Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Bogusław Woźniak"

Postęp w obuwnictwie a innowacyjne włókiennictwo DOI:


  Obuwie jest artykułem konsumpcyjnym, od najdawniejszych czasów towarzyszącym człowiekowi. Zadaniem obuwia jest przede wszystkim ochrona stóp człowieka i ułatwienie mu poruszania się po zróżnicowanym podłożu. Przez setki lat podstawowym materiałem wykorzystywanym w obuwnictwie była garbowana skóra zwierzęca.Wierzch obuwia (cholewka) wykonywany jest zwykle ze skóry naturalnej. Podeszwy wykonywane są z termoplastycznych polimerów syntetycznych lub wulkanizowanej gumy. Podpodeszwa w obuwiu może być wykonana z prasowanej masy celulozowej lub wtórnej skóry otrzymywanej przez połączenie lepiszczem zmielonych odpadów skórzanych. W niektórych rodzajach obuwia może to być też materiał włókienniczy. Materiały te cechują się dużą chłonnością wilgoci, a co za tym idzie dobrymi właściwościami higienicznymi. Podobnymi właściwościami powinien cechować się też materiał wyściółkowy, który musi jednak mieć lepsze właściwości mechaniczne (zwłaszcza odporność na ścieranie). Najczęściej na wyściółki stosowane są tkaniny, włókniny lub skóra naturalna. Stosowane obecnie technologie obuwnicze, zarówno na etapie projektowania jak i wytwarzania obuwia, uwzględniają konieczność zapewnienia człowiekowi maksymalnej wygody użytkowania obuwia, przy spełnieniu jego funkcji ochronnej. Nowoczesne materiały, technologie ich łączenia, wykorzystanie wyników badań antropometrycznych stwarzają znaczne m[...]

Czysta modyfikacja powierzchni elastomerów w celu poprawy adhezji z zastosowaniem plazmy niskotemperaturowej

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono próby zastąpienia mokrej chemicznej modyfikacji powierzchni elastomerów styrenowo-butadienowych (SBS), poprawiającej ich adhezję do klejów poliuretanowych, czystą metodą obróbki w plazmie niskotemperaturowej. W celu ustalenia struktury chemicznej oraz właściwości modyfikowanej powierzchni przeprowadzono badania z wykorzystaniem spektroskopii FTIR, jak również wykonano pomiar[...]

Plazmowa obróbka powierzchni elastomerów - przyszłością modyfikacji w celu poprawy ich właściwości adhezyjnych do klejów poliuretanowych

Czytaj za darmo! »

Procesy klejenia rozmaitych mieszanek gumowych między sobą oraz do innych materiałów są stosowane na szeroką skalę w wielu gałęziach przemysłu, np. w przemyśle obuwniczym, motoryzacyjnym, maszynowym. Jakość i wytrzymałość tworzonych złączy klejowych zależy w dużym stopniu od struktury powierzchni klejonych elementów oraz rodzaju stosowanego kleju. Powszechnie, w celu poprawy zdolności klejenia mieszanek gumowych ich powierzchnie poddaje się mokrej modyfikacji chemicznej (aktywne chlorowcopochodne takie, jak kwas trichlorocyjanurowy (TCl) wprowadzony w rozpuszczalniku organicznym), nie bez podstaw więc uznanej za nieekologiczną [1-4]. Obecnie obowiązujące przepisy o ochronie środowiska wymagają wręcz odrzucenia stosowanych metod mokrej modyfikacji Podjęto próbę zastąpienia mokr[...]

