Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Milena Zieleniewska"

Use of post-production waste in manufacturing rigid polyurethane foams Zastosowanie odpadów poprodukcyjnych do wytwarzania sztywnych pianek poliuretanowych DOI:10.15199/62.2016.2.13


  The ground waste walnut, hazelnut and peanut shells, strawberry seeds and black currant pomace were used as fillers of a polyurethane matrix processed to rigid rapeseed polyol-based composite foams. The foams were studied for mech. strength, brittleness, dimensional stability at elevated temp. In addn., an anal. of cell structure and thermal stability of the resulting materials was carried out. The products were recommended as cosmetic pumices. Analizowano wpływ odpadów poprodukcyjnych w postaci zmielonych łupin orzecha włoskiego, orzecha laskowego, orzecha ziemnego, nasion truskawek, jak również wytłoków z czarnej porzeczki na właściwości sztywnych pianek poliuretanowych otrzymanych z udziałem bio-poliolu z oleju rzepakowego. Otrzymane materiały poliuretanowe analizowano pod kątem ich zastosowania jako pumeksy kosmetyczne. Wyznaczono m.in. wpływ rodzaju napełniacza na wytrzymałość mechaniczną, kruchość, stabilność wymiarową w podwyższonej temperaturze oraz chłonność wody otrzymanych pianek. Ponadto przeprowadzono analizę struktury komórkowej oraz stabilności termicznej otrzymanych bio-kompozytów. Przemysł tworzyw sztucznych jest jednym z największych sektorów produkcyjnych w Europie. W 2013 r. światowa produkcja tworzyw sztucznych wyniosła 299 mln t, w tym w Europie 57 mln t. Materiały polimerowe znajdują zastosowanie w branży opakowań, budownictwie, motoryzacji, przemyśle elektronicznym i elektrycznym oraz w rolnictwie. Niezwykle istotnym aspektem w branży tworzyw sztucznych jest ochrona środowiska oraz funkcjonowanie zasad zrównoważonego rozwoju1, 2). Intensywny rozwój w dziedzinie materiałów poliuretanowych (PU) powinien prowadzić nie tylko do ograniczenia stosowania coraz droższych surowców kopalnych, ale również do poprawy ich właściwości oraz zmniejszenia kosztów produkcji. W ostatnich latach obserwuje się coraz większe zainteresowanie przemysłu badaniami dotyczącymi wytwarzania spienionych kompozytów PU z dodatk[...]

Bio-polyols from rapeseed oil as raw materials for polyurethane composites with natural fillers for use in cosmetics Bio-poliole z oleju rzepakowego jako surowce do kompozytów naturalnych z napełniaczami naturalnymi dla kosmetyki DOI:10.15199/62.2016.2.14


  Four polyols were synthesized by epoxidation of rapeseed oil with H2O2 and by oxirane ring opening with diethylene glycol and then used for prodn. of rigid polyurethane biocomposite foams (apparent d. approx. 70 kg/m3) filled with ground walnut shells and post-prodn. pomace from black currant. The effect of bio-polyols and fillers on foaming pressure and temp., dielectric polarization of reaction mixt. and on dimensional stability in air and water, mech. strength and brittleness of the polyurethane foams was studied. The addn. of fillers did not affect the composite foam properties, while the bio-polyol properties played a crucial role. Przedstawiono charakterystykę bio-polioli z oleju rzepakowego wytwarzanych w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów Politechniki Krakowskiej oraz wpływ wybranych bio-komponentów na właściwości sztywnych pianek poliuretanowych o gęstości pozornej ok. 70 kg/m3. Zbadano wpływ bio-polioli o różnych liczbach hydroksylowych oraz rodzaju i zawartości napełniacza na proces spieniania kompozycji poliuretanowych. Wytworzono i zbadano pianki zawierające bio-poliole oraz napełniacze naturalne w postaci zmielonych łupin orzecha włoskiego lub odpady poprodukcyjne z czarnej porzeczki. Określono wpływ rodzaju i ilości zastosowanych bio-komponentów na właściwości fizykomechaniczne otrzymanych materiałów kompozytowych. Masowa produkcja tworzyw poliuretanowych (PU) spowodowała, że niezwykle istotny w dzisiejszych czasach aspekt ochrony środowiska zaczął być uwzględniany również w ich produkcji. Podobnie jak w przypadku większości tworzyw polimerowych, w syntezie PU stosowane są przede wszystkim surowce petrochemiczne. W ostatnich latach coraz częściej prowadzone są intensywne badania mające na celu wytworzenie materiałów PU z użyciem surowców odnawialnych. Przykładem takiego działania jest zastosowanie polioli z olejów roślinnych do przygotowania kompozycji PU. Z powodzeniem mogą one zastępować stosowane[...]

 Strona 1