Wyniki 1-10 spośród 38 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Rusek"

Badania nad otrzymywaniem nawozów zawiesinowych z odpadowych fosforanów z produkcji polieterów

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad możliwością wykorzystania odpadowych fosforanów sodu i potasu z produkcji polieterów z firmy Interchemol Sp. z o.o. do wytwarzania nawozów zawiesinowych. Stwierdzono, że odpady te są cennym źródłem fosforu, sodu i potasu a wytwarzane nawozy zawiesinowe cechują się dobrymi właściwościami fizykochemicznymi. Stwierdzono też, że fosforany te pełnią rolę czynnika stabilizującego zawiesinę. Przeprowadzono próby na instalacji produkcyjnej. Solid waste from prodn. of polyesthers (P2O5 28%, K2O 13%, Na2O 12%) was mixed with KCl and then dild. with an aq. NaNO2-urea soln. and water to form a suspension fertilizer. The suspension showed a good stability (phase sepn. below 18.9% after 336 h of sedimentation). Składniki pokarmowe dla roślin mogą być wprowa[...]

Badania usuwania jonów metali ciężkich i amonu na naturalnych sorbentach nieorganicznych z wód osadowych z komunalnych oczyszczalni ścieków

Czytaj za darmo! »

Badano usuwanie jonów metali ciężkich oraz jonów amonowych z wód osadowych pochodzących z komunalnych oczyszczalni ścieków. Do usuwania jonów metali ciężkich ze ścieków wykorzystano metody adsorpcyjne stosując bentonit, klinoptylolit i pałygorskit. Badano kinetykę sorpcji jonów Zn(II), Cu(II) Ni(II) i Pb(II) oraz jonów amonowych z modelowych roztworów azotanowych oraz z wód osadowych. Proces sorpcji prowadzono metodą statyczną przy różnym czasie kontaktu faz. Zawartość jonów metali ciężkich oznaczano za pomocą ICP OES a zawartość jonów amonowych metodą chromatografii jonowej (IC). Do badania mechanizmów sorpcji stosowano metody FT-IR/PAS i DRS. Opracowano technologię usuwania jonów metali ciężkich i amonowych ze ścieków z komunalnych oczyszczalni. Bentonite, clinoptilolite and palygorskite sorbents were used for removal Zn, Cu, Ni, Pb and NH4 ions from aq. solns. in municipal sewage treatment plants at 21°C and varying contact time (up to 3 h), to det. the adsorption isotherms. Bentonite was the most active sorbent. After 30 min, 67.5%, 71.1%, 63.6%, 97.6% and 32% of resp. ions were removed. Wzrastaj􀄅ce zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych przy jednoczesnym wzro􀄞cie zapotrzebowania na wod􀄊 o wysokich parametrach jako􀄞ciowych, zmusza do poszukiwania efektywnych i ekologicznie bezpiecznych metod oczyszczania wody i 􀄞cieków. Wody osadowe powstaj􀄅ce w procesie odwadniania osadów 􀄞ciekowych mog􀄅 zawiera􀃼 jony metali ci􀄊􀄪kich, takich jak Zn(II), Cu(II) Ni(II) i Pb(II) oraz substancje organiczne. Jony metali ci􀄊􀄪kich wyst􀄊puj􀄅ce w du􀄪ym st􀄊􀄪eniu (cz􀄊sto powy􀄪ej 400 mg/ dm3) oraz jony amonowe musz􀄅 by􀃼 efektywnie usuwane, bowiem ich dodatkowy 􀃡adunek doprowadzany do cz􀄊􀄞ci biologicznej oczyszcz[...]