Współpraca międzynarodowa w przemyśle obuwniczym DOI:


  Rozwój przemysłu obuwniczego wymaga coraz szerszej współpracy. Jedną z jej form są projekty międzynarodowe. Instytut Przemysłu Skórzanego kończy właśnie realizację projektu prowadzonego od lutego 2013 roku we współpracy z partnerem belgijskim. Właśnie ta międzynarodowa współpraca umożliwiła w roku 2012 podjęcie tematyki obuwniczej we wniosku złożonym w ramach inicjatywy CORNET (ang. COllective Research NETworking). Głównym celem tej inicjatywy jest promowanie ścisłej współpracy pomiędzy podmiotami narodowymi oraz stwarzanie możliwości finansowania badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych ze źródeł publicznych. Badania przeprowadzono na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich (MŚP). Współpraca Instytutu Przemysłu Skórzanego w Łodzi, Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego w Łodzi oraz partnera belgijskiego Mobilab - K.H. Kempen University College, Geel - Belgia (obecna nazwa Thomas Moore University) zaowocowała wnioskiem FOOTyWEAR - Innovating Footwear Design Based on Biomechanical and Physiological Parameters/Innowacyjne projektowanie obuwia na podstawie parametrów biomechanicznych i fizjologicznych. Projekt został przyję[...]

Możliwości redukcji ilości substancji niebezpiecznych w procesach garbarskich DOI:10.15199/60.2017.12.3


  Wiek XXI nie jest łatwym okresem dla funkcjonowania przemysłu garbarskiego. Z jednej strony zapoczątkowany już w XX wieku olbrzymi rozwój chemii polimerów zainicjował powstanie wielu materiałów na bazie polimerów syntetycznych, co spowodowało znaczne ograniczenie zastosowań skóry naturalnej. Z drugiej strony garbarstwo przetwarzające skórę surową w skórę wyprawioną przekształciło się z rzemiosła w przemysł, z dużymi zakładami produkcyjnymi o dziennym namoku nawet kilkadziesiąt ton. Skóra jest materiałem o dobrych właściwościach reologicznych, higienicznych. Zapewnia wysoki komfort użytkowania. Równocześnie wzrosły wymagania dotyczące sfery ochrony środowiska. A przetwarzanie skór surowych to oprócz skóry wykończonej także odpady, zarówno stałe, półpłynne i duże ilości ścieków. Pomimo tego, że przemysł garbarski zajmuje się wykorzystaniem "odpadów" przemysłu mięsnego i powinien mieć wsparcie różnych instytucji i funduszów ochrony środowiska, to problemy z zanieczyszczaniem środowiska musi rozwiązywać samodzielnie. Dodatkowo, niektóre ze stosowanych w garbarstwie środków chemicznych, z uwagi na ich toksyczność, zalecono wycofać lub w znacznej mierze zredukować ich udział w procesie produkcyjnym, ponieważ później są one obecne w ściekach garbarskich, odpadach jak również w skórze wyprawionej. Krajowy przemysł obuwniczy produkuje obecnie ok. 25 mln par obuwia z wierzchami skórzanymi rocznie. 1. Proces przerobu skór surowych Z procesem garbowania skór ściśle powiązana jest obecność substancji szkodliwych. Dopuszczalne ilości niektórych substancji określają istniejące akty prawne [3-25].Technologia przerobu skór surowych w wyrób gotowy, wygarbowany, wymaga jednocześnie stosowania wielu środków chemicznych. Na rysunku 1. przedstawiono schemat, który pozwala na właściwe diagnozowanie problemu. Procesy przygotowawcze- moczenie, wapnienie, odwapnianie, wytrawianie, piklowanie (stosowane substancje chemiczne wprowadzane i wyprowadza[...]

Koncepcja obuwia dla osób w wieku 60+ Część 2A. Badania komponentów materiałowych przeznaczonych na elementy innowacyjnego obuwia dla osób w wieku 60+ DOI:


