Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka Nowaczek"

Współpraca sieciowa na rzecz wzrostu eko-innowacji DOI:


  1. Wstęp Według rankingu Eurostat w zakresie wskaźnika innowacyjności w Europie Polska plasuje się na 25 miejscu [1]. Jest to związane m.in. z małą liczbą doktorantów zagranicznych studiujących na polskich uniwersytetach, niskimi wydatkami na działalność badawczo-rozwojową z pieniędzy publicznych, niezadowalającą współpracę w kwestii innowacyjnych rozwiązań w małych i średnich przedsiębiorstwach. Podobnie w przypadku eko-innowacji w 2017 r. Polska zajmowała 3 miejsce od końca, za nami były tylko Cypr i Bułgaria [2]. W związku z tym konieczne jest zastosowanie ekosystemu, który będzie wspierał rozwój innowacji w ramach tzw. trójkąta wiedzy [3], a także eko-innowacji w związku z coraz większym znaczeniem polityki w zakresie ochrony środowiska w UE. Koncepcja ta polega na integrowaniu nauki, edukacji, biznesu [4], której celem głównym jest wzrost komercjalizacji wyników badań [5]. Rozwój tej koncepcji może być realizowany m.in. dzięki współpracy sieciowej [6]. Poprzez wzmacnianie formalnych oraz nieformalnych sieci możliwe staje się stymulowanie innowacji i eko-innowacji. Na arenie europejskiej przykładem utworzonej sieci jest Europejski Instytut Technologii i Innowacji (European Institute of Innovation and Technology - EIT), który wspiera w perspektywie długoterminowej innowacyjność w instytutach, uniwersytetach oraz przedsiębiorstwach. Utworzonych zostało 9 obszarów tematycznych związanych ze zdrowiem (EIT Health), przetwarzaniem elektronicznym (EIT Digital), klimatem (EIT Climate-KIC), odżywianiem (EIT Food), energią (EIT InnoEnergy), mobilnością (EIT Urban Mobility), surowcami (EIT RawMaterials), produkcją (EIT Manufacturing). Celami EIT są wprowadzanie innowacji na rzecz zmian klimatycznyc[...]

POTENCJALNA ILOŚĆ METALI MOŻLIWA DO ODZYSKU Z BATERII I AKUMULATORÓW W POLSCE DOI:10.15199/67.2019.6.1


  WPROWADZENIE Odpowiednie gospodarowanie zasobami w całym łańcuchu wartości sprzyja efektywnemu pozyskiwaniu surowców, wytwarzaniu niezbędnych produktów, a także minimalizuje wpływ na środowisko. Takie działania wymagają wdrażania rozwiązań organizacyjnych i technologicznych umożliwiających szybkie przejście z modelu gospodarki linearnej do gospodarki o obiegu zamkniętym. Nowy model GOZ bazujący na obiegu materii w ekosystemie, pozwala wykorzystać maksymalny potencjał drzemiący w produktach, które nawet po skończeniu jednego cyklu życia, jako odpad, mogą być ponownie wykorzystane w takiej samej lub innej formie w innym cyklu. Z tego względu, ujęcie to nazywane jest również "od kołyski do kołyski" (ang. cradle to cradle). W strategii GOZ istotnym wyzwaniem jest promowanie produktów trwałych, możliwych do naprawy i modernizacji, umożliwiających demontaż oraz łatwych do ponownego użycia i recyklingu [1]. Oznacza to z jednej strony mniejszą podaż odpadów z produktów (trwałość), a z drugiej możliwość szybszego i skutecznego recyklingu, szczególnie, gdy wytwórcy zaczną uwzględniać ekoprojektowanie. W Polsce ponad 80% używanych baterii to baterie jednorazowe, które wraz z odpadami komunalnymi trafiają na składowisko odpadów stanowiąc istotne zagrożenie dla środowiska oraz życia i zdrowia. [2]. Niezależnie od rodzaju baterii, jednymi z ich głównych składników są metale ciężkie i ich związki o właściwościach toksycznych, a niekiedy nawet rakotwórczych. Poprzez szeroką edukacje ekologiczną i coraz wyższą świadomość ekologiczną społeczeństwa, dochodzi do stopniowego wzrostu liczby zbieranych zużytych baterii i akumulatorów [10]. Baterie po wstępnej segregacji poddawane są procesom recyklingu i odzysku materiałów wchodzących w ich skład, również metali ciężkich. Dzięki odpowiedniej obróbce hydrometalurgicznej [13], niebezpieczne odpady bateryjne mogą stać się cennym źródłem wielu metali dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH - AGH Akademia[...]

Potencjalna ilość metali możliwa do odzyskania z ZSEE w Polsce DOI:10.15199/67.2017.7.4