Badania procesu sorpcji jonów Cr(VI) na anionicie Amberlit IRA 910


  Ze względu na toksyczność jonów chromu(VI) przeprowadzono badania nad ich wydzielaniem z roztworów wodnych w zakresie pH 1,5-7. Do tego celu zastosowano silnie zasadowy anionit makroporowaty Amberlit IRA 910 w formie chlorkowej. W badaniach prowadzonych nad procesem usuwania jonów chromu(VI) z roztworów wodnych o pH poniżej 7 może zachodzić redukcja jonów chromu(VI) do chromu(III). Dlatego ważne jest, aby w każdej chwili prowadzenia procesu sorpcji można było określić stężenia obu form jonów chromu. Przeprowadzono badania wpływu pH, czasu kontaktu faz oraz stężenia jonów chromu(VI) na proces sorpcji tych jonów. Dodatkowe badania specjacji form chromu pozwoliły na określenie właściwości redukujących anionitu Amberlit IRA 910 w zakresie pH 1,5-7. Cr(VI)-contg. ions were removed from their aq. solns. (pH 1.5-7, initial concn. up to 2000 ppm) by sorption on a macroporous strongly basic anion-exchange resin for 360 min. The sorption kinetics was described by 1st and 2nd order equations, the sorption equil. by Langmuir and Freundlich isotherm equations. A partial redn. of sorbed Cr(VI) to Cr(III) was obsd. Chrom(VI) jest istotnym składnikiem zanieczyszczającym wody. Ścieki zawierające jony chromu(VI) są emitowane do środowiska przez garbarnie, stalownie, galwanizernie oraz podczas ochrony drewna. Chrom(VI) ma właściwości toksyczne dla organizmów żywych1). Z kolei jony chromu(III) uważane są za składnik konieczny do prawidłowego funkcjonowania organizmów żywych2). Z tego powodu oznaczanie aUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin; bInstytut Nawozów Sztucznych, Puławy Grzegorz Wójcika,*, Zbigniew Hubickia, Piotr Rusekb Badania procesu sorpcji jonów Cr(VI) na anionicie Amberlit IRA 910 Study on chromium(VI) ion sorption on anion-exchange resin Amberlite IRA 910 Prof. dr hab. Zbigniew HUBICKI - notkę biograficzną i fotografię Autora wydrukowaliśmy w nr 09/2011, str. 1779. Dr Piotr RUSEK - notkę biograficzną i fotografię Autor[...]

Study on chromium(VI) ion sorption on Varion AP anion-exchange resin.Badania procesu sorpcji jonów Cr(VI) na anionicie Varion AP


  Cr6+ ions were removed from their aq. solns. with a com. anion-exchange resin at pH 1.5-7. The redn. of Cr6+ ions to Cr3+ ions was obsd. during the sepn. Kinetic parameters and Langmuir and Freundlich adsorption consts. were detd.Jony chromu(VI) wykazują znacznie większą toksyczność niż jony chromu(III) i dlatego ich usuwanie z wód i ścieków jest zadaniem koniecznym. Do tego celu wybrano jonit Varion AP zawierający pirydynowe grupy funkcyjne. Przeprowadzono badania wpływu pH, czasu kontaktu faz, stężenia jonów chromu(VI) na proces sorpcji tych jonów. Dodatkowe badania specjacji form chromu pozwoliły na określenie właściwości redukujących jonitu Varion AP w zakresie pH 1,5-7. Proces redukcji kontrolowano zarówno w roztworze wodnym, jak i w fazie stałej jonitu metodą DRS. Przeprowadzone badania kliniczne jednoznacznie dowiodły, że związki chromu(VI) mogą powodować raka nerek, wątroby oraz płuc1, 2). Zanieczyszczenia związkami chromu są wprowadzane do środowiska w trakcie wydobycia i wietrzenia minerałów, garbowania skór, barwienia tekstyliów, nakładania powłok technicznych i ochronnych na metale, obróbki powierzchni metali oraz produkcji odczynników zawierających chrom3). Obecnie znane są różne sposoby usuwania jonów chromu(VI) z roztworów. Można do nich zaliczyć adsorpcję4), biosorpcję5) a nawet chemiczną redukcję6). Wymiana jonowa jest metodą, która pozwala na usunięcie jonów chromu(VI) z roztworu poniżej akceptowanego limitu. Żywice zawierające grupy pirydynowe badano dotychczas pod kątem takich zastosowań, jak oddzielanie technetu od platynowców w układach narażonych na duże promieniowanie7), zatężanie i separacja jonów renu i molibdenu z roztworów kwasu siarkowego(VI) oraz mieszaniny z kwasem azotowym(V)8), wydzielanie metali szlachetnych z zużytego paliwa jądrowego9, 10) a także sorpcja jonów platyny(IV) z roztworów chlorkowych11). [...]

