Wyniki 1-10 spośród 25 dla zapytania: authorDesc:"Adam Podhorecki"

62. Konferencja Naukowa KILiWPAN oraz KN PZITB DOI:

Czytaj za darmo! »

11 - 16 września br. odbyła się w Krynicy-Zdroju 62. KonferencjaNaukowaKomitetu InżynieriiLądowej iWodnej Polskiej Akademii Nauk (KILiW PAN) i Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (KN PZITB). Udział w niej wzięło ok. 500 osób, a wśród gości specjalnych byli m.in.: Tomasz Żuchowski, podsekretarz stanuwMinisterstwie Infrastruktury i Budownictwa oraz Jacek Szer, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Organizatorem 62. Konferencji (2016 r.), podobnie jak 61. w roku ubiegłym, byłWydział Budownictwa,Architektury i Inżynierii ŚrodowiskaUniwersytetuTechnologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy (WBAiIŚ UTP). Patronat Honorowy sprawowali: Ministerstwo Nauki i SzkolnictwaWyższego;Ministerstwo Infrastruktury iBudownictwa;Gł[...]

Badanie uszkodzeń betonu konstrukcji hali przemysłowej DOI:10.15199/33.2014.12.16


  W normach europejskich dużą wagę przywiązuje się do oddziaływania środowiska na konstrukcje betonowe. Szczególnie niepożądanymi zjawiskami w tych konstrukcjach jest karbonatyzacja i korozja chlorkowa betonu, które prowadzą w konsekwencji do obniżenia alkaliczności betonu. Występują jednak pewne różnice dotyczące negatywnego oddziaływania tych dwóch procesów.Wartykule przedstawiono wpływ korozji betonu na stan techniczny istniejącego obiektu budowlanego. Słowa kluczowe: konstrukcje betonowe, karbonatyzacja, korozja chlorkowa, diagnostyka, rozwiązania konstrukcyjne. Abstract. The environmental impact on concrete structures is of great importance within Eurocodes. Concrete carbonation and chloride corrosion in such structures are particularly undesirable as they reduce concrete alkalinity levels. However, there are some differences in the negative impact of these two processes. The paper presents impact of concrete corrosion on the technical condition of the existing building. Keywords: concrete structures, carbonation, chloride corrosion, diagnosis, design approach.Hala papierni, wzniesiona w latach 80. zeszłego stulecia, wybudowana została w technologii uprzemysłowionej jako trójnawowy obiekt dwukondygnacyjny z dodatkowymi poziomami technologicznymi w nawach bocznych. Szkieletowy ustrój nośny hali tworzą stalowe dwutrapezowe dźwigary kratowe w rozstawie co 6,0 m, oparte na blachownicowych słupach o przekroju dwuteowym, natomiast konstrukcję nośną bocznych naw podłużnych hali - rygle blachownicowe oparte na słupach stalowych. Dach hali wykonano jako stropodach niewentylowany z żelbetowych płyt panwiowych wspartych na dźwigarach kratowych, a w nawach bocznych na ryglach stalowych. Stropodach nad środkową częścią hali osłonięty jest od spodu panelami podwieszonymi do pasa dolnego dźwigarów kratowych. Obudowę ścian zewnętrznych wykonano jako lekką, z blachy. Stan techniczny hali Stan techniczny stalowych kratowych dźwigarów no[...]

Nowatorskie okładziny ścian i sufitów Wielofunkcyjnej Sali Koncertowej w Toruniu DOI:10.15199/33.2017.05.43


  W artykule omówiono okładziny ścian i sufitów zaprojektowane i wykonane wWielofunkcyjnej Sali Koncertowej w Toruniu. Były to elementy nowatorskie, opracowane przez głównego architekta obiektu, prof. Fernanda M. Menisa. Wykonano je jako konglomerat składający się z betonu oraz z gruzu ceglanego lub potłuczonego tufu, poddany odpowiedniej obróbce powierzchniowej. Opisano również wykonane w laboratoriach uczelnianych badania dotyczące tych okładzin. Słowa kluczowe: okładziny ścian, konglomerat, badania laboratoryjne.Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu jest jednym z najoryginalniejszych budynków użyteczności publicznej powstałych w ostatnich latach na świecie, aWielofunkcyjna Sala Koncertowa (WSK) jest najważniejszą jego częścią. Ogólna charakterystyka obiektu wraz z okładzinami ścian i sufitów została przedstawiona w [1].Wtym artykule omówiono budowę okładzin i sposób ich wykonania oraz badania laboratoryjne. Konstrukcja okładzin Okładziny stanowiącewykończenie ścian i sufitówWSK składają się z warstwy: ● niekonstrukcyjnej (od strony publiczności), grubości 2,5 ÷ 3,0 cm, wykonanej z konglomeratu betonu oraz gruzu ceglanego lub tufu wulkanicznego; &#[...]