  Obuwie jest istotnym elementem ubioru człowieka, stanowiącym ochronę dla jego stóp. Komfort jego użytkowania jest rezultatem wielu różnych czynników wynikających z funkcjonowania człowieka i rodzaju jego aktywności. W praktyce mówi się o dwóch rodzajach komfortu: mechanicznym i higienicznym. Komfort mechaniczny podlega subiektywnej ocenie użytkownika, natomiast w przypadku komfortu higienicznego niezbędne jest scharakteryzowanie mikroklimatu we wnętrzu obuwia. Określa się takie parametry, jak temperaturę i wilgotność. Mówi się o higieniczności obuwia i materiałów obuwniczych, czyli zdolności do zapewnienia użytkownikowi właściwego mikroklimatu w obuwiu podczas jego użytkowania. Są to ważne czynniki decydujące o ocenie jakościowej, funkcjonalności i przydatności wyrobu. Pojęcie komfortu (ewentualnie dyskomfortu) użytkowania obuwia jest trudne do zdefiniowania, jego ocena opiera się w zasadzie na subiektywnych odczuciach użytkowników. Przyjmuje się, że podstawową przyczyną odczucia dyskomfortu jest zbyt duży nacisk wywierany przez cholewkę i spód na nogi użytkownika lub nadmierna wilgotność i temperatura wewnątrz użytkowanego obuwia [1-6]. Obuwie jest dość złożoną konstrukcją. Do jego budowy stosuje się wiele materiałów o odmiennych właściwościach. Najczęściej składa się ze spodu (podeszwy - wykonanej najczęściej z polimerów syntetycznych lub gumy, podpodeszwy z wtórnej skóry celulozowej lub na bazie odpadów skóry naturalnej, wyściółki - ze skóry lub materiałów syntetycznych) oraz cholewki - wykonanej najczęściej ze skóry lub syntetycznych materiałów skóropodobnych, często w kombinacjach z różnorodnymi materiałami włókienniczymi. Spód obuwia ze względu na swoją funkcję ochronną stanowi grubą warstwę dobrze izolującą stopę od warunków zewnętrznych. Wymiana ciepła i wilgoci z otoczeniem odbywa się głównie przez cholewkę obuwia, w której można wyróżnić kilka warstw: materiał wierzchu, podszewkę i ewentualnie międzypodszewkę. Ważn[...]

Koncepcja obuwia dla osób w wieku 60+. Część 2B. Badania komponentów materiałowych przeznaczonych na elementy innowacyjnego obuwia dla osób w wieku 60+ DOI:


  4. Materiały podeszwowe Celem badań materiałów podeszwowych było porównanie właściwości różnych polimerowych materiałów spodowych obuwia, celem najlepszego doboru na podeszwy obuwia dla osób w wieku 60+, zapewniającego komfort i bezpieczeństwo w codziennym użytkowaniu. Zbadano dostępne obecnie materiały podeszwowe i podeszwy od różnych dostawców. Były to materiały często wykorzystywane przez polskich producentów obuwia: lity plastyfikowany polichlorek winylu, ekspandowany polichlorek winylu, kauczuk termoplastyczny, poliuretan (system poliestrowy i system polieterowy). Podeszwa jest ważnym elementem obuwia, od którego zależy poczucie komfortu związane z wygodą, użytkowania obuwia (w tym skuteczne pochłanianie mikrowstrząsów podczas kontaktu z podłożem oraz zminimalizowaniem ryzyka wystąpienia niekontrolowanego poślizgu). Podstawą oceny jakości wytypowanych materiałów podeszwowych były: gęstość, twardość, absorpcja energii, elastyczność oraz odporność na poślizg. Badane były następujące materiały: Z1 - lity plastyfikowany polichlorek winylu, Z2 - ekspandowany polichlorek winylu, Z3 - kauczuk termoplastyczny, Z4 - poliuretan (system poliestrowy), Z5 - poliuretan (system polieterowy). Badania materiałów podeszwowych wykonane zostały na próbkach wyciętych z płytek uformowanych wtryskowo. Badania wykonane zostały zgodnie z normami europejskimi, międzynarodowymi i własnymi procedurami badawczymi. Wyniki badań przedstawione zostały w ta[...]

