikację użytkownika z komputerem, jak i oprogramowania użytkowego, takiego jak np. edytory tekstu, odtwarzacze multimedialne, translatory czy programy antywirusowe. Wśród dostępnych programów można wyróżnić grupę narzędzi specjalistycznych, wykorzystywanych w wielu dziedzinach nauki, gospodarki, czy też życia codziennego. Kody komputerowe są także wykorzystywane w dziedzinie elektromagnetyzmu przede wszystkim do przeprowadzania symulacji wpływu pola elektromagnetycznego (PEM) na obiekty biologiczne. Na rynku jest dostępnych wiele rozmaitych kodów komputerowych, które można wykorzystać do symulacji struktur elektromagnetycznych. Ze względu na ograniczoną objętość niniejszego artykułu, przedstawiono krótką charakterystykę wybranych programów i przeprowadzono symulacje komputerowe, których celem było porównanie wyników otrzymanych różnymi narzędziami. Porównano ze sobą kody komercyjne i darmowe. Metody numeryczne Historia elektromagnetyzmu obliczeniowego sięga lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku. Współczesne oprogramowanie jest oparte na teorii pola elektromagnetycznego i uwzględnia zjawiska fizyczne oraz metody numeryczne. Na temat metod numerycznych powstało wiele publikacji, w których podano szczegóły ich implementacji oraz możliwe zastosowania. Do najważniejszych metod można zaliczyć: ometodę momentów MoM (Moment Method) [1][2], ometodę elementów skończonych FEM (Finie Element Method) [3][4], ometodę różnic skończonych w dziedzinie czasu FDTD (Finie Difference Time Method) [5][6]. [18] Paszkiewicz A.: O kilku właściwościach trójmianów nierozkładalnych nad małymi ciałami liczbowymi, Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne 4 , 2009 [19] Riesel H.: [...]

Analytical and numerical methods in the analysis of electromagnetic field measurement accuracy

Czytaj za darmo! »

The paper presents mutual interactions between measuring antenna and conducting objects. This phenomena influences on measurements accuracy which results can be loaded with few dozen percent error. Presented analysis use numerical method and electromotive force induced method. Streszczenie. Artykuł dotyczy wzajemnych oddziaływań pomiędzy anteną pomiarową i przewodzącym obiektem. Zjawiska te mają istotny wpływ na dokładność przeprowadzanych pomiarów pola elektromagnetycznego. Przedstawione analizy przeprowadzone zostały za pomocą prostej metody analitycznej i metody numerycznej. (Metody analityczne i numeryczne w analizie dokładności pomiarów pola elektromagnetycznego) Keywords: measurements, electromagnetic field, numerical methods, induced electromotive force method Słowa kluczowe: pomiary, pole elektromagnetyczne, metody numeryczne, metoda indukowanych sił elektromotorycznych. . Introduction Electromagnetic field metrology (EMF) measurements are the least accurate measurements in the physical quantity metrology. Factors which significantly impact measurement unreliability include i.a.: antenna size, influence of the person making the measurement and of the measuring instrument on the EMF pattern, as well as the impact of material objects on the antenna parameters [1][2]. This article will discuss the latter, i.e. the impact of the presence of conductive objects on changing the antenna’s parameters (its impedance). An analysis of the topic of an antenna in the vicinity of a conductive plane may be carried out in two steps. In the first step, the method of mirror reflections may be used [3], as it will enable to replace the antenna and the plane with two antennas. In the second step, in order to obtain an analytical solution to the configuration, the induced electromotive force (IEMF) method may be applied [4][5]. Numerical methods The ever-increasing advances in computer technology has enabled many in science and enginee[...]

