Wyniki 1-10 spośród 27 dla zapytania: authorDesc:"Piotr RZEPKA"

Koncepcja obszarowego systemu automatyki elektroenergetycznej do nadzoru autonomicznych struktur sieci SN z lokalnymi źródłami w postaci źródeł biogazowych DOI:10.12915/pe.2014.08.024

Czytaj za darmo! »

Tworzenie autonomicznych struktur sieci SN zasilanych lokalnymi źródłami energii (np. źródłami biogazowymi) wymaga pokonania szeregu barier, m.in. zmiany zasad funkcjonowania układów automatyki elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej. Wynika stąd potrzeba opracowania obszarowego układu automatyki elektroenergetycznej umożliwiającego pracę autonomicznym strukturom sieci dystrybucyjnej SN, które są zasilane lokalnymi źródłami. Koncepcję takiego układu automatyki przedstawiono w niniejszym artykule. Abstract. Creating autonomous MV network structures powered by local sources of energy (eg. biogas sources) requires overcoming a number of barriers, including change the rules functioning of the power distribution network automation. Therefore, it is necessary to develop a new area automatic system for supervisory control of autonomous MV network structures with local sources, which concept is presented in this paper. (Concept of Area Automatic System for Supervisory Control of Autonomous MV Network Structures with Local Electricity Biogas Sources). Keywords: autonomous MV network, supervisory control, biogas Słowa kluczowe: autonomiczne struktury sieci, sieci energetyczne, automatyka doi:10.12915/pe.2014.08.24 Wprowadzenie Obserwowany wzrost liczby źródeł lokalnych w sieci dystrybucyjnej, w tym źródeł biogazowych, skłania do zastanowienia się nad możliwościami wykorzystania potencjału tych źródeł do zapewnienia rezerwowego zasilania wybranych (krytycznych) odbiorców w katastrofalnych stanach pracy systemu elektroenergetycznego (SEE). Przeprowadzone analizy w tym zakresie wskazują, że w układach sieci dystrybucyjnych z generacją rozproszoną potencjalnie istnieje możliwość wyodrębnienia niewielkiego fragmentu tej sieci zasilanego lokalnymi źródłami w celu zapewnienia rezerwowego zasilania krytycznych odbiorców - czyli odbiorców bardzo wrażliwych na utratę zasilania (np. budynki użyteczności publicznej pełniące ważne funkcje społeczne, m[...]

Struktury automatyki elektroenergetycznej poprawiające współpracę źródeł rozproszonych z SEE DOI:10.12915/pe.2014.09.33

Czytaj za darmo! »

Źródła rozproszone są przyłączane obecnie do sieci dystrybucyjnej bez znaczących modernizacji układów automatyki elektroenergetycznej tej sieci. Może to prowadzić m.in. do pogorszenia eliminacji stanów zakłóceniowych występujących w tej sieci. Niejednokrotnie modyfikacja istniejących struktur automatyki sieciowej wydaje się niewystarczająca - w szczególności w układach o dużym nasyceniu źródłami rozproszonymi. Proponuje się zatem poszukiwanie nowych rozwiązań w tzw. obszarowych układach automatyki elektroenergetycznej. Abstract. Distributed sources are currently connected to the power distribution network without significant modernization of power automation of the power network. For example, it can deteriorate the elimination of faults in the power network. In some case automatic of the existing structures modification it seems insufficient - in particular in systems with a high "saturation" of distributed sources. It is proposed that we should search for new solutions in systems of power automation area. (The structures of power automation to improve cooperation diffuse sources of power system). Słowa kluczowe: elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, automatyka obszarowa, generacja rozproszona, sieć dystrybucyjna. Keywords: power system protection, area automatic system, distributed generation, power distribution network. doi:10.12915/pe.2014.09.33 Wstęp Problematyka związana z poprawną współpracą źródeł rozproszonych z systemem elektroenergetycznym (SEE) jest zagadnieniem, które w obliczu przewidywanego rozwoju generacji rozproszonej nabiera coraz większego znaczenia. Stosowane obecnie w sieci dystrybucyjnej układy automatyki elektroenergetycznej tworzą struktury sterownicze i zabezpieczeniowe zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa pracy elementów sieciowych przy przesyle energii elektrycznej z sieci najwyższych napięć w kierunku odbiorców. Obserwowany w ostatnich latach rozwój niewielkich źródeł wytwórczych (tzw. [...]

