Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Gierycz"

Układy membranowe do oczyszczania toksycznych ścieków garbarskich

Czytaj za darmo! »

Skóra surowa - uboczny i zarazem bardzo uciążliwy odpad przemysłu spożywczego przekształcona, w procesie garbowania, w skórę wyprawioną stanowi doskonały surowiec między innymi dla przemysłu obuwniczego, galanteryjnego, odzieżowego. Proces garbowania wymaga użycia kąpieli wodnych zawierających garbnik (powszechnie stosuje się garbnik chromowy [1-3]) oraz szereg substancji pomocniczych, w tym substancji toksycznych, przygotowujących skórę do wprowadzenie garbnika w jej strukturę [2]. Ponieważ zużycie wody w procesie wyprawy wynosi około 40-60 m3 na tonę skór surowych [1, 2], proces ten wiąże się z wytwarzaniem dużej ilości, silnie obciążonych ścieków zawierających zarówno substancje organiczne wypłukiwane ze skóry (tłuszcze, białka, itp.), jak również dużą różnorodność substancji nieorganicznych, w tym toksycznych (chrom, siarczki) (tabela 1) [1-5]. Paweł RELIGA, Paweł GIERYCZ Układy membranowe do oczyszczania toksycznych ścieków garbarskich 34 Przegląd - WOS 10/2010 OCHRONA ŚRODOWISKA Tabela 1. Skład toksycznych ścieków garbarskich Parametr, g/dm3 Ścieki chromowe Zużyte kąpiele wapienno-siarczkowe pH 3.6-3.9 12.0-13.5 Zawiesina 1.4-2.8 6.7-50.2 Siarczki - 2.0-6.5 ChZT 5.2-8.4 20.0-40.0 Chlorki 9.4-13.9 3.3-25.0 Siarczany 17.1-22.8 - Chrom 2.5-4.0 - Azot ogólny 0.4-0.6 - Oleje i tłuszcze 0.2-0.3 1.7-8.3 Źródło: Opracowanie własne na podstawie [1-5, 14] Stosując tradycyjne metody unieszkodliwiania ścieków garbarskich coraz trudniej spełnić wymagania, jakie wynikają z obowiązującego prawa odnośnie jakości ścieków odprowadzanych do środowiska [6]. Coraz liczniejsze doniesienia literaturowe wskazują na możliwości wielorakiego zastosowania w garbarstwie ciśnieniowych procesów membranowych: mikrofiltracji (MF), ultrafiltracji (UF), nanofiltracji (NF) i odwróconej osmozy (RO). W artykule, na podstawie dotychczasowych wyników prac prezentowanych w literaturze przedmiotu oraz wyników prac własnych, opisano możliwości wyelim[...]

Zastosowanie separacji membranowej do regeneracji wyczerpanych kąpieli garbarskich

Czytaj za darmo! »

Główną przyczyną znacznych emisji zanieczyszczeń przy przetwórstwie skór jest mała wydajność (niski stopień wyczerpania) stosowanych do wyprawy środków chemicznych oraz substancje organiczne wymywane ze skór surowych podczas ich obróbki. W celu zapewnienia pełnej penetracji skóry i przereagowania z kolagenem chemikalia są używane w nadmiarze. Typowy proces prowadzony w bębnie garbarskim charakteryzuje się więc dużym zużyciem środków chemicznych i wody, które w znacznej części trafiają do ścieków. Regeneracja zużytych kąpieli poprzez odzysk i recykling chemikaliów oraz wody z poszczególnych strumieni procesowych możne nie tyko zmniejszyć obciążenie środowiska, ale również poprawić ekonomikę procesu wyprawy skór. Obecnie recykling surowców w przemyśle garbarskim ogranicza się w zasadzie do regeneracji garbnika chromowego na drodze chemicznej [1]. Jednakże odzyskiwany tą drogą garbnik chromowy zawiera na tyle duże ilości substancji białkowych i tłuszczy, że nie może być używany do produkcji skór wysokiej jakości. Z kolei usuwanie tych zanieczyszczeń w sposób tradycyjny np. poprzez adsorpcję na ziemi okrzemkowej zwiększa ilość odpadów wymagających składowania. Radykalnego obniżenia uciążliwości przemysłu garbarskiego dla środowiska należy zatem upatrywać w tworzeniu zamkniętych obiegów technologicznych wykorzystujących nowoczesne metody separacji. Duże możliwości stwarza filtracja membranowa. Zastosowanie separacji membranowej do regeneracji wyczerpanych kąpieli garbarskich Paweł Gierycz , Wiktor Kluzi ński, Ryszard Świetlik 56 Przegląd - WOS 7-8/2010 OCHRONA ŚRODOWISKA Obserwowany w ostatnich latach gwałtowny rozwój technik membranowych i towarzyszący mu systematyczny spadek cen materiałów membranowych sprzyjają coraz szerszemu wykorzystaniu procesów membranowych w wielu gałęziach przemysłu [2]. Ciśnieniowe procesy membranowe w wielu przypadkach są zdecydowanie wydajniejsze od tradycyjnych procesów separacji (np. strącanie, [...]

