Wyniki 1-10 spośród 29 dla zapytania: authorDesc:"Leszek NOWOSIELSKI"

Pomiar efektywności ekranowania metodą wykorzystującą generator impulsów wysokoenergetycznych DOI:10.12915/pe.2014.07.047

Czytaj za darmo! »

Opisano metodę pomiaru efektywności ekranowania małych komór ekranujących bazującą na wykorzystaniu generatora impulsów wysokoenergetycznych DS-110. Przedstawiono poziomy ekranowania otrzymane z pomiarów z wykorzystaniem powyższej metody dla przykładowej obudowy ekranującej. Otrzymane wyniki pomiarów porównano z wynikami otrzymanymi z pomiarów bazujących na klasycznej metodyce pomiarów wykorzystującej selektywny odbiornik pomiarowy oraz generator sygnałowy jako źródło sygnału probierczego. Abstract. The shielding effectiveness (SE) measurement methodology basing on HPEM-RF DS110 pulse generator is described. The shielding effectiveness measurement results for selected enclosure are presented. During the measurement were used the worked out methodology. The obtained measurement results are compared to shielding efficiency measurement results which are obtained using standard measurement methodology basing on the selective measurement receiver and RF signal generator which is used as source of testing signal. (The shielding efficiency methodology measurement basing on high power electromagnetic pulse generator). Słowa kluczowe: efektywność ekranowania, kompatybilność elektromagnetyczna. Keywords: shielding effectiveness, electromagnetic compatibility. doi:10.12915/pe.2014.07.47 Wstęp Artykuł dotyczy problemów związanych z kompatybilnością elektromagnetyczną. Opisano w nim metodę pomiaru efektywności ekranowania małych komór ekranujących bazującą na wykorzystaniu, jako sygnału sondującego impulsów wysokoenergetycznych generowanych przez generator Marxa o wartości natężenia pola elektrycznego powyżej 90 kV/m przy maksymalnym czasie trwania pojedynczego impulsu nie przekraczającym 5ns. Zaproponowana metoda cechuje się dużym zakresem dynamiki pomiaru oraz można ją zastosować do pomiaru efektywności ekranowania komór o małych gabarytach. W artykule przedstawiono ukompletowanie stanowiska pomiarowego w skład którego wchodzi generator impul[...]

Measurement of shielding effectiveness DOI:10.15199/48.2015.03.19

Czytaj za darmo! »

The shielding effectiveness (SE) measurement methodology basing on HPEM-RF DS110 pulse generator is described. The shielding effectiveness measurement results for selected enclosure are presented. During the measurement were used the worked out methodology. The obtained measurement results are compared to shielding efficiency measurement results which are obtained using standard measurement methodology basing on the selective measurement receiver and RF signal generator which is used as source of testing signal. Streszczenie. Przedstawiono metodę pomiaru efektywności ekranowania komór ekranujących wykorzystującą generator impulsów wysokoenergetycznych. Przedstawiono poziomy ekranowania otrzymane z pomiarów z wykorzystaniem powyższej metody dla przykładowej obudowy ekranującej. “Pomiar efektywności ekranowania". Keywords: shielding effectiveness, EMC, electromagnetic compatibility. Słowa kluczowe: efektywność ekranowania, EMC, kompatybilność elektromagnetyczna. Introduction The innovative method of measuring shielding effectiveness of small shielding chambers was described here which was based on using, as probing signal, high power pulses generated by Marx generator with the value of electric field strength over 90 kV/m with maximum duration of single pulse not exceeding 5ns. The elaborated method is characterized by a large range of measurement dynamics and it can be used for measurement of shielding effectiveness of chambers with small overall dimensions below 1.5m x 1.5m x 1.5m. At the present moment the available literature describes the methods of measuring shielding effectiveness of shielding chambers with overall dimensions above 1.5m x 1.5m x 1.5m. In the article completion of measuring position was presented which consists of high power pulse generator and meter of the high power pulse level built on the basis of broad-band oscilloscope and sensor with matching block. Described in the article measuring procedure co[...]

