Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz Makomaski"

The preparation of porous materials from waste polymers-modified carbon bitumens Wytwarzanie materiałów porowatych z bitumów węglowych modyfikowanych odpadami tworzyw sztucznych DOI:10.15199/62.2016.7.19


  A review, with 28 refs., of methods for prepn. of C adsorbents by steam treatment of mixts. of C bitumens with poly(ethylene terephthalate), PhOH resin and poly(Me methacrylate) wastes with subsequent steam or KOH activation. Dokonano przeglądu literatury dotyczącej otrzymywania adsorbentów węglowych z kompozycji pakowo-polimerowych zawierających odpady tworzyw sztucznych. Ze względu na swoją fizjologiczną i ekologiczną obojętność, dobrą wytrzymałość mechaniczną, dobrze rozwiniętą powierzchnię właściwą, możliwość regeneracji i wielokrotnego użycia oraz dobre zdolności sorpcyjne zarówno z fazy gazowej, jak i z fazy ciekłej materiały porowate, w tym adsorbenty węglowe, znalazły szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu, w ochronie środowiska, w medycynie i w życiu codziennym1). Tradycyjnie stosowanymi surowcami do otrzymywania adsorbentów węglowych są: drewno, węgiel kamienny, węgiel brunatny, łupiny orzechów oraz torf2). Technologia adsorpcyjna daje możliwość wykorzystania polimerów jako surowców do otrzymywania porowatych materiałów węglowych. Laszlo i Szucs3) z poli(tereftalanu etylenu) (PET) uzyskali adsorbent węglowy o powierzchni właściwej 1170 m2/g i całkowitej objętości porów 0,63 cm3/g, przydatny do adsorpcji chlorofenoli z wód ściekowych. Przepiórski i współpr.4) w wyniku aktywacji chemicznej PET za pomocą 3MgCO3·Mg(OH)2·3H2O otrzymali mezoporowate węgle aktywne o powierzchni właściwej do 1984 m2/g. Kartel i współpr.5, 6) uzyskali z odpadowego PET, poprzez aktywację ZnCl2 lub H2SO3, węgle aktywne o powierzchni właściwej do 1030 m2/g. Autorzy pracy7) przedstawili wyniki badań dotyczące otrzymywania materiałów porowatych z wybranych polimerów syntetycznych (PET, żywica fenolowo-formaldehydowa (PF), żywica kumaronowo-indenowa (CIR), usieciowana żywica poliestrowa (UP), poliwęglan (PC) oraz poliakrylonitryl (PAN)) w procesie aktywacji parą wodną, ditlenkiem węgla, a także wodorotlenkiem potasu. Wielk[...]

Carbon adsorbents made of waste polymers-modified petroleum bitumen Adsorbenty węglowe z bitumów naftowych modyfikowanych odpadami tworzyw sztucznych DOI:10.15199/62.2017.4.5


