Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Rafał Porowskia"

Doświadczalne i numeryczne badania temperaturowych granic palności propanoli i ich mieszanin z olejem napędowym DOI:10.15199/62.2019.4.3


  Pojęcie "temperaturowa granica palności" niejednokrotnie bywa mylone z terminami "temperatura zapłonu" i "temperatura samozapłonu". Określenia te nie są równoznaczne1). Temperatura zapłonu, wg normy2), to minimalna temperatura cieczy, w której tworzy się atmosfera wybuchowa par cieczy z powietrzem, w pobliżu powierzchni cieczy lub wewnątrz urządzenia, w zależności od zastosowanej metody badania. Temperatura samozapłonu to najniższa temperatura, w której samoczynnie (bez udziału zewnętrznych źródeł zapłonu) może nastąpić inicjacja reakcji spalania par cieczy z powietrzem. Temperatura samozapłonu zazwyczaj jest znacznie wyższa od temperatury zapłonu3). Temperaturowa granica palności to taka temperatura cieczy palnej, przy której stężenie pary nasyconej w atmosferze powietrza znajduje się w granicach wybuchowości. Dolna granica wybuchowości to najniższe stężenie składnika palnego w mieszaninie z powietrzem lub innym utleniaczem, poniżej którego przestaje być ona wybuchowa lub powyżej którego możliwe jest samoczynne rozprzestrzenianie się płomienia. Odpowiednio definiuje się górną granicę jako najwyższe stężenie składnika palnego w mieszaninie z powietrzem, powyżej którego mieszanina przestaje być wybuchowa lub poniżej którego możliwe jest samorzutne rozprzestrzenianie się płomienia. Brandes i współpr.1) badali rozbieżności między dolną temperaturową granicą palności a temperaturą zapłonu poprzez zestawienie otrzymanych wyników badań doświadczalnych oraz obliczeń numerycznych. Zgodnie z tymi badaniami, z porównania temperatury zapłonu z dolną temperaturową granicą palności wynika, że ta druga 98/4(2019) 531 Mgr inż. Anna DZIECHCIARZ w roku 2013 ukończyła studia na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Obecnie pracuje w Zespole Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości w Centrum Naukowo- Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej - PIB w Józefowie. Specjalność - procesy spalania jest zazwyczaj niższa, co oznacza[...]

 Strona 1