Niektóre aspekty projektowania betonu wysokowytrzymałego o niskim skurczu


  Beton wysokowytrzymały (beton wysokowartościowy, BWW) charakteryzuje wytrzymałość na ściskanie powyżej 60 MPa. Produkowany jest z cementu o wysokiej wytrzymałości (klasy 52,5) oraz kruszywa łamanego ze skał o dużej wytrzymałości (np. granit, bazalt, sjenit). BWW umożliwia wykonywanie trwałych elementów o wyjątkowo dużej nośności i stosunkowo niewielkiej masie. Początki stosowania betonu wysokowytrzymałego związane są przede wszystkim z konstrukcjami struno- i kablobetonowymi. Na początku lat 80. ubiegłego wieku pojawiła się nowa generacja betonów wysokowartościowych z dodatkiem pyłów krzemionkowych oraz superplastyfikatorów. Dzięki temu można było uzyskać tworzywa o bardzo dużej wytrzymałości,małej nasiąkliwości i wodoprzepuszczalności oraz dużej mrozoodporności, co w efekcie doprowadziło do znacznie większej trwałości tego materiału. Pojawiły się jednak pewne problemy, gdyż zwiększenie wytrzymałości materiału, jego trwałości i urabialności może pogorszyć innewłaściwościmechaniczne i użytkowe, np. zwiększenie wytrzymałości na ściskanie może łączyć się ze zwiększeniemkruchościmateriału i zmniejszeniemkrytycznych wartościmechaniki pękania, a lepsza urabialnośćmoże wiązać się z pogorszeniem trwałości betonu. Zwiększone zużycie cementu intensyfikuje zwykle skurcz. Problemskurczu poruszany jest w licznych publikacjach [1 ÷ 3]. Nadal jest to jednak problem dość często pomijany przy projektowaniu, np. masywnych elementów w konstrukcjachmostowych i przy zastosowaniu betonów wysokowytrzymałych. Cenne są więc publikacje, które opisują zjawisko skurczu oraz podają, jak projektować i wykonać mieszankę betonu o wysokiej wytrzymałości, aby ograniczyć niepożądane zjawisko skurczu. Istota projektowania i wykonania BWW Krajowe doświadczenia i osiągnięcia dotyczące zastosowania betonu o wysokiej wytrzymałości są nadal stosunkowo skromne. Klasyfikacja betonów jest najczęściej oparta na uzyskanej wytrzymałości na ściskanie, choć obecnie coraz[...]

MOSTY - TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ

Czytaj za darmo! »

W pierwszej połowie maja 2014 r. odbyła się na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich (UTP) w Bydgoszczy, IV Międzynarodowa Konferencja Mostowa im. Rudolfa Modrzejewskiego "MOSTY - TRADYCJAI NOWOCZESNOŚĆ" pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Piotra Całbeckiego, Prezydenta Miasta Bydgoszczy - Rafała Bruskiego oraz Prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa - Andrzeja Rocha Dobruckiego. Organizatorem konferencji była Katedra Mechaniki KonstrukcjiWydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP przy współudzi[...]

Ciekawa historia mostu Królowej Jadwigi w Bydgoszczy


  Most Królowej Jadwigi długości 26 m i szerokości 11m(fotografia 1)wybudowanywlatach 1861 - 1865 przez firmę braci Wulff miał konstrukcję ceglaną, trójprzęsłową, wspartą na trzech arkadach.Wpierwotnej postaci most zachował się do czasu uruchomienia na Kanale Bydgoskim (połączenie Noteci z Brdą) żeglugi dużych jednostek pływających.Gdywlatach 1908 - 1915wBydgoszczy przebudowano drogę wodną Wisła - Odra, włączając odcinek Brdy (między Kanałem Bydgoskim aWisłą), okazało się, że most Królowej Jadwigi ma za mały prześwit do przepływu m.in. 400-tonowych jednostek transportowych, pogłębiarek, czy tzw. statków łańcuchowych.Wzwiązku z tym podjęto decyzję o jego rozbiórce. Projekt nowego mostu zakładał spięcie obu brzegów Brdy jednym przęsłem, po odpowiednim podniesieniu poziomu jezdni. Zdecydowano się na zastosowanie nowatorskiej, jak na tamte czasy, technologii żelbetowej. Autorem projektu był prof. Richard Kohnke - inżynier budowlany, nauczyciel akademicki, specjalista z dziedziny statyki i konstrukcji żelbetowych. Urod[...]

