Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Kinga KORZEŃ"

BADANIA WPŁYWU STANU UMOCNIENIA WALCÓWKI Al NA CIEPLNĄ I REOLOGICZNĄ ODPORNOŚĆ DRUTÓW


  Podstawą wykonania badań opisanych w niniejszym artykule jest zapewnienie bezawaryjnej eksploatacji przewodów rozpiętych w przęsłach napowietrznych linii elektroenergetycznych. Biorąc pod uwagę druty aluminiowe w gat. 1370 stosowane na przewody napowietrzne, należy szczególną uwagę zwrócić na stopień umocnienia walcówki oraz ich odporność cieplną i reologiczną Zasadniczym celem badań, jest określenie wpływu temperatury oraz czasu ekspozycji na zmianę pierwotnych własności drutów w zależności od stanu mechanicznego walcówki po procesie jej wytwarzania. Otrzymane wyniki badań są szczególnie ważne z praktycznego punktu widzenia, ponieważ pozwalają na ocenę własności eksploatacyjnych przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznych, czyli tych własności, których stabilność jest szacowana w długim czasie. Słowa kluczowe: odporność cieplna, odporność reologiczna, Al, relaksacja naprężeń EFFECT OF STRENGTHENING LEVEL OF THE ALUMINUM WIRE ROD ON THE HEAT AND RHEOLOGICAL RESISTANCE OF WIRES The basis for performing the studies which are described in this article is to provide trouble‐free operation of the overhead conductors. If we take into consideration the aluminum wires of EN AW 1370 which are used on overhead conductors, we should pay particular attention to strengthening degree of wire rod and the heat and rheological resistance of wires, from which they are made. For this reason, the main aim of the research is to define the effect of temperature and the exposure time to change the primary properties of wires. Results of examines are very important from a practical point of view, because they allow to assess the exploitation properties of overhead conductor lines. Keywords: heat resistance, rheological resistance, Al, stress relaxation Wprowadzenie Strategiczne znaczenie energii elektrycznej w gospodarce przyczynia się do wzrostu jej konsumpcji, a tym samym motywuje do działania mającego na celu poprawę wydajności jej transpor[...]

Kinetyka rekrystalizacji statycznej drutów z przewodowych stopów AlMgSi


  W artykule przedstawiono wyniki badań testów wygrzewania drutów z przewodowych stopów AlMgSi gat. EN AW 6101 oraz drutów aluminiowych (EN AW 1370). Testy obejmowały pomiar zmiany własności mechanicznych i elektrycznych materiałów wyjściowych oraz określenie temperatury rekrystalizacji tychże drutów. W efekcie określono kinetykę odnowy struktury i zbadano podatność badanych drutów do procesów wyżarzania rekrystalizującego. This paper presents the results of a one-hour annealing tests of the AlMgSi wires from the alloys EN AW 6101 and aluminum wires. The tests included measuring the change in the mechanical and electrical properties of the starting materials and the definition of recrystallization temperature of these wires. As a result, disclosed the kinetics of the structure recovery and tested the susceptibility of wire to the annealing processes recrystallization. Słowa kluczowe: rekrystalizacja, wyżarzanie, druty AlMgSi, druty Al Key words: recrystallization, annealing, wires of AlMgSi, wires of Al.Analiza stanu zagadnienia. Przewodowe stopy AlMgSi gatunku 6101 tradycyjnie poddawane są obróbce cieplnej polegającej na procesie przesycania oraz starzenia sztucznego. Dobór odpowiednich parametrów temperatury i czasu wygrzewania umożliwia uzyskanie wymaganego przez normę EN 50183:2002 zespołu własności mechaniczno-elektrycznych drutów AlMgSi [1]. Najnowsze trendy w rozwoju przewodowych stopów AlMgSi zmierzają do uzyskania drutów AlMgSi charakteryzujących się wysoką przewodnością elektryczną i jednocześnie wysoką wytrzymałością na rozciąganie. Powyższe wymagania spełniają stopy AlMgSi typu HC (high conductivity), EHC (extra high conductivity) i EEHC (extra extra high conductivity), które uzyskują przewodność elektryczną na poziomie nawet 34,48 MS/m (59,5%IACS) i jednocześnie wytr[...]

