Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Anna K. Nowak"

Wykorzystanie technik LCA i BAT do oceny ekologicznej wybranych procesów technologicznych w przemyśle wydobywczym i przetwórczym rud cynkowo-ołowiowych w Polsce

Czytaj za darmo! »

Zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju zachowanie równowagi pomiędzy rozwojem nowoczesnych technologii a wymogami ochrony zasobów naturalnych jest możliwe do osiągnięcia, przy równoczesnej minimalizacji stopnia wykorzystania zasobów naturalnych. Istnieją różne metodyki do oceny przemysłowych procesów wytwórczych. Metodyki te mają zarówno charakter ilościowy, jakościowy, jak i mieszany. Najszersze zastosowanie przy ustalaniu ocen, zarówno cząstkowych, jak i finalnych, mają techniki LCA (life cycle assessment) oraz jakości technologicznej. W pracy przedstawiono badania nad wykorzystaniem metodyk LCA i BAT (best available technique). Analiza LCA została wykonana dla porównania procesów pozyskiwania rud Zn-Pb z zastosowaniem tradycyjnej metody podsadzania wyrobisk oraz z z[...]

Production of sodium tripoliphosphate from alternative raw materials. An example of realization of circular economy assumptions Wytwarzanie tripolifosforanu sodu z surowców alternatywnych. Przykład realizacji założeń ekonomii cyrkulacyjnej DOI:10.15199/62.2017.3.9


  Bone pulp was used as an alternative raw material for prodn. of Na5P3O10 by disoln. in H2SO4, neutralization with Na2CO3 (with addn. of NH4)NO3) and calcination at 400-550°C. The product met the std. quality requirements and was recommended for prodn. of washing powders. Przeanalizowano możliwość wytworzenia tripolifosforanu sodu (TPFS) w wyniku neutralizacji sodą kwasu fosforowego(V) wytworzonego z alternatywnego surowca - miazgi kostnej. Omówiono parametry jakościowe produktów uzyskanych w zakresie temp. 400-550°C. Skupiono się również na analizie przemian fazowych zachodzących podczas procesu kalcynacji w badanym układzie i odniesiono je do układu modelowego z wykorzystaniem odczynnikowego kwasu fosforowego. Komisja Europejska w dn. 2 grudnia 2015 r. przyjęła nowy pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, mający zwiększać globalną konkurencyjność, wspierać zrównoważony wzrost gospodarczy i tworzyć nowe miejsca pracy1). Recyrkulacja i przetwarzanie odpadów oraz wykorzystanych produktów umożliwia oszczędność energii z jednoczesnym zmniejszeniem wykorzystania zasobów naturalnych oraz ilości odpadów2). Gospodarka w obiegu zamkniętym zakłada, że zasoby naturalne wykorzystywane są w bardziej zrównoważony sposób, a jej celem jest maksymalizowanie wartości dodanej na każdym etapie cyklu życia produktów. Zgodnie z przyjętym dokumentem promowane będzie ponowne użycie i symbioza przemysłowa, obejmująca np. przemiany produktu ubocznego lub odpadów jednej branży przemysłu w surowiec dla innej branży. Podobnie program "zero odpadów dla Europy"3) podkreśla, że trwały wzrost gospodarczy jest możliwy poprzez przechodzenie na gospodarkę o bardziej zamkniętym obiegu. Zasady ekonomii cyrkulacyjnej są szczególnie istotne dla przemysłu fosforowego, który boryka się ze znacznymi problemami surowcowymi, energochłonnością oraz negatywnym wpływem na środowisko4-7). Raport8) szacuje wielkość europejskiego rynku fosforowego na ponad 8,2 mld[...]

Wastes. Alternative raw materials for phosphorus industry. Odpady. Alternatywa surowcowa dla przemysłu fosforowego