METODA AUTOMATYCZNEGO ROZPOZNAWANIA RADIOWYCH SYSTEMÓW TRANSMISYJNYCH DOI:10.15199/59.2017.8-9.83


  Współcześnie w określonych aplikacjach wojskowych oraz cywilnych w obszarze rozpoznania radiowego są stosowane urządzenia, które w sposób automatyczny rozpoznają, demodulują oraz dekodują sygnały nadawane przez radiowe systemy transmisyjne, które wykorzystują specyficzne dla nich protokoły transmisyjne. Z punktu widzenia operatora urządzenia do automatycznego rozpoznawania i dekodowania radiowych protokołów transmisyjnych ważne jest, aby urządzenie to w sposób automatyczny rozpoznało parametry cechujące dany protokół. Po właściwym rozpoznaniu zastosowanego systemu transmisji danych urządzenie powinno przejść do procesu dekodowania przekazywanej informacji, zgodnie z regułami specyficznymi dla rozpoznanego protokołu transmisyjnego. Ze względu na tajemnicę firm oferujących na rynku urządzenia automatycznego rozpoznania radiowych systemów transmisyjnych w dostępnej literaturze fachowej brak jest dokładnego opisu stosowanych algorytmów rozpoznawania radiowych protokołów transmisyjnych. W powyższym zakresie dostępne są jedynie opisy techniczne oferowanych na rynku systemów rozpoznawania radiowych protokołów transmisyjnych [1][2], w których można jedynie znaleźć parametry techniczne powyższych systemów oraz ich możliwości operacyjne. W niniejszym artykule opisano szczegółowo autorskie metody automatycznego rozpoznawania protokołów transmisyjnych stosowanych w kanałach radiowych bazujące na cechach dystynktywnych odbieranego sygnału radiowego oraz ciągu binarnego występującego na wyjściu demodulatora odbiornika rozpoznania radiowego. W artykule przedstawiono wnioski dotyczące efektywności pracy prezentowanych metod analizy sygnałów oraz możliwości ich wykorzystania w praktyce. Zaproponowano algorytm rozpoznawania radiowych systemów transmisyjnych składajacy się z trzech etapów: - rozpoznania modulacji, - analizy parametrów technicznych ciągu binarnego na wyjściu demodulatora, - klasyfikacji ciągu binarnego. Dla niektórych a[...]

METODA POMIARU TŁUMIENIA EMC DOI:10.15199/59.2017.8-9.97


  Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) to zdolność elektronicznego systemu lub podsystemu do niezawodnego działania w przewidywanym środowisku elektromagnetycznym bez reagowania na zakłócenia elektryczne lub generowania niepożądanego szumu elektrycznego. Zakłócenia elektromagnetyczne (EMI) to zakłócenie działania elektronicznego systemu lub podsystemu poprzez niepożądane zakłócenia elektromagnetyczne. Ogólnie napięcie zasilania sieci publicznej jest sinusoidalne, co oznacza, że zawiera ono jedynie częstotliwość podstawową (50 lub 60 Hz) bez jakichkolwiek harmonicznych. Układy czysto rezystywne nie wprowadzaj do sieci dodatkowych składowych harmonicznych. Natomiast nielinearne odbiorniki energetyczne zmieniają charakterystykę częstotliwościową w sieci energetycznej, pomimo sinusoidalnego źródła napięcie zasilającego. Wszystkie nieliniowe odbiorniki powodują wystąpienie składowych harmonicznych, które są wielokrotnością częstotliwości zasilania. Tradycyjnie zanieczyszczenie harmoniczne dotyczyło tylko dużych instalacji, zwłaszcza w energetyce i dystrybucji oraz w przemyśle ciężkim. Obecne nowoczesne małe urządzenia elektroniczne, które odbierają moce rzędu jednostek, dziesiątek watów, jednofazowe (na przykład komputery osobiste), doprowadziły do powstawania harmonicznych również w sieci energetycznej gospodarstwa domowego. Ma to duży wpływ na działanie tych urządzeń [1]. Kompatybilność elektromagnetyczną urządzeń realizuje się między innymi poprzez ograniczenie emisji zaburzeń elektromagnetycznych (ang. Electromagnetic Interferens - EMI) do pewnego ustalonego poprzez normy poziomu, aby zminimalizować ich negatywny wpływ na sąsiednie urządzenia i systemy elektryczne. Emisje powyższe powodują niewłaściwe działanie sprzętu, dlatego też producenci są zmuszeni przedsięwziąć kroki w celu zmniejszenia zaburzeń i ich wpływu na otaczające środowisko. Najczęściej zabezpieczenia EMC są realizowane poprzez stosowanie filtrów zasilan[...]