Membrane processes in treatment of flowback fluid from hydraulic fracturing of shale gas formations Procesy membranowe w zagospodarowaniu płynu powrotnego ze szczelinowania hydraulicznego złóż gazu z łupków DOI:10.15199/62.2016.5.10


  A review, with 40 refs., of methods for desalination by reverse osmosis, nanofiltration, forward osmosis, electrodialysis and membrane distillation. The combined system of nanofiltration and reverse osmosis was recommended for practical use. Po przeanalizowaniu danych dotyczących szczelinowania hydraulicznego złóż gazu z łupków stwierdzono, że ze względu na zasolenie płynów powrotnych znacznie przekraczające najwyższe dopuszczalne wartości dla oczyszczonych ścieków przemysłowych, konieczne jest ich odsalanie. Przeanalizowano możliwości wykorzystania procesów membranowych do odsalania płynów powrotnych po szczelinowaniu hydraulicznym złóż gazu z łupków. Na podstawie doniesień literaturowych stwierdzono, że wykorzystanie układów procesów membranowych pozwala na odsolenia płynu powrotnego do poziomu umożliwiającego jego ponowne wykorzystanie. Jednak z punktu ekonomicznego zasadne wydaje się być stosowanie tylko układu nanofiltracja (NF) z odwróconą osmozą (RO). Ponadto niezbędne jest wstępne oczyszczanie płynu powrotnego polegające na usunięciu zawiesiny i substancji organicznych do poziomu, który umożliwi jego odsolenie w procesach NF i RO. Zgodnie ze strategią energetyczną Polski konieczne staje się inwestowanie w nowe źródła energii, takie jak energia z biomasy, energia wiatrowa i energia wodna, a także poszukiwanie nowych źródeł energii, zgodnie z polityką dywersyfikacji energii, mającą na celu poprawę bezpieczeństwa energetycznego Kraju. Jednym z dostępnych i najczystszych źródeł energii jest gaz ziemny. Spalanie gazu ziemnego nie emituje tak znacznych ilości niebezpiecznych odpadów, w tym cząstek stałych. Postęp technologii wydobycia i obniżenie jej kosztów spowodowały możliwość sięgnięcia po nowe, pomijane do tej pory zasoby gazu ziemnego, w tym głównie gazu występującego w formacjach skał łupkowych. Gaz z łupków to jeden z trzech rodzajów gazu ze złóż niekonwencjonalnych, uzyskiwany z położonych głęboko pod ziemią[...]

Strategia Czystszej Produkcji w polskich garbarniach – ocena stanu aktualnego

Czytaj za darmo! »

Dynamiczny rozwój gospodarczy w drugiej połowie XX wieku, spowodował nie tylko wzrost produkcji, lecz także postępującą degradację środowiska naturalnego. Zjawisko to, już kilkadziesiąt lat później, przybrało rozmiary, które wymusiły intensywną międzynarodową współpracę w zakresie ochrony środowiska. Jednym z efektów tej współpracy było przyjęcie przez kraje o wysokim rozwoju gospodarczym strategii zrównoważonego rozwoju (ang. sustainable development). Podstawowym założeniem zrównoważonego rozwoju jest takie prowadzenie polityki i działań w poszczególnych sektorach gospodarki oraz życia społecznego, aby zachować zasoby i walory środowiska w stanie zapewniającym trwałe korzystanie z nich zarówno przez obecne, jak i przyszłe pokolenia [1]. Realizacja tych założeń obejmuje szereg [...]

