Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Aneta Lorek"

Study on phase stability of petroleum products by turbidimetric method Badanie stabilności fazowej produktów naftowych metodą turbidymetryczną DOI:10.15199/62.2017.4.7


  Five dispersing agents were added to heavy petroleum products to limit the sedimentation of asphaltenes. The efficiency of dispersing agents was detd. by turbidymetry. The agents based on PhOH resins, PhC12H25 and polyalkylaromatics were the most efficient. Przedstawiono wyniki badań stabilności fazowej wysokowrzącego produktu naftowego zawierającego asfalteny. Na postawie badań wytypowano dodatek poprawiający stabilność oraz jego optymalne stężenie. Zastosowanie rekomendowanego dodatku w technologii przerobu produktów naftowych pozwoli na ograniczenie ilości wytrąconych osadów asfaltenowych, a w konsekwencji do zmniejszenia liczby przerw w pracy instalacji produkcyjnych. Poważnym problemem podczas przetwarzania ropy naftowej i wysokowrzących produktów naftowych są osady asfaltenowe, które blokują rurociągi i aparaty, odkładając się na ich ścianach1, 2). Zjawisko powstawania lepkich i kleistych wytrąceń ma miejsce już podczas wydobywania ropy naftowej, ale także podczas przerobu wysokowrzących produktów naftowych, takich jak pozostałości podestylacyjne. Trwałość i stabilność asfaltenów zależy od składu ropy naftowej, w której są one rozpuszczone. Mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia flokulacji asfaltenów występuje w ropach cięższych, gdyż te zawierają głównie węglowodory aromatyczne, które są bardzo dobrymi rozpuszczalnikami asfaltenów. Ropy lekkie z niewielką zawartością asfaltenów są częstszym źródłem problemów podczas ich przerobu, ponieważ zawierają zwiększoną ilość węglowodorów parafinowych, w których asfalteny mają bardzo ograniczoną rozpuszczalność. Zawartość asfaltenów w ropach naftowych nie ma jednak zasadniczego wpływu na stopień prawdopodobieństwa wystąpienia ich flokulacji3-5). Trwały termodynamicznie układ dyspersyjny ropy naftowej lub produktu naftowego zawiera część asfaltenów w formie rzeczywistego roztworu, pozostałą zaś jako fazę stałą rozproszoną w cieczy. Zakłócenie stanu równowagi fazowej rozpoczyna [...]

Badania kompatybilności wybranych gatunków ropy naftowej metodą turbidymetryczną DOI:10.15199/62.2020.1.8

Czytaj za darmo! »

Dywersyfikacja kierunków dostaw ropy naftowej w dzisiejszych czasach przybiera na sile. Według danych Eurostatu udział ropy rosyjskiej w całości dostaw ropy naftowej do Polski w 2018 r. wyniósł 67,2%, podczas gdy do 2014 r. nigdy nie spadł poniżej 90%. Obok dostaw rosyjskich, polskie rafinerie przerabiały w 2018 r. ropę z Kazachstanu, Arabii Saudyjskiej, USA, Norwegii, Iraku, Iranu, Nigerii i Wielkiej Brytanii1). Gatunki ropy naftowej pochodzące z różnych źródeł potrafią diametralnie różnić się właściwościami fizykochemicznymi oraz składem grupowym, co determinuje konieczność odpowiedniego postępo-wania celem skutecznego przerobu mieszanin różnych gatunków. Zasadniczym problemem jest kompatybilność. Pod pojęciem tym rozumie się zdolność mieszaniny rop do utrzymania asfaltenów w postaci kinetycznie stabilnej dyspersji. Asfalteny to najcięższe, wysokoaromatyczne składniki grupowe ropy naftowej, które definiowane są na podstawie ich rozpuszczalności. Są one nierozpuszczalne w małocząsteczkowych alkanach, takich jak n-pentan, n-heksan, n-heptan lub wyższych, ale rozpuszczalne w rozpuszczalnikach aromatycznych (benzen, toluen)2). Polarne asfalteny są w ropie naftowej zawieszone za sprawą żywic, które tworzą wokół nich otoczkę stabilizującą. Micele żywiczno- asfaltenowe są utrzymywane w postaci rozpuszczonej dzięki małocząsteczkowym związkom aromatycznym. Zmiany temperatury i ciśnienia podczas wydobywania i transportu ropy naftowej, jak również zachodzące reakcje chemiczne mogą powodować zakłócenie równowagi dyspersji asfaltenowych2). Obecność zagregowanych wytrącających się asfaltenów jest głównym powodem powstawania osadów powodujących niedrożność aparatury oraz problemy z odsalaniem ropy naftowej3). Asfalteny zachowują się jak związki powierzchniowo czynne, stabilizujące emulsję wody w ropie4). Problem niekompatybilności rop dotyczy przede wszystkim sytuacji, gdy wśród mieszanych rop jedna jest ropą wysokoparafinową (tzw. lekką[...]

 Strona 1