Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Migdał"

Effect of some mosquitocidal agents and plant protection insecticides on honeybees Wpływ wybranych środków do zwalczania komarów oraz insektycydów stosowanych w ochronie roślin na pszczołę miodną DOI:10.15199/62.2016.1.23


  Three com. plant protection pesticides and 2 mosquitocidal agents were tested for honeybee toxicity. All studied agents showed high toxicity (mortality 21.19-100%) and strong honeybee protection measures should be taken when they are used. Określono wpływ trzech chemicznych środków ochrony roślin należących do grupy insektycydów oraz środków powszechnie stosowanych do zwalczania komarów w środowisku, na żywotność pszczoły miodnej, kondycję oraz ilość pobieranego przez nią pokarmu. Uzyskane wyniki jednoznacznie wskazują, że spośród badanych środków szkodliwy dla pszczoły miodnej był Actara 25 WG, który spowodował 100-proc. śmiertelność owadów. Środki Karate Zeon 050 CS i Mospilan 20 SP wykazały najmniejsze negatywne oddziaływanie na pszczoły i powodowały ich śmiertelność odpowiednio w 21,19 i 32,23%. Świat roślin kwitnących od zawsze ściśle powiązany był z pszczołą miodną (Apis mellifera L.) oraz pszczołami dziko żyjącymi (trzmiele, pszczoły samotnice)1, 2). Wielkotowarowa produkcja roślinna oparta jest na uprawie wybranych gatunków roślin w ogromnych monokulturach, o powierzchni kilkudziesięciu, a nawet kilkuset hektarów. Jeżeli są to rośliny, które do wydania lub znacznego zwiększenia plonów, wymagają zapylenia przez owady, to niezbędna staje się obecność na nich pszczoły miodnej. Na plonowanie roślin uprawianych na ogromnych areałach zminimalizowany jest wpływ innych zapylaczy, takich jak trzmiele i pszczoły samotnicze. Przyczyną tego jest ich mała liczebność oraz znacznie ograniczony zasięg lotu. Dlatego w takich warunkach niezbędna i niezastąpiona jest pszczoła miodna3). Intensyfikacja produkcji roślinnej oparta jest na nowych technologiach uprawy roli oraz stosowaniu dużych ilości nawozów mineralnych oraz chemicznych środków ochrony roślin (CŚOR) do zwalczania różnych agrofagów. Środki te stosowane są najczęściej w fazie wegetatywnej roślin, dlatego ich niewłaściwe użycie bardzo negatywnie odbija się na apifaunie dane[...]

The effect of selected pesticides on survival of worker honeybees (Apis mellifera L.) and contents of chromium and silver in their bodies Ocena wpływu wybranych pestycydów na przeżywalność robotnic pszczoły miodnej (Apis mellifera L.) oraz zawartość chromu i srebra w ich organizmach DOI:10.15199/62.2016.8.37


  Six com. pesticides were tested for honey bee mortality and cumulation of Ag and Cr in their body. The pesticides were delivered with a sugar syrup. One of the insecticides was particularity toxic (100% toxicity). The presence of the pesticides in syrup resulted in a decrease in its uptake but did not affect the Ag and Cr content in the bees body. Pestycydy są powszechnie wykorzystywane w rolnictwie, ale negatywnie oddziałują na środowisko, w tym na pszczołę miodną. Badano wpływ pestycydów na przeżywalność oraz poziom chromu i srebra w organizmie pszczoły miodnej. W doświadczeniu laboratoryjnym wykazano niewielki wpływ badanych pestycydów na zawartość chromu i srebra, ale powodowały one wysoką śmiertelność. Fungicydy i herbicydy powodowały obniżenie spożycia pokarmu przez pszczoły w porównaniu z próbą kontrolną. Wzrost zapotrzebowania na żywność przyczynił się do gwałtownego rozwoju rolnictwa. Intensywna produkcja roślinna i zwierzęca, często określana jako przemysłowa, spowodowała, że różne środki chemiczne stały się jej integralną częścią. Obecnie w Polsce zarejestrowanych jest ponad 1600 różnych chemicznych środków ochrony roślin1). Pestycydy te można podzielić na grupy funkcyjne ze względu na ich trwałość w środowisku, toksyczność, budowę chemiczną oraz formy użytkowe. Powszechnie stosuje się podział, który opiera się na nazwie grupy organizmów, na które dana substancja oddziałuje2). Przy wielkoobszarowej produkcji polowej nieodzowne jest stosowanie fungicydów, które zwalczają niepożądane grzyby. Część pestycydów należących do tej grupy zawiera związki nieorganiczne jako substancję aktywną3). Zoocydy służą do likwidacji różnych grup zwierząt określanych jako szkodniki roślin uprawnych4). W świetle badań własnych, najistotniejsze są insektycydy ukierunkowane na zwalczanie owadów. Wpływają one negatywnie na robotnice pszczoły miodnej, które najczęściej są narażone na ich bezpośrednie oddziaływanie podczas pracy wykonywanej[...]

