Wyniki 1-10 spośród 24 dla zapytania: authorDesc:"DOROTA BURCHART-KOROL"

New technologies to reduce Co2 emissions from steel plants

Czytaj za darmo! »

The following paper contains new ULCOS breakthrough technologies in combating climate change. ULCOS (Ultra Low CO2 Steelmaking) is the world’s most ambitious research and development initiative to reduce Carbon dioxide emissions by 50 % by 2050 compared with today’s best routes from steel production by developing new breakthrough technologies. This project is coordinated by ArcelorMittal. ULCOS is today the largest endeavour within the steel industry worldwide proactively looking for solutions to the threat of global warming. W niniejszej pracy przedstawiono europejski program ULCOS (Ultra Niska Zawartość CO2 w Produkcji Stali), mający na celu redukcję o połowę CO2 emitowanego podczas produkcji stali. ArcelorMittal koordynuje ten program. ULCOS to przykład pierwszego glob[...]

Life Cycle Assessment – the new environmental management tool in steel plants Ocena cyklu życia – nowym narzędziem zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach hutniczych

Czytaj za darmo! »

This paper presents the conception of environmental management engineering - Life Cycle Assessment (LCA) in iron and steel industry. The aim of LCA is the limitation of negative interaction on environment in separate phases of manufacturing, operating and liquidation of production technology or product. In this paper LCI for iron ore sintering process where the assessment of interaction on environment was made taking into account the most important influence categories on environment was presented. International Iron and Steel Institute is a leader in performing LCA analyses in the metallurgical sector. W pracy przedstawiono koncepcję techniki zarządzania środowiskowego - ocenę cyklu życia (LCA - Life Cycle Assessment) w hutnictwie żelaza i stali. Celem LCA jest ograniczenie negatywn[...]

Zastosowanie LCA do oceny wpływu technologii spiekania rud żelaza na środowisko

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono zastosowanie oceny cyklu życia LCA w procesie spiekania rud żelaza. Life Cycle Assessment (LCA) umożliwia analizę oddziaływania na środowisko w poszczególnych fazach wytwarzania, użytkowania i likwidacji technologii lub produktu. W pracy przedstawiono wyniki przeprowadzonej analizy LCA procesu spiekania rud żelaza, gdzie ocenę oddziaływania na środowisko dokonano uwzględniając najważniejsze kategorie wpływu na środowisko: "zdrowie ludzkie", "jakość ekosystemu" oraz "zużycie zasobów". Na podstawie oceny cyklu życia oszacowano efekty ekologiczne związane z procesem spiekania rud żelaza. Obliczenia wykonano w programie SimaPro 7.1.8. This paper presents application of Life Cycle Assessment (LCA) in the iron ore sinter process. LCA is a technique of the evaluation of environmental aspects and potential impacts associated with all stages of the life of product, process and technology. Environmental impact assessment was performed in the most important categories: "human health", "ecosystem quality" and "resources". Ecological effects related to iron ore sintering process have been presented. The calculations were made with the SimaPro 7.1.8 programme. Słowa kluczowe: LCA (ocena cyklu życia), spiekanie rud żelaza, ekowskaźnik, Key words: LCA (Life Cycle Assessment), iron ore sinter process, ecoindicator,1. Wprowadzenie. Ocena cyklu życia (LCA) polega na zebraniu i ocenie wejść, wyjść oraz potencjalnych wpływów na środowisko produktu lub technologii w okresie jego cyklu życia [1]. Zastosowanie oceny cyklu życ[...]

Możliwości ograniczenia emisji CO2 w hucie żelaza, głównie z procesu wielkopiecowego


  W pracy przedstawiono wyniki przeprowadzonej oceny skuteczności wybranych metod ograniczenia emisji CO2 dla procesu wiel- kopiecowego, a także ich wpływ na globalne ocieplenie obliczony metodą IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) na podstawie analizy cyklu życia LCA (Life Cycle Assessment). Analiza LCA została przeprowadzona zgodnie z normą PN-EN ISO 14040:2009, w czterech etapach: zdefiniowanie celu i zakresu, analiza zbioru wejść i wyjść, ocena wpływu oraz interpretacja. Prze- prowadzono również ocenę środowiskową stosowania paliw zastępczych (pyłu węglowego i odpadów tworzyw sztucznych) w wiel- kim piecu. Stwierdzono, że stosowanie paliw zastępczych w wielkim piecu może być skutecznym sposobem ograniczenia emisji CO2, jednak stosowanie takich paliw związane jest z nakładami inwestycyjnymi na instalacje, które należy również uwzględnić w analizie środowiskowej. W artykule pominięto inne czynniki pozwalające na obniżenie jednostkowego zużycia koksu, jak zawartość Fe we wsadzie, jakość koksu oraz przepływy gazu wewnątrz wielkiego pieca. This paper presents results of assessment of CO2 reduction methods efficiency for blast furnaces and their impact on global warming, based on LCA (Life Cycle Assessment). LCA analysis has been carried out by the IPCC methods (Intergovernmental Panel on Climate Change) in accordance with standard PN-EN ISO 14040:2009, by four phase: goal and scope definition of LCA, inventory analysis LCI (Life Cycle Inventory), impact assessment LCIA (Life Cycle Impact Assessment) and interpretation. It was shown results of environmental assessment of the substitute fuels (pulverized coal injection and plastic wastes) use in the blast furnace. The use of alternative fuels in the blast furnace can be an effective way of reducing CO2 emissions, but the use of such fuels is related to the investment costs of installations, which should be considered in environmental analysis. This article doesn't contain other factors[...]

