Wyniki 1-10 spośród 21 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz POPŁAWSKI"

Methods of analysis and forecast of power engineering load variation in the conditions of energy market transformation

Czytaj za darmo! »

In order to be able to control and foresee the processes that occur in a power engineering system it is necessary to carry out research in the field of analyses of power loads. The first researches on the issue were carried out in the mid-fifties of the last century. The decomposition of development planning into the domestic planning and the regional one has suppressed the need to cope with the[...]

Dokładność w prognozach długoterminowych - wybrane problemy

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono nowy model prognostyczny oparty o rozkład kanoniczny wektora zmiennych losowych. Jest to nowa metoda prognostyczna umożliwiająca prognozowanie długoterminowe szczytów rocznych w krajowym systemie elektroenergetycznym. Referat przedstawia również rozważania na temat jakości prognoz długoterminowych. Została sformułowana metoda oceny modelu dla zmiennej wariancji w czasie. Abstract. In the paper a new forecasting model, based on the canonical distribution of a vector of random variables, has been presented. It is a new forecasting method, able to predict long-term forecasts on peak power load of power engineering system. The paper also presents a reflection on the quality of long-term forecasts. Method of evaluate model for variable-time variance has been formulated (The accuracy in long-term forecastschosen problems) Słowa kluczowe: prognozy długoterminowe, planowanie rozwoju, system elektroenergetyczny. Keywords: long-term forecasting, development planning, electric power system. Wstęp Każdy model, niezależnie czy przeznaczony do sterowania, symulacji czy też predykcji, musi być poddany różnorodnej ocenie, w dużej mierze uzależnionej od funkcji, którą ma spełniać. W szczególności modele predykcyjne, służące do przewidywania kształtowania się badanego procesu w okresach przyszłych, muszą być zbadane właśnie pod kątem ich przydatności do tego celu. Oczywiście w zależności od horyzontu prognozy oraz rodzaju zastosowanego modelu, kryteria oceny są zróżnicowane, niemniej istnieje pewien kanon określający zestaw parametrów modelu, które powinny być poddane rzetelnej weryfikacji statystycznej. Szczególną rolę w ocenie przydatności modelu do prognozy odgrywają reszty (błędy), wyznaczone z porównania danych rzeczywistych i uzyskanych z modelu dla prognoz sprawdzających wykonywanych w fazie budowy i testowania modelu. Reszty powinny charakteryzować się określonymi własnościami wynikającymi z teorii ekonometrii i t[...]

Problematyka prognoz generacji wiatrowej w KSE DOI:10.12915/pe.2014.07.023

Czytaj za darmo! »

Od kilkunastu lat udział energetyki odnawialnej w sektorze elektroenergetyki stale rośnie. Przyczyny tego stanu rzeczy są różne: wyczerpywanie się paliw kopalnych, proekologiczna polityka UE, awarie elektrowni atomowych na świecie, które wzbudzają w społeczeństwie uczucie niepokoju oraz wiele innych skutkujących wzrostem udziału OZE w ogólnym bilansie produkcji energii elektrycznej. Większa liczba nowych źródeł energii elektrycznej, w szczególności farm wiatrowych, powoduje nowe problemy związane z prognozowaniem poziomu produkcji energii. Elektrownie wiatrowe są urządzeniami, które nie zapewniają stabilnego poziomu dostaw energii. Dlatego istnieje potrzeba opracowania modeli prognostycznych, które umożliwiają prognozowanie pracy takich jednostek w KSE w sposób rzetelny. W artykule podjęto próbę zastosowania teorii fraktalnej analizy procesów związanych z eksploatacją elektrowni wiatrowych do poprawy dokładności prognoz. Opisano wyniki badań i sugestie dotyczące ich możliwości zastosowania. Abstract. Since several years the percentage of renewable power engineering in the sector of electric power engineering constantly grows. The reasons for this state are various: depletion of fossil fuels, breakdowns of atom power stations, which cause the feeling of anxiety, strong proecological tendencies in EU as well as the possibility to make the country independent on others. A higher number of new sources of electric energy, in particular wind farms, causes new problems related to forecasting the energy production level. Wind power stations are units, which do not provide a stable level of energy supply. Therefore there exists a need to develop forecasting models, which make it possible to forecast the work of such units in Polish Power System in a reliable way. In the paper an attempt has been undertaken to apply the theory of fractal analysis to the processes related to the operation of wind power stations for improving the accuracy of forecasts. R[...]

Dobór zmiennych wejściowych w modelu prognoz długoterminowych funkcją Q

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano metodę doboru wejść do modelu predykcyjnego korzystającego z rozkładu kanonicznego wektora losowego, nazywanego w skrócie modelem MRK. Model ten wymaga ustalenia kolejności wejść dla zmiennych objaśniających. W artykule opisano istotę zastosowania do tego celu funkcji Q. Przedstawiona metoda doboru wejść daje dobre rezultaty także w przypadku prognoz krótkoterminowych obciążeń elektroenergetycznych systemie krajowym. Abstract. The article describes a method of input selection to the forecasting model availing of a random distribution of canonical vector, called briefly the MRK model. This model requires the ordering of input entries for explanatory variables. The article describes the essence of the application for that purpose the function Q. The method of input s[...]

