Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Mariusz GAMRACKI"

Modelowanie zjawiska wnikania piorunowego zaburzenia elektromagnetycznego do stratnej ziemi

Czytaj za darmo! »

W pracy dokonano analizy zjawiska wnikania do stratnej ziemi zaburzenia elektromagnetycznego pochodzącego od odległego wyładowania atmosferycznego. Do obliczeń przyjęto model fali padającej płaskiej w postaci sumy trzech funkcji wykładniczych. Otrzymane wyniki porównano z uzyskanymi przy zastosowaniu modelu, w którym wymuszeniem jest prąd płynący w kanale wyładowania piorunowego. W artykule prz[...]

Modelowanie matematyczne zjawiska wnikania pola elektromagnetycznego do stratnej ziemi

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki analizy wnikania fali płaskiej pola elektromagnetycznego do stratnej ziemi. Do obliczeń przyjęto trójwykładniczy model padającej fali płaskiej. Opisano matematyczne podstawy modelowania zjawiska wnikania pola do ziemi, przedstawiono wpływ współczynników Fresnela na wnikanie pola. Dokonano porównania uzyskanych wyników dla wybranych parametrów geometrycznych padającej fali płaskiej. Przedstawiono wyniki analizy dla wybranych kątów padania fali płaskiej i różnych głębokości, na której zostało wyznaczane pole. Abstract. In the paper present analyses of the lightning electromagnetic field transmitted into the ground. Calculations were executed with three exponential plane wave model. The mathematical bases' of modeling of phenomenon of penetration of down to t[...]

Modelowanie matematyczne propagacji piorunowego zaburzenia elektromagnetycznego nad ziemią

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki analizy propagacji pola elektromagnetycznego nad ziemią. W obliczeniach zastosowano model fali cylindrycznej propagującej wokół kanału wyładowania. Jako model prądu u podstawy kanału wyładowania zastosowano przebieg zaproponowany przez Nucci, natomiast jako model propagacji fali prądowej wzdłuż kanału wyładowania model MTLE uwzględniający stopniowe tłumienie prądu w kanale. Opisano matematyczne podstawy modelowania zjawiska propagacji pola nad ziemią. Dokonano porównania uzyskanych wyników dla wybranych parametrów geometrycznych kanału wyładowania i różnych odległości, przy których wyznaczone zostało pole. Abstract. The paper presents the mathematical basis of electromagnetic field modeling above lossy ground and the obtained results of the propagation electromagnetic field analysis. A model of cylindrical wave propagating around a lightning return-stroke channel is used during computer calculations, and as a lightning return-stroke current the model called as MTLE. The channel-base current is approximated function proposed by Nucci. Finally, a compression between obtained results for selected geometrical parameters of lightning channel and for different distances from the striking point is presented. (Mathematical Modeling Electromagnetic Field Propagation over the Ground). Słowa kluczowe: zaburzenie elektromagnetyczne, pole elektromagnetyczne, prąd piorunowy, model MTLE, modelowanie matematyczne. Keywords: electromagnetic disturbance, electromagnetic field, lightning current, MTLE model, mathematical modeling. Wstęp Wyładowanie atmosferyczne, jako zjawisko niepowtarzalne jest trudnym obiektem do analizy. Dodatkowo niebezpieczeństwo związane z bardzo dużymi wartościami prądów i napięć piorunowych stwarza poważne utrudnienia podczas pomiarów. Wykonywane od wielu lat badania, a w szczególności pomiary prądu w kanale piorunowym, prowadzą do powstawania coraz nowszych i ciągle udoskonalanych modeli. Rzeczywisty[...]