  C adsorbents were prepd. by carbonization of polymerbitumen blends (polymer content 10-50% by mass) and activation of the carbonizate with steam or KOH at 800°C for 1 h. Waste poly(ethylene terephthalate) and phenol-formaldehyde resin were used as polymers for the prepd. C adsorbents. The iodine adsorption and methylene blue values of the adsorbents were detd. The activation with KOH was more efficient than that with the steam. No substantial differences in effects of both polymers on the quality of adsorbents produced were obsd. Przedstawiono wyniki badań dotyczących możliwości wykorzystania kompozycji bitumiczno- -polimerowych do otrzymywania adsorbentów węglowych. Sporządzono kompozycje zawierające bitum naftowy i 10-50% mas. odpadu poli( tereftalanu etylenu) lub żywicy fenolowo-formaldehydowej i oznaczono ich wybrane właściwości fizykochemiczne. Kompozycje te poddano aktywacji parą wodną lub wodorotlenkiem potasu. Dla otrzymanych adsorbentów węglowych oznaczono liczbę adsorpcji jodu oraz liczbę metylenową. Adsorbenty węglowe są znane i stosowane od wielu lat. Ze względu na dobrze rozwiniętą powierzchnię właściwą, dobrą wytrzymałość mechaniczną, możliwość regeneracji i wielokrotnego użycia oraz dobre zdolności sorpcyjne, zarówno z fazy gazowej, jak i z fazy ciekłej, znalazły one szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu, w ochronie środowiska i w życiu codziennym1-4).Tradycyjne surowce do otrzymywania adsorbentów węglowych to drewno, węgiel kamienny, węgiel brunatny, łupiny orzechów oraz torf 5-7). W ostatnich latach szczególnego znaczenia nabrało zagadnienie wykorzystania bitumów węglowych modyfikowanych związkami wielkocząsteczkowymi do otrzymywania porowatych materiałów węglowych. Zainicjowane w tym zakresie prace w Politechnice Wrocławskiej objęły m.in. procesy karbonizacji, a następnie aktywacji mieszanek pakowo- polimerowych zawierających poli(tereftalan etylenu) (PET), poliakrylonitryl lub żywice fenolo[...]

Modyfikacja paku węglowego odpadowym poliamidem DOI:10.15199/62.2019.4.15


  Pak węglowy jest ważnym surowcem pochodzenia karbochemicznego wykorzystywanym do otrzymywania m.in. anod węglowych, elektrod grafitowych, materiałów ogniotrwałych, kompozytów węgiel- -węgiel, włókien węglowych oraz jako lepiszcze w wielu materiałach izolacyjno-uszczelniających stosowanych w budownictwie i drogownictwie1- 3). Ze względu na obecność w paku węglowym kancerogennych węglowodorów aromatycznych istnieje potrzeba jego modyfikacji do materiału bezpiecznego dla środowiska, a także mogącego znaleźć nowe praktyczne wykorzystanie. Począwszy od lat 50.-60. XX w. prowadzone są badania dotyczące wpływu dodatku polimerów na właściwości paków węglowych. Doniesienia literaturowe w tym okresie to przede wszystkim źródła patentowe wskazujące, że są to prace dotyczące receptur, metodyki sporządzania oraz zastosowań praktycznych kompozycji (np. pokrywanie rur lub armatury instalacyjnej) 4-6). Prace badawcze nad otrzymywaniem modyfikowanych substancji bitumicznych pochodzenia węglowego prowadzone od wielu lat w Instytucie Chemii Politechniki Warszawskiej w Płocku pod kierunkiem Zielińskiego7, 8) doprowadziły do opracowania metody zmniejszania stopnia kancerogenności paku węglowego. Autorzy prac9, 10) wykazali, że modyfikacja paku węglowego polimerami w znaczący sposób wpływa na skład grupowy paku węglowego i jego właściwości. Wielkość i kierunek zmian zależą od budowy chemicznej modyfikatora polimerowego oraz jego ilości. Budowa chemiczna jest bezpośrednim czynnikiem określającym właściwości każdego ze składników kompozycji bitumiczno-polimerowych, a jednocześnie warunkuje możliwość tworzenia się określonej struktury danej kompozycji, od której z kolei zależą jej właściwoś[...]

Modyfikacja Polimerów DOI:


  W dn. 15-18 września 2019 r. odbyła się w Zakopanem kolejna już XXIV Konferencja Naukowa "Modyfikacja Polimerów", zorganizowana przez Zakład Inżynierii i Technologii Polimerów Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Patronat Honorowy nad tą Konferencją objęli prof. Cezary Madryas, rektor Politechniki Wrocławskiej, prof. Andrzej Ożyhar, dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, Zarząd Oddziału Wrocławskiego SITPChem oraz Polskie Towarzystwo Chemiczne Odział Wrocławski. Konferencję otworzył prof. Andrzej Trochimczuk (Politechnika Wrocławska), który powitał jej uczestników. W referatach plenarnych prof. Zbigniew Florjańczyk (Politechnika Warszawska) omówił polimery koordynacyjne jako składniki kompozytów polimerowych, prof. Mirosława El Fray (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny) mówiła o biodegradowalnych podłożach polimerowych do zastosowań w inżynierii tkanki mięśnia sercowego, prof. Dorota Neugebauer (Politechni[...]