The maximum length of a Hello period in a clustered mobile network DOI:10.15199/13.2018.6.1


  In recent years, several initiatives for the development of self- organizing networks theory have been taken up [1], [2]. Depending on the features and behaviours, these networks are known as Ad-Hoc, MANET or VANET. One of the main aims of self-organizing procedure for such hierarchical networks is to define a special functional node set, which would perform special tasks in comparison to other nodes (Regular Nodes, RN) within the network. In a clustered network example [3], [4], [5], nodes with additional functions are known as retransmitters (or GateWays (GW)) and Cluster Heads (CH). The effectiveness (the ability to keep a proper network structure and proximity awareness level) of clustering algorithms depends on the used algorithm solution, the mobility of the nodes, communication distance, density of the network, and the period of network information updates, which are usually achieved using Hello messages. Related works Different clustering algorithms fulfilling different objective functions for electing functional nodes (usually for CH election) can be found in [6], [7], [8]. Amongst various election algorithms, the Weighted Cluster Head election Algorithm (WCA) described e.g. in [9], [10], [11] is especially worth considering. This criterion allows for node election based on a combination of certain weight components and their coefficients (usually SNR, mobility level and energy used during the performance of functional tasks). Each node is periodically transmitting the Hello message with information about own ID and geographical position. A popular, but also a much simpler criterion for CH election is a concept based on node’s ID (the Lowest ID algorithm) in which a node with the minimum ID is chosen as a CH. The LID is an algorithm in which a node with the minimum ID is chosen as a CH. A node within the transmission range of two or more CHs can play routing role (GW). All th[...]

BADANIE ODPORNOŚCI URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH NA PROMIENIOWANE POLE ELEKTROMAGNETYCZNE O CZĘSTOTLIWOŚCI RADIOWEJ DOI:10.15199/13.2020.2.1


  Urządzenia medyczne muszą prawidłowo działać i spełniać wymogi narzucone przez normy zharmonizowane z obowiązującymi w Unii Europejskiej dyrektywami. Jednym z wymagań jest odporność urządzeń medycznych na promieniowane pole elektryczne o częstotliwości radiowej narzucone przez dokument standaryzacyjny [1] zharmonizowany z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE [4]. Powyższy dokument standaryzacyjny określa poziomy testów odporności urządzeń w środowisku profesjonalnej placówki medycznej oraz w środowisku domowym. Poziomy sygnałów probierczych stosowane podczas badań odporności na zaburzenia promieniowane określone dla urządzeń medycznych odpowiadają przewidywanym maksymalnym wartościom zakłóceń elektromagnetycznych w odpowiednich środowiskach zamierzonego zastosowania tych urządzeń. Urządzenia medyczne lub zestawy tych urządzeń powinny spełniać wymagania dotyczące progów odporności na narażenia promieniowane w zakresie częstotliwości od 80 MHz do 2,7 GHz określone w normach [1, 2]. Urządzenie medyczne poddane badaniom nie powinno stracić swojej funkcjonalności, okazać pogorszenia charakterystyki parametrów oraz odchyleń od określonych wskazań przez cały okres wykonywania badania oraz po jego zakończeniu. METODA BADAWCZA Według norm [1, 2] badane urządzenie medyczne powinno być odporne na zakłócenia promieniowane w zakresie częstotliwości 80-2700 MHz. Krok zmiany częstotliwości w trakcie wykonywania badania powinien wynosić 1%. W przypadku, gdy badana aparatura medyczna zastosowana jest w środowisku profesjonalnej opieki medycznej (np. szpitale, kliniki) musi ona poprawnie pracować bez pogorszenia swoich parametrów w polu elektrycznym o natężeniu 3 V/m. Gdy aparatura medyczna ma swoje docelowe zastosowanie w środowisku domowym wówczas poziom natężenia pola elektrycznego, w którym urządzenie musi poprawnie pracować wzrasta do 10 V/m. W obydwu przypadkach pole elektryczne jest wytworzone sygnałem zmodulowanym[...]