Study on removal of ammonium ions on attapulgite from model solutions and sedimentary waters from municipal sewage treatment plants Badania usuwania jonów amonowych na attapulgicie z roztworów modelowych i wód osadowych z komunalnych oczyszczalni ścieków


  Attapulgite was ground and used for removal of NH4 + ions from aq. solns. The sorption was better described with Langmuir equation than with Freundlich one. The sorption efficiency decreased with increasing the process temp. The NH4 + sorption on attapulgite increased with increasing phase contact time and decreasing temp. Its max. was at pH 6. Przedmiotem badań było usuwanie jonów amonowych z modelowych roztworów oraz wód osadowych z komunalnych oczyszczalni ścieków. Do usuwania amonu ze ścieków najczęściej wykorzystuje się metody biologiczne oraz adsorpcyjne i jonowymienne. Z dużej grupy sorbentów na szczególną uwagę ze względu na swoje właściwości fizykochemiczne zasługuje attapulgit. Badano proces sorpcji jonów amonowych na attapulgicie w zależności od czasu kontaktu faz, wartości pH i temperatury. Ograniczenie dyspersji pierwiastków biogennych oraz jonów metali ciężkich w środowisku przyrodniczym ma znaczący wpływ na zmniejszenie presji eutrofizacyjnej w ekosystemach wodnych i lądowych. Azot jest podstawowym składnikiem odżywczym dla wszystkich form życia, jako element strukturalny aminokwasów, białek i materiału genetycznego, może jednak stać się toksyczny w zależności od stężenia. Jony amonowe są toksyczne dla ryb i innych form życia wodnego w bardzo małym stężeniu (ok. 0,2 mg/dm3)1). Wobec zaostrzenia wymagań dotyczących ścieków oczyszczonych w Polsce, zasadnym stało się wydzielenie procesu oczyszczania wód osadowych, szczególnie w przypadku dużych oczyszczalni ścieków. Problem oczyszczania wód osadowych poprzez usuwanie jonów amonowych i jonów metali ciężkich dotyczy większości komunalnych oczyszczalni ścieków zarówno w województwie lubelskim, jak i w całym kraju. Ścieki komunalne na terenie województwa lubelskiego oczyszczane są w ok. 170 oczyszczalniach, z których ponad 130 znajduje się na terenach wiejskich. Łączna przepustowość oczyszczalni ścieków wynosi ponad 300 tys. m3/dobę, z czego na wsiach ok. 22 tys. [...]

Process for production of a urea superphosphate fertilizer under continuous feeding of raw materials Technologia wytwarzania nawozu typu superfosfatu mocznikowego w systemie ciągłego dozowania surowców DOI:10.15199/62.2016.5.21


  An industrial process for prodn. of urea-superphosphate fertilizer was improved to be carried out in a continuous manner. Urea and raw phosphate are pulped in concd. H2SO4. The resulting sludge is granulated, dried, classified, cooled and stored. Przedstawiono nową technologię produkcji granulowanych nawozów azotowo-fosforowych typu USP (urea-superphosphate) umożliwiającą wytwarzanie produktu w sposób ciągły (bez konieczności dojrzewania półproduktu). W procesie zachodzi rozkład surowców fosforowych roztworem mocznika w kwasie siarkowym przy wyższej zawartości wody w układzie reakcyjnym niż w znanych dotychczas rozwiązaniach technologicznych. Przedstawiono schemat blokowy instalacji oraz zalecane parametry procesowe. Dodatek mocznika do stałych nawozów wieloskładnikowych stwarza możliwości zwiększenia zawartości składników pokarmowych w nawozach. Ponadto wkomponowanie mocznika w układ kilku substancji o charakterze nawozowym umożliwia wzrost jego efektywności plonotwórczej. W przeszłości podejmowano różne próby uruchamiania produkcji nawozów wieloskładnikowych zawierających mocznik. Do tego typu przedsięwzięć należy zaliczyć próby wytwarzania nawozów wieloskładnikowych z wykorzystaniem superfosfatów i mocznika. Działania takie były prowadzone przez różne firmy i do lat dziewięćdziesiątych XX w. polegały głównie na wykorzystaniu półproduktów (superfosfatów i stałego mocznika), a także związków magnezu do wytwarzania nawozów typu NP i NPK. Próby te przynosiły na ogół niezadowalające rezultaty, gdyż superfosfaty zawierają duże ilości wody, która uwalnia się w wyniku reakcji mocznika z hydratami siarczanu i fosforanu wapnia, a także wskutek silnej zależności rozpuszczalności od temperatury, co powoduje upłynnianie granulowanych mieszanin1). Upłynnianie tych mieszanin wskutek oddziaływania mocznika wymusza stosowanie niekorzystnych ekonomicznie i kłopotliwych technicznie rozwiązań poszczególnych etapów procesu wytwarzania nawo[...]

