Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Szymon Kuczyński"

Wpływ kierunku mechanicznego odkształcenia folii PVDF na wartość sygnału elektrycznego


  W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu kierunku mechanicznego odkształcenia folii z polifluorku winylidenu na wartość sygnału elektrycznego. PVDF wykazuje polarność, czyli obecność w swojej strukturze dipoli. Jego właściwości piezoelektryczne wynikają z ich trwałej orientacji w dużym polu elektrycznym. Folie z polifluorku winylidenu otrzymuje się ze stopionego PVDF przez wywalcowywanie lub wylewanie z roztworu. PVDF może występować w kilku odmianach polimorficznych lecz właściwości piezoelektryczne wykazuje faza β. Otrzymuje się ją z fazy α przez jednoosiowe rozciąganie folii, dochodzące do ∼300%, a następnie jej polaryzację, w silnym polu elektrycznym, powyżej 50 V/μm [1-4]. Stopień krystaliczności folii może dochodzić do 60%. Struktura piezoelektrycznej folii PVDF firmy Measurement, na której prowadzono badania, jest półkrystaliczna, co wykazały badania na mikroskopie skaningowym, a co przedstawiono na rys. 1. Rys. 1. Struktura piezoelektrycznej folii firmy Measurement Fig. 1. Piezoelectric film structure (Measurement Speciaties, Inc.) Rys. 2. Schemat elektryczny stanowiska pomiarowego: A - na ściskanie, B - rozciąganie Fig. 2. Electric scheme of measuring position: A - direction 33, B - direction 31 and 32 Już sam sposób otrzymywania folii z PVDF, tj. jednosiowe rozciąganie, a także mała grubość folii rzędu mikrometrów, nasuwa przypuszczenie, że sygnał elektryczny w zależności od kierunku działania naprężenia odkształcającego materiał, może się bardzo różnić co do wartości. Badania wpływu kierunku mechanicznego odkształcenia folii na wielkość sygnału elektrycznego prowadzono w kierunku 33, 31 i 32. Kierunek 33 oznacza, że siła odkształcenia działa równolegle do kierunku natężenia pola elektrycznego w elektrecie, a prostopadle do powierzchni folii. Kierunek 31 i 32 oznacza, że siła odkształcenia działa prostopadle do kierunku natężenia pola w elektrecie i równolegle do płaszczyzny folii. Kierunek 3[...]

Badania właściwości piezoelektrycznych folii z politereftalanu etylenu PET pod kątem jej zastosowania na sensory ściskania i rozciągania

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono sposób polaryzacji i prowadzenia badań właściwości piezoelektrycznych folii z PET o grubości 100 m, dużej wytrzymałości mechanicznej i odporności chemicznej, pod kątem jej zastosowania na sensory ściskania i rozciągania. Trwałość otrzymanego elektretu badano za pomocą TSDC. Uzyskane wartości napięć piezoelektrycznych, a także długie czasy relaksacji wskazują, że badany materiał można zastosować na piezoelektryczne czujniki ściskania i rozciągania. Abstract. Article presents polarization and piezoelectric properties investigation methods for 100m PET film, from a certain angle of its application as stretching and compresion sensors. This film has large mechanical strength and is chemically resistant. The durability of recived electret was investigated by TSDC method. Obtained piezoelectric voltage and relaxation time shows, that investigated material can be applied as piezoelectric stretching and compression sensors. (The investigation of piezoelectric polyethylene terephthalate (PET) films from a certain angle of its application as stretching and compression sensors). Słowa kluczowe: PET, piezopolimery, sensory. Keywords: PET, piezopolymers, sensors. Wstęp Folie polimerowe, które chcemy zastosować na czujniki ściskania i rozciągania, muszą wykazywać właściwości piezoelektryczne. Właściwości te uzyskuje się przez trwałe spolaryzowanie materiału. Taki dielektryk jak trwale spolaryzowana folia polimerowa wykazuje wewnętrzne i zewnętrzne pole elektryczne czyli jest elektretem. W artykule przedstawiono badania właściwości piezoelektrycznych folii z politereftalanu etylenu PET o grubości 100 m. Materiał ten należy do polimerów polarnych, a występujący w nim elektryczny moment dipolowy powstaje w wyniku nierównomiernego rozłożenia ładunku cząstkowego. Wg danych literaturowych [1] przy natężeniu pola elektrycznego powyżej 40 V/m można uzyskać trwałą polaryzację polimerów polarnych ju[...]

