Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Vladímir Čablík"

Attempts to obtain potassium and phosphorus from fly ash from biomass Próby pozyskania potasu i fosforu z popiołu lotnego z biomasy DOI:10.15199/62.2015.6.19


  Flay ash from industrial combustion of biomass was leached with dild. (10%) H2SO4 and HNO3 to recover K and P. The leaching with HNO3 was more efficient than with H2SO4 and resulted in recovering up to 70.2% K and up to 60.4% P contained in the flue ash. W pracy zawarto wyniki badań popiołu lotnego ze spalania biomasy z Elektrowni Połaniec. Poprzednio1) przedstawiono wyniki badań dotyczących odzysku potasu i fosforu z popiołu za pomocą ługowania wodą w różnych temperaturach i przy różnym czasie ługowania. W publikowanej części przedstawiono wyniki badań odzysku tych pierwiastków za pomocą roztworów kwasu azotowego oraz siarkowego. Przebadano otrzymany produkt i pozostałość po ługowaniu. Ze względu na kurczące się zasoby paliw kopalnych przewiduje się, że w bilansie energetycznym Polski w 2015 r. 10-11% zużywanej energii będzie pochodziło ze źródeł odnawialnych, w tym znaczną część w tym bilansie stanowić będzie biomasa2). Polityka UE zakłada, że w najbliższej przyszłości odnawialne źródła energii będą mieć priorytetową pozycję w polityce energetycznej. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego zakłada, że rozwój energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii (w tym na biomasie) spowoduje, że w 2020 r. udział energii ze źródeł odnawialnych będzie wynosił 20% całkowitego zużycia energii3).Polska w porównaniu z pozostałymi krajami Unii Europejskiej charakteryzuje się zdecydowanie mniejszym udziałem energii odnawialnej w bilansie energetycznym, dlatego tak istotny jest szybki rozwój tej gałęzi gospodarki4). Gospodarka energetyczna Polski ciągle jeszcze opiera się na pozyskiwaniu energii z węgla, co jest swego rodzaju tradycją. Ponadto Polska ma ograniczone możliwości inwestycyjne, a rozwój energetyki odnawialnej spotyka się z mniejszym wsparciem finansowym niż w innych krajach Unii Europejskiej5, 6). Z ekspertyzy Europejskiego Centrum Energii wynika, że w porównaniu z innymi krajami Polska ma duży potencjał techniczny, jeśli ch[...]

 Strona 1