Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz Świątek"

Catalytic purification of flue gases from small capacity boilers Katalityczne oczyszczanie spalin z kotłów małej mocy DOI:10.15199/62.2016.8.44


  Temp. distribution on the surface of the deflector in a retort small power boiler supplied with wood pellet was studied. Two V2O5 catalysts were deposited directly on the deflector surface or intermediately on SiO2 carrier and one Pt catalyst was deposited on an intermediate Al2O3 layer. The exhaust gases were studied for CO and NOx contents. Use of the catalysts resulted in redn. of NOx with CO or hydrocarbons present. The deflector-supported V2O5 catalyst was the most efficient. Przeprowadzono badania rozkładu temperatury na powierzchni deflektora w retortowym kotle małej mocy zasilanym peletem drzewnym. Spreparowano katalizatory wanadowe osadzone bezpośrednio na podłożu deflektora oraz na krzemionkowej warstwie pośredniej o zawartości wanadu 20,1 g/m2 deflektora. Ponadto spreparowano katalizator platynowy o warstwie pośredniej z Al2O3 o zawartości platyny 0,08 g/m2 deflektora. Oznaczono stężenia CO oraz NOx w spalinach emitowanych z kotła podczas rozruchu oraz pracy z mocą nominalną. Efektem działania katalizatorów było zmniejszenie zawartości NOx do ok. 8%. Ogrzewnictwo należy do głównych sektorów emitujących zanieczyszczenia atmosferyczne obok produkcji energii elektrycznej i transportu. Najważniejsze produkty spalania paliw to CO2, CO, węglowodory, NOx, SOx, dioksyny, H2O oraz pyły. Skład gazów spalinowych zależy w głównej mierze od rodzaju i obciążenia paleniska, właściwości fizycznych i chemicznych paliwa oraz warunków przebiegu procesu (w tym od nadmiaru powietrza)1, 2). Tylko para wodna i CO2 są obojętne dla środowiska naturalnego. Szkodliwy wpływ pozostałych składników spalin, zarówno w formie pierwotnej, jak i wtórnej na skutek oddziaływania ze składnikami obecnymi w powietrzu lub pozostałymi produktami przebiegu procesu spalania, wymaga ograniczania. Do głównych skutków spalania paliw węglowych i węglowodorowych zalicza się występowanie kwaśnych deszczów, smogów typu fotochemicznego i londyńskiego oraz niektó[...]

Wet torrefaction of beech wood chips Mokra toryfikacja zrębków drewna bukowego DOI:10.15199/62.2016.2.27


  Beech wood chips were wet torrefacted in a batch reactor. The wet raw material (moisture content 50%) was heated at 190-230°C for 5-30 min. The gas yield was 0.23-2.23%. The gas contained CO2 (up to 94.14%) and CO (up to 5.86%). The solid product had a reduced volatile matter content (up to 67.02%), increased higher heating value (up to 22.24 MJ/kg), irregularly changed ash content (658-749 mg/MJ) and fixed C content (up to 32.31%). Przeprowadzono mokrą toryfikację zrębków drewna bukowego. Surowiec o zawartości 50% mas. wilgoci przetwarzano w reaktorze o pracy okresowej. Wsad wygrzewano przez 5-30 min w zakresie temp. 190-230°C. Określono wpływ warunków czasowo‑temperaturowych na zmianę stopnia uwęglenia, pozostałości po spopieleniu oraz ciepła spalania produktu stałego. Oznaczono stopień konwersji surowca do produktu gazowego oraz udział w nim CO i CO2. Mokra toryfikacja jest procesem termochemicznym polegającym na wygrzewaniu surowca w zakresie temp. 180-260°C pod ciśnieniem nasyconej pary wodnej1, 2). W praktyce proces prowadzony jest w reaktorach o stałej objętości, w których na skutek ogrzewania następuje wzrost ciśnienia. Reakcje chemiczne zachodzące w trakcie procesu nie są jeszcze dobrze poznane. Najczęściej przyjmuje się, że równolegle zachodzą reakcje hydrolizy, odwodnienia, dekarboksylacji, polimeryzacji kondensacyjnej oraz aromatyzacji3). Obecność pary wodnej i katalizatora hydrolizy powoduje wzrost udziału reakcji jonowych, które przebiegają w niższych temperaturach niż reakcje rozpadu wolnorodnikowego.Reakcje hydrolizy, poprzez addycję cząsteczek wody, prowadzą do rozpadu wiązań estrowych i eterowych. Z biomasy lignino-celulozowej powstaje duża grupa związków organicznych, w których skład wchodzą głównie oligomery celulozy i fenolowe fragmenty struktury ligniny. Istotny rozkład hemicelulozy jest obserwowany w temp. powyżej 180°C, a rozkład celulozy i ligniny zachodzi w temp. wyższej niż 200°C. W środow[...]