Removal of N,N-bis(carboxylmetyl)-L-glutamine acid complexes with heavy metals by using the N-methyl-D-glucamine resin Usuwanie kompleksów jonów metali ciężkich z kwasem N,N-bis(karboksylometylo)-L-glutaminowym za pomocą N-metylo-D-glukaminowych żywic jonowymiennych DOI:10.15199/62.2016.8.30


  The title complexes of Cu(II), Zn(II), Cd(II) and Pb(II) were successively removed from their aq. solns. by using N-methyl-D-glucamine ion exchange resins. The sorption mechanism was explained. Zbadano sorpcję kompleksów metali ciężkich Cu(II), Zn(II), Cd(II) i Pb(II) z GLDA oraz opracowano efektywną metodę ich usuwania z wykorzystaniem wymieniaczy jonowych o N-metylo- D-glukaminowych grupach funkcyjnych. Pierwiastki zaliczane do grupy metali ciężkich, takie jak rtęć, ołów, kadm, chrom, nikiel, miedź, cynk lub bizmut oraz metaloidy, np. arsen i tellur, mają istotny wpływ na zdrowie i życie człowieka, a także wszystkich organizmów żywych. Niektóre z nich, np. kadm, rtęć i ołów, są toksyczne, a inne, m.in. miedź i cynk, w małych stężeniach wykazują działanie pożądane, zaś po ich przekroczeniu stają się fitotoksyczne1, 2). Jony Cu(II), Zn(II), Pb(II) i Cd(II) należą do grupy pierwiastków stanowiących potencjalnie wysokie zagrożenie toksykologiczne, mimo że dwa pierwsze z nich są zaliczane do grupy mikroelementów. Nadmiar pierwiastków śladowych w glebie, zarówno niezbędnych dla roślin, jak i niespełniających podstawowych funkcji metabolicznych, działa szkodliwie. Oprócz działania fitotoksycznego ich nadmiar w glebie wpływa również na chemiczny skład wód gruntowych i powierzchniowych. Ponadto metale ciężkie mają niepożądaną zdolność do kumulowania się w biolitach. Spośród jonów metali ciężkich wytypowanych do badań największą zdolnością migracji charakteryzuje się cynk. W Polsce najmniejsze ilości jonów cynku występują w lekkich glebach bielicowych i płowych, a największe w ciężkich glebach brunatnych i madach. Zróżnicowanie pomiędzy gatunkowymi grupami gleb jest duże. Średnia zawartość jonów Zn(II) we wszystkich niezanieczyszczonych glebach Polski wynosi 40 mg/kg1). Stronę prawną w zakresie klasyfikacji gleb w Polsce od 2002 r. reguluje rozporządzenie3), a warunki, jakie powinna spełniać woda do picia określa rozporządzenie4). Mak[...]