Wpływ reaktywności alkalicznej kruszyw na trwałość i bezpieczeństwo konstrukcji betonowych


  Wartykule przedstawiono problematykę dotyczącą reakcji alkalicznej betonu spowodowanej niepożądaną potencjalną reaktywnością alkaliczną kruszyw używanych do produkcji mieszanek betonowych oraz alkaliami zawartymi w cemencie lub/i w dodatkach i domieszkach używanych do produkcji mieszanki betonowej.Wostatnich kilkudziesięciu latach wiele zespołów badawczych pracuje nad efektywnymi, ujednoliconymi metodami badawczymi reaktywności alkalicznej kruszyw stosowanych do produkcji betonu. Potencjalna reaktywność alkaliczna kruszywa oraz alkalia (mocne związki zasadowe) prowadzą do reakcji alkalicznych, a w konsekwencji destrukcji betonu. Właściwe określenie reaktywności kruszywa umożliwia prawidłowe zaprojektowanie trwałości i bezpieczeństwa betonowych/ żelbetowych obiektów budowlanych [4]. Problematyka reakcji alkalicznych zachodzących w betonach nie jest jeszcze dobrze rozpoznana. Szczególnie dotyczy to określenia stopnia obiektywnej reaktywności kruszywa. Ze względu na złożoność reakcji alkalicznych, proces ten powinien być analizowany w przypadku konkretnego kruszywa, cementu oraz dodatków i domieszek do mieszanki betonowej z uwzględnieniem ekspozycji środowiska. Kruszywa ze skał węglanowych, stosowane powszechnie do produkcji betonów, zawierają często obok dolomitu domieszki minerałów ilastych i bezpostaciowej krzemionki, któremogą reagować z alkaliami zawartymi w cemencie, powodując szkodliwą ekspansję w betonie. Destrukcja betonu jest często skutkiemjednoczesnego działania różnych mechanizmów korozyjnych i ich synergicznego współdziałania, np. karbonatyzacja połączona z korozją chlorkową, skurcz betonu w połączeniu z reakcjami alkalicznymi.Ważne jest więc, aby na etapie projektowania konstrukcji betonowej przewidzieć wszystkie możliwe skutki oddziaływania zewnętrznego (środowiska) i wewnętrznego (tkwiącego w materiałach użytych do wykonania betonu), co umożliwi właściwy dobór składników mieszanki betonowe[...]

Destrukcja konstrukcji boiska sportowego spowodowana błędami projektowymi DOI:10.15199/33.2015.05.12


  Budowa boiska sportowego przy placówce szkolnej musi uwzględniać różne aspekty, takie jak funkcjonalność, bezpieczeństwo czy wygoda użytkowania. W artykule przedstawiono problematykę dotyczącą błędów przy projektowaniu boisk sportowych. Zwrócono też uwagę na wykonanie prawidłowej adaptacji projektu typowego boiska do indywidualnych warunków terenowych i gruntowych, które mogą mieć istotny wpływ na użytkowany później obiekt budowlany. Słowa kluczowe: boisko sportowe, destrukcja, błędy projektowe.Projektowanie boiska sportowego obecnie jest jednym z dość częstych zadań biur projektowych. Powszechność ta nie sprawia jednak, że wszystkie projekty są prawidłowo sporządzone. W artykule omówimy destrukcję konstrukcji boiska sportowego spowodowaną błędami projektowymi. Zwracamy uwagę na to, że boisko szkolne powinno być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby uwzględniona była intensywna eksploatacja w trakcie zajęć wychowania fizycznego i częstych zajęć pozalekcyjnych. Budowa boiska przy placówce szkolnej musi uwzględniać ponadto wytyczne i wymagania Polskich Norm, co w dużym stopniu chroni dzieci i młodzież przed ryzykiem urazów. Bardzo dobrym pomysłem jest boisko wielofunkcyjne. Zwykle boiska mają nawierzchnię poliuretanową, akrylową lub ze sztucznej trawy na podbudowie z kruszywa. Podbudowę stanowią: tzw. koryto (grunt rodzimy) oraz warstwy: odsączająca z piasku; konstrukcyjna z kruszywa łamanego; klinująca z kruszywa kamiennego. Rodzaj podbudowy i różne szczegóły posadowienia tego typu obiektów powinny wynikać z wykonanych wcześniej odpowiednich badań geotechnicznych. Dane dotyczące boiska, wynikające z dokumentacji projektowej Omawiany obiekt to boiskowielofunkcyjne (piłka ręczna, piłka nożna i [...]