BADANIA RELAKSACJI NAPRĘŻEŃ KOMPOZYTÓW Cu-CNT's


  Obecnie na świecie poszukuje się nowych materiałów, które miałyby nowe cechy dotychczas nieosiągalne. Jednym z kierunków badawczych są kompozyty miedzi z nanorurkami, które przy wykorzystaniu wysokich własności nanomateriałów węglowych mają umożliwiać wzrost własności użytkowych tego typu materiałów w stosunku do czystej miedzi. Oczekiwany wzrost własności kompozytów koncentruje się na wzroście przewodności elektrycznej, własnościach mechanicznych, przewodności i odporności cieplnej oraz własnościach reologicznych. Jedna z koncepcji uzyskiwania takich materiałów obejmuje metodę metalurgicznej syntezy mieszaniny Cu-CNT's w procesie odlewania ciągłego. W ramach artykułu przedstawiono wyniki badań własności oraz relaksacji naprężeń kompozytu Cu-CNT's oraz materiału odniesienia, tj. czystej miedzi gatunku CuOFE. Słowa kluczowe: kompozyty Cu-CNT's, miedź, nanorurki STRESS RELAXATION TESTS OF Cu-CNT's COMPOSITES At the moment new trend is present all around the world to find materials with enhanced properties. One of the research studies concentrate on copper and CNT's composites, which because of the extraordinary high properties of carbon nanomaterial's can have above standard properties in comparison to pure copper. Expected growth of composites exploitation properties is based in most cases on the growth of electrical conductivity, mechanical properties, thermal stability and rheological properties of those type of materials. One of the ideas concentrate on metallurgical synthesis of Cu-CNT's mixture in continuous casting process. Within this article research results of stress relaxation tests of Cu-CNT's materials obtained from continuous casting line are shown. Conducted researches allowed to obtain stress relaxation characteristics of Cu-CNT's composite and also for reference pu[...]

PEŁZANIE PRZEWODOWYCH DRUTÓW ZE STOPU AlMgSi TYPU EHC


  Permanentny wzrost zapotrzebowania na ilość przesyłanej energii elektrycznej wymusza na projektantach linii elektroenergetycznych poszukiwania coraz to nowszych rozwiązań, które będą bezpieczne i sprostają obecnym wymaganiom. Innowacyjnych rozwiązań można dokonać na drodze doboru odpowiednich parametrów technologicznych przy produkcji materiału na przewody elektroenergetyczne, a także na drodze doboru konstrukcji przewodu jak i przęsła linii napowietrznych. W artykule postawiono za cel uzyskanie drutów ze stopu AlMgSi o ponadstandardowej przewodności elektrycznej typ EHC (Extra High Conductivity), a następnie przetestowanie ich odporności reologicznej w testach pełzania. Ponieważ stop Al- MgSi jest stopem utwardzalnym wydzieleniowo zaproponowano poddanie drutów uzyskanych z walcówki (stan T4) produkowanej w linii CP, procesom starzenia sztucznego w celu wytworzenia drutów charakteryzujących się ponadstandardową przewodnością elektryczną. Natomiast zagadnienie odporności reologicznej tychże drutów jest ważne by zapewnić bezawaryjną eksploatację przewodu rozpiętego w przęśle linii napowietrznej. Testy pełzania pozwalają bowiem określić wartość trwałych przyrostów długości drutów/przewodów, jakie pojawiają się w długim okresie ich eksploatacji. Słowa kluczowe: pełzanie, druty, EHC, odporność reologiczna, stop AlMgSi CREEP OF CONDUCTOR WIRES FROM AlMgSi ALLOY TYPE EHC A permanent increase in demand for the amount of electricity, oblige the designers of power lines look for constantly innovating solutions that are safe and meet current requirements. Innovative solutions can be accomplished by the selection of appropriate technological parameters in the production of material for the conductors, as well as through the selection and construction of cable spans of overhead lines. In the article the main objective is obtain the AlMgSi alloy wire of abovestandard conductivity - type EHC (Extra High Conductivity) and then test their resistance rheolo[...]