Otrzymywanie porowatych materiałów węglowych z kompozycji pakowo-polimerowych zawierających odpadowy poliamid DOI:10.15199/62.2020.1.20

Czytaj za darmo! »

Odpady tworzyw polimerowych uznawane są obecnie za jedną z ważnych przyczyn zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Względy technologiczne i ekologiczne powodują konieczność poszukiwania efektywnych metod ich utylizacji. Naturalna degradacja odpadów tworzyw polimerowych poprzez składowanie jest najmniej ekologiczną metodą ich utylizacji, a przy tym długotrwałą. Podobnie, spalanie bez odzysku energii uznaje się za mało racjonalne. Interesujące z poznawczego i utylitarnego punktu widzenia jest wykorzystanie odpadów tworzyw polimerowych jako surowców do wytwarzania materiałów porowatych poprzez ich obróbkę termiczno- chemiczną. Porowate materiały węglowe znane są i stosowane od wielu lat. Ze względu na dobrą wytrzymałość mechaniczną, dobrze rozwiniętą powierzchnię właściwą, możliwość regeneracji i wielokrotnego użycia oraz dobre zdolności sorpcyjne zarówno z fazy gazowej, jak i z fazy ciekłej, porowate materiały węglowe znalazły szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu, w ochronie środowiska i w życiu codziennym1-4). Tradycyjnie stosowanymi surowcami do produkcji adsorbentów węglowych są drewno, węgiel kamienny, węgiel brunatny, łupiny orzechów oraz torf5, 6). Technologia wytwarzania adsorbentów daje możliwość wykorzystania polimerów syntetycznych lub ich odpadów jako surowców do otrzymywania porowatych materiałów węglowych. Laszlo i Szucs7) z poli(tereftalanu etylenu) (PET) uzyskali adsorbent węglowy o powierzchni właściwej 1170 m2/g i całkowitej objętości porów 0,63 cm3/g, przydatny do adsorpcji chlorofenoli z wód ściekowych. Autorzy pracy8) uzyskali z odpadowego PET, poprzez aktywację CO2 w temp. 900- 940°C przez 4-8 h, mikroporowate węgle aktywne o powierzchni właściwej do 1830 m2/g. Dziura i współpr.9) otrzymali z polimeru mocznikowo-formaldehydowego, poprzez aktywację cytrynianem potasu (stosunek polimer/czynnik aktywujący 4:1, 5:1 lub 6:1) w temp. 600-800°C przez 2 h, węgle aktywne o powierzchni właściwej do [...]

Foaming polyethylene by microwave heating. Preliminary studies Otrzymywanie polietylenu spienionego w warunkach ogrzewania mikrofalowego. Badania rozpoznawcze DOI:10.15199/62.2016.1.6


  Low-d. polyethylene was foamed in a microwave reactor by using chem. agents. The addn. of blowing agents and the filler resulted in an increase in the affinity of polymeric material to absorb the microwave radiation. Przedstawiono sposób otrzymywania polietylenu o strukturze porowatej w warunkach mikrofalowych pod wpływem chemicznych czynników spieniających. Zastosowano w tym celu dodatki wybranych poroforów oraz napełniacz zwiększający powinowactwo polimeru do pochłaniania promieniowania mikrofalowego. Stwierdzono, że rodzaj środka spieniającego w obecności napełniacza odgrywa istotną rolę w procesie spieniania w obecności mikrofal. Ostatnio wzrosło zainteresowanie porowatymi materiałami polimerowymi. Ze względu na zmniejszenie masy wyrobu dzięki zastosowaniu porowatych materiałów polimerowych wzrasta ich udział w pojazdach samochodowych. Z kolei, dzięki dobrym właściwościom termoizolacyjnym znajdują one zastosowanie w budownictwie (do izolacji budynków, rur, zbiorników) oraz w chłodnictwie. Ze względu na korzystne właściwości wygłuszające oraz amortyzujące stosuje się je w izolacjach rurociągów parowych i dźwiękochłonnych. Ponadto materiały te umożliwiają wytwarzanie lekkich i wytrzymałych konstrukcji nośnych1-3).Proces spieniania, czyli wytwarzanie struktury porowatej, może być stosowany dla większości materiałów polimerowych (termoplastów, elastomerów, a także dla polimerów termo- i chemoutwardzalnych). W procesie tym [...]