Systemy automatyki częstotliwościowego odciążania i bilansowania mocy czynnej obszarów sieciowych DOI:10.12915/pe.2014.08.025

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wybrane wyniki analiz określających warunki działania automatyki samoczynnego częstotliwościowego odciążania (SCO) i automatyki bilansującej w obszarach sieciowych o różnych współczynnikach odciążania sieci. Sformułowano podstawowe parametry funkcjonalne automatyki SCO w zależności od powstałego deficytu mocy. Przeprowadzone analizy są szczególnie istotne obecnie, w dobie gwałtownie rosnącego nasycenia sieci elektroenergetycznych lokalnymi, rozproszonymi źródłami wytwórczymi. Powstałe struktury sieciowe charakteryzują się dużym ryzykiem wydzielenia się obszarów (podsystemów) o dużym niezbilansowaniu mocy i możliwym znacznym gradiencie zmian częstotliwości. Dla takich złożonych funkcjonalnie i konfiguracyjnie układów sieciowych określono zasady formułowania i realizacji systemów automatyki odciążającej i bilansującej opartych na obszarowych, rozproszonych systemach pomiarowo-decyzyjnych. Abstract. The paper presents selected aspects of operating of frequency load shedding and balancing of active power automatics systems for network areas with different load shedding network coefficients. The basic functional parameters of these systems were formulated depending on the resulting power deficit. Moreover some principles of creating and implementing of these systems using Wide Area Measurements techniques and decision-making systems were formulated. The proposed automatics system is dedicated for network systems of high complexity both in their functional and configuration problems such as the ones networks with distributed generation sources. (Automatic Systems of Frequency Load Shedding and Balancing of Active Power for Network Areas). Słowa kluczowe: obszary sieciowe niezbilansowane mocowo z lokalnymi źródłami wytwórczymi, automatyka wydzielająca i bilansująca wyspy sieciowe, rozproszone systemy automatyki odciążającej i bilansującej. Keywords: unbalanced network areas with local energy sources, islanded networks balan[...]

State identification of MV power network with wind power generation operating under manual and automatic voltage control in HV/MV substation DOI:10.15199/48.2015.06.25

Czytaj za darmo! »

The paper presents results of computer simulations aimed at the operating conditions identification of the power system with local wind generation. The voltage conditions and power flows have been identified according to the voltage control modes in a substation and to the reactive power regulation modes of the wind farm. The simulation results made it possible to recommend optimal operating variants for the wind generators in the power network. These alternatives may be used by Distribution System Operators to specify optimal voltage regulation modes of wind power generation. Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych pracy układu sieciowego z przyłączonymi rozproszonymi (lokalnymi) źródłami wytwórczymi (na przykładzie źródła wiatrowego). Dokonano identyfikacji warunków napięciowych oraz rozpływu mocy w układzie zależnie od sposobu regulacji napięcia w stacji transformatorowej zasilającej układ oraz trybu sterowania mocą bierną generowaną przez źródło. W oparciu o uzyskane rezultaty zaproponowano zalecane warianty współpracy źródeł wiatrowych z siecią elektroenergetyczną. Może to posłużyć operatorom sieci dystrybucyjnych do określenia optymalnego sterowania pracą źródeł wiatrowych. (Identyfikacja warunków pracy sieci SN ze źródłami wiatrowymi przy ręcznej i automatycznej regulacji napięcia w stacji WN/SN). Keywords: distributed generation sources, wind turbine, reactive power control modes for wind power generation, voltage control in HV/MV substation. Słowa kluczowe: rozproszone źródła wytwórcze, źródła wiatrowe, tryby sterowania mocą bierną źródła wiatrowego, regulacja napięcia stacji WN/SN. Introduction The implementation of the power and climate policy/regulations intensified development of the wind power generation technology and as a result the power balance includes a higher share of wind power generation. Connecting distributed sources to a power network determines changes in its functionality which conc[...]