Analiza własności reologicznych i zmęczeniowych przewodowych drutów ze stopu AlMgSi DOI:10.15199/24.2015.1.11


  Długoczasowa eksploatacja przewodów wykazuje znaczny wpływ czynników zewnętrznych na stale postępujące procesy reologiczne i zmę- ługoczasowa stępujące czeniowe w nich zachodzące. W artykule przedstawiono wyniki eksperymentalne z testów pełzania oraz zmęczenia drutów ze stopu AlMgSi z których konstruuje się przewody AAAC do napowietrznej linii przesyłowej. Long term exploatation of conductors shows a significant impact of external factors on steadily progressing rheological and fatigue processes. In paper presents the experimental results of creep tests and fatigue tests of the AlMgSi wires used for construction of AAAC conductors to overhead transmission lines. Słowa kluczowe: pełzanie, zmęczenie, druty, stop AlMgSi Key words: creep, fatigue, wires, AlMgSi alloys.Przęsło elektroenergetycznej linii napowietrznej. Polska infrastruktura sieci przesyłowej najwyż- szych napięć, obejmuje 13265 km napowietrznych linii elektroenergetycznych (stan na 31.12.2013r) [1]. Każda z linii złożona jest z szeregu przęseł (rys. 1.) cha- rakteryzowanych przez takie parametry, jak wysokość oraz rozpiętość, a ponadto zwis przewodu i wynikająca z niego bezpieczna odległość przewodu od ziemi. Przewód zawieszony w przęśle poddawany jest działaniu wielu czynników zewnętrznych, a najważ- u niejsze z nich powiązane są równaniem stanu wiszące- go przewodu (1): (1) Równanie (1) obrazuje wpływ zmiany naprężenia chwilowego przewodu (z σ1 do σ2) w zależności od jego parametrów: E - moduł Young’a, α - wsp. liniowej rozszerzalności cieplnej przewodu, g - ciężar objętościowy przewodu, a - rozpiętości przęsła oraz zmiany temperatury (z T1 do T2) [3, 4]. Wpływ środowiska . Naprężenie chwilowe prze- wodu w przęśle jest wynikiem synergicznego działania takich czynników jak: naprężenie montażowe, obciąże- nie wi[...]

Badania wpływu parametrów starzenia sztucznego walcówki z przewodowego stopu AlMgSi na kształtowanie się umacniania drutów w procesie ciągnienia


  W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu parametrów obróbki cieplnej drutów ze stopu AlMgSi gat. 6201 na ich finalne własności. Wyniki badań i ich analiza zostały podzielone na dwie części. Pierwsza dotyczy wpływu temperatury i czasu starzenia sztucznego na własności wytrzymałościowe walcówki wykonanej ze stopu AlMgSi (gat. 6201). Z kolei druga część, ukierunkowana jest na badania dotyczące kształtowania się umocnienia w procesie ciągnienia drutów AlMgSi wykonanych z tego samego gatunku stopu, po różnej obróbce cieplnej, której parametry zostały wyselekcjonowane po analizie wyników części pierwszej dotyczącej walcówki. The paper presents results of a study of the impact of artificial ageing parameters of 6201 grade AlMgSi alloy wires on their final properties. The study results are presented and discussed in two parts. The first part addresses the impact of artificial aging temperature and duration on the strength properties of AlMgSi alloy wire rod. The second part is focused on hardening development in the process of drawing of a AlMgSi wire made of the same alloy grade, subjected to different thermal treatments, the parameters of which have been selected based on analysis of the results[...]

Badania wpływu różnych odmian alotropowych węgla w kompozytach Al-C na ich odkształcalność w procesie ciągnienia DOI:10.15199/24.2015.1.13


