Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"JAKUB NIEĆ"

Zmiany w odprowadzeniu wód opadowych z terenów, na których prowadzi się działalność gospodarczą DOI:


  Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r.1), która reguluje gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, w szczególności kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód, a także zarządzanie zasobami. Zgodnie z intencją unijnego ustawodawcy, wyrażoną w preambule do Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej2), konieczne jest opracowanie zintegrowanej polityki wodnej Wspólnoty, która wymaga przejrzystych, efektywnych i spójnych ram legislacyjnych. Dyrektywa 2000/60/WE, której celem jest utrzymanie i poprawa środowiska wodnego we Wspólnocie, takie ogólne ramy stanowi, jednocześnie koordynując, integrując i rozwijając ogólne zasady i struktury dla ochrony i zrównoważonego korzystania z wody na terenie Wspólnoty, zgodnie z zasadami pomocniczości. Jak podkreśla się w uzasadnieniu rządowego projektu ustawy Prawo wodne3), 1) DzU z 2017 r. poz. 1566 - dalej również nowe prawo wodne lub u.p.w. 2) DzU UE.L.2000.327.1 z dnia 2000.12.22 - dalej również Dyrektywa 2000/60/WE lub Ramowa Dyrektywa Wodna. 3) Druk sejmowy nr 1529 - źródło: http://www.sejm. gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1529. reforma gospodarki wodnej, realizowana poprzez wprowadzenie zupełnie nowych rozwiązań w drodze przepisów ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r., zmierza do wprowadzenia instrumentów zapewniających osiągnięcie celu Ramowej Dyrektywy Wodnej. W zamierzeniu krajowego ustawodawcy zakładany zakres regulacji nowego prawa wodnego ma zapewnić pełną realizację zlewniowej polityki gospodarowania wodami przez wprowadzenie zarządzania na każdym poziomie zlewni, regionu wodnego i dorzecza poprzez jeden podmiot, jakim jest nadzorowane przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie4). Nie wchodząc zanadto w szczegółowe rozważania dotyczące[...]

Analiza filtracji przez zaporę czołową zbiornika Jeziorsko z wykorzystaniem programu Hydrus DOI:


  Przedmiotem analizy była filtracja przez zaporę czołową zbiornika Jeziorsko. W artykule porównano wyniki symulacji numerycznych z danymi archiwalnymi stanów wody w zaporze z okresu napełniania zbiornika. Wykonano również obliczenia filtracji dla dwóch wariantów hipotetycznych awarii polegających na uszkodzeniu folii i fartucha u zbocza skarpy odwodnej, wyznaczając położenia krzywych depresji oraz rozkłady prędkości przepływu. Analizowane uszkodzenia spowodowały przemieszczenie się w górę krzywych depresji oraz zwiększyły gradienty f iltracyjne. Obliczenia wykazały duże gradienty hydrauliczne w okolicach drenażu odwadniającego oraz rowów opaskowych, co może wyjaśniać pojawienie się tam zjawiska sufozji obserwowane w trakcie pierwszych napełnień zbiornika. Do analizy wykorzystano oprogramowanie Hydrus 2/3D w wersji Standard.ZAPORA CZOŁOWA Powierzchnia zlewni Warty w przekroju zapory czołowej wynosi 9012,6 km2. Wody Warty zostały spiętrzone czołową zaporą jednorodną, wykonaną z piasków średnioziarnistych z ekranem żelbetowym. Podstawowe parametry zapory [Orłowski 1999, Kalbarczyk i Lipiński 2008] to: - I klasa budowli; - długość 2,73 km; - wysokość maksymalna 12,0 m; - szerokość korony 12,0 m; - nachylenie skarpy odwodnej 1:3; - nachylenie skarpy odpowietrznej 1:2,5; - rzędna korony 124,40 m n.p.m. W 2014 r. - aby zwiększyć pojemność powodziową zbiornika - obniżono NPP z rzędnej 120,5 m n.p.m. do 120,0 m n.p.m., czyli o 0,5 m niżej niż w początkowym okresie eksploatacji [Wiśniewski 2015]. Skarpa odwodna jest ubezpieczona płytami żelbetowymi o grubości 0,15 m, ułożonymi na chudym betonie grubości 0,10 m i wymiarach: szerokość 6,0 m i długość 12 m, zakończonymi na koronie zapory parapetem odbojowym (rys. 1). Dylatacje między płytami uszczelniono taśmą PCW i masą bitumiczną. Od strony górnej wody, przy stopie zapory w pasie o szerokości 50 m, znajduje się fartuch z gliny o grubości 0,50 m, przykryty warstwą gruntu o miąż[...]

 Strona 1