  Use of ashes from incineration of sewage sludges as an alternative raw material for prodn. of P fertilizers was discussed. Intensywny rozwój gospodarczy świata stawia przemysł chemiczny, w tym również przemysł związków fosforu, przed poważnymi zmianami, związanymi z nowymi potrzebami produktowymi, jak również wyczerpywaniem zasobów nieodnawialnych, stanowiących obecnie podstawową bazę surowcową. Opublikowany foresight technologiczny dla przemysłu nieorganicznego wyraźnie wskazuje na konieczność adaptacji istniejących instalacji do nowych technologii1, 2). W krajach rozwiniętych największy udział w strukturze wykorzystania związków fosforu mają nawozy fosforowe (80-85%), obok detergentów (12%), dodatków do pasz zwierzęcych (5%), preparatów do fosforanowania i ochrony przed korozją, antypirenów oraz ceramiki3). Wzrost liczby ludności, urbanizacja oraz rozwój przemysłu, powodują wzrost ilości zanieczyszczeń, w skład których wchodzi fosfor. Przyczynia się to również do rosnącego zapotrzebowania na jego związki, zwiększając zużycie naturalnych surowców fosforowych, uznawanych obecnie za najdostępniejsze jego źródło. Geneza tworzenia się różnego typu pokładów fosforonośnych wskazuje wyraźnie, że naturalne skoncentrowane źródła fosforu są nieodnawialne i ich eksploatacja powinna być rozważana pod kątem zwiększającego się zapotrzebowania na surowce fosforowe. Pomimo, że z geologicznego punktu widzenia zasoby fosforu są znaczne, jednak o ich użyteczności decyduje przede wszystkim cena wydobycia, na którą składają się takie czynniki, jak koncentracja fosforu, dostępność złóż i zanieczyszczenia rud3-5. Ponad 30 krajów eksploatuje obecnie surowce fosforowe głównie pochodzenia osadowego. Aż 67% światowej produkcji tego surowca w 2009 r. znajdowało się zaledwie w 3 krajach: Chiny, Stany Zjednoczone i Maroko. [...]

Removing organic compounds from industrial waste water on hydroxyapatite sorbent. Usuwanie związków organicznych ze ścieków przemysłowych na sorbencie hydroksyapatytowym


  Mixts. of spent cutting fluids and water-oil wastewaters were purified by adsorption on hydroxyapatites produced by incineration of bone-meat meals and their calcination at 750°C or 850°C. The adsorption was carried out both on the hydroxyapatite bed at room temp. and at 65°C and under staedy-state conditions. The purifn. under dynamic conditions resulted in decrease in COD by 32-86%, while by 8-52% only under steady-state conditions. Zbadano możliwości wykorzystania złoża hydroksyapatytowego jako materiału sorpcyjnego do usuwania związków organicznych z emulsji wodno-olejowej stanowiącej ściek przemysłowy. Badano zmiany wartości chemicznego zapotrzebowania na tlen w czasie przepuszczania badanego roztworu przez kolumnę z wypełnieniem oraz w złożu stacjonarnym. Analizie poddano wodę destylowaną, ściek rozcieńczony w stosunku 1:10 oraz ściek nierozcieńczony. Badania prowadzono w układzie dynamicznym, w temperaturze pokojowej. Dla ścieku surowego eksperyment powtórzono w temp. 65°C, stosując złoże hydroksyapatytowe poddane stabilizacji poprzez wygotowanie w wodzie destylowanej w celu usunięcia nadmiaru CaO. Oczyszczaniu w układzie stacjonarnym poddano ściek rozcieńczony w stosunku 1:50 oraz 1:100, jak również ściek nierozcieńczony. Jednym z ważniejszych problemów rozwijającego się dynamicznie przemysłu jest generowanie znacznych ilości odpadów. Przemysł mięsny w Polsce wytwarza odpady w ilości prawie 945 tys. t/r. Wprowadzenie zakazu stosowania mączki mięsno-kostnej, stanowiącej odpad z przemysłu mięsnego, do produkcji pasz dla zwierząt w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się choroby BSE spowodowało rozwój badań nad możliwością alternatywnego wykorzystania tego odpadu, również jako potencjalnego sorbentu. Opracowanie technologii wykorzystania odpadów z przemysłu mięsnego jako materiału [...]

Comparison of biomass and fossil fuels Porównanie biomasy i paliw kopalnych DOI:10.12916/przemchem.2014.893