Analiza porównawcza modeli człowieka o różnej rozdzielczości w modelowaniu struktur elektromagnetycznych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono krótką charakterystykę metod analitycznych i numerycznych wykorzystywanych w badaniu zjawisk dotyczących pola elektromagnetycznego. Przedstawiono porównanie modeli człowieka o różnym stopniu złożoności pod kątem zajętości pamięci RAM, czasu obliczeń oraz dokładności uzyskiwanych w ten sposób wyników. Abstract. The paper presents short profile of analytical and numerical methods used in electromagnetic fields investigations. Some comparison of different models of human being was made. Author analyzed it in following points of view: time of calculations and technical specifications (RAM memory and hard disc space).( Comparative analysis of different resolution human models for electromagnetic field computation) Słowa kluczowe: pole elektromagnetyczne, modelowanie, modele człowieka, wzajemne oddziaływania. Keywords: electromagnetic field, modeling, human being computer models, mutual interactions. Wstęp Podstawy elektrodynamiki sięgają XIX wieku, kiedy to James Clark Maxwell dokonał unifikacji w dziedzinie pola elektromagnetycznego (PEM) i wyprowadził, jakże słynny obecnie, układ równań różniczkowych, wiążący ze sobą pole elektryczne i magnetyczne oraz indukcję elektryczną i magnetyczną [1]: (1) D   (2) B  0 (3) t  E   B (4) t  H  J  D gdzie: E - wektor natężenia pola elektrycznego, H - wektor natężenia pola magnetycznego, D - wektor indukcji elektrycznej, B - wektor indukcji magnetycznej, J - wektor gęstości prądu elektrycznego, - gęstość objętościowa ładunku elektrycznego. Powyższe równania zostały zaaplikowane w metodach analitycznych i numerycznych, służących rozwiązywaniu problemów elektromagnetycznych. Oczywiście do badania zagadnień dotyczących PEM stosuje się również eksperymenty, ale są one zazwyczaj drogie, czasochłonne i nie[...]

Telekomunikacyjne rozwiązania w pojazdach silnikowych


  Rozwój telekomunikacji w ciągu ostatnich dziesięcioleci sprawił, że nie jest ona kojarzona jedynie z przesyłaniem głosu. Obecnie jej zastosowania są bardzo szerokie - transmisja danych, monitoring, medycyna, usługi multimedialne [1]. Jednym z wielu zastosowań telekomunikacji jest także elektromechanika pojazdowa. Współczesny samochód został wprost naszpikowany rozmaitymi czujnikami i systemami elektronicznymi, których zadaniem jest kontrola prawidłowej pracy pojazdu oraz zapewnienie bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów [2]. Wszystkie zebrane informacje są przesyłane z poszczególnych czujników do centralnego procesora i w odpowiedni sposób przetwarzane. To natomiast wymaga zastosowania odpowiednich rozwiązań telekomunikacyjnych, umożliwiających przesyłanie danych oraz układów elektronicznych, zwiększających odporność na zakłócenia elektromagnetyczne. Systemy diagnostycz[...]

System LTE w świetle zaleceń 3GPP

Czytaj za darmo! »

Od chwili uruchomienia pierwszego systemu telefonii komórkowej GSM w 1992 roku jej rynek usług zmienia się bardzo szybko. Telefon stał się niezbędnym narzędziem, które obecnie bardziej przypomina zminiaturyzowany komputer. Poza usługą rozmowy umożliwia bowiem nie tylko przesyłanie wiadomości tekstowych czy multimedialnych, ale także realizuje usługę transmisji danych, dostępu do Internetu, nie wspominając o rozmaitych aplikacjach biurowych. W ciągu ostatnich kilkunastu lat obserwowaliśmy rozwój telefonii komórkowej począwszy od telefonii drugiej generacji 2G, przez 2,5 do 3G. Obecnie trwają pracę nad telefonią komórkową czwartej generacji. Dużym krokiem w rozwoju szerokopasmowych sieci komórkowych jest zaproponowany przez 3GPP (Third Generation Partnership Project) nowy standar[...]

Behawioralne metody biometryczne - dynamika pisania na klawiaturze

Czytaj za darmo! »

Przełom XX i XXI wieku przyniósł rozwój społeczeństwa informacyjnego, w którym informacja stała się towarem cenniejszym od dóbr materialnych [1]. Cytując M. Caseya można powiedzieć, że: informacja jest podstawowym elementem społeczno-ekonomicznej działalności i zmian. Rozwój tego społeczeństwa informacyjnego wymusza niejako rozwój usług związanych z ochroną informacji, a także z jej pozyskaniem, przesyłaniem i analizą. Autorów niniejszego artykułu interesują sposoby pozyskiwana dostępu do informacji. Autoryzowany dostęp do jej zasobów można uzyskać kilkoma sposobami [2]: 1 - "coś, co wiesz" (hasło, numer PIN), 2 - "coś, co masz" (karta z chipem, token), 3 - "coś, czym jesteś" (biometria). Jednym z najbezpieczniejszych sposobów autoryzacji, choć nie w 100%, jest biometri[...]

 Strona 1  Następna strona »