Impact of catalyst composition on its activity in selective reduction of nitric(II) oxide Wpływ składu katalizatora selektywnej redukcji tlenku azotu(II) na jego aktywność DOI:10.12916/przemchem.2014.1346


  Fourteen Cu-Mn/aluminosilicate catalysts were prepd. by impregnation and studied for catalytic activity in NOx redn. with NH3 in a model flue gas under lab. conditions at 150-450°C. The catalyst activity increased with the increasing Mn content in the catalyst. Określono wpływ składu tlenkowego katalizatora selektywnej katalitycznej redukcji (SCR) na jego aktywność w reakcji odazotowania spalin kotłowych. Zastosowano bimetaliczny katalizator miedziowo-manganowy osadzony na glinokrzemianie naturalnym i gaz modelowy jako surowiec. Optymalizację składu katalizatora w reakcji odazotowania gazu wykonano metodą statystycznego planowania eksperymentu z wykorzystaniem programu Uniplot. Wykazano, że aktywność katalizatora Cu-Mn w reakcji SCR jest determinowana przez zawartość manganu. W celu zmniejszenia ekologicznej uciążliwości procesów technologicznych spalania paliw kopalnych z biomasą stosuje się odpylanie gazów, absorpcję, adsorpcję, spalanie termiczne i katalityczne, odsiarczanie i odazotowanie1, 2). Oczyszczanie gazów odlotowych, a w szczególności spalin energetycznych z tlenków azotu, należy do węzłowych problemów ochrony środowiska. Najbardziej racjonalne jest działanie zapobiegające tworzeniu się tlenków azotu3-5). W tym celu stosowane są tzw. metody pierwotne ograniczania emisji, polegające z reguły na takiej konstrukcji palnika i systemu spalania, by w strefie płomienia nie zachodziło utlenianie azotu atmosferycznego. Ponieważ tworzenie pewnej ilości tlenków w strefie spalania jest nie do uniknięcia, zatem gazy spalinowe muszą być dodatkowo poddawane odazotowaniu. Istnieje kilka metod ograniczenia emisji tlenków azotu w gazach odlotowych i spalinach kotłowych. Należą do nich wysokowydajna (rozszerzona) absorpcja w wodzie, nieselektywna redukcja katalityczna (NSCR) oraz selektywna katalityczna redukcja (SCR). Proces SCR jest określany jako selektywny, gdyż amoniak ma tu większe powinowactwo chemiczne do NOx niż do O2. Ma[...]

Simulation of carbon dioxide removal from biogas Symulacja usuwania ditlenku węgla z biogazu DOI:10.12916/przemchem.2014.1648


  Process for removal of CO2 from biogas by column absorption in water was computer-simulated to det. the optimum of the parameters (absorption pressure 10 bar and water mass flow 50 kg/h at recirculation rate 20 Mg/h). Neither water nor air temperatures were of substantial importance. Przedstawiono wyniki symulacji absorpcyjnego usuwania ditlenku węgla z biogazu surowego w wodzie. Omówiono wpływ niektórych parametrów procesu (ciśnienie absorpcji, ilość wody absorpcyjnej, temperatura absorpcji) na stopień oczyszczenia biogazu. Stwierdzono, że dla badanego zakresu parametrów najlepsze wyniki usunięcia ditlenku węgla przez absorpcję w wodzie uzyskuje się dla ciśnienia wynoszącego 10 bar i przepływu wody równego 50 kg/h, przy szybkości cyrkulacji 20 Mg/h. Wpływ pozostałych parametrów na otrzymywane wyniki jest niewielki. Zwiększone zapotrzebowanie na energię związane z rozwojem cywilizacyjnym, rosnące koszty jej pozyskiwania, świadomość wyczerpywania się konwencjonalnych źródeł energii (zasobów węgla kamiennego, ropy naftowej i gazu ziemnego), a także zanieczyszczenie środowiska wynikające m.in. ze spalania paliw kopalnych doprowadziły do zwiększonego zainteresowania odnawialnymi i alternatywnymi źródłami energii. Pomimo wielu istotnych zalet, proekologicznego nastawienia społeczności międzynarodowej, a także sprzyjającego prawodawstwa, udział źródeł odnawialnych w całkowitej produkcji energii pozostaje na niewielkim, kilkunastoprocentowym poziomie1). Jest to spowodowane głównie specyfiką tych źródeł energii, a dokładniej uzależnieniem ich stosowalności od warunków występujących na danym obszarze (np. konieczność dużego nasłonecznienia w przypadku wykorzystywania energii słonecznej lub dużych różnic poziomu morza podczas przypływów i odpływów w przypadku wykorzystywania energii pływów).Interesującym alternatywnym źródłem energii jest biogaz powstający w wyniku beztlenowej fermentacji biomasy. Z racji miejsca powstawania jest t[...]