  Two bituminous coals, 2 cokes and 5 biomass pellets were studied for H2O, ash and H2 contents and for heat of combustion and calorific value by std. methods. The coal was recommended as the best solid fuel for heat generation. Przeprowadzono porównanie wartości opałowej, ciepła spalania, zawartości wilgoci oraz popiołu dla wybranych paliw stałych (węgiel kamienny, koks, ekogroszek) oraz biopaliw (pelet drzewny, ze słomy i z siana). Scharakteryzowano surowce wybrane do badań. Dokonano porównania wybranych stałych paliw konwencjonalnych i biopaliw pod względem użytkowym i ekonomicznym. O wyborze materiałów do badań zadecydował fakt, że są one najpowszechniej wykorzystywane do celów ciepłowniczych. Pozyskiwanie i dostarczanie energii do odbiorców jest obecnie jednym z kluczowych zagadnień gospodarki krajów całego świata. Kraje wysoko rozwinięte, realizujące strategie zrównoważonego rozwoju, poza aspektami związanymi z koniecznością sprostania coraz większemu zapotrzebowaniu na energię, mają na uwadze również zagadnienia związane z ochroną środowiska, w tym efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych. Stąd poszukiwania możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii, do których należy biomasa. Jednym ze strategicznych celów Unii Europejskiej1) jest zwiększenie udziału energii otrzymywanej ze źródeł odnawialnych do poziomu 20% w 2020 r. w całkowitym zużyciu energii we Wspólnocie. Dla każdego kraju członkowskiego stawiane są indywidualne cele, które zależą od poziomu rozwoju kraju oraz dostępności odnawialnych źródeł energii. Paliwa to substancje, których spalanie pozwala przetworzyć zawartą w nich energię chemiczną na energię cieplną, przy czym proces taki powinien być prosty i ekonomicznie uzasadniony, a szybkość jego zachodzenia musi być w pełni kontrolowana.Pozyskiwanie i wstępne przygotowanie surowca do procesów spalania powinno być proste technologicznie i nie wymagać wysokich nakładów finansowych. Ważną cechą char[...]

Recovery of phosphorus from industrial sewage sludge ashes Ekstrakcja fosforu z popiołów przemysłowych po termicznej utylizacji osadów ściekowych DOI:10.12916/przemchem.2014.1041


  Three ashes from industrial fluidized bed incineration of sewage sludge were leached with H3PO4 and HNO3 solns. for 120 min to recover P and heavy metals. HNO3 was more efficient than H3PO4 in leaching P2O5 (yield 80-86%). Good recovery of Cr (96.5%) and Mg (75.9-78.5%) was also achieved. Przedstawiono wyniki badań dotyczących możliwości odzysku fosforu z przemysłowych popiołów po termicznej utylizacji osadów ściekowych otrzymanych w wyniku spalania w złożu fluidalnym w technologii PyrofluidTM. Porównano stopień wyługowania fosforu i wybranych metali z popiołów w zależności od zastosowanego czynnika ekstrakcyjnego. Ekstrahentami były roztwory kwasów ortofosforowego(V) oraz azotowego(V). Z przeprowadzonych doświadczeń wynika, że wybrane metody ekstrakcyjne pozwalają na uzyskanie stopnia odzysku fosforu z popiołów na poziomie 70-85%. Zamierzone wprowadzenie w Polsce zakazu składowania osadów ściekowych na składowiskach przyczyniło się do rozwoju metod termicznej utylizacji tego odpadu. Aby sprostać unijnym wymaganiom, na terenie oczyszczalni ścieków w Krakowie, Kielcach, Warszawie,Łodzi, Bydgoszczy, Gdyni, Gdańsku i Szczecinie uruchomiono Stacje Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych (STUOŚ). Choć wejście w życie rozporządzenia przesunięto na 1 stycznia 2016 r.1), to zagadnienie właściwego postępowania z odpadami powstającymi w procesie oczyszczania ścieków pozostało aktualne. Szacuje się, że w 2015 r. wytworzonych zostanie 662 tys. t s.m. osadów, co stanowi ok. 2,2 mln t osadów o uwodnieniu 70%, które faktycznie wytwarzane są po procesie oczyszczania ścieków i wstępnym przetworzeniu osadów2). Termiczna utylizacja, związana ze znacznym zmniejszeniem masy odpadów, wydaje się być najlepszym rozwiązaniem problemu nadmiernej ich ilości. Zmniejszenie masy nie jest jedyną korzyścią płynącą ze stosowania termicznego przetwarzania osadów ściekowych. Podczas spalania następuje koncentracja m.in. zawartego w osadzie fosforu, co czyni[...]

