Wyniki 1-10 spośród 114 dla zapytania: authorDesc:"Tadeusz KNYCH"

PARAMETRYZACJA DŁUGOCZASOWEJ ODPORNOŚCI CIEPLNEJ STOPÓW ALUMINIUM Z MIKRODODATKIEM CYRKONU

Czytaj za darmo! »

Konstrukcje wysokotemperaturowe stanowią nową generację przewodów elektroenergetycznych i obecnie cieszą się ogromnym zainteresowaniem, zwłaszcza w liniach wysokiego napięcia. Zastosowanie w tym celu odpornych cieplnie stopów z dodatkami takich pierwiastków, jak Cr, Ti, W, Fe, Ze, Hf, Sc, Ni pozwala na podniesienie temperatury rekrystalizacji materiału, ale jednocześnie skutkuje znacznym obniżeniem przewodności elektrycznej. Sama znajomość temperatury rekrystalizacji dla danego stopu aluminium wyznaczonej np. w teście jednogodzinnym, jest niewystarczająca do określenia dopuszczalnej temperatury pracy materiału dla ściśle założonego czasu eksploatacji np. 50 lat. Z tego względu badania nad nowymi stopami aluminium wymagają opracowania metodyki parametryzacji ich długoczasowej odporności cieplnej i określenia na tej podstawie dopuszczalnej temperatury pracy materiału, z punktu widzenia założonego dopuszczalnego spadku własności wytrzymałościowych. W artykule przedstawiono metodologię szacowania zmian wytrzymałości na rozciąganie drutów poddawanych długoczasowej ekspozycji w założonym zakresie temperatur. Dodatkowo w artykule przedstawiono wyniki badań odporności cieplnej przewodowych stopów aluminium‐cyrkon. Słowa kluczowe: stopy aluminium, AlZr, odporność cieplna, odporność cieplna długoczasowa PARAMETRIZATION OF LONG-TERM HEAT RESISTANCE OF ALUMINIUM ALLOYS WITH MICRO-ADDITION OF ZIRCONIUM High‐temperature constructions constitute new generation of power conductors and are extremely popular especially in high‐voltage lines. Application with this end in view heat resistant alloys with additions of such elements as Cr, Ti, W, Fe, Ze, Hf, Sc, Ni allows to increase temperature of material recrystallisation, but at the same time it results in significant decrease of electrical conductivity. Knowing only recrystallisation temperature for given aluminium alloy appointed e.g. in one‐hour test is not enough to assess accept[...]

Odporne cieplnie druty ze stopu alzr do napowietrznych przewodów elektroenergetycznych typu HtlS

Czytaj za darmo! »

Konieczność zwiększenia przepustowości elektroenergetycznych linii przesyłowych wymusza poszukiwanie nowych stopów aluminium. Kompozycja chemiczna stopu powinna charakteryzować się korzystnym zespołem własności mechaniczno-elektrycznych oraz własnościami pozwalającymi na zastosowanie ich do produkcji przewodów przeznaczonych do ciągłej i wysokotemperaturowej pracy. Wykorzystanie dodatku Zr pozw[...]

BADANIA WPŁYWU STARZENIA SZTUCZNEGO NA ZMIANĘ WŁASNOŚCI WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH I ELEKTRYCZNYCH STOPU CuNi2Si PRZEZNACZONEGO NA OSPRZĘT GÓRNEJ SIECI TRAKCYJNEJ

Czytaj za darmo! »

Dotychczas stosowany osprzęt górnej sieci trakcyjnej (uchwyty, złączki, itp.) wykonywany jest z brązu BA1032 lub BK331. Materiały te charakteryzują się wysoką wytrzymałością i dobrą skrawalnością, jednakże niską przewodnością elektryczną. Nowy typ sieci trakcyjnej przeznaczony do obciążalności prądowej 2,5 kA (dotychczas 1,7 kA) wymaga osprzętu o wyższej przewodności elektrycznej. Z uwagi na chara[...]

