Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Tadeusz Marcinkowski"

Jakość wód na obszarach polderowych Żuław Elbląskich jako wskaźnik środowiskowych skutków produkcji rolniczej


  Produkcja rolnicza jest znaczącym rodzajem ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze. Jej negatywny wpływ powoduje między innymi degradacje zasobów glebowo- wodnych oraz postępujące zanieczyszczenia powietrza nadmierną emisja pyłów i gazów cieplarnianych. Sygnalizowany problem dotyczy większości polskich gospodarstw rolnych, co z punktu widzenia obecnych oraz przyszłych celów i priorytetów Wspólnej Polityki Rolnej rodzi konieczność natychmiastowego poszukiwania skutecznych i możliwych do realizacji sposobów na jego rozwiązanie. Wśród rozlicznych rodzajów zanieczyszczeń wody, migrujących z terenu zagrody wiejskiej i użytków rolnych, miejsce szczególne zajmują azot i jego związki. Nie bez znaczenia jest również fosfor oraz często niedoceniany potas, który wprawdzie nie jest zaliczany do biogenów jednak jego rola w ekosystemach wodnych, zwłaszcza w procesach wzmożonej produkcji biomasy, a zatem i w procesach eutrofizacji, jest coraz częściej podkreślana i zauważana [1]. Zasoby wodne obszarów rolniczych, w porównaniu z wodami terenów seminaturalnych [2], z natury rzeczy charakteryzują się na ogół większa zawartością mineralnych form azotu, fosforu i potasu. Spośród wielu istotnych i dostatecznie poznanych przyczyn tego zjawiska, coraz częściej zwraca się uwagę na niezrównoważony obieg tych makroskładników pokarmowych w agroekosystemach, czego przyczyną jest powszechnie występujący nadmiar azotu, fosforu i potasu w produkcji rolniczej wielu gospodarstw rolnych, zaś skutkiem postępująca degradacja środowiska przyrodniczego, w tym zasobów wód gruntowych i powierzchniowych. W porównaniu z innymi regionami kraju, Żuławy Wiślane są bardziej narażone na rolnicze zanieczyszczenia wód. Wynika to ze specyficznych uwarunkowań lokalnych, związanych między innymi z właściwościami fizycznymi gleb żuławskich, dużą dynamiką obiegu wody w warunkach gospodarki polderowej oraz intensywnym sposobem gospodarowania na tych obszarach. Za liczące się[...]

Ocena możliwości zastosowania reakcji Fentona do usuwania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych z wybranych odpadów przemysłowych i gleb DOI:10.15199/62.2019.3.11


  Odpady przemysłowe są nieodłącznym elementem działalności gospodarczej człowieka. Powstają one zarówno na etapie wydobycia surowców, jak i podczas procesów produkcyjnych. Obecnie odpady przemysłowe stanowią ok. 90% masy produkowanych rocznie w Polsce 130 Tg odpadów (dane GUS za 2016 r.), w tym znaczny udział mają odpady wykazujące właściwości niebezpieczne1). Skład i ilość powstających odpadów przemysłowych są bezpośrednio związane z konkretną branżą przemysłową oraz stosowaną technologią wydobycia surowców i ich przeróbki. Ogromna ilość odpadów przemysłowych oraz ich charakter wymuszają stosowanie efektywnych metod przetwarzania lub stabilizacji w celu minimalizacji szkodliwego oddziaływania na otoczenie. Odpady przemysłowe ze względu na miejsce powstawania oraz strukturę można podzielić na odpady stałe, ścieki procesowe, osady ściekowe powstające w przyzakładowych oczyszczalniach ścieków oraz skażone gleby, które zostały zanieczyszczone podczas wydobycia, załadunku, transportu oraz składowania surowców i produktów. Odpady przemysłowe płynne i półpłynne, o wysokich stężeniach substancji organicznych, mogą być z powodzeniem stabilizowane metodami chemicznymi. Obecnie za jedną z obiecujących metod stabilizacji chemicznej osadów ściekowych z oczyszczania ścieków przemysłowych, a także remediacji skażonych gleb i gruntów uważana jest reakcja Fentona (RF), należąca do grupy metod pogłębionego utle414 98/3(2019) niania AOP (advanced oxidation processes). Metoda ta została również wykorzystana w licznych badaniach dotyczących oczyszczania wód gruntowych oraz remediacji osadów dennych zanieczyszczonych zbiorników wodnych2-13). Podstawowymi zaletami RF w odniesieniu do innych metod pogłębionego utleniania są niska cena i łatwa dostępność substratów procesu, brak tworzących się chlorowcopochodnych substancji organicznych oraz prosty sposób prowadzenia procesu, nie wymagający złożonej aparatury14). Opracowanie jest pierwszym z serii k[...]

Odzysk Ni, Cd i Co ze zużytych baterii niklowo-kadmowych (Ni-Cd) i niklowo-wodorkowych (Ni-MH) metodą ekstrakcji rozpuszczalnikowej DOI:10.15199/62.2020.1.5

Czytaj za darmo! »

Ciągła innowacja technologiczna powoduje nieustanne zwiększanie się liczby i różnorodności przenośnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, a co za tym idzie wzrost zapotrzebowania na chemiczne źródła energii. Obecne na rynku baterie i akumulatory, ze względu na sposób pracy, można podzielić na: (i) ogniwa pierwotne, tj. jednorazowego użytku, takie jak cynkowo-powietrzne (Zn-air), cynkowo-węglowe (Zn-C) i cynkowo-manganowe (alkaliczne, Zn-MnO2), (ii) ogniwa wtórne, czyli baterie ładowalne zwane akumulatorami, takie jak niklowo-kadmowe (Ni-Cd), niklowo-wodorkowe (Ni-MH) i litowo- -jonowe (Li-jon), oraz (iii) ogniwa paliwowe, w których spalane paliwo ulega utlenieniu na anodzie, a na katodzie zachodzi proces Agnieszka Sobianowska-Turek, Weronika Urbańska*, Kamil Banaszkiewicz, Przemysław Lewko, Tadeusz Marcinkowski, Iwona Pasiecznik 99/1(2020) 63 Mgr inż. Przemysław LEWKO w roku 2018 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Po studiach rozpoczął pracę w laboratorium centralnym w spółce PCC Rokita SA. Od lutego 2019 r. pracuje jako technolog w branży produkcji tworzyw sztucznych dla tej spółki. Specjalność - technologia polimerów. Dr inż. Kamil BANASZKIEWICZ w roku 2005 ukończył studia na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. W 2010 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska na tym samym Wydziale. Jest adiunktem w Zakładzie Technologii Odpadów i Remediacji Gruntów Politechniki Wrocławskiej. Specjalność - gospodarka odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi. redukcji1, 2). Wśród tych ogniw dużą popularnością, zwłaszcza do zasilania elektroniki użytkowej, cieszą się ogniwa wtórne. Równolegle ze zwiększeniem zapotrzebowania na baterie i akumulatory zwiększa się ilość odpadów chemicznych źródeł energii, które ze względu na obecność metali ciężkich (m.in. kadmu) stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi oraz dla środowiska3). Recykling z[...]

 Strona 1