Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Dagmara Malina"

Preparation and characterization of the silver nanoparticles-modified hydroxyapatite Otrzymywanie i charakterystyka hydroksyapatytu modyfikowanego nanocząstkami srebra DOI:10.15199/62.2016.6.12


  Suspension of Ag nanoparticles was prepd. by chem. redn. of AgNO3 with NaBH4 in aq. soln. of poly(vinyl pyrrolidone) and used for in situ modifying the hydroxyapatite produced by copptn. from aq. soln. of (CH3COO)2Ca and Na2HPO4 used as Ca and P sources, resp. The final product was studied for chem. and phase compns. The Ag suspension was studied for nanoparticle size distribution (2-10 nm). The nanoparticles had a spheric shape. Przedstawiono wyniki badań dotyczących otrzymywania proszków hydroksyapatytowych wzbogaconych nanocząstkami srebra o właściwościach antybakteryjnych. Do syntezy zastosowano metodę mokrego strącania, wykorzystując octan wapnia oraz wodorofosforan disodu jako źródła wapnia i fosforu. Otrzymane materiały zbadano metodami: spektroskopii w podczerwieni (FT-IR), dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego (XRD), skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) oraz dynamicznego rozpraszania światła (DLS). Ważną rolę w implantologii odgrywają fosforany wapnia, a szczególnie bioceramika hydroksyapatytowa, która ma wiele cech pozwalających na wykorzystanie jej w stomatologii, ortopedii oraz chirurgii twarzowo- -szczękowej1, 2). Najważniejsza z nich to bioaktywność, która zapewnia ścisłe połączenie implantu wykonanego z hydroksyapatytu (HAp) z otaczającą tkanką kostną3). Ponadto HAp charakteryzuje się największą spośród znanych biomateriałów biozgodnością, którą zawdzięcza chemicznemu i mineralogicznemu podobieństwu do faz nieorganicznych obecnych w kościach oraz szkliwie pokrywającym zębinę4). HAp wykazuje również działanie osteokonduktywne, polegające na zdolności biomateriału do wspomagania regeneracji uszkodzonej kości, ale nie ma właściwości osteoindukcyjnych, nadających mu zdolność do inicjowania powstawania nowych komórek kościotwórczych5, 6). Materiał implantacyjny, niezależnie od miejsca przeznaczenia, nie może indukować stanów zapalnych, a ponadto powinien wspomagać procesy odbudowy uszkodzonej kości oraz[...]

Badania właściwości fizykochemicznych suspensji nanosrebra przeznaczonej do modyfikacji sorbentów hydroksyapatytowych. Badania wstępne

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań sorbentów hydroksyapatytowych z naniesionymi cząstkami nanosrebra. Cząstki nanosrebra zostały scharakteryzowane z zastosowaniem dyfrakcji promieni rentgenowskich (XRD) oraz spektroskopii w podczerwieni (FT-IR). Właściwości optyczne cząstek nanosrebra w roztworach badano z zastosowaniem spektroskopii UV-VIS, a rozkład wielkości cząstek analizatorem Zetasizer Malvern. Ich stabilność termiczna została określona z zastosowaniem metod TG-DTA. Com. suspension of Ag nanoparticles was studied for presence of org. stabilizers, phase compn., nanoparticle size distribution as well as IR spectral and thermal properties. The av. size of Ag particles was 75.5 nm x 38.8 nm. The suspension was mixed with natural hydroxyapatite (HAp) made of pork bones to resp. Ag/HAp composites (Ag:HAp ratio 1:1 to 1:10. The composite material was tested for the structure by X-ray diffraction anal. The presence of nano Ag particles was confirmed. W ostatnich latach zainteresowanie badaczy skupia si􀄊 wokó􀃡 nanocz􀄅stek srebra, które wykazuj􀄅 w􀃡a􀄞ciwo􀄞ci antybakteryjne i grzybobójcze. Preparaty bazuj􀄅ce na nanosrebrze maj􀄅 wiele zastosowa 􀄔, m.in. w medycynie, przemy􀄞le farmaceutycznym, spo􀄪ywczym i w􀃡ókienniczym. Mo􀄪liwa jest równie􀄪 modyfikacja materia- 􀃡ów i surowców przez osadzanie nanocz􀄅stek srebra na no􀄞nikach lub pokrywanie nimi ró􀄪nych powierzchni, tak aby wykazywa􀃡y w􀃡a􀄞ciwo􀄞ci biobójcze, dezodoruj􀄅ce, antystatyczne i impregnuj􀄅- ce1, 2). W ost[...]

