Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Kamil Banaszkiewicz"

Zastosowanie kordu tekstylnego z recyklingu opon jako sorbentu toluenu DOI:10.15199/62.2019.2.20


  Konsekwencją rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego jest wzrost obciążenia środowiska naturalnego zanieczyszczeniami wprowadzanymi do wód, gleb oraz powietrza. W ostatnich latach w Polsce obserwuje się ciągły wzrost ilości wprowadzanych na rynek opon samochodowych. Stosunkowo krótki czas ich użytkowania powoduje, że sukcesywnie rośnie ilość wymagających przetworzenia odpadów gumowych1, 2). W związku z tym konieczne Eight soil-concrete mixts. contaminated with PhMe 0.044% by mass and contg. recycled tire polymer fibers (RTPF) 0, 2.5, 5 or 10% by mass were prepd. The PhMe emission during soil solidification was measured. The advantageous effect of using RTPF as a PhMe sorbent in soil remediation was confirmed. Compressive strength of solidified samples of soil was detd. and a unfavorable influence of RTPF on the mech. parameters of the tested composites was found. Badano możliwość zastosowania kordu tekstylnego z recyklingu opon jako taniego sorbentu lotnych związków organicznych (LZO). Kord tekstylny (KT) jest materiałem składającym się z włókien polimerowych silnie zanieczyszczonych drobnymi cząstkami gumy. W doświadczeniach glebę skażoną toluenem stabilizowano cementem portlandzkim lub hutniczym z dodatkiem różnych ilości KT. Efektywność procesu oceniano na podstawie analizy stopnia zmniejszenia średniego stężenia toluenu nad mieszaniną reakcyjną w trakcie procesu chemicznego zestalania gleby. Badania nie wykazały istotnego wpły- Politechnika Wrocławska Use of recycled tire polymer fibers as a sorbent of toluene Zastosowanie kordu tekstylnego z recyklingu opon jako sorbentu toluenu DOI: 10.15199/62.2019.2.20 Prof. dr hab. inż. Tadeusz A. MARCINKOWSKI w roku 1977 ukończył studia na Wydziale Inżynierii Sanitarnej Politechniki Wrocławskiej w zakresie inżynierii środowiska. Bezpośrednio po skończeniu studiów rozpoczął pracę w Instytucie Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej, gdzie w 1984 r. uzyskał s[...]

Odzysk Ni, Cd i Co ze zużytych baterii niklowo-kadmowych (Ni-Cd) i niklowo-wodorkowych (Ni-MH) metodą ekstrakcji rozpuszczalnikowej DOI:10.15199/62.2020.1.5

Czytaj za darmo! »

Ciągła innowacja technologiczna powoduje nieustanne zwiększanie się liczby i różnorodności przenośnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, a co za tym idzie wzrost zapotrzebowania na chemiczne źródła energii. Obecne na rynku baterie i akumulatory, ze względu na sposób pracy, można podzielić na: (i) ogniwa pierwotne, tj. jednorazowego użytku, takie jak cynkowo-powietrzne (Zn-air), cynkowo-węglowe (Zn-C) i cynkowo-manganowe (alkaliczne, Zn-MnO2), (ii) ogniwa wtórne, czyli baterie ładowalne zwane akumulatorami, takie jak niklowo-kadmowe (Ni-Cd), niklowo-wodorkowe (Ni-MH) i litowo- -jonowe (Li-jon), oraz (iii) ogniwa paliwowe, w których spalane paliwo ulega utlenieniu na anodzie, a na katodzie zachodzi proces Agnieszka Sobianowska-Turek, Weronika Urbańska*, Kamil Banaszkiewicz, Przemysław Lewko, Tadeusz Marcinkowski, Iwona Pasiecznik 99/1(2020) 63 Mgr inż. Przemysław LEWKO w roku 2018 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Po studiach rozpoczął pracę w laboratorium centralnym w spółce PCC Rokita SA. Od lutego 2019 r. pracuje jako technolog w branży produkcji tworzyw sztucznych dla tej spółki. Specjalność - technologia polimerów. Dr inż. Kamil BANASZKIEWICZ w roku 2005 ukończył studia na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. W 2010 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska na tym samym Wydziale. Jest adiunktem w Zakładzie Technologii Odpadów i Remediacji Gruntów Politechniki Wrocławskiej. Specjalność - gospodarka odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi. redukcji1, 2). Wśród tych ogniw dużą popularnością, zwłaszcza do zasilania elektroniki użytkowej, cieszą się ogniwa wtórne. Równolegle ze zwiększeniem zapotrzebowania na baterie i akumulatory zwiększa się ilość odpadów chemicznych źródeł energii, które ze względu na obecność metali ciężkich (m.in. kadmu) stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi oraz dla środowiska3). Recykling z[...]

 Strona 1