  Współczesne oczekiwania elektroenergetyki koncentrują się na materiałach przewodzących o przewodności elektrycznej wyższej od prze- wodności materiałów bazowych tj. miedzi i aluminium. Odkrycie naukowe ostatnich lat - grafen - jedna z najbardziej szlachetnych alotro- powych odmian węgla o bardzo wysokiej przewodności elektrycznej i cieplnej oraz wytrzymałości mechanicznej - stwarza ogromne moż- liwości projektowania i wytwarzania nowych materiałów o ponadstandardowych własnościach eksploatacyjnych. W artykule przedstawiono wyniki badań i analizy wpływu różnych odmian alotropowych węgla w kompozytach Al-C na ich odkształcalność w procesie ciągnienia. W szczególności, badaniom własności elektrycznych i mechanicznych poddano kompozyty Al-C wytworzone przy wykorzystaniu syntezy metalurgicznej oraz syntezy różnych rodzajów proszków Al i C, a następnie wytworzone z nich druty. This article focuses attention on the possibilities of graphene and aluminum synthesis. The researches were made over the different methods of producing these materials, in particular: chemical synthesis consisting in the combination of liquid metal with graphene and mechanical synthesis of Al powders coated with graphene into a form suitable for further processing in the processes of plastic working into wires. Słowa kluczowe: grafen, kompozyty aluminium-grafen, nanorurki, Al-C Key words: graphen, composite Al-C, CNT, activated carbon, drawability.Analiza stanu zagadnienia. Grafen stwarza ogromne możliwości projektowania i wytwarzania no- wych materiałów o ponadstandardowych własnościach eksploatacyjnych. Od ponad 15 lat trwają na świecie intensywne badania nad możliwościami poprawy wła- sności mechanicznych materiałów poprzez wykorzy- stanie różnych odmian alotropowych węgla jako pod- stawowego składnika w nowoczesnych kompozytach [1÷3]. W pracy [4] Kuzumaki przedstawiono między innym[...]

Badania wpływu zawartości Mg i Si na własności mechaniczne i elektryczne drutów z przewodowych stopów aluminium gatunku 6101 DOI:10.15199/24.2015.1.26


  Tematyka pracy koncentruje uwagę na utwardzalnych - wydzieleniowo stopach AlMgSi, które stanowią podstawowy komponent materiało- wy wykorzystywany do budowy jednorodnych przewodów elektroenergetycznych typu AAAC (All Aluminium Alloy Conductor). Materiał będący przedmiotem rozważań autorów pracy jest powszechnie znanym i dobrze przebadanym stopem, szczególnie pod kątem możliwości wykorzystania zabiegów obróbki cieplnej. Jednakże, w literaturze brakuje opisu kompleksowego ujęcia wpływu parametrów obróbki ciepl- nej na zespół własności mechanicznych i elektrycznych drutów gat. 6101. W szczególności, w pracy zostały zaprezentowane wyniki badań eksperymentalnych, które ukazują możliwości sterowania na drodze doboru parametrów obróbki cieplnej własnościami drutów AlMgSi, pod kątem uzyskania jednocześnie wysokiej wytrzymałości na rozciąganie oraz wysokiej przewodności elektrycznej. Stąd też, główny nurt badawczy przedstawiony w artykule dotyczy określenia wpływu sekwencji umocnienia odkształceniowego i umocnienia wydzieleniowego na własności elektryczne i mechaniczne drutów z przewodowych stopów Al-Mg-Si. The hardened-precipitation type alloys AlMgSi grade 6101 of 0.5% Mg and 0.5% Si contents, are used for the construction of homogenous wires in overhead power lines. The suitability of these alloys lies in the characteristics of their electrical and mechanical properties within a wide range of heat treatment. This paper presents the test results of the artificial ageing parameters on the resistivity and tensile strength of wires made of AlMgSi alloy produced from wire rod of T4 state, manufactured with the use of Continuous Properzi technology. Słowa kluczowe: AlMgSi, 6101, 6201, przewody elektroenergetyczne, przewody EHC, HSC Key words: AlMgSi grade 6101, AlMgSi grade 6201, overhead conductors, EHC ex[...]

BADANIA NAD OPRACOWANIE MATERIAŁÓW WSADOWYCH NA BAZIE MIEDZI DO PRODUKCJI NOWEJ GENERACJI TYPO SZEREGU NOŚNO-PRZEWODZĄCEGO OSPRZĘTU TRAMWAJOWEGO DOI:10.15199/67.2016.11.4