Forecasting methods supporting the operator of transmission system – chosen issues

Czytaj za darmo! »

One of the major segments of energy market in Poland is the balancing market. Activities in the balancing market can be divided into three main groups: reporting of contracts for the sale of electricity to the physical implementation, planning and managing traffic in the national electricity system balancing and settlement. The operator of the transmission system should be able to shape and control the planning and conduct of movement, creating plans for coordination, creating balance of trade and technical-operative of traffic. The article describes some forecasting models to assist the operator in the construction plans, coordination, and other selected problems related to this topic. Streszczenie. Jednym z ważniejszych segmentów rynku energii w Polsce jest rynek bilansujący. Działania realizowane na rynku bilansującym dzielą się na trzy zasadnicze grupy: zgłaszanie umów sprzedaży energii elektrycznej do fizycznej realizacji, planowanie i prowadzenie ruchu w krajowym systemie elektroenergetycznym oraz rozliczenia transakcji bilansujących. Do operatora systemu przesyłowego należy kształtowanie i kontrola procesów planowania i prowadzenia ruchu, tworzenie planów koordynacyjnych, tworzenie bilansów techniczno-handlowych oraz operatywne prowadzenie ruchu. Artykuł opisuje wybrane modele prognostyczne wspomagające operatora w konstrukcji planów koordynacyjnych oraz inne wybrane problemy związane z tą tematyką. (Metody prognostyczne wspierające operatora systemu przesyłowego - zagadnienia wybrane) Keywords: forecasting in power system, energy market, coordination plans. Słowa kluczowe: prognozowanie w elektroenergetyce, rynek energii, plany koordynacyjne. Introduction The fundamental organization, which coordinates the market activity and - in praticular - cares about its stability, is the operator of transmission system (OTS). The segment of balance market belongs to its most important instruments. In order to make up the instant energy bala[...]

Krótkoterminowe prognozy cen na Towarowej Giełdzie Energii z wykorzystaniem modelu trendu pełzającego DOI:10.15199/48.2015.12.69

Czytaj za darmo! »

Artykuł porusza problematykę prognozowania krótkoterminowego ceny energii elektrycznej na rynku energii. Badania przeprowadzone zostały na rzeczywistych danych z Rynku Dnia Następnego (RDN). Zaproponowano kilka modeli prognostycznych, szczególnie model trendu pełzającego dla przewidywania cen w horyzoncie dobowym. Wykonane zostały prognozy wygasłe wraz z oceną dokładności oraz prognozy walidacyjne umożliwiające ocenę użyteczności zaprezentowanych modeli. Abstract. Article raises the problem of short-term forecasting the electricity price on the energy market. Research were conducted on real data from the Day-Ahead Market. Proposed several forecasting models, especially creeping trend model to predict prices in the weekly horizon. Taken extinct forecasts with evaluation of the accuracy and forecast validation for the assessment of usefulness of models presented. (Short-term forecasting prices on Polish Power Exchange using creeping trend model). Słowa kluczowe: Rynek energii, cena, prognozowanie krótkoterminowe, trend pełzający. Keywords: Energy market, price, short-term forecasting, creeping trend. WPROWADZENIE System elektroenergetyczny ze względu na swoją specyfikę wymaga uzyskania dokładnych prognoz. Szczególnie ważne są prognozy w krótkim horyzoncie czasowym [1]. Metod prognostycznych jest wiele. W zależności od celu oraz przedmiotu badania można wybrać proste lub bardziej złożone techniki prognozowania [1], [2], [3], [4], [5], [6] [7], [8]. Coraz częściej wykorzystuje się metody sztucznej inteligencji do prognozowania w elektroenergetyce. Świadczą o tym publikacje [8], [9]. Pojawiają się także opracowania metod i modeli do przewidywania produkcji energii ze źródeł odnawialnych [10], [11]. Prognozowanie cen na Towarowej Giełdzie Energii jest zagadnieniem nowym, w związku z czym w literaturze nie ma zbyt wielu metod dotyczących przewidywania tego procesu. Pojawiają się natomiast publikacje, nawiązujące do tego problemu [12], [1[...]

Implementacja informatyczna modelu trendu pełzającego do prognozowania mocy farm wiatrowych DOI:10.15199/48.2017.02.54

Czytaj za darmo! »

W związku ze wzrostem udziału energii ze źródeł odnawialnych, istotnym stała się potrzeba opracowywania modeli prognostycznych pozyskiwanej energii z tych źródeł. Artykuł porusza problematykę prognozowania mocy farm wiatrowych. Przedstawia metodykę modelu trendu pełzającego i nowatorski autorski program implementujący tę metodę. Przeprowadzono analizę statystyczną na danych w postaci szeregu czasowego, a także błędów prognoz. Wykonane zostały prognozy wygasłe wraz z oceną dokładności oraz prognozy walidacyjne umożliwiające ocenę użyteczności prezentowanego modelu. Abstract. Due to the increased share of energy from renewable sources has become an essential need for development of predictive models abstracted energy from these sources. The article raises the issue of forecasting wind power capacity. Presents a methodology of creeping trend model and innovative original program that implements this method. Statistical analysis was performed on the data as time series, and the forecast errors. Taken extinct forecasts with evaluation of the accuracy and forecast validation for the assessment of usefulness of presented model. (Computer implementation of creeping trend model to predict wind power capacity) Słowa kluczowe: prognozowanie, trend pełzający, energetyka wiatrowa, odnawialne źródła energii. Keywords: forecasting, creeping trend, wind energy, renewable energy sources. Wstep Coraz szybciej postępujący rozwój cywilizacji oraz zmniejszanie się zasobów paliw kopalnych, a także postępująca degradacja środowiska naturalnego spowodowały, że ogromną rolę zaczęła odgrywać energia ze źródeł odnawialnych (OZE). Energia wiatru wykorzystywana była już od dawna, gdyż bardzo łatwo ją pozyskać i przekształcić w energię elektryczną. Niestety z energią wiatrową wiążą się także pewne trudności związane z charakterem pracy tego źródła Duża niestabilność i losowość siły wiatru w czasie (np. w ciągu roku) ulegają znacznym zmianom, co tym samym utrudni[...]

 Strona 1  Następna strona »