Pakiet programów komputerowych do modelowania i optymalizacji procesu destylacji DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono matematyczne podstawy modelowania procesu destylacji. Zaprezentowano pakiet programów obliczeniowych do modelowania i optymalizacji warunków destylacji*1. Omówiono sposób korzystania z pakietu. Przedstawiono i przedyskutowano wyniki zastosowania wchodzących w skład pakietu programów obliczeniowych do modelowania konkretnego procesu przemysłowego. Jedną z podstawowych operacji stosowanych w przemyśle chemicznym jest rozdzielanie wieloskładnikowych mieszanin na poszczególne składniki. Tak postawione zadanie z reguły napotyka problemy wynikające z samej natury mieszanin. W czasie separacji składników zazwyczaj wykorzystuje się niezbyt duże różnice między ich fizycznymi właściwościami. W celu ułatwienia tego zadania opracowano wielostopniowe procesy technologiczne, nazywane często procesami kaskadowymi. Najpopularniejszym ich przykładem jest destylacja. Jej szczegółowy opis można znaleźć w takich monografiach, jak praca Kinga1’ lub Ziółkowskiego2’. Vn _ , ---------J l ---------- * Vn Ln " Ln + 1 Rys. 1. Pojedynczy stopień równowagowy: Ln strumień acc/> Npijuaj^cej z n-tej półki; V" - strumień pary opuszczającej n-tą półkę; półki są numerowane od dołu do szczytu kolumny Podstawowym elementem procesów kaskadowych jest pojedynczy stopień równowagowy. Schemat pojedynczego stopnia równowagowego w procesie destylacji przedstawiono na rys. 1. Ten prosty układ jest podstawą prawie wszystkich procesów rozdzielania ciekłych mieszanin wieloskładnikowych. Zazwyczaj pojedynczy stopień równowagowy nie umożliwia dostatecznego rozdzielenia składników. Powoduje to konieczność łączenia pewnej (niekiedy znacznej) liczby stopni w proces wielostopniowy (rys. 2). Rys. 2. Wielostopmow) proce;» ro/.d/.ielenia Modelowanie wielostopniowych procesów rozdzielania mieszanin polega na znalezieniu rozwiązania wielu równań określonych w literaturze angielskojęzycznej jako równania M-E-S-H. Są to równania opisujące dla wszystkich [...]

Perspektywy wdrażania czystych technologii w polskich garbarniach. Cz. I

Czytaj za darmo! »

Aktywność kierownictwa polskich garbarni w zakresie realizacji działań przyjaznych środowisku, w tym wdrażania czystych technologii, uczestnictwo w systemach zarządzania środowiskowego (SZŚ wg CP, EMAS, ISO 14000) jest obecnie bardzo niewielka. Za główną przyczynę takiego stanu rzeczy przyjęto niedostateczną promocję czystych technologii i małą świadomość idei zarządzania środowiskowego wśród kadry kierowniczej polskich przedsiębiorstw garbarskich. Założenie to wynika z analizy stanu wdrażania SZŚ wg CP w polskich garbarniach w okresie 1989-2009. Analiza ta została zaprezentowana w artykule pt. "Strategia czystszej produkcji w polskich garbarniach - ocena stanu aktualnego" [1]. Publikacja zawiera analizę wyników wstępnych badań ankietowych, których celem było określenie stanu ś[...]

Perspektywy wdrażania czystych technologii w polskich garbarniach. Cz. II

Czytaj za darmo! »

Na rysunku 6 przedstawiono rodzaje inwestycji, jakie zrealizowano w ankietowanych zakładach garbarskich w latach 2003-2008 (okres bezpośrednio przed wstąpieniem Polski do UE oraz pierwsze lata członkowstwa). W dużych garbarniach przede wszystkim inwestycje dotyczyły nowych technologii, umożliwiających uzyskanie lepszej jakości garbowanych skór. Prawdopodobnie związane jest to - jak już wspomniano - ze wzrostem eksportu polskich skór na rynek europejski. Również mśp swoje inwestycje głównie przeznaczyły na działania projakościowe - wymiana parku maszynowego i/lub zmiany procesowe. Jednocześnie, z różną intensywnością, zakłady garbarskie prowadziły różnorodne inwestycje termoizolacyjne. Cechą wspólną wymienianych przez ankietowanych rodzajów inwestycji są duże nakłady na ich real[...]

 Strona 1