Modelowanie propagacji piorunowego zaburzenia elektromagnetycznego nad stratną ziemią DOI:10.12915/pe.2014.07.036

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki analizy propagacji pola elektromagnetycznego nad stratną ziemią. W obliczeniach zastosowano model fali cylindrycznej propagującej wokół kanału wyładowania. Opisano matematyczne podstawy modelowania zjawiska propagacji pola nad ziemią. Do wyznaczenia składowej natężenia pola elektrycznego zastosowano poprawki Rubinstein oraz Cooray-Rubinstein. Dokonano porównania uzyskanych wyników natężenia pola elektrycznego dla wybranych parametrów stratnej ziemi i różnych odległości od kanału wyładowania. Abstract. The paper presents the mathematical basis of electromagnetic field modeling above lossy ground. A model of cylindrical wave propagating around a lightning return-stroke channel is used during calculations. This paper describes the mathematical basis for modeling the phenomenon of propagation of the field above the ground. To determine the component of the electric field applied Rubinstein and Cooray- Rubinstein approach. Comparison of the results obtained for the selected parameters of lossy ground and for different distances from the point of striking is presented. (Modeling the propagation of lightning electromagnetic disturbance over a lossy ground). Słowa kluczowe: zaburzenie elektromagnetyczne, pole elektryczne, prąd piorunowy, ziemia stratna, poprawka Cooray-Rubinstein. Keywords: electromagnetic disturbance, electric field, lightning current, lossy ground, Cooray-Rubinstein approach. doi:10.12915/pe.2014.07.36 Wstęp Wyładowanie atmosferyczne jest trudnym obiektem badań ze względu na jego niepowtarzalny charakter oraz przypadkowość wystąpienia. Prowadzane pomiary w warunkach rzeczywistych są dodatkowo utrudnione, a czasem wręcz niemożliwe do przeprowadzenia ze względu na bardzo duże wartości prądów i napięć piorunowych stwarzające zagrożenie dla ludzi i sprzętu pomiarowego. Wykonywane od wielu lat eksperymenty, a w szczególności pomiary pola elektrycznego i magnetycznego a także prądu w kanale piorunowym[...]

System detekcji i lokalizacji wyładowań atmosferycznych Blitzortung DOI:10.15199/48.2015.11.07

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono możliwości, jakie dają współczesne systemy detekcji i lokalizacji wyładowań atmosferycznych. Skupiono się na systemach opartych o analizę rozprzestrzeniającego się piorunowego pola elektromagnetycznego rejestrowanego przez rozmieszczone naziemne systemy antenowe. Scharakteryzowano krótko wybrane systemy profesjonalne oraz szerzej amatorski system Blitzortung, który swoją wysoką sprawność zawdzięcza bardzo dużej liczbie stacji rejestrujących rozmieszczonych głównie w Europie, Stanach zjednoczonych i Australii. Opisano także podstawowe techniki używane w systemach detekcji i lokalizacji a także ich wady i zalety. Abstract. The paper presents the possibilities offered by the modern lightning detection and location systems. The study focused on the analysis of the propagation lightning electromagnetic field recorded by ground-based distributed antenna systems. Selected professional systems have been characterized together with the amateur Blitzortung system. This system owes high efficiency due to the very large number of detecting stations located mainly in Europe, the United States and Australia. Also, the basic techniques used in the lightning detection and location systems and their advantages and disadvantages are described. (Lightning detection and location system Blitzortung). Słowa kluczowe: piorun, zaburzenie elektromagnetyczne, pole magnetyczne, systemy detekcji i lokalizacji wyładowań atmosferycznych. Keywords: lightning, electromagnetic disturbance, magnetic field, lightning detection and location systems. Wstęp Prowadzone w różnych ośrodkach badawczych na świecie pomiary i rejestracje zjawisk piorunowych doprowadziły do lepszego poznania kształtów składowych pola elektromagnetycznego powstającego podczas wyładowania atmosferycznego. Kształt fali piorunowej został opisany w międzynarodowych normach a w ostatnich latach powstała także norma dotycząca burzowych systemów ostrzegawczych [1]. Opisane są tam kole[...]

 Strona 1