Wyniki 1-10 spośród 28 dla zapytania: authorDesc:"Józef WOŹNIAK"

Katedra Teleinformatyki


  Rys historyczny Początki Katedry Teleinformatyki sięgają roku 1972, kiedy z Zakładu Badań Operacyjnych i Przetwarzania Informacji w Instytucie Informatyki wydzielił się Zakład Teorii Systemów Informacyjnych. Jego organizatorami byli prof. Jerzy Seidler i doc. Wojciech Sobczak, który najpierw jako docent, a potem już jako profesor, kierował Zakładem nieprzerwanie do końca jego istnienia. Działalność dydaktyczna Zakładu była związana z prowadzeniem specjalności teleinformatyka. W dziedzinie badań naukowych Zakład zajmował się początkowo problemami przesyłania i przetwarzania informacji, zwłaszcza teorią informacji i rozpoznawania obrazów. W późniejszym okresie dominowała problematyka radiowych sieci teleinformatycznych, zagadnienia sterowania strumieniami informacji w sieciach oraz modelowania sieci buforów, a także problemy niezawodności i cyfrowego przetwarzania sygnałów. Osiągnięcia naukowe znalazły odbicie w wielu wydanych podręcznikach akademickich i monografiach, a także w licznych artykułach opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. W roku 1991, w wyniku reorganizacji struktury Wydziału Elektroniki, w miejsce zakładu powołano Katedrę Systemów Informacyjnych. Jej kierownikiem został prof. zw. dr hab. Wojciech Sobczak. Katedra, poza specjalnością teleinformatyka, adresowaną do studentów podkierunku telekomunikacja, prowadziła także studia o drugiej specjalności sieci komputerowe, dla studentów kierunku informatyka. Tematyka badawcza obejmowała: ocenę jakości, badania symulacyjne i optymalizację sieci teleinformatycznych, ich projektowanie, a także oprogramowanie i implementację protokołów komunikacyjnych dla sieci komputerowych oraz cyfrowe przetwarzanie sygnałów telekomunikacyjnych. Efektem prac zespołu było kilkanaście wydawnictw książkowych, uhonorowanych również licznymi nagrodami ministerialnymi (np. Wprowadzenie do teleinformatyki, problemy teleinformatyki, Sieci LAN, MAN, WAN: protokoły komunikacyj[...]

Analiza szerokopasmowych sieci bezprzewodowych serii IEEE 802.11 i 16 (WiFi i WiMAX) z transmisją wieloetapową

Czytaj za darmo! »

Pomimo że zarówno dostępna infrastruktura teleinformatyczna, jak też mechanizmy i protokoły wykorzystywane do komunikacji bez- przewodowej, są coraz bardziej rozbudowane izaawansowane tech- nicznie itechnologicznie, to wdalszym ciągu wprowadzają one spo- ro ograniczeń, dotyczących np. nierównomierności wpokryciu wielu obszarów, gwarantowanych pojemności, oferowanych przepływno- ści, zasięgów, elast[...]

Przegląd metod skanowania w bezprzewodowych sieciach lokalnych standardu IEEE 802.11


  Bezprzewodowe sieci lokalne standardu IEEE 802.11, czyli popularne sieci WiFi, są powszechnie wykorzystywane jako systemy dostępu do Internetu dla urządzeń mobilnych. Jak wynika z badań na początku roku 2012, niemal 70% ruchu sieciowego generowanego przez użytkowników urządzeń smartphone na świecie było przesyłane za pośrednictwem sieci IEEE 802.11, a jedynie około 30% to ruch obsługiwany dzięki rozwiązaniom telefonii komórkowej [1]. Z punktu widzenia użytkownika mobilnego istotne jest, aby jakość transmisji dla usług, z których korzysta, była porównywalna z jakością transmisji zapewnianą w sieciach przewodowych. Zastosowanie sieci IEEE 802.11 w nowym środowisku urządzeń o dużej mobilności powoduje konieczność opracowania rozwiązań spełniających coraz wyższe wymagania użytkowników. Jednym z istotnych czynników, mających wpływ na degradację jakości transmisji w środowisku mobilnych użytkowników sieci WiFi, jest przerwa w transmisji danych spowodowana przełączaniem połączenia między punktami dostępowymi [2]. Istotnym komponentem w procesie przełączania jest czas potrzebny do wyszukania nowego punktu dostępowego i aktywnego kanału transmisyjnego, nazywany skanowaniem. W artykule przedstawiono główne czynniki wpływające na czas przełączania w sieciach IEEE 802.11. Dokonano podstawowej klasyfikacji algorytmów skanowania, opisując standardowe mechanizmy skanowania aktywnego i pasywnego. Dokonano przeglądu niestandardowych algorytmów skanowania, ilustrując i porównując ich schematy działania. Dla wybranych rozwiązań przygotowano środowisko symulacyjne, w którym zweryfikowano zarówno ograniczenia typowych algorytmów, jak też korzyści wynikające z modyfikacji standardowego algorytmu skanowania. PRZEŁĄCZANIE W SIECIACH WLAN IEEE 802.11 Obsługę zmiany punktu podłączenia do sieci IEEE 802.11 przewidziano już w standardzie IEEE 802.11-1997 [3], gdzie w typowym przypadku były potrzebne jedynie cztery wiadomości (ramki), aby przyłączyć s[...]