Ocena oddziaływania na środowisko alternatywnych paliw stosowa- nych w procesie spiekania rud żelaza


  W pracy przedstawiono wyniki oceny środowiskowej procesu spiekania rud żelaza przy zastosowaniu trzech wariantów paliw sta- łych. Analiza została przeprowadzona techniką LCA (Life Cycle Assessment). Zakres analizy obejmował paliwa stałe, takie jak: kok- sik, antracyt i węgiel drzewny. Przedstawiono kilkanaście kategorii wpływu środowiskowego dla stosowanych paliw w procesie. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że najwyższą efektywność środowiskową ma proces spiekania z zastosowaniem węgla drzewnego jako paliwa alternatywnego. Stwierdzono także, że stosowanie paliw alternatywnych w procesie spiekania może być skutecznym sposobem ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. The results of the environmental impact assessment of iron ores sintering process using the three variants of solid fuels are presented. The analysis was performed by LCA technique. The scope of analysis includes solid fuels such as coke breeze, anthracite and charcoal. This paper presents several environmental impact categories of fuels used. Based on the performed analysis it was found that the highest environmental performance has a sintering process using charcoal as alternative fuel. It was found that the use of alternative fuels in the process can be an effective way to reduce greenhouse gas emissions. Słowa kluczowe: paliwa alternatywne, LCA (ocena cyklu życia), spiekanie rud żelaza Key words: alternative fuels, LCA (Life Cycle Assessment), iron ore sinter process.Wprowadzenie. Zgodnie z wytycznymi Najlepszych Dostępnych Technik (BAT - Best Available Techniques) dla hutnictwa żelaza, zaleca się unikanie antracytu jako paliwa w celu zmniejszenia zawartości węglowodorów w spieku. W Unii Europejskiej koksik jest zwykle używany jako paliwo w procesie spiekania [1]. W Polsce od kilku lat antracyt jest stosowany jako alternatywne paliwo. Charakterystyka antracytu stosowanego w procesie spiekania w warunkach krajowych została przedstawion[...]

Nowe metody zarządzania przedsiębiorstwem - wyzwanie dla hutnictwa

Czytaj za darmo! »

W niniejszej pracy przedstawiono możliwości doskonalenia działalności przedsiębiorstw przemysłowych, w tym również sektora hutniczego opierając się na nowych metodach zarządzania. Przedsiębiorstwa te, aby przetrwać w gospodarce rynkowej, powinny być otwarte na zmiany oraz sprostać wymaganiom otoczenia zewnętrznego. W pracy zwrócono szczególną uwagę na metody: X-engineering, kaizen, lean manufac[...]

Wprowadzenie do problematyki wdrażania

Czytaj za darmo! »

W niniejszej pracy przedstawiono istotę Lean Manufacturing (LM). LM, czyli odchudzona produkcja, to filozofia zarządzania polegająca na nieustannym eliminowaniu marnotrawstwa w przedsiębiorstwie, zdefiniowanego jako wszystkie czynności, inwestycje i procesy niedodające wartości do produktu lub usługi z punktu widzenia klienta. Zaprezentowano także wybrane narzędzia LM, których rozwój zmierza w ki[...]

Wymagania rozporządzenia REACH - nowe wyzwanie dla przedsiębiorstw hutniczych

Czytaj za darmo! »

W niniejszej pracy przedstawiono wymagania rozporządzenia REACH w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów. Omówiono istotę karty charakterystyki, sporządzanie dokumentacji rejestracyjnej i zadania Europejskiej Agencji Chemikaliów. Przedstawiono także Strategiczne Podejście do Międzynarodowego Zarządzania Chemikaliami oraz dostosowanie przeds[...]

Ograniczenie emisji CO2 w przedsiębiorstwach hutniczych

Czytaj za darmo! »

W niniejszej pracy przedstawiono najważniejsze problemy związane z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych w sektorze metalurgicznym. Przedstawiono projekt podziału uprawnień emisyjnych i jego konsekwencje dla funkcjonowania przedsiębiorstw hutniczych. Opisano także uprawnienia do emisji CO2 według Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do Emisji KPRU II. The following paper is presents the most[...]

Kaizen jako strategia zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstw hutniczych

Czytaj za darmo! »

W niniejszej pracy przedstawiono wdrażanie metody kaizen w przedsiębiorstwie hutniczym, ze szczególnym uwzględnieniem zasad gemba określając rodzaje braków i marnotrawstwa. Zwrócono uwagę na doskonalenie zarządzania w przedsiębiorstwach opartego na metodzie kazein, która jest ukierunkowana na klienta i może przyczynić się do usprawnienia procesów i uzyskania trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku hutniczym. The following paper contains kaizen metod implementation in steel plants especially gemba kaizen principles and waster were specified. It was given attention to management enhancement using kaizen method, that is customer oriented and this method can contribute to processes improve. This method helps to obtain permanent competitive advantage. Słowa kluczowe: kaizen, gemba kaize[...]

 Strona 1  Następna strona »