Wyniki 1-10 spośród 18 dla zapytania: authorDesc:"Tadeusz BEWSZKO"

Zastosowanie wielokryterialnej analizy do rozwiązywania złożonych problemów decyzyjnych elektroenergetyki

Czytaj za darmo! »

Artykuł dotyczy badania możliwości zastosowania interaktywnych metod wielokryterialnego podejmowania decyzji do rozwiązywania złożonych problemów decyzyjnych współczesnej elektroenergetyki. We wstępie przedstawiono zalety analizy wielokryterialnej. Następnie omówiono podział wszystkich metod wielokryterialnej analizy problemu decyzyjnego. Bardziej szczegółowo przedstawiono interaktywne metody w[...]

Wielokryterialna analiza zaopatrzenia w energię obiektu komunalno-bytowego

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia nową metodę rozwiązania problemu wyboru optymalnego sposobu zaopatrzenia w energię obiektu komunalno- bytowego. We wstępie sformułowano problem decyzyjny oraz omówiono dotychczasowe sposoby rozwiązania tego problemu decyzyjnego przy użyciu metod wielokryterialnego wspomagania decyzji. Następnie szczegółowo przedstawiono proponowaną nową metodę rozwiązania rozważanego problem[...]

Zastosowanie metod wielokryterialnego wspomagania decyzji w planowaniu strategii zrównoważonego rozwoju gminy

Czytaj za darmo! »

Artykuł dotyczy możliwości wykorzystania wielokryterialnych metod wspomagania decyzji w planowaniu strategii zrównoważonego rozwoju gminy. Po wstępnym sformułowaniu zagadnienia decyzyjnego omówiono model matematyczny tego problemu oraz zastosowaną metodę wieloatrybutowego podejmowania decyzji. Artykuł zawiera również przykładowy dyskretny problem decyzyjny oraz jego rozwiązanie w postaci obiekt[...]

Zastosowanie wielokryterialnej analizy do planowania optymalnego sposobu zaopatrzenia w energię budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wykorzystanie nowej metody wyboru optymalnego sposobu zaopatrzenia w energię obiektu komunalno- bytowego. Dla przykładowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego zbudowano model matematyczny zagadnienia decyzyjnego. W oparciu o zebrane dane przeprowadzono różne analizy wielokryterialne. Zaprezentowano również wyniki analizy scenariuszowej wspierającej podejmowanie decyzji w warunkach niepewności. Abstract. The paper deals with application of new method of solving decision problem of selecting optimal energy supplying option for municipal and residential buildings. For a single family house a multicriteria model of decision problem was built. Then results of various multicriteria analyses were presented. The whole paper ends with results of scenario analysis wh[...]

Badanie opłacalności zmiany sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki analizy opłacalności finansowej zmiany sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej w wybranym, wielorodzinnym budynku mieszkalnym zlokalizowanym w Rzeszowie. Proponowane przedsięwzięcie modernizacyjne polega na likwidacji dotychczas używanych indywidualnych podgrzewaczy gazowych użytkowanych w lokalach mieszkalnych oraz doprowadzenia c.w.u. przygotowanej w węźle ciepłowniczym zasilanym z sieci MPEC. Po wstępnym omówieniu szczegółów modernizacji przedstawiono wyniki analizy finansowej tego przedsięwzięcia w cenach stałych. OSIEDLE mieszkaniowe przy ul. Sportowej w Rzeszowie składa się z kilku budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Istniejąca sieć ciepłownicza MPEC zaopatruje wszystkie budynki mieszkalne w ciepło na potrzeby c.o. W roku 2008 w [...]

