Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Grażyna Żukowska"

Zawartość węgla organicznego i skład frakcyjny substancji organicznej w gruncie rekultywowanym osadem ściekowym


  Badania nad zmianami zawartości węgla organicznego oraz składu frakcyjnego substancji organicznej gruntów silnie zakwaszonych poddanych rekultywacji z zastosowaniem osadu ściekowego przeprowadzono na terenie Kopalni Siarki "Jeziórko" w Tarnobrzegu. Próbki do badań pobrano z obiektów po 2, 4 i 6 latach od zakończenia rekultywacji. Zawartość węgla organicznego w glebie nie skażonej wynosiła 7,68 g/kg, a w składzie substancji organicznej dominowały związki próchniczne wolne i związane z pótoratlenkami i Ca, stosunek CKH:CKF wynosił 0,73. Grunt zneutralizowany zawierał znacznie mniej Corg., a substancja organiczna charakteryzowała się małą zawartością humin oraz stosunkiem CKH:CKF poniżej 0,5. Zawartość Corg. w gruntach z dodatkiem osadu, niezależnie od czasu jaki upłynął od zakończenia rekultywacji, utrzymywała się na znacznie wyższym poziomie niż w glebie obiektu kontrolnego. W wyniku przemian substancji organicznej powstały związki próchniczne charakteryzujące się większą zawartością humin i kwasów huminowych. Strongly acidic soil from a postindustrial area (S mine) was neutralized with postfloatation lime (300 t/ha) and improved by addn. of municipal sewage sludge (200 t/ha). Grass was cultivated for 2 yr and mixed wood for 6 yr. After 2, 4 and 6 yr, samples of the soil were collected and studied for contents of C, NaOH, NaOH + Na4P2O7 and H2SO4 - extractable C as well as humic substances. The recultivation resulted in an increase in contents of org. C and humic acids. Rekultywacja terenów po górnictwie siarkowym ma stosunkowo krótką historię, ponieważ przemysł ten w Polsce rozwinął się dopiero po II Wojnie Światowej1). Warunki rekultywacji terenów górniczych Kopalni Siarki "Jeziórko" są bardzo złożone z powodu degradacji środowiska glebowego. Otworowa eksploatacja siarki niszczy całą strukturę ekologiczną obszaru górniczego. Powoduje[...]

Właściwości gleb na zrekultywowanym składowisku popiołów DOI:10.15199/62.2019.12.29


  Odpady przemysłowe, do których zalicza się głównie materiały odpadowe z kopalń węgla kamiennego (skała płonna), hutnictwa (żużle wielkopiecowe i konwertorowe) i energetyki (popioły lotne, mieszanki popiołowo-żużlowe), stwarzają poważne problemy gospodarcze, ponieważ ich składowanie prowadzi do dewastacji gleb, powietrza atmosferycznego oraz wód powierzchniowych i podziemnych1). Składowanie odpadów przemysłowych wymaga również zajmowania dużych powierzchni terenu. Najczęściej były to tereny utracone, które w późniejszym czasie wymagały rekultywacji. Zagadnienia związane ze stabilizacją i rekultywacją składowisk odpadów paleniskowych są jednym z ważniejszych problemów w ochronie środowiska2). Składowiska odpadów paleniskowych powinny być pokrywane szatą roślinną natychmiast po ich ukształto2016 98/12(2019) Prof. dr hab. Anna WÓJCIKOWSKA-KAPUSTA - notkę biograficzną i fotografię Autorki drukujemy w bieżącym zeszycie na str. 2021. waniu w celu ochrony przed erozyjnym działaniem wody i wiatru oraz zapewnienia estetyki krajobrazu. Roślinna zabudowa hałd odpadów paleniskowych spełnia bardzo istotną rolę w biologicznej rekultywacji terenu składowiskowego3). Hałdy popiołów wymagają także zabezpieczenia przed migracją metali ciężkich do wód gruntowych a po zakończeniu procesu rekultywacji powinny być doprowadzone do stanu produkcyjności jako grunty uprawne lub tereny przeznaczone do zadrzewienia i zakrzewienia4). Przywracanie naruszonej równowagi ekosystemów następuje w wyniku procesów biologicznych. Ważnym problemem na tych obszarach staje się nie tylko wprowadzenie na nowo roślinności, czyli "zazielenienie" terenu, ale także stworzenie warunków do samodzielnego rozwoju ekosystemów5). Zadaniem efektywnie prowadzonej rekultywacji gruntów zdegradowanych jest zwiększenie/przywrócenie aktywności biologicznej gleby, a na gruntach zdewastowanych zainicjowanie procesów glebotwórczych, w szczególności procesu akumulacji substancji organiczne[...]