Typowanie zmiennych objaśniających przy wykorzystaniu zautomatyzowanych metod statystycznych jako sposób optymalizacji wyboru metody estymacji szczytowego dobowego obciążenia KSE DOI:10.15199/48.2017.04.15

Czytaj za darmo! »

Artykuł prezentuje możliwość skorzystania z metod statystycznych automatyzujących dobór zmiennych objaśniających na przykładzie szczytowego obciążenia dobowego KSE. Testy ex-post dotyczyły 10 zbiorów zmiennych objaśniających dla metod statystycznych klasycznych i typu Data Mining. Uzyskana macierz wyników pozwala wstępnie wybrać najkorzystniejszy zbiór zmiennych objaśniających i metodę statystyczną. Abstract. The paper presents the possibility of using the statistical methods automating the selection of explicatory variables for the daily peak demand of the National Power Grid in Poland. Predictions in ex-post were conducted for 10 predictors’ set and both for classical and Data Mining methods. The obtained matrix of ex-post predictions measures gives a chance for a primal selection of the best set and statistical method. (Selection of predictors using automated statistical methods as a way of choosing the estimation method of daily peak demand of the National Power Grid). Słowa kluczowe: szczytowe 15-minutowe obciążenie KSE, zmienne objaśniające meteorologiczne, Data Mining, mierniki ex-post Keywords: National Power System 15-minute Power Demand, explicatory variables, Data Mining, ex-post indicators. Wstęp Prognozowanie stanowi jeden z ważnych elementów składających się na bezpieczeństwo systemu elektroenergetycznego [1]. Operator sieci przesyłowej ponosi wiele ryzyk do których należy m.in. ryzyko znaczącego odchylenia prognozy od rzeczywistego obciążenia Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) [2]. Dobór zmiennych objaśniających oraz metody statystycznej stanowi kluczowy etap w procesie budowy modelu prognostycznego. Im lepsze dopasowanie zmiennych objaśniających do zmiennej objaśnianej tym bardziej precyzyjny opis zmiennej objaśnianej przez zmienne objaśniające [3]. Wskutek powyższego możliwe jest uzyskanie dokładnego modelu prognostycznego dla założonej zmiennej objaśnianej. Staranny dobór zmiennych objaśniających [...]

"Przenoszenie" zwarć niesymetrycznych przez przesuwniki fazowe DOI:10.15199/48.2017.04.27

Czytaj za darmo! »

Obecność przesuwników fazowych w strukturze układu sieciowego sprawia, że warunki pracy sieci podczas zwarć niesymetrycznych mogą odbiegać od "klasycznych", znanych z układu bez przesuwników fazowych. Przesuwnik fazowy może tak "przenosić" zwarcie na drugą stronę, że rozkład parametrów prądów fazowych po obu stronach przesuwnika będzie nieidentyczny. Abstract. Phase Shifting Transformers during unsymmetrical faults may change the power grid operation conditions. These conditions may differ from the “classical" ones that are typical for the grid operating conditions without these Phase Shifting Transformers. Thus, the value distribution of phase currents on both sides of the Phase Shifting Transformers may be different. (The "Propagation" of Unsymmetrical Faults by Phase Shifting Transformers). Słowa kluczowe: przesuwniki fazowe, zwarcie niesymetryczne, zmiana rozpływu prądu zwarciowego. Keywords: phase shifting transformers, unsymmetrical fault, change of short-circuit current flow. Wstęp Przesuwniki fazowe (PF) o dużej mocy przechodniej (rzędu 1000 MV·A) i szerokim zakresie regulacji kąta przesunięcia fazowego napięcia (rzędu kilkudziesięciu stopni) zwykle są wykonywane jako dwukadziowe zespoły transformatorowe składające się z transformatora dodawczego (TD) i transformatora wzbudzającego (TW) [1], [2]. Schemat ideowy PF przedstawiono na rysunku 1. Rys.1. Schemat ideowy połączeń TD i TW dwukadziowego PF Uzwojenia jednej ze stron transformatora TD są włączone szeregowo do obwodu głównego (między zaciski S i L - rys.1), natomiast uzwojenia drugiej strony są połączone w trójkąt. Uzwojenia te są zasilane przez transformator TW przyłączony do obwodu głównego, w środek uzwojeń szeregowych transformatora TD. Taka struktura połączeń transformatorów TD i TW umożliwia wprowadzenia napięcia dodawczego Udod do obwodu głównego między zaciski S i L. Pozwala to uzyskać przesunięcie fazowe δ napięć po obu stronach PF. Zilustrow[...]