Cel i główne zadania badawcze projektu netBaltic DOI:10.15199/59.2016.12.1


  Celem projektu netBaltic jest realizacja szerokopasmowej sieci teleinformatycznej na morzu, która umożliwi wdrożenie nowych usług i aplikacji zapewniających w szczególności poprawę bezpieczeństwa nawigacji. Prace w ramach projektu realizują zespoły badawcze z Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej, Instytutu Łączności PIB, Instytutu Oceanologii PAN oraz firm DGT LAB S.A. i NavSim Polska sp. z o. o. Wiele propozycji projektu ma charakter nowatorski, włączając w to wykorzystanie danych systemu AIS, algorytmy samoorganizacji, zapewnianie bezpieczeństwa transferu danych, przekazy typu DTN, zautomatyzowane procedury przełączania między technikami transmisyjnymi czy dedykowane aplikacje, szczególnie wobec konieczności ich realizacji w obliczu trudnych warunków propagacyjnych oraz zmiennej topologii sieci. W kolejnych artykułach w niniejszym zeszycie PTiWT przedstawiono zarówno realizowane prace, jak też wskazano na specyficzne cechy wyposażenia węzłów sieci oraz wykorzystywanych w projekcie rozwiązań protokolarnych. Słowa kluczowe: netBaltic, sieć szerokopasmowa, e-nawigacja, AIS, samoorganizacja, ruting, systemy bezprzewodowe, procedury przełączania, bezpieczeństwo Projekt netBaltic: Internet na Bałtyku - realizacja wielosystemowej, samoorganizującej się szerokopasmowej sieci teleinformatycznej na morzu dla zwiększenia bezpieczeństwa żeglugi przez rozwój usług e-nawigacji realizuje konsorcjum składające się z zespołów badawczych z Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej, Instytutu Łączności PIB, Instytutu Oceanologii PAN oraz firm DGT LAB SA i NavSim Polska sp. z o. o. Jednym z pierwszoplanowych celów projektu jest opracowanie mechanizmów, zapewniających bezprzewodową,[...]

Mechanizmy obsługi mobilności węzłów systemu netBaltic wykorzystujące heterogeniczne systemy transmisji bezprzewodowej DOI:10.15199/59.2018.2-3.3


  Pojawiające się nowe usługi przeznaczone do zastosowań morskich pociągają za sobą potrzebę zapewnienia efektywnej transmisji danych pomiędzy statkami oraz infrastrukturą znajdującą się na lądzie [1]. Zadanie zaprojektowania szerokopasmowej sieci, zapewniającej łączność na potrzeby usług e-nawigacji oraz weryfikacji jego funkcjonowania w środowisku testowym, podjęto w projekcie netBaltic [2,3], w którym to mechanizmy obsługujące łączność ląd- -statek zostały wykorzystane w strefie A systemu [4]. Prezentowane w artykule prace stanowią element projektu i pokazują praktyczny sposób wykorzystania mechanizmów zarządzania mobilnością, realizowanych w warstwie sieciowej do zapewnienia integracji szerokiego zasobu heterogenicznych systemów łączności, przy minimalnych wymaganiach narzuconych na wykorzystywane systemy. Wybierając pojedynczą technikę transmisji bezprzewodowej, staje się przed trudnym zadaniem, zmuszającym do kompromisów pomiędzy spodziewaną pojemnością systemu, maksymalnym zasięgiem komunikacji czy szacowaną przepustowością łączy - zatem różnymi parametrami i funkcjonalnościami zapewnianymi przez rozważane systemy. Wybór nie jest prosty, a wymienione ograniczenia z czasem pojawiają się nawet w systemach radiowych projektowanych od podstaw. Ciekawym sposobem rozwiązania przedstawionego dylematu wyboru jest próba, udanie podjęta w projekcie Internet na Bałtyku (netBaltic), wykorzystania i powiązania różnorodnych, heterogenicznych systemów transmisji bezprzewodowej w jeden system integrujący te techniki transmisji w ramach pojedynczej sieci teleinformatycznej, tj. systemu netBaltic. Warto podkreślić, że tak zdefiniowana heterogeniczność jest pojęciem zdecydowanie szerszym niż pojęcie niejednorodności odnoszące się jedynie do rozmiaru czy pojemności stacji bazowych, często występujące w niektórych pracach dotyczących heterogenicznych systemów sieci komórkowych [5]. Tym samym w przedstawionym rozwiązaniu problem obsługi mobil[...]

Algorytmy i mechanizmy koegzystencji oraz współpracy heterogenicznych pakietowych systemów radiowych

Czytaj za darmo! »

Wśród głównych argumentów, decydujących o atrakcyjności technologii bezprzewodowych, w pierwszej kolejności wymienia się: wsparcie dla mobilności użytkowników, elastyczność w konfigurowaniu sieci i skalowalność rozwiązań bezprzewodowych. Istotne są także zarówno rosnąca szybkość i prostota instalacji, jak i redukcja kosztów (szczególnie eksploatacyjnych i wynikających z np. częstych rekonfig[...]

Analiza sieci bezprzewodowych serii IEEE 802.15. x - Bluetooth (BT), UWB i ZigBee - z transmisją wieloetapową. Część I

Czytaj za darmo! »

Sieci bezprzewodowe, zarówno te będące przedmiotem zainteresowania różnych grup standaryzacyjnych, jak też rozwiązania niestandardowe, zyskały powszechną akceptację użytkowników. Główna w tym zasługa systemów telefonii komórkowej 2G i 3G. Istotną rolę odgrywają także szerokopasmowe sieci WLAN - WiFi, zapewniające znaczne przepływności i będące interesującą alternatywą dla przewodowych sieci [...]

 Strona 1  Następna strona »