Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz Lewandowski"

Dach ekstensywny


  Intensywny rozwójmiasta zazwyczaj ogranicza się do budowy nowych obiektów i maksymalnego wykorzystania terenu pod zabudowę.Wkonsekwencji w miastach szybko rozwijających się inwestycyjnie zauważamy coraz większe braki zieleni.Współcześnie wdużychmiastach coraz częściej zwraca się uwagę nie tylko na standard mieszkania, ale również na wartości przyrodnicze osiedla. Adaptacja powierzchni dachowych na tarasy zielone może przyczynić się do poprawy wartości architektonicznych, urbanistycznych oraz parametrów ekologicznych przestrzeni. Ponadto wpływa na poprawę wartości technicznych (trwałość poszycia dachowego), funkcjonalnych, np. poprawa parametrówcieplno-wilgotnościowych (niższy współczynnik przenikania ciepłaU) oraz użytkowych (zmniejszenie poziomu hałasu ostatniej kondygnacji). Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe dachów zielonych Dach zielony to najczęściej stropodach w systemie odwróconym. Pełni on wszystkie funkcje dachu konwencjonalnego, a różni się od niego układem warstw, które umożliwiają zastosowanie na jego powierzchni różnorodnej roślinności. Ogród taki można zakładać na dachach o pochyleniu połaci od 5% do 35%, pamiętając, że przy nachyleniu większymniż 20° dach należy zabezpieczać przed osuwaniem się powierzchni gruntowej z połaci. Dach zielony składa się zazwyczaj z następujących warstw: ● konstrukcji nośnej, którą stanowi strop ostatniej kondygnacji i zapewnia przenoszenie obciążeń zewnętrznych oraz obciążeń w[...]

Żeliwne schody kręcone w zespole fabrycznym Izraela Poznańskiego w Łodzi z drugiej połowy XIX wieku DOI:10.15199/33.2017.05.45


  W artykule omówiono zasady budowy schodów żeliwnych. Do analizy szczegółowej wybrano jeden z nielicznych zachowanych przykładów schodów kręconych w zespole fabrycznym Izraela Poznańskiego.Analizę wykonano w zakresie konstrukcji, sposobu montażu i dekoracji. Na podstawie obserwacji i pomiarów in situ sformułowano wnioski praktyczne. Słowa kluczowe: żeliwo, schody żeliwne, fabryka Izraela Poznańskiego.Osiągnięciem rewolucji przemysłowej zapoczątkowanej w XVIII w. w Anglii było wykorzystanie żeliwa, które z dzisiejszego punktu widzenia ma postać surówki albo żelaza lanego zawierającego 2,5 - 4,5% węgla [1]. Weszło ono do architektury w inżynierii i budownictwie w postaci słupów, a później także schodów. Odkrycie koksu przez Abrahama Darby w 1709 r. oraz pierwszego wielkiego pieca w 1754 przez Johna Wilkinsona [4] umożliwiło wydajną produkcję żeliwa, co przyczyniło się do jego powszechnego stosowania w XIX w. Schody żeliwne były stosowane na terenach Polski sporadycznie już w pierwszej ćwierci XIX wieku, stając się popularne dopiero po 1850 r. Stosowano je w pałacach, ratuszach, kamienicach, obiektach o charakterze przemys[...]

Optymalizacja czasu nasłonecznienia jako czynnik projektowania energooszczędnego DOI:10.15199/33.2015.05.41


  W artykule przedstawiono wyniki analizy czasu nasłonecznienia wybranego zespołu budynków wielorodzinnych w aspekcie wymagań prawnych oraz zasad projektowania architektonicznego i energooszczędnego. Słowa kluczowe: analiza nasłonecznienia, projektowanie energooszczędne.Przepisy prawne, a szczególnie rozporządzenie [1], regulują odległości, jakiemuszą być zachowanemiędzy budynkami ze względu na konieczność zapewniania normowego naturalnego oświetlenia i nasłonecznienia. Wymagane odległości nie są tożsame ze spełnieniemminimalnego stopnia nasłonecznienia w projektowanych mieszkaniach. Zgodnie z § 60 rozporządzenia [1]: - pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w żłobku, przedszkolu i szkole, z wyjątkiem pracowni chemicznej, fizycznej i plastycznej, powinny mieć zapewniony czas nasłonecznienia co najmniej 3 godzin w dniach równonocy (21 marca i 21 września) w godzinach 800 - 1600, natomiast pokoje mieszkalne - w godzinach 700 - 1700; ■ wmieszkaniuwielopokojowymdopuszcza się ograniczenie wymagania określonego w ust. 1 co najmniej do jednego pokoju, przy czym w śródmiejskiej zabudowie uzupełniającej dopuszcza się ograniczenie wymaganego czasu nasłonecznienia do 1,5 godziny, a w odniesieniu domieszkania jednopokojowego w takiej zabudowie nie określa się wymaganego czasu nasłonecznienia[...]