  Na Wydziale Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica we współpracy z firmą produkcyjną KUCA, w ramach projektu INNOTECH III, prowadzone były badania nad opracowaniem oraz wdrożeniem do produkcji, nowej generacji typoszeregu nośno-przewodzącego osprzętu tramwajowego przy wykorzystaniu nowoczesnej metody odlewania ciągłego materiałów wsadowych na bazie miedzi, kucia matrycowego otrzymanych odlewów dla zaprojektowanych i zbadanych prototypów geometrii osprzętu oraz końcowej obróbki cieplnej uzyskanych odkuwek. W ramach prowadzonych prac, w pierwszej kolejności szczegółowo przeanalizowane zostały dotychczasowe rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe stosowane w tramwajowych sieciach trakcyjnych, a następnie na podstawie uzyskanych wyników badań, opracowano wytyczne do projektowania nowej generacji osprzętu. W pierwszym etapie prac teoretyczno-doświadczalnych wytypowano kilka gatunków materiałów, dla których przeprowadzono badania umożliwiające weryfikację ich przydatności do celów projektu. Przeprowadzone badania obejmowały analizę własności materiałowych oraz cech eksploatacyjnych, analizę ekonomiczną oraz analizę dostępności i pozwoliły na wytypowanie 3 gatunków mosiądzów: stopów CuZn37, CuZn16Si4 oraz CuZn40Pb2. Dodatkowo podjęto badania umożliwiające określenie możliwości wykorzystania stopów miedzi z dodatkiem nanomateriałów węglowych o bardzo wysokich własnościach elektrycznych oraz wytrzymałościowych (grafen, nanorurki węglowe, stopy Cu-Ag). Słowa kluczowe: osprzęt tramwajowy, typoszereg nośno-przewodzący, odlewanie ciągłe, kucie matrycowe, stopy miedzi RE SEARC H ON THE DE SIG N AND DE VELOP MENT OF NEW COPPER BA SED MATERIAL DEDICA TED FOR THE PRODUC TIO N OF NEW GE NERA TIO N TRA MWAY EQUIP MENT At the Faculty of Non-Ferrous Metals AGH in collaboration with the KUCA manufacturing company, within the framework of the INNOTECH III call, a research project is carried out on the development and implementati[...]

Wpływ geometrii ciągadła na siłę ciągnienia oraz jakość drutów z AlMgSi DOI:10.15199/24.2017.1.7


  Wprowadzenie. Proces ciągnienia powszechnie stosuje się w produkcji rur, prętów i drutów. Głównym narzędziem umożliwiającym redukcję przekroju poprzecznego wyrobu ciągnionego jest ciągadło. To od niego zależy dokładność wymiarowa, jakość powierzchni [2] oraz wymagane własności ciągnionego wyrobu [1, 3]. Ponadto geometria ciągadła wpływa również na parametry procesu ciągnienia, takie jak: siłę/naprężenie ciągnienia, temperaturę oraz stopień odkształcenia. Zatem aby proces ciągnienia był wydajny i umożliwiał uzyskanie wyrobów o pożądanych parametrach, należy precyzyjnie dobrać kształt, wymiary oraz materiał ciągadła, a także rodzaj środków smarujących. Analizy wpływu geometrii ciągadła na własności ciągnionych drutów są tematem wielu publikacji [1-3,5], jednak optymalizacja geometrii ciągadła ściśle uzależniona jest od rodzaju ciągnionego materiału. Powszechnie w celu wstępnego szacowania wpływu geometrii ciągadła na realizację procesu ciągnienia stosuje się również nowoczesne metody elementów skończonych [4]. Materiał i program badań. Materiał do badań stanowiły druty ze stopu EN-AW 6101 (stop AlMgSi), którego skład chemiczny przedstawiono w tabl. 1. Zostały one przeciągnięte z walcówki o średnicy 9,5 mm na 3,5 mm. Następnie przeprowadzono proces ich ciągnienia (w jednej operacji) na średnicę 3,013 mm (współczynnik wydłużenia λ = 1,35) przez ciągadła różniące się między sobą kształtem strefy zgniatającej (stożek roboczy) oraz kalibrującej. Użyte do badań ciągadła z węglików spiekanych, posiadały stożek redukcyjny 2α równy 12°, 16°, 20°, 24° i 28°; wysokość części kalibrującej Hk równy 20%, 30% i 40% średnicy oczka ciągadła (d = 3,013mm), tj. 0,6 mm; 0,9 mm i 1,2 mm oraz część kalibrującą walcową (rozwiązanie standardowe) i zbieżną z zbieżnością kalibra 2β równą 3°. Budowę ciągadeł użytych do badań przedstawiono na rys. 1. Proces ciągnienia drutów realizowano na laboratoryjnej ciągarce ławowej o długości ławy[...]

 Strona 1  Następna strona »