Ocena wytrzymałości granul nawozów mineralnych przy wykorzystaniu rozkładu Weibulla DOI:10.15199/62.2018.12.22


  Jedną z najważniejszych fizycznych właściwości nawozu określających stopień jego przydatności do konkretnego systemu dystrybucji i aplikacji jest wytrzymałość mechaniczna granul1). W odniesieniu do granulatów nawozowych głównym elementem oceny wytrzymałości mechanicznej granul jest wytrzymałość na ściskanie, a jej miarą jest siła niezbędna do rozkruszenia pojedynczej granuli nawozu2-4). Z badań5-15) nad technologiami otrzymywania nawozów wynika, że mechaniczna wytrzymałość granul na ściskanie zależy od rodzaju nawozu, metod granulacji oraz rodzaju stosowanych dodatków wykorzystywanych przy ich produkcji. Na podstawie literatury16-18) można stwierdzić również, że siła potrzebna do zniszczenia pojedynczej granuli wzrasta wraz z wielkością granuli i zależność ta dotyczy nawozu zarówno suchego, jak i wilgotnego. W Polsce, zarówno w jednostkach naukowych, jak i w przemyśle nawozowym, do pomiarów wytrzymałości granul na ściskanie najczęściej jest wykorzystywana aparatura firmy Erweka GmbH, która umożliwia jednoczesny pomiar siły rozkruszającej oraz średnicy granuli poddanej testowi. Pomiary wytrzymałości wykonuje się dla określonej frakcji, która rozmiarem odpowiada średniemu rozmiarowi granul. Wyniki badań wytrzymałościowych ograniczają się zwykle do podania średniej wartości siły niszczącej pojedynczą granulę3, 5, 6, 19, 20). Niestety, średnie wartości nie informują o rozkładzie siły niszczącej granule. Ponadto w przypadku badań wytrzymałościowych, gdzie rozrzut otrzymywanych wyników jest duży, wyniki odstające w istotny sposób wpływają na wartości średnie obliczone jako wartość średnia ze wszystkich pomiarów21). Jednym z podstawowych rozkładów statystycznych wykorzystywanych do analizy wyników badań wytrzymałościowych jest rozkład Weibulla22, 23), którego funkcję gęstości prawdopodobieństwa p(F) przedstawia wyrażenie (1): (1) w którym m oznacza parametr kształtu, F 0 parametr skali, a F wartość zmiennej rzeczywistej (wartość s[...]

Płynny nawóz wapniowy z minimalną zawartością azotu i chlorków. Informacja techniczna

Czytaj za darmo! »

Opracowao skład i technologię wytwarzania płynnego nawozu wapniowego z mikroelementami o nazwie Insol Wap. Nawóz ten charakteryzuje się dużą zawartością wapnia (10% mas. Ca), małą zawartości azotu i chlorków, oraz dodatkami takich mikroelementów, jak mangan, miedź, bor oraz cynk. Około połowa wapnia w nawozie występuje w postaci soli kwasów organicznych. Nawóz przeznaczony jest do stosowania pozakorzeniowego w celu likwidacji niedoborów wapnia w uprawach sadowniczych i warzywnych, szczególnie w późnych fazach wegetacji roślin oraz poprawy właściwości przechowalniczych owoców. Podstawowymi surowcami do wytwarzania nawozu są wapno hydratyzowane, kwas octowy, kwas mrówkowy, kwas azotowy i chlorek wapnia. Proces produkcyjny prowadzony jest w sposób periodyczny i obejmuje etapy[...]

Rozwój technologii wytwarzania nawozów zawiesinowych

Czytaj za darmo! »

Omówiono funkcjonowanie Stacji Nawozów Płynnych (SNP INS) w Łagiewnikach Średzkich. Przedstawiono wyniki badań nad możliwościami wytwarzania nawozów zawiesinowych z wykorzystaniem soli technicznych, a także odpadów, np. osadów poneutralizacyjnych powstających podczas produkcji technicznych soli fosforowych oraz odpadowych roztworów siarczanu sodu z zakładów rafineryjnych. Osady poneutralizacyjne zastosowane do wytwarzania nawozów zawiesinowych stanowią źródło fosforu, a jednocześnie są czynnikiem stabilizującym zawiesinę. Technol. for prodn. of suspension fertilizers was described. Waste Ca, K and Na phosphates from phosphate prodn. and waste Na2SO4 from petroleum refining were used for manufg. the suspension fertilizers under com. scale. The products showed good stability,[...]

 Strona 1  Następna strona »