Metoda pomiaru zaburzeń przewodzonych na interfejsach telekomunikacyjnych w zakresie częstotliwości 150 kHz - 30 MHz

Czytaj za darmo! »

Każde urządzenie teleinformatyczne, aby mogło być oznaczone znakiem CЄ musi przejść badania na zgodność z określonymi normami obowiązującymi w krajach UE. Urządzenia teleinformatyczne wyposażone w interfejsy telekomunikacyjne powinny spełniać wymagania dotyczące poziomu dopuszczalnych zaburzeń przewodzonych w zakresie częstotliwości 150 kHz - 30 MHz na powyższych przyłączach określone[...]

Kompatybilność elektromagnetyczna jako czynnik bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych inteligentnego transportu w wielkich aglomeracjach


  W ostatnim okresie coraz częściej zauważa się wady systemów radiokomunikacji ruchomej opartych na komórkach o tradycyjnych kształtach. Już w latach osiemdziesiątych w niektórych miastach państw wysoko rozwiniętych zauważono pewne wady tych systemów i podzielono klasyczną komórkę na kilka podkomórek. Początkowo miało to wprawdzie na celu jedynie zwiększenie pojemności systemu, ale ważne jest to, że po raz pierwszy wprowadzono wtedy do praktycznego użytku szyki antenowe w stacjach bazowych. W najprostszej postaci antena wielowiązkowa w stacji bazowej służy do utworzenia kilku wiązek mających pokryć całą przestrzeń komórki, dla przykładu - trzy wiązki o szerokości 120 stopni lub sześć o szerokości każdej 60 stopni (rys. 1). [17] CEPT ECC, CEPT Report 020, Report from CEPT to the European Commission in response to the Mandate to: the harmonised radio spectrum use for safety critical applications of Intelligent Transport Systems (ITS) in the European Union, 21 December 2007 [18] CEPT ECC, CEPT Report 036, Report from CEPT to the European Commission in response to Part 1 of the Mandate to: Automotive Short-Range Radar systems (SRR), 25 June 2010 [19] CEPT ECC, CEPT Report 037, Report from CEPT to the European Commission in response to Part 2 of the Mandate to: Automotive Short-Range Radar systems (SRR), 25 June 2010 [20] ETSI, Technical Report, Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Intelligent Transport Systems (ITS); Part 2: Technical characteristics for pan European Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) harmonized communications equipment operating in the 5 GHz frequency range intended for road safety and traffic management, and for non-safety related ITS applications; System Reference Document, Draft ETSI TR 102 492-2 V1.1.1 (2006-07) [21] ETSI, Technical Report, Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD);Intelligent Transport Syst[...]