Adsorption of phenols on activated carbons prepared using rapeseed meal Adsorpcja fenoli na węglach aktywnych otrzymanych ze śruty rzepakowej DOI:10.15199/62.2015.5.36


  Rapeseed oil cake was pyrolyzed at 500°C for 30 min, carbonized at 800°C for 1 h, activated with steam or KOH at 800°C for 1 h, studied for sp. surface and pore vol. and then used for removal of PhOH or p-ClC6H4OH from aq. solns. The prepd. sorbent showed the sorption capacity by 35-38% higher than 2 com. activated carbons used for comparison. Przeprowadzono badania przydatności stałej pozostałości z procesu wolnej pirolizy śruty rzepakowej do wytwarzania węgli aktywnych. Aktywowane chemicznie (800°C, 3:1 KOH) oraz fizycznie (H2O, 800°C do 50% ubytku masy) materiały charakteryzowały się dobrze rozwiniętą porowatością i powierzchnią właściwą (SBET 380-2400 m2/g) oraz znaczną zdolnością sorpcji fenolu (do 332 mg/g) i para-chlorofenolu (do 482 mg/g) z roztworów wodnych. Wykazano, że zdolność sorpcyjna otrzymanych materiałów węglowych w procesie oczyszczania wody z fenoli jest porównywalna ze zdolnością sorpcyjną handlowych węgli. Skuteczne usuwanie z wody zanieczyszczeń organicznych, takich jak fenol i jego pochodne stanowi poważny problem środowiskowy. Fenole są składnikami ścieków przemysłowych z różnych gałęzi przemysłu, m.in. rafinerii ropy naftowej i przemysłu tworzyw sztucznych. Fenole są toksyczne i rakotwórcze, co oznacza zarówno zagrożenie dla środowiska naturalnego, jak i życia ludzkiego, dlatego skuteczne ich usuwanie ze ścieków jest tematem ważnym. Istnieje wiele metod usuwania fenoli ze ścieków, m.in. adsorpcja1), utlenianie elektrochemiczne2), koagulacja chemiczna1), ekstrakcja rozpuszczalnikowa3) oraz metody membranowe4). Spośród nich adsorpcja na węglach aktywnych (WA) jest uważana za metodę najefektywniejszą i jest najczęściej stosowana. WA są otrzymywane przez fizyczną oraz chemiczną aktywację materiałów zawierających w swojej strukturze węgiel. Na właściwości fizykochemiczne i pojemność sorpcyjną WA ma wpływ zarówno skład chemiczny prekursora, jak i metoda aktywacji. Do wytwarzania WA stosuje się wiele sta[...]

Koncepcje ograniczenia emisji szkodliwych substancji pochodzących z kotłów małej mocy w świetle dyrektywy Ecodesign DOI:10.15199/62.2019.5.23