Ocena poprawności rozwiązań materiałowych nadproży okiennych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym DOI:10.15199/33.2015.05.39


  W artykule przeprowadzono szczegółową analizę porównawczą parametrów fizykalnych połączenia ściany zewnętrznej z oknemw przekroju przez nadproże. Przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych wybranych rozwiązań proponowanych przez producentów materiałów i systemów budowlanych. Słowa kluczowe: nadproża, analiza cieplno-wilgotnościowa.Zgodnie z rozporządzeniem [1], wprowadzono stopniowe zaostrzanie wymagań wartości granicznych współczynnika [...]

Wpływ zastosowania nowoczesnych materiałów izolacyjnych na parametry fizykalne przegród zewnętrznych i ich złączy DOI:10.15199/33.2017.01.05


  Wartykule przedstawiono charakterystykęparametrów technicznych nowoczesnych materiałów izolacyjnych stosowanych w budownictwie niskoenergetycznym. Do obliczeń numerycznych wytypowano połączenie ściany zewnętrznej z płytą balkonową z różnymukłademwarstwmateriałowych. Napodstawieotrzymanychwyników sformułowano praktyczne wnioski projektowo-wykonawcze. Słowa kluczowe: balkony, analiza cieplno-wilgotnościowa, budynki energooszczędne.Podstawowymzadaniembudynków niskoenergetycznych jest ograniczenie przede wszystkim ilości energii cieplnej zużywanej w budynku przeznaczonej do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Zakłada się, że oszczędności wyniosą 30 - 50% w porównaniu z budynkami spełniającymi obecne wymagania. W celu osiągnięcia standardu niskoenergetycznego należy stosować nowoczesne materiały izolacyjne, takie jak płyty z pianki poliuretanowej PIR, PUR, aerożele, izolacje próżniowe VIP, izolacje transparentne, izolacje celulozowe, które charakteryzują się korzystnymi wartościami współczynnika przewodzenia ciepła λ [W/(m-K)]. Analiza parametrów fizykalnych powinna [...]

Ocena parametrów fizykalnych przegród budynków niskoenergetycznych z zastosowaniem analiz numerycznych DOI:10.15199/33.2017.01.11


  W celu poszukiwania poprawnego rozwiązania materiałowego spełniającego wymagania dotyczące budynków w standardzie niskoenergetycznym [7 ÷ 9] należy wykonać szczegółowe obliczenia parametrów fizykalnych złączy przegród zewnętrznych (kilka wariantów obliczeniowych, stosując program komputerowy). Obliczenia W artykule przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych uzyskane dzięki wykorzystaniu programu komputerowego TRISCO w przypadku wybranych złączy budowlanych ścian zewnętrznych trójwarstwowych: - narożnika ściany zewnętrznej; - połączenia ściany zewnętrznej z wewnętrzną; - połączenia ściany zewnętrznej ze stropem; - połączenia ściany zewnętrznej z oknem w przekroju przez nadproże; - połączenia ściany zewnętrznej z oknemwprzekroju przez podokiennik; - połączenia ściany zewnętrznej z oknem w przekroju przez ościeżnicę; - połączenia ściany zewnętrznej ze stropodachem; - połączenia ściany zewnętrznej z płytą balkonową; - połączenia ściany zewnętrznej z podłogą na gruncie. Do obliczeń numerycznych przyjęto następujące założenia: - układ warstw ściany zewnętrznej trójwarstwowej: tynk gips[...]

 Strona 1