Characteristics of the residues after phosphorus recovery from incinerated sewage sludge for the production of building materials Charakterystyka pozostałości po procesie odzysku fosforu z popiołów ze spalania osadów ściekowych w aspekcie ich wykorzystania do produkcji materiałów budowlanych DOI:10.15199/62.2015.6.21


  Seven com. ashes from combustion of sewage sludge were leached with solns. of H3PO4 and HNO3 (concn. 2.7 mol/L) to recover P and prep. raw materials for cement or concrete prodn. The residues contained mainly Si, Al and Fe but also Ca, Ti, K and P compds. and melted at 1300-1400°C. Przedstawiono wyniki badania pozostałości po ekstrakcji popiołów ze spalania osadów ściekowych w aspekcie wykorzystania ich do produkcji materiałów budowlanych. Pozostałości pochodziły z ekstrakcji popiołów kwasem fosforowym(V) i azotowym(V) o stężeniu 2,7 mol/dm3. Analizowano je pod względem składu fazowego oraz pierwiastkowego. Wykonano analizę morfologii powierzchni SEM, określono temperaturę topnienia oraz przeprowadzono analizę termiczną. Dodatkowo określono wymywalność metali ciężkich oraz sumaryczną wymywalność chlorków i siarczanów. Osady ściekowe są produktami odpadowymi pochodzącymi z sektora przemysłowego i komunalnego. Powstają w wyniku operacji o charakterze fizycznym, fizykochemicznym i biologicznym. Osady ściekowe są osadem dyspersyjnym, zawierającym głównie wodę z rozpuszczonymi w niej substancjami oraz rozproszone substancje nierozpuszczalne. W osadach tych obok związków Seven com. ashes from combustion of sewage sludge were leached with solns. of H3PO4 and HNO3 (concn. 2.7 mol/L) to recover P and prep. raw materials for cement or concrete prodn. The residues contained mainly Si, Al and Fe but also Ca, Ti, K and P compds. and melted at 1300-1400°C. Przedstawiono wyniki badania pozostałości po ekstrakcji popiołów ze spalania osadów ściekowych w aspekcie wykorzystania ich do produkcji materiałów budowlanych. Pozostałości pochodziły z ekstrakcji popiołów kwasem fosforowym(V) i azotowym(V) o stężeniu 2,7 mol/dm3. Analizowano je pod względem Piotr Radomski*, Katarzyna Gorazda, Barbara Tarko, Sylwester Żelazny, Anna K. Nowak, Zbigniew Wzorek Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Characteristics of the residues after pho[...]

The role of the intermediate tank in the treatment of mine wastewater Rola zbiornika pośredniego w oczyszczaniu wód kopalnianych DOI:10.15199/62.2015.6.25


  Mine wastewater was purified by sedimentation in an intermediate tank to remove suspensions. A substantial redn. of the suspension content at the outlet of the tank was achieved. Przedstawiono ocenę możliwości zmniejszenia obciążenia odbiornika końcowego ściekami poprocesowymi poprzez zastosowanie zbiornika pośredniego. Analizowano proces oczyszczania wód kopalnianych użytkowanych jako woda technologiczna przy flotacji węgla. Oczyszczanie przez sedymentację prowadzono w otwartym zbiorniku przepływowym. Stwierdzono, że jest to skuteczna metoda usuwania zawiesin. Zanieczyszczenia rozpuszczone powodujące zasolenie wody przechodzą do odbiornika końcowego. Działalność górnicza jest jedynym z ważnych czynników wpływających na zmiany w środowisku hydrogeochemicznym utworów wodonośnych. Wody pochodzące z odwadniania górotworów, zależnie od składu chemicznego, są wykorzystywane do różnych celów lub odprowadzane jako ściek do odbiorników, najczęściej do wód płynących. Prowadzi to do ich zanieczyszczania, czego dowodem jest trwający już od kilku dziesięcioleci problem zasolenia Wisły1). Ilość i jakość wód odprowadzanych z kopalni jest ściśle powiązana z wielkością i zmiennością dopływów wód podziemnych do kopalń. Jednym z istotnych czynników kształtujących te parametry jest przepuszczalność, najważniejsza hydrogeologiczna cecha skał. Jej wartość zmienia się wraz z postępem procesów eksploatacji złóż kopalin i degradacją górotworu. Inne istotne czynniki to litologiczny charakter skał, w których mieszczą się wyrobiska górnicze i charakter nadkładu. W warunkach polskich kopalnie węgla o rozpoznanych największych dopływach są zlokalizowane na obszarach z hydrogeologicznie odkrytymi górotworami. Największe dopływy do wyrobisk są więc zasilane wodami infiltracyjnymi. Wody podziemne dopływające do wyrobisk górniczych mają charakter wycieków, wykropleń z szybów, wyrobisk chodnikowych i eksploatacyjnych1-5). Zmiany w wielkościach dopływu wód w[...]

 Strona 1