Modelowanie propagacji fal elektromagnetycznych metodą ray-tracingu DOI:10.12915/pe.2014.07.048

Czytaj za darmo! »

Artykuł dotyczy problemów związanych z modelowaniem propagacji fal elektromagnetycznych w komorach bezodbiciowych. Omówiono modelowanie propagacji fal elektromagnetycznych przy pomocy metody śledzenia promieni. Przedstawiono zależności analityczne wykorzystywane w metodzie śledzenia promieni oraz algorytm programu komputerowego bazujący na powyższych zależnościach. Opisano program komputerowy bazujący na opisanym algorytmie. Przedstawiono wyniki walidacji opracowanego oprogramowania. Abstract. The article concerns problems of electromagnetic wave propagation in semi-anechoic chambers. Electromagnetic wave propagation modelling using ray-tracing methodology is described. The analytical equations which are used in ray-tracing methodology are presented. The elaborated program algorithm basing on presented analytical equations is described. The worked out software application basing on the described algorithm is presented. The validation results of elaborated software are presented too. (The ray-tracing method for electromagnetic wave propagation modelling). Słowa kluczowe: śledzenie promieni, optyka geometryczna, propagacja. Keywords: ray-tracing, geometrical optics, propagation. doi:10.12915/pe.2014.07.48 Wstęp W ogólnodostępnej literaturze dotyczącej metod modelowania rozchodzenia się fal radiowych można odnaleźć szereg rozwiązań różniących się między innymi: - modelowanym środowiskiem propagacji (wolna przestrzeń, teren zurbanizowany, wnętrza budynków), - wymiarowością (dwuwymiarowe, trójwymiarowe), - możliwą do uzyskania dokładnością obliczeń. Tylko nieliczne z nich można wykorzystać do modelowania rozchodzenia się fal radiowych w komorach bezodbiciowych. Pomimo rozwoju metod numerycznych, służących rozwiązywaniu problemów elektromagnetycznych (metoda momentów, FDTD), w dalszym ciągu napisanie aplikacji programowej implementującej określone modele propagacyjne fal radiowych jest bardzo trudne, a czasami wręc[...]

Ocena poziomu zakłóceń środowiskowych DOI:10.12915/pe.2014.07.049

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono opis systemu do automatycznego pomiaru współczynnika szumów otoczenia Fa(f). W zaproponowanym systemie pomiarowym zwrócono szczególną uwagę na zakłócenia generowane przez urządzenia pomiarowe i sterujące procesem pomiarowym, które nie powinny wpływać na wartość mierzonego poziomu zakłóceń środowiskowych (współczynnika szumów otoczenia). W artykule przedstawiono algorytm oprogramowania sterującego procesem pomiarowym oraz opisano interfejs graficzny użytkownika. Abstract. The article describes a system for automatic measurement of ambient noise factor Fa(f). In proposed measurement system the particular attention is paid if the noise generated by measuring and controlling system doesn’t affect the value of the measured levels of environment noise (ambient noise factor). This paper presents an algorithm for the measurement process control software and describes the graphical user interface. (Ambient noise factor measurement). Słowa kluczowe: współczynnika szumów otoczenia, kompatybilność elektromagnetyczna. Keywords: ambient noise factor, electromagnetic compatibility. doi:10.12915/pe.2014.07.49 Wstęp W pewnych zakresach częstotliwości zakłócenia zewnętrzne zwykle dominują nad szumem własnym odbiorczych systemów radiokomunikacyjnych i radiopelengacyjnych i często stanowią główną przeszkodę w odbiorze sygnałów radiowych. W celu maksymalizacji czułości odbiorczych stacjonarnych systemów radiokomunikacyjnego lub radiopelengacyjnych należy wybrać lokalizację cechującą się jak najniższym poziomem szumów środowiskowych. W tym celu przed instalacją tego typu urządzeń niezbędnym jest scharakteryzowanie właściwości środowiska zakłóceń radioelektrycznych w wybranej lokalizacji w zakresie częstotliwości obejmującym pracę instalowanych systemów odbiorczych. Na środowisko zakłóceń radioelektrycznych składają się zakłócenia naturalne (atmosferyczne, słoneczne i kosmiczne) oraz wytworzone przez człowieka- w wyniku [...]

 Strona 1  Następna strona »