PRZEWODY JEZDNE Z MIEDZI SREBROWEJ DO WYSOKOOBCIĄŻALNYCH MECHANICZNIE I PRĄDOWO

Czytaj za darmo! »

Artykuł poświęcony jest badaniom odporności cieplnej przewoów jezdnych przeznaczonych do zastosowania w nowoczesnych sieciach trakcyjnych o wysokiej obciążalności mechanznej oraz pricądowej. Eksploatowany obecnie system sieci trakcyjnych w Polsce wykorzystuje elementy nośne i przewodzące wykonane z miedzi elektrolitycznej. Chociaż posiada to swoje uzasadnienie z uwagi na własności elektryczne m[...]

BADANIA PROCESU WYCISKANIA METODĄ CONFORM W PRODUKCJI WYROBÓW I RECYKLINGU ALUMINIUM I JEGO STOPÓW

Czytaj za darmo! »

Omówiono możliwości wyciskania metodą CONFORM kształtowników pełnych i pustych z aluminium i jego stopów ze szczególnym uwzględnieniem jakości otrzymywanych wyrobów. Badaniami objęto wyciskanie masywnych kształtowników pełnych oraz rur jedno- i wielootworowych w układzie wyciskania promieniowego i stycznego. Wsadem do wyciskania była walcówka oraz odpady wyrobów w ramach recyklingu. Na podstawie p[...]

WŁASNOŚCI PRZEWODÓW JEZDNYCH JAKO EFEKT STANU CIEPLNEGO PROCESU CIĄGNIENIA

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań określających wpływ warunków ciągnienia przewodów jezdnych na ich własności mechanicz-ne. Badania wykonano dla dwóch gatunków miedzi: elektrolitycznej gat. ETP oraz srebrowej gat. CuAg0,10. Uzyskane wy-niki badań mogą być użyteczne przy projektowaniu technologii produkcji przewodów jezdnych, w szczególności dopusz-czalnych prędkości ciągnienia przy zadanym schemacie wydł[...]

SYMULACJA I BADANIA SIŁ DOCISKU W UKŁADACH POŁĄCZEŃ

Czytaj za darmo! »

Relaksacja naprężeń i pełzanie to dwa procesy zachodzące we wszelkiego rodzaju układach połączeń, m.in. górnej sieci trakcyjnej, objawiające się spadkiem w czasie siły docisku pomiędzy szczękami układu mechanicznego. W artykule przed-stawiono mechanistyczny model relaksacji naprężeń w układach zbudowanych z elementów o zróżnicowanych cechach reologicznych oraz jego weryfikację z badaniami doświadc[...]

CHARAKTERYZACJA MIEDZI BEZTLENOWEJ Z LINII UPCAST

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzone w ramach niniejszej pracy badania doświadczalne oraz ich analiza miały na celu porównanie dwóch gatunków miedzi różniących się między sobą zawartością tlenu oraz metodą ich wytwarzania. Do badań stosowano mate-riał uzyskany w linii Contirod® (miedź gat. ETP) oraz w linii Upcast (miedź gat. OFE). O ile w przypadku walcówki z miedzi ETP mamy do czynienia z materiałem o ponad 99 % [...]

BADANIA NAD PROCESEM CIĄGNIENIA DRUTÓW Al Z WALCÓWKI W RÓŻNYM STANIE POCZĄTKOWYM UZYSKIWANEJ W LINII CONTINUUS PROPERZI

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych nad procesem ciągnienia drutów aluminiowych z walcówki w różnym sta-nie początkowym, który uzyskuje się na drodze doboru różnych warunków procesu odlewania i walcowania. Walcówki o nazwach H11-H14 oraz O charakteryzują się różnymi własnościami wytrzymałościowymi i elektrycznymi, co przekłada się na różne zachowanie w procesie ciągnienia. W szczególności[...]

TECHNOLOGIA PRODUKCJI ORAZ WŁASNOŚCI MECHANICZNE PRZEWODÓW JEZDNYCH TYPU Ri65 Z MIEDZI ELEKTROLITYCZNEJ W GATUNKU ETP

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki prac badawczych prowadzonych przez naukowców z Wydziału Metali Nieżelaznych AGH we współpracy z technologami Krakowskich Zakładów Kablowych TELE-FONIKA S.A. Oddział Rybitwy, dotyczących opracowania technologii produkcji przewodów jezdnych typu Ri65 o przekroju 65 mm2 z miedzi elektrolitycznej gat. ETP. W szczególności, przybliżono koncepcję przetwarzania materiału w[...]

 Strona 1  Następna strona »