Biphasic bioceramics based on calcium phosphates in physiological fluids. Dwufazowa bioceramika oparta na fosforanach wapnia w płynach fizjologicznych


  Hydroxyapatite and Ca3(PO4)2 blends were compressed to test pieces at 1100°C and 2.94 MPa, studied for phase compn. by X-ray diffraction, for mass loss after calcinations, burning shrinkage and apparent d. The change of pH of a simulated body fluid near to the immersed biphasic Ca3(PO4)2 test pieces were also detd. The applicability of the ceramic material produced was confirmed. Zbadano właściwości fizykochemiczne i biologiczne bioceramiki dwufazowej, złożonej z HAp naturalnego otrzymanego z kości zwierzęcych oraz komercyjnego TCP. Analizę składu fazowego wykonano metodą rentgenograficzną. Badania inkubacyjne kształtek ceramicznych prowadzono w sztucznym osoczu krwi. Uzyskane wyniki potwierdzają potencjalną przydatność otrzymanej ceramiki dwufazowej do zastosowań medycznych. Według dostępnej literatury pierwszą próbę klinicznego zastosowania fosforanów wapnia jako substytutów kości przeprowadzono w 1920 r.1). Od tego czasu zainteresowanie tą grupą związków wykazujących chemiczne i mineralogiczne podobieństwo do nieorganicznej substancji kości i zębów systematycznie rośnie. Do wyrobu implantów kostnych najczęściej stosuje się bioceramikę hydroksyapatytową (HAp) oraz whitlockitową (TCP). HAp uważany jest za materiał bioaktywny o najwyższej biozgodności spośród znanych obecnie materiałów implantacyjnych. Z kolei bioceramikę TCP zalicza się do materiałów resorbowalnych dobrze tolerowanych przez organizm. Jednak ze względu na fakt, że powyższe związki różnią się właściwościami fizykochemicznymi, ważnymi z medycznego punktu widzenia, podjęto próby stworzenia [...]

Strukturalna charakterystyka bioceramiki hydroksyapatytowej otrzymanej przy zastosowaniu różnych metod suszenia DOI:10.15199/62.2017.9.29


  Zdolność tkanki kostnej do wrastania do wnętrza porów tworzywa, umożliwiającego wytworzenie naturalnego połączenia implantu z kością sprawia, że obecnie porowata bioceramika hydroksyapatytowa (HAp) jest najpowszechniejsza w zastosowaniach medycznych1-4). Porowata bioceramika HAp znalazła szerokie zastosowanie w leczeniu ubytków kostnych szczęki, żuchwy i szkieletu, a także służy jako nośnik leków i podłoże do hodowli komórek. Minimalna średnica porów pozwalająca na penetrację tkanki żywej powinna wynosić 50-100 μm oraz 250-300 μm, co odpowiada wielkości kanałów Haversa obecnych w kości. Porowatość powinna mieścić się w zakresie 20-60%, gdyż większa powoduje drastyczny spadek mechanicznych właściwości tworzywa. Przykładowo, wzrost porowatości rusztowań z HAp z 55% do 70% powoduje 35-proc. spadek odporności na ściskanie3, 5-8). Oprócz odpowiedniego stopnia porowatości materiału, silnie determinującego procesy kościotwórcze, równie ważnym parametrem jest powierzchnia właściwa. Im jest ona większa, tym większy jest stopień adsorpcji białek na powierzchni HAp oraz przyleganie i wzrost komórek. Naturalną kość (nie poddaną obróbce cieplnej) cechuje duża powierzchnia właściwa w granicach 87-100 m2/g, podobnie jak syntetyczny HAp nie poddany kalcynacji (17-82 m2/g). Proces kalcynacji w wysokich temperaturach, przekraczających 700-800°C, powoduje spadek powierzchni właściwej o rząd wielkości (nawet do 0,1 m2/g) ze względu na stapianie ziaren HAp, a tym samym zmniejszenie prze96/ 9(2017) 1953 Dr inż. Piotr RADOMSKI - notkę biograficzną i fotografię Autora wydrukowaliśmy w nr. 2/2017, str. 419. Dr hab. inż. Agnieszka SOBCZAK-KUPIEC w roku 2005 ukończyła studia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Jest adiunktem w Instytucie Chemii i Technologii Nieorganicznej tej uczelni. Specjalność - biotechnologia środowiskowa, technologia chemiczna nieorganiczna. Table. Drying o[...]

