Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Oliwia Liberek"

Badania kompatybilności wybranych gatunków ropy naftowej metodą turbidymetryczną DOI:10.15199/62.2020.1.8

Czytaj za darmo! »

Dywersyfikacja kierunków dostaw ropy naftowej w dzisiejszych czasach przybiera na sile. Według danych Eurostatu udział ropy rosyjskiej w całości dostaw ropy naftowej do Polski w 2018 r. wyniósł 67,2%, podczas gdy do 2014 r. nigdy nie spadł poniżej 90%. Obok dostaw rosyjskich, polskie rafinerie przerabiały w 2018 r. ropę z Kazachstanu, Arabii Saudyjskiej, USA, Norwegii, Iraku, Iranu, Nigerii i Wielkiej Brytanii1). Gatunki ropy naftowej pochodzące z różnych źródeł potrafią diametralnie różnić się właściwościami fizykochemicznymi oraz składem grupowym, co determinuje konieczność odpowiedniego postępo-wania celem skutecznego przerobu mieszanin różnych gatunków. Zasadniczym problemem jest kompatybilność. Pod pojęciem tym rozumie się zdolność mieszaniny rop do utrzymania asfaltenów w postaci kinetycznie stabilnej dyspersji. Asfalteny to najcięższe, wysokoaromatyczne składniki grupowe ropy naftowej, które definiowane są na podstawie ich rozpuszczalności. Są one nierozpuszczalne w małocząsteczkowych alkanach, takich jak n-pentan, n-heksan, n-heptan lub wyższych, ale rozpuszczalne w rozpuszczalnikach aromatycznych (benzen, toluen)2). Polarne asfalteny są w ropie naftowej zawieszone za sprawą żywic, które tworzą wokół nich otoczkę stabilizującą. Micele żywiczno- asfaltenowe są utrzymywane w postaci rozpuszczonej dzięki małocząsteczkowym związkom aromatycznym. Zmiany temperatury i ciśnienia podczas wydobywania i transportu ropy naftowej, jak również zachodzące reakcje chemiczne mogą powodować zakłócenie równowagi dyspersji asfaltenowych2). Obecność zagregowanych wytrącających się asfaltenów jest głównym powodem powstawania osadów powodujących niedrożność aparatury oraz problemy z odsalaniem ropy naftowej3). Asfalteny zachowują się jak związki powierzchniowo czynne, stabilizujące emulsję wody w ropie4). Problem niekompatybilności rop dotyczy przede wszystkim sytuacji, gdy wśród mieszanych rop jedna jest ropą wysokoparafinową (tzw. lekką[...]

 Strona 1