Oddziaływanie przemysłu miedziowego na zawartość srebra i niklu w glebie i roślinach miododajnych DOI:10.15199/62.2017.9.35


  Do degradacji środowiska naturalnego przyczyniają się m.in. dynamicznie rozwijający się przemysł chemiczny, będący głównym emiterem pierwiastków toksycznych do środowiska, w tym metali ciężkich, oraz rolnictwo oparte w coraz większym stopniu na chemizacji1- 3). Z powodu emisji do środowiska pierwiastków toksycznych wzrasta ich stężenie w glebie, wodzie4) oraz w organizmach żywych5-8). Metale te są kumulowane w wierzchniej warstwie gleby, skąd poprzez rośliny przenoszone są do kolejnych ogniw łańcucha troficznego. Podwyższona ich zawartość może w bezpośredni lub pośredni sposób zagrażać roślinom, zwierzętom i ludziom9-12) oraz powodować powstawanie nieodwracalnych zmian w środowisku naturalnym. W Polsce znajduje się jeden z największych w świecie ośrodków przemysłu miedziowego KGHM, którego działalność obejmuje przede wszystkim produkcję górniczą metali (w tym miedzi, srebra i niklu) oraz poszukiwanie i eksploatację złóż miedzi i innych metali. Złoża rud miedzi, oprócz samej miedzi, zawierają też m.in. srebro i nikiel. Według danych KGHM Samples of soils, green parts and flowers of melliferous plants collected from an industrialized region (A) and an ecological region (B) were shredded to below 2 mm to det. Ag and Ni contents by using at. absorption spectroscopy with flame excitation. Samples from B region contained less of tested elements than those from A region except for Ag in plants (green parts and flowers). Ni contents were much higher than Ag contents for all types of samples in both analyzed regions. Zbadano wpływ przemysłu miedziowego na kumulację srebra i niklu w glebie i roślinach miododajnych na przykładzie Legnicy. Próby do badań pobrano w 2 obszarach województwa dolnośląskiego o różnym stopniu antropopresji. Obszar uprzemysłowiony to okolice Legnicy (LGOM), a obszar uznany za ekologiczny to Park Krajobrazowy "Dolina Baryczy". Analizę ilościową próbek pod kątem zawartości wybranych pierwiastków wykonano metodą[...]

Badania wstępne nad ograniczaniem akumulacji metali ciężkich w organizmach pszczół miodnych poprzez zastosowanie ekstraktów ze szczawiu kędzierzawego w diecie pszczół DOI:10.15199/62.2017.10.12


  Dynamicznie rozwijający się przemysł ma znaczący wpływ na zmiany w środowisku naturalnym. Zapotrzebowanie na różne surowce pochodzące z tej gałęzi produkcji nieustannie rośnie, przyczynia się do tego rozwój współczesnych technologii, rozbudowa infrastruktury oraz chęć nieustannego upraszczania życia codziennego. Na terenie Polski występuje kilka okręgów przemysłowych (m.in. gdański, górnośląski, krakowski, poznański, warszawski i wrocławski). W Polsce przemysł ma charakter mieszany. Trudno jest określić, która gałąź przemysłu wpływa najbardziej degradująco na środowisko. Kontaminacji ulega zarówno woda, powietrze, jak i gleba. Coraz częściej wskazywane są zanieczyszczenia pozostałościami w formie metali ciężkich. Metale te mogą być pochodzenia naturalnego oraz antropogenicznego1). Obecnie coraz 96/10(2017) 2095 szczelniej wypełniają one środowisko naturalne. Stanowią zagrożenie, ponieważ mogą dostać się do łańcucha pokarmowego, w którym uczestniczy człowiek2). Kumulacja różnych pierwiastków może mieć negatywny wpływ na zdrowie ludzi oraz zwierząt3). Zanieczyszczenia tymi metalami wykazano m.in. w rybach i owocach morza4), mięsie i produktach mięsnych5), jajach i produktach jajczarskich6) oraz produktach pszczelich7). Pszczoła miodna, jako z jednej strony organizm dostarczający żywności (miód, pyłek kwiatowy) oraz jeden z najważniejszych zapylaczy, również ulega kontaminacji metalami ciężkimi8). Podczas poszukiwania pokarmu (pyłku oraz nektaru) nieustannie penetruje środowisko, w wyniku czego ma ona kontakt z wieloma substancjami. Pobierając pokarm oraz surowce budulcowe, jej organizm wchłania metale ze środowiska zewnętrznego. Dostają się one do miodu oraz innych produktów pszczelich, a w konsekwencji mogą trafić do organizmu człowieka. Wszystko to wiąże się z koniecznością ograniczenia kontaminacji pszczół metalami toksycznymi, co ma bezpośrednie przełożenie na ich zawartość w produktach pszczelich. Miedź stanowi naturalny [...]

 Strona 1