Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Monika Dybowska"

Kształtowanie parametrów fizykalnych złączy ścian zewnętrznych z płytą balkonową DOI:10.15199/33.2015.05.40


  W artykule przeprowadzono szczegółową analizę porównawczą parametrów fizykalnych złączy dwuwarstwowych ścian zewnętrznych z płytami balkonowymi. Na podstawie otrzymanych wyników opracowano karty katalogowe niezbędne w projektowaniu przegród z uwzględnieniem nowych wymagań cieplno-wilgotnościowych. Słowa kluczowe: balkony, analiza cieplno-wilgotnościowa.W związku z wprowadzeniem nowych wymagań dotyczących izolacyjności cieplnej niezwykle ważne w procesie projektowym staje się poprawne wykonywanie szczegółowych obliczeń i analiz, które powinny być podstawąwyboru rozwiązań konstrukcyjno- materiałowych.Wrozporządzeniu [1] nie sformułowano jednak wymagań dotyczących ograniczenia strat ciepła przez złącza budowlane.Wpływmostkówna straty ciepła w budynkach został uwzględniony w wymaganiach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i GospodarkiWodnej [2], który uruchomił system dopłat do kredytówna budowę lub zakup energooszczędnych budynków mieszkalnych, spełniającychstandardybudynkówpasywnych( NF15) i niskoenergetycznych (NF40). W celu ograniczenia dodatkowych strat ciepła oraz możliwości obniżenia temperatury nawewnętrznej powierzchni przegrody w miejscu mostka cieplnego, należy odpo- Kształtowanie parametrów fizykalnych złączy ścian zewnętrznych z płytą balkonową Shaping the physical parameters of a connection of an outer wall with balcony plate mgr inż. Monika Dybowska1)*) dr [...]

Optymalizacja czasu nasłonecznienia jako czynnik projektowania energooszczędnego DOI:10.15199/33.2015.05.41


  W artykule przedstawiono wyniki analizy czasu nasłonecznienia wybranego zespołu budynków wielorodzinnych w aspekcie wymagań prawnych oraz zasad projektowania architektonicznego i energooszczędnego. Słowa kluczowe: analiza nasłonecznienia, projektowanie energooszczędne.Przepisy prawne, a szczególnie rozporządzenie [1], regulują odległości, jakiemuszą być zachowanemiędzy budynkami ze względu na konieczność zapewniania normowego naturalnego oświetlenia i nasłonecznienia. Wymagane odległości nie są tożsame ze spełnieniemminimalnego stopnia nasłonecznienia w projektowanych mieszkaniach. Zgodnie z § 60 rozporządzenia [1]: - pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w żłobku, przedszkolu i szkole, z wyjątkiem pracowni chemicznej, fizycznej i plastycznej, powinny mieć zapewniony czas nasłonecznienia co najmniej 3 godzin w dniach równonocy (21 marca i 21 września) w godzinach 800 - 1600, natomiast pokoje mieszkalne - w godzinach 700 - 1700; ■ wmieszkaniuwielopokojowymdopuszcza się ograniczenie wymagania określonego w ust. 1 co najmniej do jednego pokoju, przy czym w śródmiejskiej zabudowie uzupełniającej dopuszcza się ograniczenie wymaganego czasu nasłonecznienia do 1,5 godziny, a w odniesieniu domieszkania jednopokojowego w takiej zabudowie nie określa się wymaganego czasu nasłonecznienia[...]

Renowacja ścian zewnętrznych budynków ocieplonych od wewnątrz - wybrane aspekty fizykalne DOI:10.15199/33.2015.11.41


  W artykule przedstawiono analizę parametrówfizykalnych złączy przegród zewnętrznych poddanych renowacji z zastosowaniem ocieplenia od wewnątrz. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń i analiz sformułowano wytyczne dotyczące konstruowania struktury materiałowej złączy przegród zewnętrznych ocieplonych odwewnątrz z uwzględnieniemwymagań cieplno-wilgotnościowych wg Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 2013 r. [1]. Słowa kluczowe: materiały izolacyjne, ocieplenie od wewnątrz, opór cieplny komponentu.Kolejność położenia poszczególnych warstw niema wpływu na izolacyjność termiczną przegrody, gdyż wynika ona jedynie z sumy oporów cieplnych użytych materiałów. O ile jest tomożliwe, izolację termiczną wykonuje się po stronie zewnętrznej przegrody. Istnieje jednak grupa budynków, które z różnych względów i uwarunkowań nie mogą lub nie powinny być ocieplone od zewnątrz. Możemy do nich zaliczyć następujące obiekty: ● zabytkowe, awięcwpisane do rejestru zabytków lub objęte ochroną konserwatorską; ● o wartości architektonicznej, mające ciekawy charakter elewacji lub oryginalny wygląd; ● z ograniczonym prawem własności, np. w przypadku gdy część ścian zewnętrz- 1) Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,Wydział Budownictwa,Architektury i Inżynierii Środowiska *) Autor do korespondencji: e-mail: monikadybowska@op.pl Fot. 2. Stężenia słupów w miejscach rozbiórki stropów Photo 2. Bracings of posts where was demolished floor slab [...]