Wykorzystanie WAMS do identyfikacji pracy wyspowej klastrów energii DOI:10.15199/74.2018.10.4


  W Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE) obecnie wdrażana jest koncepcja klastrów energii (KE), w ramach których ma być realizowane bilansowanie lokalne aż do efektu samowystarczalności [12, 14]. W efekcie rozwoju KE coraz częściej będą występować samobilansujące obszary sieciowe obejmujące sieci SN i nn, tzn. sieci, które mają stosunkowo słabą, bo promieniową strukturę zasilania (jedno połączenie z systemem elektroenergetycznym). W takiej strukturze sieciowej występuje duże niebezpieczeństwo niekontrolowanego wyodrębnienia się układów wyspowych pracujących w sposób zbilansowany (zasilanych wyłącznie lokalnymi jednostkami wytwórczymi, przyłączonymi wewnątrz klastrów energii). Zjawisko takie jest bardzo niebezpieczne, gdyż powoduje bezpośrednie zagrożenie zarówno dla lokalnych źródeł wytwórczych, jak i dla odbiorców zasilanych z takich układów. W celu ochrony wytwórców i odbiorców przed skutkami przejścia wydzielonego fragmentu sieci do niekontrolowanej pracy wyspowej, stosuje się zabezpieczenia od skutków przejścia pracy wyspowej, które instalowane są na lokalnych jednostkach wytwórczych [1, 4, 7]. Jak wynika z analiz przeprowadzonych przez autorów, sposób działania tych zabezpieczeń i wyznaczania ich nastawień jest dyskusyjny zarówno z punktu widzenia skuteczności identyfikacji przejścia układu do pracy wyspowej, jak i z punktu widzenia stabilności pracy SEE. Mając na uwadze przewidywany znaczący rozwój generacji rozproszonej w KSE, w tym funkcjonującej w strukturach KE, dotychczasowy sposób działania zabezpieczeń od skutków pracy wyspowej jest wysoce niewłaściwy. Poprawę wiarygodności identyfikacji przejścia układu do niekontrolowanej pracy wyspowej można uzyskać, wykorzystując wielkoobszarowe systemy nadzoru i kontroli pracy SEE - WAMS (Wide Area Measurents System) zrealizowane z wykorzystaniem technik pomiarów synchronicznych. Niniejszy artykuł podaje charakterystykę podstawowych wytycznych dotyczących funkcjonow[...]

Nowe zagrożenia w systemie elektroenergetycznym DOI:10.15199/74.2019.7.3


  Długoterminową prognozę zapotrzebowania na energię elektryczną w europejskim systemie elektroenergetycznym (SEE), wraz z przewidywaną strukturą sektora wytwórczego, przedstawiono w raporcie The Ten-Year Network Development Plan 2018 (TYNDP) [10], opublikowanym przez ENTSO-E [2].Przewidywany rozwój europejskiego systemu elektroenergetycznego Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w raporcie [10] przewiduje się, że do 2040 r. udział OZE w pokryciu zapotrzebowania na energię elektryczną osiągnie 75%. Na potrzeby przedmiotowego raportu przygotowano i dokonano analizy trzech scenariuszy rozwoju opisujących przyszłe struktury europejskiego SEE. Scenariusze te zostały zdefiniowane z uwzględnieniem wymagań klimatycznych (w tym europejskich celów klimatycznych), aspektów politycznych oraz dążenia do obniżenia ceny energii elektrycznej u odbiorców końcowych. Cechy charakterystyczne scenariuszy analizowanych w raporcie TYNDP przedstawiono w tab. Zapotrzebowanie energetyczne zakładane w poszczególnych scenariuszach, z podziałem na typy jednostek wytwórczych zapewniających pokrycie tego zapotrzebowania, przedstawiono na rys. 1 (udział w OZE przedstawiono na rys. 2). Natomiast odpowiadającą strukturę mocy zainstalowanej w poszczególnych typach źródeł, odpowiadającą zakładanemu zapotrzebowaniu, przedstawiono na rys. 3. Biorąc pod uwagę obecne działania polskiego rządu w kierunku dynamicznego rozwoju elektromobilności, paliw alternatywnych, jak również i zdecentralizowanej produkcji energii elektrycznej w strukturach klastrów energii [8, 12, 13] za najbardziej prawdopodobny scenariusz analiz TYNDP w kontekście Polski można uznać wariant rozproszonej generacji - distributed generation. Zgodnie z tym wariantem za ok. dwie dekady dominującym typem źródeł w sektorze wytwórczym SEE, także w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE), będą niestabilne źródła fotowoltaiczne oraz źródła wiatrowe. Istotnie zmieni to zasady funkcjonowania SEE i będ[...]