Wpływ dodatku wapna poflotacyjnego i osadu ściekowego na zawartość siarki w profilach rekultywowanych gleb DOI:10.15199/62.2019.12.30


  Zarówno nadmiar, jak i niedobór siarki w glebie są niekorzystne dla wzrostu i rozwoju roślin. Niedobór siarki wpływa na pogorszenie zdrowotności roślin, na obniżenie ich plonowania i jakość plonów. Na skutek ograniczenia emisji SO2, obserwuje się w Polsce znaczne niedobory siarki mineralnej w glebach uprawnych1). W 1966 r. rozpoczęto w Jeziórku koło Tarnobrzega eksploatację siarki metodą otworową. W Polsce była to nowa technologia górnicza o nieznanych skutkach przyrodniczych2, 3). Dynamicznemu zwiększaniu wydobycia siarki towarzyszyły nowe niekorzystne czynniki, takie jak awarie ciągów wydobywczych lub niekontrolowane wypływy, w wyniku których ilość siarki przedostającej się na powierzchnię była bardzo duża. Górnictwo otworowe siarki tego okresu spowodowało głęboką degradację gleby, prowadząc do bardzo silnego jej zakwaszenia4, 5), zachwiania równowagi biologicznej oraz zamierania życia biologicznego na tym terenie3). Intensywność degradacji i dewastacji chemicznej gleb na terenie eksploatacji siarki była tym większa, że procesy te nałożyły się na gleby lekkie, bardzo podatne na degradację6, 7). Rekultywację terenów zdegradowanych otworową eksploatacją siarki rozpoczęto na skalę przemysłową w 1993 r. na powierzchni 100 ha. Zakres prac rekultywacyjnych obejmował przede wszystkim likwidowanie silnego zakwaszenia i wiązanie siarki. Materiałem odkwaszającym stosowanym do rekultywacji omawianego terenu było wapno poflotacyjne, które zostało zdeponowane na polach poeksploatacyjnych w latach 1990-19923). 2022 98/12(2019) Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, tel.: (81) 524-81-60, fax: (81) 524-81-50, e-mail: magdalena.myszura@up.lublin.pl Dr inż. Magdalena MYSZURA - notkę biograficzną i fotografię Autorki drukujemy w bieżącym zeszycie na str. 2015. * Autor do korespondencji: Podczas rekultywacji stosowano także osady ściekowe. Miały on[...]

Ocena strat cynku i boru w wyniku płukania próbek liści chmielu po dolistnym wniesieniu tych składników. Symulacja opadów deszczu


  Do oceny stanu odżywienia roślin pobiera się tzw. części wskaźnikowe, najczęściej liście, w których analizowana jest zawartość ocenianych składników. Przed analizą chemiczną liści wskazane jest zmycie z ich powierzchni części wniesionych, a nie pobranych przez roślinę składników. W związku z tym połowę próbek liści z poszczególnych obiektów badawczych poddano płukaniu w wodzie destylowanej, zaś drugiej nie płukano. Cynk stosowany był w formie oprysku roztworem ZnSO4·7H2O i chelatu Zn (nawóz Insol Zn), zaś bor w postaci boraksu (Na2B4O7·10H2O) i boroetanoloaminy (nawóz Insol B). Celem pracy było określenie w jakim stopniu bor i cynk ulegają zmyciu z powierzchni liści po dwóch, pięciu i dziesięciu dniach od dolistnej aplikacji nawozów. Uzyskane wyniki wskazują, że aplikowany dolistnie bor, zwłaszcza w postaci Na2B4O7·10H2O ulegał wyraźnie mniejszym stratom w wyniku płukania próbek liści niż cynk wnoszony w postaci obydwu nawozów, a zwłaszcza siarczanu, z którego wypłukiwany był w większym stopniu niż ze schelatowanej formy Zn (Insolu Zn). Spadek zawartości ocenianych składników w wyniku płukania próbek liści można więc odnieść do ich ewentualnych strat w wyniku opadów deszczu. Hop leaves were sprayed in plantation with aq. solns. of ZnSO4, com. Zn chelate, Na2B4O7 · 10H2O and com. B chelate with NH2CH2CH2OH and then rinsed with H2O after 2, 5, of the and 10 days to det. the efficiency of the foliar application of the elements. The Zn was removed from leaves to a higher extent than B. Spośród mikroelementów największe znaczenie w uprawie chmielu mają cynk i bor1, 5, 6, 8). Niedobór tych pierwiastków prowadzi do zaburzeń funkcji fizjologicznych roślin, co przekłada się na ich wzrost, rozwój i plonowanie. Główną przyczyną niedoboru cynku w roślinach chmielu są wysokie dawki fosforu, który blokuje pobieranie tego mikroelementu z gleby lub utrudnia jego przemies[...]