Analiza rozwiązań materiałowych przegród zewnętrznych ocieplonych od wewnątrz DOI:10.15199/33.2017.01.03


  Wartykule scharakteryzowanomateriały oraz technologie wykorzystywane przy docieplaniu ścian zewnętrznych od wewnątrz.Wprzypadku wybranych rozwiązańmateriałowych wykonano obliczenia dotyczące sprawdzenia kondensacji międzywarstwowej. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń i analiz sformułowano wytyczne projektowe i wykonawcze dotyczące przegród ocieplonych od wewnątrz z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych. Słowa kluczowe: ocieplenie od wewnątrz, materiały izolacyjne, ściany zewnętrzne.Wprzypadku docieplenia ścian zewnętrznych od strony wewnętrznej do wyboru są trzy rozwiązania: ● zapobiegającewystąpieniu kondensacji; ● minimalizujące wystąpienie kondensacji; ● dopuszczające wystąpienie kondensacji pod warunkiem, że zostanie udowodnione, iż powstający w niekorzystnym okresie kondensat odparuje w ciągu roku obliczeniowego. Właściwości typowych materiałów izolacyjnych wykorzystywanych do ocieplenia ścian zewnętrznych od wewnątrz zestawiono w tabeli. Obliczenia Zwymagańrozporządzenia [4]wynika, że: ■ na wewnętrznej powierzchni przegrody nie może występować kondensacja pary wodnej powodująca rozwój grzybów pleśniowych; ■ we wnętrzu przegrody nie może występować narastające w kolejnych latach zawilgocenie spowodowane kondensacją pary wodnej; dopuszcza się kondensację parywodnejwewnątrz przegrodywokresie zimowym, jeżeli struktura przegrody umożliwi wyparowanie kondensatu w okresie letnim i nie nastąpi przy tym degradacja dokonano Budownictwo energooszczędne - TEMAT WYDANIA www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 1 ’[...]

Ocena poprawności rozwiązań materiałowych nadproży okiennych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym DOI:10.15199/33.2015.05.39


  W artykule przeprowadzono szczegółową analizę porównawczą parametrów fizykalnych połączenia ściany zewnętrznej z oknemw przekroju przez nadproże. Przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych wybranych rozwiązań proponowanych przez producentów materiałów i systemów budowlanych. Słowa kluczowe: nadproża, analiza cieplno-wilgotnościowa.Zgodnie z rozporządzeniem [1], wprowadzono stopniowe zaostrzanie wymagań wartości granicznych współczynnika [...]

Ocena parametrów fizykalnych przegród budynków niskoenergetycznych z zastosowaniem analiz numerycznych DOI:10.15199/33.2017.01.11


  W celu poszukiwania poprawnego rozwiązania materiałowego spełniającego wymagania dotyczące budynków w standardzie niskoenergetycznym [7 ÷ 9] należy wykonać szczegółowe obliczenia parametrów fizykalnych złączy przegród zewnętrznych (kilka wariantów obliczeniowych, stosując program komputerowy). Obliczenia W artykule przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych uzyskane dzięki wykorzystaniu programu komputerowego TRISCO w przypadku wybranych złączy budowlanych ścian zewnętrznych trójwarstwowych: - narożnika ściany zewnętrznej; - połączenia ściany zewnętrznej z wewnętrzną; - połączenia ściany zewnętrznej ze stropem; - połączenia ściany zewnętrznej z oknem w przekroju przez nadproże; - połączenia ściany zewnętrznej z oknemwprzekroju przez podokiennik; - połączenia ściany zewnętrznej z oknem w przekroju przez ościeżnicę; - połączenia ściany zewnętrznej ze stropodachem; - połączenia ściany zewnętrznej z płytą balkonową; - połączenia ściany zewnętrznej z podłogą na gruncie. Do obliczeń numerycznych przyjęto następujące założenia: - układ warstw ściany zewnętrznej trójwarstwowej: tynk gips[...]

 Strona 1