The use of carbon adsorbents from pitch-polymer compositions for wastewater treatment Wykorzystanie adsorbentów węglowych z kompozycji pakowo-polimerowych do oczyszczania ścieków DOI:10.15199/62.2016.1.28


  C adsorbents were prepd. by carbonization of poly(ethylene terephthalate), PhOH-CH2O resin and poly(methylene methacrylate)-contg. pitch-polymer blends (1:1) at 850°C for 1 h and their subsequent activation with steam at 800°C or with KOH, K2CO3 or MgCO3 at 850°C and used for removing arom. hydrocarbons from an industrial wastewater. The highest removal degree (82.5-88.2%) was achieved for adsorbents activated with MgCO3. Przedstawiono wyniki badań wykorzystania adsorbentów węglowych otrzymanych z kompozycji pakowo-polimerowych do oczyszczania ścieków przemysłowych. Kompozycje te, zawierające 50% mas. odpadowego poli(tereftalanu etylenu) (PET) lub żywicy fenolowo-formaldehydowej (PF) lub poli(metakrylanu metylu) (PMMA) poddano aktywacji parą wodną lub wodorotlenkiem potasu lub węglanem potasu lub węglanem magnezu. Dla otrzymanych adsorbentów węglowych oznaczono liczbę adsorpcji jodu, liczbę metylenową, a także wykonano pomiary niskotemperaturowej adsorpcji- desorpcji azotu, wyznaczając powierzchnię właściwą oraz objętość mikro- i mezoporów. Dokonano oceny przydatności otrzymanych adsorbentów węglowych w wybranych procesach adsorpcyjnych, m.in. do oczyszczania ścieków przemysłowych. W procesach adsorpcji z fazy ciekłej, dominujące i wciąż wzrastające znaczenie mają procesy związane z ochroną środowiska (usuwanie zanieczyszczeń z wody pitnej i wód gruntowych oraz oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych). Zanieczyszczenia organiczne występujące w wodach i ściekach mogą być pochodzenia naturalnego i antropogenicznego (pochodne ropy naftowej, pestycydy, substancje powierzchniowo czynne oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne). Do usuwania z wody i ścieków resztek barwników, detergentów, związków organicznych, a także jonów metali ciężkich, szeroko stosowane są adsorbenty węglowe1-4). Procesy adsorpcji zanieczyszczeń organicznych ze ścieków, oprócz właściwości adsorbatu oraz warunków prowadzenia procesu, za[...]

Ocena przydatności ciągliwości do badania reologicznych właściwości naftowych asfaltów drogowych

Czytaj za darmo! »

Omówiono wpływ typu ropy naftowej i metod produkcji asfaltów oraz temperatury, czasu działania obciążenia i budowy koloidalnej na ich właściwości reologiczne. Przedstawiono znaczenie i rolę ciągliwości w oznaczaniu właściwości reologicznych asfaltu oraz przepisy prawne dotyczące badania asfaltów drogowych. Nowoczesne techniki pomiaru ciągliwości umożliwiają ocenę zmian kohezji asfaltu, określenie wielkości odkształcenia, maksymalnej siły rozciągającej oraz energii deformacji. Effects of crude oil type, methods for bitumen production, temperature, load time and colloidal structure of bitumens on their rheolog. properties were discussed. Importance of ductility for determination of the rheological properties of paving bitumens (cohesion, strain value, tensile strength, deform[...]