Wpływ suspensji nanocząstek srebra i złota na wzrost wybranych fitopatogenicznych grzybów


  Przedstawiono wyniki fizykochemicznych badań suspensji nanocząstek srebra i złota. Suspensje te scharakteryzowano z zastosowaniem skaningowej mikroskopii elektronowej SEM-EDS i SEM-BSE, dynamicznego rozpraszania światła DLS oraz spektroskopii w zakresie ultrafioletu i promieniowania widzialnego UV-VIS i podczerwieni FT-IR. Badania wykazały, że otrzymano monodyspersyjne suspensje nanocząstek metalicznych. Przedstawiono wpływ nanocząstek na wzrost wybranych fitopatogenicznych grzybów. Badania wykazały, że badane suspensje wykazują aktywność fungistatyczną w stosunku do F. culmorum, F. oxysporum, R. solani i B. cinerea. Suspensions of nanosized Ag and Au were prepd. by redn. of AgNO3 with NaBH4 and HAuCl4 with Na citrate, resp., and studied for physicochem. properties and biolog. activity. The suspensions showed good monodispersity and were efficient in controlling phytopathogenic F. culmorum, F. oxy sporum, R. solani and B. cinerea. We współczesnym rolnictwie ochrona roślin przed agrofagami realizowana jest głównie metodą chemiczną, wykorzystującą syntetyczne pestycydy. Pozwala ona na szybkie i skuteczne ograniczenie liczebności organizmów szkodliwych, ale z drugiej strony wzbudza obawy dotyczące ubocznego wpływu chemicznych środków ochrony roślin na środowisko oraz oddziaływania ich pozostałości na zdrowie człowieka. Znalazło to wyraz w preambule Dyrektywy 91/414 EEC, która mówi, że ochrona zdrowia ludzi i zwierząt, jak również środowiska ma pierwszeństwo przed poprawą produkcji rolniczej. Efektem tego jest wycofanie ze stosowania w ochronie roślin wielu substancji aktywnych charakteryzujących się wysoką toksycznością oraz stanowiących zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska1). Efektem tego są także poszukiwania nowych, bezpiecznych pestycydów. Duże nadzieje wiąże się z rozwojem nanotechnologii i wykorzystaniem jej w produkcji fungicydów2). Szczególne przydatne mogą być preparaty zawierające nanocząstki metali charakte[...]

Silver nanoparticles as components of agricultural chemicals Nanocząstki srebra jako składniki preparatów agrochemicznych DOI:10.12916/przemchem.2014.1730


  A review, with 33 refs., of methods for prodn. and uses of Ag nanoparticles in plant protection as well as their biocidal activity against bacteria, viruses and fungi. We współczesnym rolnictwie ochrona roślin przed agrofagami realizowana jest głównie metodami chemicznymi, wykorzystującymi syntetyczne pestycydy. Wymagania stawiane obecnie środkom ochrony roślin sprawiły, że wycofano ze stosowania wiele substancji aktywnych, charakteryzujących się wysoką toksycznością oraz stanowiących zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska. W poszukiwaniach nowych, bezpiecznych fungicydów duże nadzieje wiąże się z wysoką aktywnością fungistatyczną nanocząstek metalicznych, które wykazują właściwości biobójcze. Nanocząstki srebra dzięki nanometrycznym rozmiarom mają o wiele silniejszą aktywność biochemiczną w porównaniu ze srebrem jonowym, dzięki czemu zdecydowanie efektywniej zwalczają bakterie, wirusy i grzyby. Biobójcza aktywność nanocząstek srebra jest zależna od rozmiaru i kształtu drobin.Jednym z podstawowych problemów współczesnej produkcji rolniczej jest ograniczenie strat w plonach powodowanych przez choroby roślin, szkodniki oraz chwasty. Obecnie realizowane jest to głównie metodami chemicznymi, wykorzystującymi syntetyczne pestycydy. Wobec wycofania w ostatnich latach z praktyki rolniczej wielu preparatów prowadzone są poszukiwania nowych, bezpiecznych dla ludzi i środowiska substancji przydatnych w zwalczaniu agrofagów. Wśród potencjalnych fungicydów na szczególną uwagę zasługują nanocząstki srebra charakteryzujące się wysoką aktywnością biobójczą. O możliwości wykorzystania ich w ochronie roślin przed chorobami roślin powodowanymi przez grzyby świadczą dane literaturowe oraz wyniki wstępnych badań przeprowadzonych w Katedrze Ochrony Roślin Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie1). Istotne znaczenie mogą mieć również badania dotyczące fungistatycznej aktywności nanocząstek miedzi. Nieorganiczne związki tego pierwiastka (tlenoch[...]

 Strona 1