Awaria sufitu podwieszonego nad niecką basenu w luksusowym hotelu DOI:10.15199/33.2015.05.14


  W artykule przedstawiono analizę awarii sufitu podwieszonego znajdującego się nad basenem w luksusowym hotelu. Przedwykonaniemsufitu nie sporządzono projektuwykonawczego, awprojekcie budowlanymzaznaczono tylko obrys sufitu. Wiele organizacji inżynierskich postulowało wprowadzenie do Prawa budowlanego definicji projektuwykonawczego. Jednak te działania okazały się nieskuteczne. W artykule na przykładzie przedstawionej awarii wykazano, jakie skutki może spowodować brak odpowiedniego projektu wykonawczego. Słowa kluczowe: awaria budowlana, projekt wykonawczy.Z obecnie obowiązujących uregulowań prawnych wynika, że dokumentacja projektowa to zbiór rysunków i odpowiednich opisów przedstawiających obiekt budowlany, który ma powstać lub ulega zmianompo wykonaniu robót budowlanych. Dokumentacja ta obejmuje w ogólności: - projekt budowlany, zdefiniowanywustawie Prawo budowlane; - projekt wykonawczy zawierający zestaw rysunków i opisów służących do realizacji obiektu budowlanego i stanowiący w istocie uszczegółowienie projektu budowlanego. Obecne uregulowania prawne nie określają stadiów i części dokumentacji projektowej oraz opracowań kosztorysowych. Pozostawiają inwestorowi (zamawiającemu) i projektantowi swobodę w doborze nazw stadiów dokumentacji oraz opracowań kosztorysowych, a także ich zakresówmerytorycznych.Wyjątek stanowią: projekt budowlany i kosztorys inwestorski, których zakres spre- 42 usytuowanymi na przeciwległych końcach boiska przy ścianach (odległość ścian - ok. 44 m) z kratkami wylotowymi wzdłuż dłuższych ścian. Statyka legarów W ramach przeprowadzonych analiz sprawdzono statyczną pracę legarów drewnianych.Wnormie [2] i literaturze przedmiotu nie znaleziono bezpośrednich odniesień do pracy statycznej. Podczas certyfikacji podłóg powierzchniowo-elastycz[...]

Propozycja nowego modelu niezawodności realizacji procesów inwestycyjno-budowlanych DOI:10.15199/33.2015.12.22


  Niezawodność procesów inwestycyjno- budowlanych jest szczególnie istotna w przypadku realizacji inwestycji strategicznych pod względem np. bezpieczeństwa czy rozwoju i pozycji kraju na rynkumiędzynarodowym.Wiąże się to z planowaniem czasu trwania realizacji inwestycji, jej kosztem oraz jakością robót budowlanych. Analizując ryzyko sprawnego przeprowadzenia inwestycji, istotne i ważne jest określenie poziomu bezpieczeństwa realizacji w warunkach losowych wybranych zjawisk i zdarzeń. Bezpieczeństwo tomożna rozumieć wprost jako niezawodność procesu budowlanego, przy czymwydaje się, żemodel niezawodności tego procesu nie jest jednoznacznie zdefiniowany. Głównymi zmiennymi losowymi procesu inwestycyjno-budowlanego są czas i cena.Współczesne, praktyczne metody projektowania tego procesu w niewielkim stopniu wykorzystują wiedzę dotyczącą losowości wielu zjawisk towarzyszących.Analizą probabilistyczną i oceną niezawodności procesów budowlanych zajmuje się intensywnie rozwijana nowa dziedzina wiedzy - niezawodność procesów budowlanych (lub/i inwestycyjno-budowlanych). W artykule przedstawiono nową metodę analizy niezawodności procesów inwestycyjno-budowlanych opracowaną przez analogię do analizy niezawodności konstrukcji z wykorzystaniem tzw. wskaźnika niezawodności β [1, 2]. Proponowana metoda istotnie wzbogaca dotychczasowe rozważania (np. [3, 4]). Sposoby określania niezawodności konstrukcji W analizie niezawodności konstrukcji początkowo przyjmowano, że zmienne losowe są normalne i niezależne[...]

 Strona 1  Następna strona »