Dynamic research of foot pressure distribution - the four-points shoe insert with PVDF sensors


  The human foot structure majorly decides about his/her movement possibilities. Correctly constructed foot is arched on internal side. The weight is distributed in a way, that medial arch acts like a shock absorber, by softening shocks caused by walking. Correctness of the foot structure can be estimate, by examining foot pressure distribution on the ground. Faulty posture manifest itself by different than correct, foot pressure distribution on the ground. Currently there are two measuring systems on the market, allowing diagnosis. It is EMed-SF [1, 2] and PEDAR - System [3, 4]. In the first one, examined person crosses through the track, placing third step on the measuring platform. Contact with the platform surface should be measured in a natural way so, that there was no measuring distortion by aware step shortening or lengthening. For this purpose, several trials heve to be done and starter has to be suitably set up. Obtained results are in the form of map which shows the pressure distribution on foot contact surface with measuring platform in N/cm2. The example of recorded pressure distribution for healthy foot structure is shown on Fig.1. ted: under the heel, medial arch, mid-foot and hallux. Films were glued together. The view of the four-points measuring shoe insert is shown on Fig. 2. Fig. 1. Pressure distribution of healthy foot to the ground recorded by EMed-SF system Rys. 1. Rozkład nacisku prawidłowo zbudowanej stopy na podłoże, zarejestrowany przez EMed-SF system Data presented on Fig. 1 shows that for healthy foot, the biggest values of the pressure are observe under heel, midfoot and on hallux. Measuring system PEDAR is characterized by the fact that we examine the foot pressure between foot and shoe sole. The pressure is recorded by pressure sensors which are installed into shoe insole. The system is expensive and shoe insole very thick. It will be profitable to develop competitive system which will be able t[...]

Wykorzystanie gazociągów kompozytowych do transportu gazu ziemnego pod wysokim ciśnieniem DOI:10.15199/62.2019.12.26


  Oprócz wysokiej dynamiki zużycia gazu ziemnego w Polsce, krajowy sektor gazu ziemnego wyróżnia się ostatnimi laty wśród krajów UE znaczącymi nakładami inwestycyjnym na rozbudowę zarówno sieci przesyłowej, jak i dystrybucyjnej. Zrealizowane inwestycje infrastrukturalne w gazownictwie, w tym o znaczeniu strategicznym (terminal LNG w Świnoujściu), zwiększyły poziom bezpieczeństwa energetycznego w zakresie zaopatrzenia Polski oraz krajów sąsiadujących w gaz ziemny poprzez dywersyfikację struktury zaopatrzenia w gaz ziemny (rys. 1). Rozbudowa systemu przesyłowego, w tym połączeń międzysystemowych (rozbudowa terminala LNG, budowa Baltic Pipe, połączenia umożliwiającego bezpośrednie dostawy gazu ze złóż Morza Północnego, budowa interkonektorów ze Słowacją i Litwą, a także rozbudowa połączenia gazowego z Ukrainą), sprawia, że Polska w niedalekiej przyszłości istotnie zwiększy techniczne możliwości dostaw gazu z kierunków alternatywnych wobec wschodniego, a przez to może stać się liczącym się krajem dostarczającym gaz do innych państw regionu. Warto dodać, że już od kilku lat jest realizowany eksport gazu z Polski na Ukrainę. Fig. 1. Changes in the structure of natural gas supplies to Poland in 2013- 20181, 2), % Rys. 1. Zmiany w strukturze dostaw gazu ziemnego do Polski w latach 2013-20181, 2), % 98/12(2019) 2001 Dr inż. Czesław SPYRA w roku 1984 ukończył studia na Wydziale Górniczym AGH Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Jest prezesem zarządu spółki Spyra Primo Poland, współtwórcą patentów, wzorów użytkowych i autorskich rozwiązań technicznych. Inwestor licznych, innowacyjnych projektów biznesowych w sektorze tworzyw sztucznych, transferu know-how i unikatowych prozdrowotnych produktów FMCG. Katedra Inżynierii Gazowniczej, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. Adama Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel.: (12) 617-45-12, e-mail: szua@[...]

 Strona 1