Koncepcja obuwia dla osób w wieku 60+ Część 1A. Badania komponentów materiałowych przeznaczonych na elementy innowacyjnego obuwia dla osób w wieku 60+ DOI:


  Innovative footwear addressed to aged 60+ users is aimed at combining functional values of the materials used with the function of a "smart" product, where modern mechatronic technologies were used. All materials and elements of footwear are to meet such criteria as comfort and safety of use and the use of materials that do not contain chemicals harmful to humans. The design of the innovative 60+ footwear need to meet the expectations of customers in terms of hygiene and health, as well as fit to the foot and aesthetics. Having this in mind, we first carried out a thorough analysis of the physico-mechanical and chemical properties of materials selected for various elements of 60+ footwear (uppers, bottoms). The obtained results are presented in the article. W całej Europie mamy do czynienia z niepokojącym trendem: spada liczba ludności w wieku produkcyjnym przy jednoczesnym wzroście liczby osób starszych, spada również wskaźnik urodzeń. Znacząco natomiast rośnie mediana wieku całej populacji, co potwierdzają niskie wskaźniki urodzeń oraz migracje młodych ludzi (w niektórych regionach). Przewiduje się, że taka tendencja może jeszcze potrwać dziesięciolecia. Starzenie się ludności Europy będzie wywierać różny wpływ na zachowanie się konsumentów, a struktura popytu na poszczególne artykuły wytwarzane przez producentów może ulec znacznym zmianom. Z tego względu dystrybucja dla klienta docelowego dla różnych branż wytwórczych (w tym obuwniczej) musi w najbliższych latach ulec zmianie. Polityka projektowania produktów rynkowych będzie musiała się zmieniać zgodnie z uwarunkowaniami demograficznymi odbiorców [1]. W Polsce w okresie ostatniego ćwierćwiecza obserwujemy spowolnienie rozwoju demograficznego oraz znaczące zmiany 22 Przegląd - WOS 12/2017 PRZEMYSŁ SKÓRZANY w strukturze wieku jej mieszkańców. Proces starzenia się ludnoś[...]

Koncepcja obuwia dla osób w wieku 60+ Część 1B. Badania komponentów materiałowych przeznaczonych na elementy innowacyjnego obuwia dla osób w wieku 60+ DOI:


  2.2.2.1 Oznaczanie barwników azowych w skórze metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją diodową (HPLC / DAD) i chromatografią cienkowarstwową (TLC) Aminy uwolnione ze skórzanej próbki identyfikuje się za pomocą co najmniej dwóch różnych metod rozdzielania chromatograficznego, aby uniknąć wszelkich możliwych błędnych interpretacji powodowanych przez substancje zakłócające, a pochodzące z matrycy. Wynik jest dodatni tylko wtedy, gdy obie metody dają wynik pozytywny [8]. Z tego względu obecność amin aromatycznych w badanych próbkach skóry (S1, S2, S3, W1, W2, N1, podszewka 1, podszewka 2, podszewka 3, podszewka 4, lakierowana skóra) została określona za pomocą wysoko sprawnej chromatografii cieczowej z detektorem diodowym (HPLC / DAD) i chromatografii cienkowarstwowej (TLC). 2.2.2.1.a Wysoko sprawna chromatografia cieczowa z detektorem diodowym (HPLC / DAD) Badania 22 zabronionych amin aromatycznych w próbkach skóry naturalnej wykonano przy użyciu metodyki zgodnej z PE- EN 14362 - 1 " Skóra wyprawiona - Badania chemiczne w celu oznaczania niektórych azobarwników w skórach barwionych - Część 1: Oznaczanie pewnych amin aromatycznych uwalniających się z azobarwników". W metodyce tej aminy wytwarzane przez redukcję ditionianu sodu przenosi się do fazy eteru t-butylometylowego za pomocą ekstrakcji ciecz-ciecz stosując kolumnę z ziemią okrzemkową. Ekstrakt tert-butylo-metyloeterowy następnie zatęża się, a pozostałość rozpuszcza się w metanolu lub innym rozpuszczalniku odpowiednim do wykrywania i oznaczania amin za pomocą chromatografii [9]. W badanych próbkach skóry: podszewce 3 oraz podszewce 4 stwierdzono obecność 4,4’-diaminodifenylometanu (A9). Rysunek 5. pokazuje nałożone chromatogramy substancji wzorcowej - 4,4’-diaminodifenylometanu (A 9- zielona linia) i próbek skóry - podszewki 3 (pr1 - niebieska linia) i podszewki 4 (pr 2 - czerwona linia). W pozostałych próbkach skór: S1, S2, S3, W1, W2, N1, po[...]

 Strona 1