Badanie opłacalności zmiany sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Czytaj za darmo! »

Artykuł jest kontynuacją publikacji wyników badań nad opłacalnością finansową modernizacji sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Proponowane przedsięwzięcie modernizacyjne polega na likwidacji dotychczas używanych indywidualnych kotłów gazowych w lokalach mieszkalnych oraz doprowadzenia c.w.u. przygotowanej w węźle ciepłowniczym zasilanym z sieci MPEC. Po wstępnym omówieniu szczegółów modernizacji przedstawiono wyniki analizy zmienności cen gazu ziemnego oraz ciepła sieciowego w okresie ostatnich kilku lat, prognozę cen na najbliższe 5 lat oraz wyniki analizy finansowej w cenach zmiennych tego przedsięwzięcia. OSIEDLE mieszkaniowe przy ul. Sportowej w Rzeszowie składa się z kilku budynków mieszkalnych wielorodzinnych. W jednym z ni[...]

Badanie opłacalności zmiany sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki analizy efektów zewnętrznych modernizacji sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Proponowane przedsięwzięcie modernizacyjne polega na likwidacji dotychczas używanych indywidualnych podgrzewaczy gazowych użytkowanych w lokalach mieszkalnych oraz doprowadzenia c.w.u. przygotowanej w węźle ciepłowniczym zasilanym z sieci MPEC.OSIEDLE mieszkaniowe przy ul. Sportowej w Rzeszowie składa się z kilku budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Istniejąca sieć ciepłownicza MPEC zaopatruje wszystkie budynki mieszkalne w ciepło na potrzeby c.o. W roku 2008 w jednym z tych budynków mieszkalnych wielorodzinnych (ul. Sportowa 21) dokonano modernizacji sposobu przygotowania c.w.u. polegającego na likwidacji dotychczas używanych ind[...]

Planowanie optymalnego sposobu zaopatrzenia w energię obiektu DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono problem planowania wyboru optymalnego sposobu zaopatrzenia w energię nowego obiektu. Przedstawiono występujące potrzeby energetyczne obiektu oraz możliwe kryteria podejmowanych decyzji. Szczegółowo przedstawiono również analityczny proces podejmowania decyzji oraz możliwości jego wspomagania z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.PROJEKTUJĄC nowy obiekt należy również podjąć decyzję dotyczącą wyboru sposobu jego zaopatrzenia w energię. W polskich warunkach klimatycznych energia jest konieczna do zaspokojenia następujących potrzeb energetycznych: ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), przygotowania posiłków oraz zasilania wszystkich odbiorników energii elektrycznej (w tym i urządzeń klimatyzacyjnych). Oczywiście specyfika oraz wielkość danego obiektu determinuje wielkości poszczególnych potrzeb. Inną strukturę potrzeb będzie miał obiekt handlowy, inną obiekt sportowy a jeszcze inną obiekt mieszkalny. Każdą potrzebę energetyczną możemy zaspokoić za pomocą różnych nośników energii oraz różnych technik przetwarzających ten nośnik w energię końcową (tab.), np. ogrzewać można zarówno wykorzystując gaz ziemny, ciepło sieciowe, jak również energię elektryczną - w tym wypadku można stosować grzejniki konwertorowe bądź grzejniki akumulacyjne lub pompę ciepła. Dokonując zatem wyboru sposobu zaopatrzenia w energię obiektu projektant (bądź decydent) będzie musiał zawsze odpowiedzieć na dwa istotne pytania: - jakie nośniki energii wybrać do zaspokojenia każdej potrzeby energetycznej? - jakie techniki zastosować do przetwarzania tych nośników w energię końcową, aby system zaopatrzenia w energię tego obiektu był jak najlepszy? Każdy wybór niesie ze sobą konkretne konsekwencje. Ujawniają się one w postaci nakładu inwestycyjnego wybranego sposobu zaopatrzenia w energię, rocznego kosztu eksploatacyjnego, emisji do atmosfery wielu różnorodnych Słowa kluczowe: zaopatrzenie w energię, decy[...]