Effect of some carbonization and activation parameters on the sorption properties of carbon adsorbents made by carbonization of pitch-polymer blends Wpływ wybranych parametrów karbonizacji i aktywacji na właściwości sorpcyjne adsorbentów węglowych z kompozycji pakowo-polimerowych DOI:10.15199/62.2015.5.6


  Polymer blends (1:1 by mass) made by mixing waste poly(ethylene terephthalate), phenol-formaldehyde resin or poly(methyl methacrylate) with coal tar pitch were carbonized at 520-900°C for 0.5-2.5 h under N2, then activated with steam and/or KOH at 750-850°C up to mass loss 50% and studied for iodine and methylene nos, by std. methods. The optimum conditions for the carbonization and activation were established. Przedstawiono wyniki badań wpływu parametrów karbonizacji (szybkość ogrzewania, temperatura karbonizacji) oraz aktywacji (temperatura aktywacji, stosunek surowca do chemicznego czynnika aktywującego) na właściwości sorpcyjne (określone wartościami liczby jodowej i metylenowej) adsorbentów węglowych. Otrzymano je z kompozycji pakowo-polimerowych zawierających odpady poli(tereftalanu etylenu), żywicy fenolowo-formaldehydowej lub poli(metakrylanu metylu) w ilości 50% mas., w procesie aktywacji parą wodną lub wodorotlenkiem potasu. Adsorbenty węglowe ze względu na dobrą wytrzymałość mechaniczną, dobrze rozwiniętą powierzchnię właściwą, możliwość regeneracji i wielokrotnego użycia oraz dobre zdolności sorpcyjne zarówno z fazy gazowej, jak i z fazy ciekłej, znalazły szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu, w ochronie środowiska i w życiu codziennym1-5). Tradycyjnie stosowanymi surowcami do produkcji adsorbentów węglowych są: drewno, węgiel kamienny, węgiel brunatny, łupiny orzechów oraz torf6-9). Technologia adsorpcyjna daje możliwość wykorzystania odpadów tworzyw sztucznych jako surowców do otrzymywania adsorbentów węglowych10, 11). Laszlo i Szucs12) z poli(tereftalanu etylenu) (PET) uzyskali węgiel aktywny o powierzchni właściwej 1170 m2/g i całkowitej objętości porów 0,63 cm3/g, przydatny do adsorpcji chlorofenoli z wód ściekowych. Przepiórski i współpr.13) w wyniku aktywacji chemicznej PET za pomocą 3MgCO3·Mg(OH)2·3H2O otrzymali mezoporowate węgle aktywne o powierzchni właściwej do 1984 m2/g. K[...]

Sorbenty węglowe z karbonizowanych polimerów syntetycznych

Czytaj za darmo! »

Dokonano przeglądu literatury dotyczącej termicznych i katalitycznych procesów wytwarzania sorbentów węglowych przez karbonizację polimerów syntetycznych, w tym także na nośnikach nieorganicznych oraz w mieszankach pakowo-polimerowych. A review, with. 71 refs., of thermal and catalytic processes for manufg. C sorbents by carbonization of synthetic polymers, esp. on inorg. substrates and in coal tar pitch-polymer blends. Sorbenty węglowe, zwłaszcza takie jak węgiel aktywny, są znane i stosowane od wielu lat. Ze względu na swoją fizjologiczną i ekologiczną obojętność, dobrą wytrzymałość mechaniczną, dobrze rozwiniętą powierzchnię właściwą, możliwość regeneracji i wielokrotnego użycia oraz dobre zdolności sorpcyjne zarówno z fazy gazowej, jak i z fazy ciekłej, sorbenty te znala[...]

 Strona 1  Następna strona »