Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Paulina Rożek"

Ocena metod obliczania wymiany ciepła przez podłogi na gruncie DOI:10.15199/33.2015.05.33


  Wartykule przedstawiono czterymetody obliczania wymiany ciepła przez podłogi na gruncie. Pierwsza najdokładniejsza trójwymiarowa metoda numeryczna, druga metoda przybliżona z uwzględnieniemmostków cieplnych obliczonych symulacją 2D, trzecia metoda przybliżona z uwzględnieniem mostków cieplnych wg danych PN-EN ISO 14683 [7] oraz czwarta metoda orientacyjna. Przeprowadzono analizę pozwalającą na porównanie dokładności analizowanychmetod obliczeniowych. Dwie ostatnie metody zaniżają dokładnośćwyników obliczeń i nie powinny znajdować zastosowania w projektowaniu. Słowa kluczowe: wymiana ciepła, strumienie cieplne, podłogi na gruncie.Istniejące uwarunkowania projektowe, zarówno w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych (WT) [1], jak i metodologii sporządzania charakterystyki energetycznej budynku [2], wymagają obliczeniowego ustalenia strumieni cieplnych odpływających do gruntu. Istnieje jednak zasadnicza różnica w określeniu poziomu tych wymagań. WobowiązującychWT dotyczą one tylko podłóg na gruncie, pomijając przyziemia ogrzewane i nieogrzewane generujące istotne straty ciepła z budynku. Dodatkowo, wymagania dotyczące podłóg na gruncie potraktowano arbitralnie, ustalając graniczny współczynnik U pozbawiony wpływumostków cieplnych 2D i 3D w złączu podłoga - ściana, decydujących o wielkości strat ciepła w tym newralgicznym miejscu konstrukcji. Bardziej poprawne procedury zalecono w metodologii [2], bazującej na zapisach normy PN-EN ISO 13790 [3], wskazującej metody obliczania strumieni ciepła do gruntu przedstawione zgodnie z normą PN-EN ISO 13370 zn[...]

Straty ciepła z ogrzewanego podziemia do gruntu DOI:10.15199/33.2015.05.34


  W artykule przedstawiono trzy metody obliczeń strat ciepła z ogrzewanego podziemia do gruntu: trójwymiarową metodę numeryczną,metodę przybliżoną orazmetodę orientacyjną. Przeprowadzono analizę pozwalającą na porównanie dokładności zastosowanych metod obliczeniowych. Udowodniono, że straty ciepła przez przegrody ogrzewanego podziemia do gruntu w istotny sposób uczestnicząw kształtowaniu bilansu energetycznego budynku i nie powinny być pomijane przy projektowaniu jego termoizolacyjności. Wyniki analiz wskazują na potrzebę znormalizowania wymagań cieplnych w odniesieniu do elementów (ścian i podłóg) podziemi ogrzewanych budynków. Słowa kluczowe: przepływciepła, straty ciepła, podziemie ogrzewane.Analiza strat ciepła z ogrzewanych podziemi budynku do gruntu (a właściwie przez grunt do atmosfery) należy do rutynowych czynności w sporządzaniu charakterystyki energetycznej budynku. W rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych (WT) [1], z nieznanych powodów nie ustalono wymagań ograniczających strumienie ciepła przenikające przez ściany i podłogi budynku w jego ogrzewanym podziemiu. W artykule udowodniono, że straty ciepła przez te powierzchnie wpływają w istotny sposób na bilans energetyczny budynku i nie powinny być pomijane przy projektowaniu jego termoizolacyjności. Przebieg badań i obliczeń W celu uzyskania materiału porównawczego przyjęto do badań budynek szczegółowo scharakteryzowany w pracy [2]. Jest to budynek podpiwniczony, ogrzewany, częściowo zagłębiony w gruncie na[...]

 Strona 1