Minimalizacja opłat za moc umowną przy zakupie gazu ziemnego rozliczanego wg taryf W-5 – W-10

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono problem decyzyjny wyboru optymalnej wartości mocy umownej minimalizującej wszystkie opłaty związane z zakupem mocy gazu ziemnego rozliczanego wg taryf W-5 - W-10. Po wstępnym sformułowaniu zagadnienia przedstawiono model matematyczny problemu. Dla przykładowych danych obejmujących obiekt zasilany gazem ziemnym rozliczanym wg taryfy W-5 dokonano obliczenia optymalnej wartości mocy umownej. Keywords: mathematical model, object fuelled by natural gas, optimum value of contracted power Abstract The paper presents the decision problem of choosing the optimum value of ordered capacity under the contract to minimize all the fees associated with the purchase of natural gas, accounted for according to W-5-W-10 tariffs. After the initial formulation of issues, a mathematical model of the problem is presented. For exemplary data, including an object fuelled by natural gas and accounted for according to the tariffs mentioned, the optimum value of contracted power has been calculated. © 2006-2010 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved *) Dr inż. Tadeusz Bewszko; tbewszko@prz.edu.pl, Katedra Energoelektroniki i Elektroenergetyki, Politechnika Rzeszowska Minimalizacja opłat za moc umowną przy zakupie gazu ziemnego rozliczanego wg taryf W-5 - W-10 Minimising Charges for Ordered Capacity when Purchased Natural Gas is Accounted for According to W-5-W-10 Tariffs Tadeusz Bewszko *) Ciepłownictwo , Ogrzewnictwo , Wentylacja 41/6 (2010) 205÷207 www.cieplowent.pl OGRZEWNICTWO Sformułowanie problemu decyzyjnego Faktura za zakup gazu ziemnego rozliczanego wg taryf W-5 do W-10 obejmuje [1]: (1) gdzie: Ok - opłata za dostawę paliwa gazowego, zł, C - cena paliwa gazowego, zł/m3, Q - ilość paliwa gazowego dostarczonego w okresie rozliczeniowym, m3, SZS - stawka sieciow[...]

Wykorzystanie metod optymalizacji jednokryterialnej do wyboru sposobu zaopatrzenia w energię nowego obiektu Część I: Kryteria fi nansowe

Czytaj za darmo! »

Słowa kluczowe: gospodarka energetyczna, zaopatrzenie w energię, optymalizacja jednokryterialna, wspomaganie decyzji Streszczenie W artykule omówiono tematykę zastosowania jednej z metod analizy modelu sytuacji decyzyjnej - optymalizacji jednokryterialnej oraz analizę fi nansowych konsekwencji decyzji wyboru sposobu zaopatrzenia w energię nowego obiektu. Na wstępie przedstawiono model matematyczny sytuacji decyzyjnej ze szczególnym uwzględnieniem różnych zmiennych wyjściowych modelu. Dla przykładowych danych obejmujących budynek mieszkalny jednorodzinny dokonano obliczeń. Keywords: energy economy, energy supply, single-criterion optimising, decision support Abstract One of model analysis methods is discussed in the paper. The model concerns decisive situation of single-criterion optimisation and an analysis of fi nancial consequences of the decision concerning a selection of energy supply provided for a new building. First, a mathematical model of decisive situation is presented with particular reference to the different output variables of the model. Adequate calculations were carried out as exemplary data for a single-family residential building. © 2006-2010 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved *) Dr inż. Tadeusz Bewszko - Katedra Energoelektroniki i Elektroenergetyki, Politechnika Rzeszowska; tbewszko@prz.edu.pl Wykorzystanie metod optymalizacji jednokryterialnej do wyboru sposobu zaopatrzenia w energię nowego obiektu Część I: Kryteria fi nansowe Application of Single-Criterion Optimisation Methods for Selection of Energy Supply Mode Provided for New Building. Part I. Financial Criteria TADEUSZ BEWSZKO*) CIEPŁOWNICTWO W PRACY [1] omówiono problematykę wyboru sposobu zaopatrzenia w energię nowego obiektu. Przedstawiono występujące potrzeby energetyczne obiektu, możliwe kryteria podejmowanych decyzji oraz możliwe metody analizy modelu sytuacji decyzyjnej. Niniejszy artykuł obejmuje tematykę zasto[...]

 Strona 1  Następna strona »