  Racjonalne gospodarowanie zasobami sprzyja rozwiązywaniu problemów środowiskowych, ale jednocześnie stanowi bardzo duże wyzwanie dla Europy. Według Komunikatu Komisji Europejskiej z 2014 r. [8], należy zrezygnować z gospodarki linearnej, która oparta jest na modelu "produkuj-zużyj-wyrzuć", na rzecz modelu gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). W strategii GOZ istotnym wyzwaniem jest promowanie produktów trwałych, możliwych do naprawy i modernizacji, umożliwiających demontaż oraz łatwych do ponownego użycia i recyklingu. Oznacza to z jednej strony mniejszą podaż odpadów z produktów (trwałość), a z drugiej możliwość szybszego i skuteczniejszego recyklingu, szczególnie, gdy wytwórcy zaczną uwzględniać ekoprojektowanie. GOZ jest również odpowiedzią na realizację polityki surowcowej UE, w której istotne znaczenie ma bezpieczeństwo surowcowe Europy, zwłaszcza, że pozyskiwanie surowców ze źródeł pierwotnych jest obarczone coraz większymi wymaganiami środowiskowymi, a proces inwestycyjny jest coraz dłuższy. Jest to o tyle istotne, że większość prognoz zakłada dwukrotny wzrost rocznego zużyciu surowców mineralnych, paliw kopalnych i biomasy do 2050 r. Powodem tego jest przyrost liczby ludności, jej zamożności oraz wdrażanie nowych produktów i technologii, wykorzystujących coraz większą liczbę różnych surowców. Uzależnienie od dostaw surowców ze źródeł pierwotnych sprawia, że coraz większe znaczenie w gospodarce materiałowej zaczynają mieć surowce i materiały z odzysku (tzw. surowce wtórne). W krajach uprzemysłowionych odzysk niektórych surowców z odpadów jest już na poziomie 40-50%. Ma to związek z coraz lepszym systemem sortowania odpadów i realizacją konsekwentnej polityki państw w zakresie recyklingu i zmniejszenia zużycia surowców ze źródeł pierwotnych, np. w planach opracowanych przez rząd Holandii, założono 50% redukcję zużycia surowców ze źródeł pierwotnych do roku 2030 [1]. W ostatnich latach systematycznie wzrasta znaczenie [...]

Gospodarka o obiegu zamkniętym - znajomość i akceptacja założeń wśród mieszkańców Małopolski DOI:

Czytaj za darmo! »

W grudniu 2015 r. Komisja Europejska (KE) opublikowała pakiet gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), jako nowe wyzwanie, rozszerzające realizację idei zrównoważonego rozwoju. Istotą koncepcji GOZ jest utrzymanie możliwie jak najdłużej wysokiej wartości i jakości zasobów, materiałów i produktów w gospodarce oraz minimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów, a także jak efektywniejsze zagospodarowanie powstających odpadów (zgodnie z hierarchią gospodarowania odpadami). W ujęciu produktowym GOZ obejmuje cały cykl istnienia produktu, tj. od pozyskania i przetworzenia surowca, przez projektowanie produktów, produkcję, konsumpcję, po gospodarowanie odpadami. Realizacja GOZ wymaga nie tylko wdrożenia nowych procesów planowania i zarządzania w przedsiębiorstwach, ale i zmiany zachowań i akceptacji społecznej. Badania ankietowe prowadzone od marca do czerwca 2017 roku wśród pełnoletnich mieszkańców województwa małopolskiego miały na celu zidentyfikowanie postaw i zachowań dotyczących GOZ. Obiektem badań były opinie wyrażane przez losowo wybrane osoby pracujące, studiujące i uczące się oraz grupę seniorów na temat sposobów realizacji idei GOZ i zrównoważonego rozwoju. Wyniki badań umożliwiły rozpoznanie świadomości ekologicznej mieszkańców regionu małopolskiego[...]

POTENCJALNA ILOŚĆ METALI MOŻLIWA DO ODZYSKU Z POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI W POLSCE DOI:10.15199/67.2018.2.4


  WPROWADZENIE Wzrastające zapotrzebowanie na surowce (głównie metale) oraz wymogi ochrony środowiska, a także związane z tym wyczerpywanie się zasobów surowców lub ograniczenie dostępu do ich eksploatacji jest obecnie coraz większym problemem dla rozwijającej się gospodarki światowej. W związku z realizacją gospodarki o obiegu zamkniętym w Unii Europejskiej (UE) szuka się sposobów ograniczenia tego zjawiska m.in. poprzez wykorzystanie surowców wtórnych i odpadów. Surowce są niezbędne dla zapewnienia ciągłości rozwoju bazującego przede wszystkim na innowacjach technologicznych, którym należy zapewnić bezpieczny łańcuch dostaw, w tym z procesów recyklingu i odzysku materiałowego. Uregulowania prawne m.in. Dyrektywa UE z 200/53 WE [2] w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji jest sprawozdawczym przykładem gospodarki o obiegu zamkniętym i stanowi bodziec dla innowacyjnych badań nad zastąpieniem substancji niebezpiecznych i udoskonaleniem technologii odzysku surowców z pojazdów wycofanych z eksploatacji (PWzE). Rozwój technologiczny, obniżenie kosztów produkcji i eksploatacji spowodował wzrost liczby użytkowanych pojazdów, a przemysł motoryzacyjny stał się jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki na świecie. System recyklingu pojazdów obejmuje szereg procesów: demontaż, przygotowanie niektórych części do ponownego użycia, recykling materiałów, a nawet wykorzystanie pozostałości po rozdrabnianiu złomowanych pojazdów jako źródła energii [8]. Po zakończeniu eksploatacji pojazdu wiele części nadaje się po nieznacznych renowacjach do ponownego użycia. Recykling w branży motoryzacyjnej charakteryzuje się bardzo wysokim wskaźnikiem odzysku. W Polsce ok. 85% całkowitej masy pojazdu jest ponownie przetwarzane, a pozostałe 15% jest składowane, jako odpad (ok. 100 do 150 tys. Mg rocznie). Ze sprawozdania Komisji Europejskiej dotyczącego wdrażania postanowień Dyrektywy w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji wynika, [...]

 Strona 1