  Jakość powietrza na terenie Polski należy do najgorszych w Europie. Według Europejskiej Agencji Środowiska (EEA)1) w pierwszej dziesiątce miast z najbardziej niekorzystnymi wskaźnikami znalazło się aż 6 polskich metropolii. W 2013 r. we wszystkich tych miastach przez ponad pół roku przekraczane były dopuszczalne limity stężeń szkodliwych substancji w powietrzu. Stężenie rakotwórczego benzo(a)pierenu ciągle przekraczało wartości określone w normach (rys. 1) nawet o 500%2). Na liście 30 najbardziej zanieczyszczających środowisko zakładów przemysłowych w UE aż 25 znajduje się w krajach starej Unii. Spośród 30 elektrowni węglowych emitujących największe ilości CO2 do atmosfery 10 jest zlokalizowanych w Niemczech i 7 w Polsce. 976 98/5(2019) Dr inż. Łukasz ŚWIĄTEK w roku 2013 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. W 2017 r. uzyskał stopień doktora i rozpoczął karierę w przemyśle. Specjalność - kataliza stosowana, technologia oczyszczania gazów. Dr hab. inż. Marek KUŁAŻYŃSKI - notkę biograficzną i fotografię Autora wydrukowaliśmy w nr. 1/2019, str. 53. Ochrona jakości powietrza w Unii Europejskiej znalazła oparcie w wielu aktach prawnych. Najważniejszym z nich jest dyrektywa3) w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy. Jest ona podstawą polskich regulacji ujednolicających zapisy dyrektywy. Prawo obliguje do obowiązkowego sporządzania programów ochrony powietrza (POP) oraz wprowadza nowy instrument prawny w postaci programu ograniczenia niskiej emisji (PONE) lub programu wsparcia materialnego ,,Czyste Powietrze". W ten sposób prawo jasno określa rodzaj i zakres ochrony jakości powietrza w Polsce4). Zanieczyszczenia powietrza powodują wiele negatywnych konsekwencji bezpośrednich i pośrednich. Słaba jakość powietrza wpływa w głównej mierze na zdrowie ludzi i zwierząt, powodując liczne choroby układu oddechowego i centralnego układu nerwowego. Konsekwencją długotrwałego zanieczyszczania [...]

Aktywność przeciwdrobnoustrojowa ekstraktów z robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia L.) otrzymanych w warunkach nadkrytycznych DOI:10.15199/62.2019.6.26


  Robinia akacjowa, czyli grochodrzew (Robinia pseudoacacia L.), jest gatunkiem reprezentującym rodzinę bobowatych (Fabaceae). Rodzime, naturalne siedliska tego taksonu stanowią obszary Ameryki Północnej, ale od ponad 400 lat uprawia się ją także w Europie1). W fitoterapii wykorzystuje się kwiat robinii akacjowej (Robiniae pseudoacaciae flos), który zawiera zespół bioaktywnych flawonoidów. W ostatnich latach prowadzone były również badania aktywności biologicznej różnych rodzajów ekstraktów otrzymywanych z drewna2), kory, gałęzi3), liści4), kwiatów5), nasion i osłonek nasiennych (strąków)4) grochodrzewu. Celem badań było porównanie aktywności przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybiczej ekstraktów otrzymanych z robinii akacjowej metodą ekstrakcji ditlenkiem węgla w warunkach nadkrytycznych CO2-SFE (carbon dioxide supercritical fluid extraction) bez i z udziałem wody jako współrozpuszczalnika z trzech rodzajów substancji roślinnych (młode pędy oraz pozyskana z nich kora i drewno grochodrzewu). Aktywność przeciwdrobnoustrojową wyciągów oceniano w korelacji z całkowitą zawartością polifenoli oraz cytotoksycznością badanych ekstraktów. Część doświadczalna Materiał Materiał do badań stanowiły ekstrakty z robinii akacjowej uzyskane metodą CO2-SFE bez użycia koekstrahentów (ekstrakty CO2) oraz z udziałem wody jako współrozpuszczalnika (ekstrakty CO2+H2O, 1% mas.). Wysuszone i zmielone substancje roślinne (kora, drewno i pędy, określane dalej jako kora+drewno) zostały zebrane z poletek doświadczalnych w lutym 2018 r. przez firmę Quercus Sp. z o.o. i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Metodyka badań W przypadku ekstraktów CO2, substancje roślinne zostały poddane ekstrakcji CO2 w stanie nadkrytycznym z użyciem ciśnieniowej instalacji badawczej firmy SITEC do ekstrakcji surowców roślinnych (pojemność ekstraktora 1 dm3, ciśnienie ekstrakcji 330 bar, temp. 40°C, zużycie CO2 100 kg/kg wsadu, wilgotność wsadu w zależności od surowca 8-10% mas.). W [...]

 Strona 1