Idea zastosowania zautomatyzowanych metod doboru zmiennych objaśniających dla celów optymalizacji kosztów zakupu danych wejściowych do prognozowania dobowego profilu obciążenia KSE DOI:10.15199/48.2019.08.08

Czytaj za darmo! »

Bezpieczne funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego (SEE) wymaga przygotowania m.in. prognoz spodziewanego obciążenia tego systemu [1]. Operator sieci przesyłowej narażony jest m.in. na ryzyko znaczącego odchylenia prognozy od rzeczywistego obciążenia Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) [2]. Optymalny wybór zmiennych objaśniających oraz skutecznej metody prognostycznej jest kluczowym etapem w procesie budowy modelu prognostycznego. Im większy stopień powiązania dobranych zmiennych objaśniających (ZO) ze zmienną objaśnianą (prognozowaną) tym większa dokładność opisu tej ostatniej [3]. Staranny dobór ZO jest kluczem do zbudowania skutecznego modelu prognostycznego. Dobór ten wymaga jednak często dużych nakładów pracy (czasochłonność), a pozyskiwanie pełnych i wiarygodnych danych historycznych, charakteryzujących się wysoką rozdzielczością, może być trudne i wiąże się ze sporymi nakładami finansowymi [4]. Idealną sytuacją, z punktu widzenia przygotowania prognozy dla operatora SEE, jest minimalizacja nakładów pracy oraz (bardzo często) minimalizacja trudności i kosztów pozyskiwania danych stanowiących zestaw ZO. Minimalizacja nakładów pracy, obsługi danych w postaci ZO i kosztów ich pozyskania możliwa jest dzięki:  zautomatyzowanym procesom typowania i rankingowania najkorzystniejszych zmiennych dla danego procesu (z zastosowaniem pakietów statystycznych);  wyborowi najlepszych ZO z danej grupy pozyskiwanych danych - dzięki ich testowaniu przez różne metody statystyczne (tab. 1). Idea automatyzacji doboru zmiennych objaśniających vs koszty ich zakupu i obsługi Wybór ZO w procesie budowy modelu prognostycznego w dużym stopniu determinuje poprawność uzyskiwanych wyników z tego modelu. Zwykle dobór ZO zależy od wiedzy i doświadczenia prognosty. Do ewentualnej zmiany zestawu ZO dochodzi zwłaszcza w sytuacji, gdy opracowany wcześniej model nie daje satysfakcjonujących wyników [5]. Jednak zwykle po[...]

Wpływ poprawności pracy automatyki elektroenergetycznej na bezpieczeństwo SEE w aspekcie nowych rozwiązań technicznych i ekonomicznych realizowanych i planowanych do realizacji w KSE

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wybrane przypadki awarii systemowych, które w dużej mierze zostały zapoczątkowane przez niewłaściwie sparametryzowaną lub niedostosowaną do obecnych struktur sieciowych automatykę elektroenergetyczną. Abstract. In the paper the selected cases of blackouts caused by the improperly parametrized and adjusted power system automation structures to the nowadays power system configuration and functioning will be presented. (Impact of proper functioning of power system automation for the safety of power system in the consideration of the new technical and economical solutions in Polish Power Grid). Słowa kluczowe: bezpieczeństwo pracy systemu elektroenergetycznego, automatyka elektroenergetyczna. Keywords: safety of power system, power system automation. Wstęp Zmiany ustrojowe oraz sposób analizowania rynku energetycznego głównie w aspektach ekonomicznych i ekologicznych spowodowały, że bezpieczeństwo energetyczne postrzega się dzisiaj głównie jako możliwość zapewnienia dostaw energii elektrycznej, na odpowiednim poziomie jakości, z różnych i niezależnych od siebie źródeł oraz możliwość generacji energii elektrycznej z wykorzystaniem energii drzemiącej w tzw. źródłach odnawialnych. Przez wiele lat traktowano jednak marginalnie fakt, że bezpieczeństwo dostaw energii zależy w znacznej mierze od wysokiej pewności procesu wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej. Na proces ten ma wpływ stabilność pracy jednostek wytwórczych, stan techniczny oraz stopień zaawansowania technologicznego urządzeń wytwórczych i przesyłowych. W wyniku poszukiwania doraźnych oszczędności ekonomicznych oraz planowanego lawinowego przyłączania relatywnie niewielkich jednostek wytwórczych, wykorzystujących energię odnawialną, przez wiele lat zaniedbywano aspekty związane z rozwojem technologicznym oraz reorganizacją struktury i sposobu pracy sieci Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Najbardziej jednak odczuwa się brak dyskusji nad j[...]

 Strona 1  Następna strona »