Effect of soil-applied doses of zinc on its content in the leaves of hops, on the yield and on the content of [alfa]-acids. Wpływ doglebowych dawek cynku na zawartość tego składnika w glebie i liściach chmielu oraz na plony szyszek i zawartość [alfa]-kwasów


  ZnSO4·7H2O was added to soil (Zn doses up to 4000 g/ha) for hop cultivation in 2005–2007 to det. the effect of Zn on the hop yield and content of α-acids under field test conditions. The Zn content in the soil and in hop leaves increased with increasing Zn doses. No significant effect of Zn addn. to soil on the hop crops and α-acid content in hops was obsd. W badaniach polowych prowadzonych w latach 2005-2007 oceniano wpływ doglebowych dawek cynku na zawartość tego składnika w glebie i w liściach chmielu oraz na plony szyszek i zawartość α-kwasów. Cynk wnoszono corocznie do gleby chmielnika w formie ZnSO4·7H2O, w dawkach: 0, 400, 2000 i 4000 g Zn/ha. Spośród mikroelementów największe znaczenie w uprawie chmielu ma cynk i bor1-5). Główną przyczyną niedoboru cynku w roślinach chmielu są wysokie dawki fosforu, który może blokować pobieranie cynku, zwł. w warunkach dużego pH gleby (powyżej 6,5). Takkar i współpr.6) twierdzą, że zaburzenia wywołanie antagonistycznym oddziaływaniem zwiększonych dawek fosforu na stan odżywienia roślin cynkiem jest bardziej związany ze stosunkiem P:Zn w roślinie z bezwzględną zawartością tych składników. Mechanizm antagonizmu fosforu z cynkiem jest objaśniany za pomocą dwu alternatywnych hipotez: chemicznej i fizjologicznej. Według hipotezy chemicznej7) zachodzi on w glebie i polega na wytrąceniu trudno przyswajalnych dla roślin fosforanów cynku, zwł. w warunkach gleb alkalicznych. Z kolei [...]

Effect of foliar application of zinc fertilizers on zinc content in the hop leaves, on the cones yield and content of alpha acids. Wpływ dolistnej aplikacji nawozów cynkowych na zawartość tego składnika w liściach chmielu oraz na plony szyszek i zawartość alfa-kwasów


  Two Zn fertilizers (ZnSO4*7H2O and Zn chelate) were triple used (total dose 400 g Zn/ha) during the hop vegetation season. An increase in Zn content in the hop leaves and a significant increases in cone and alfa -acid yields were results of the fertilizing. A stimulating effect of foliar use of the fertilizers on the alfa-acid content in the cones was also obsd. Nawozy cynkowe stosowano dolistnie w postaci siarczanu (ZnSO4·7H2O) i chelatu Zn (nawóz Insol Zn) 3-krotnie w okresie wegetacji chmielu w łącznej dawce 400 g Zn/ha. Nastąpił wyraźny wzrost zawartości Zn w liściach chmielu. Odnotowano też istotny wzrost plonu szyszek i alfa-kwasów oraz stymulujący wpływ cynku na zawartość tego składnika. Zasobność polskich gleb w przyswajalny dla roślin cynk jest na ogół dobra1). Jednak uprawa chmielu w długoletniej monokulturze oraz stosowanie wysokich i niezrównoważonych dawek nawozów mineralnych powoduje często różnego rodzaju zależności o charakterze antagonistycznym, co ujemnie wpływa na zaopatrzenie roślin w niektóre składniki pokarmowe, w tym cynk2-6). Za główną przyczynę niedoboru cynku w roślinach chmielu uważa się nadmiar fosforu, który blokuje jego pobieranie lub przemieszczanie w roślinie2-6). Niedobór cynku prowadzi do naruszenia podstawowych funkcji fizjologicznych roślin, co przekłada się na ich wzrost, rozwój i plonowanie. Związki cynku biorą udział w przetwarzaniu kwasów organicznych, syntezie chlorofilu, niektórych witamin oraz węglowodanów2). Jest on mało ruchliwy w roślinie i zostaje zatrzymany w starszych liściach, stąd objawy jego niedoboru obserwuje się w młodych liściach, a więc w górnej części rośliny. [...]

Impact of the form and timing of application of potassium fertilizers on the yield and selected quality traits of tobacco leaves Wpływ formy i terminu stosowania nawozów potasowych na plony i wybrane cechy jakościowe liści tytoniu DOI:10.15199/62.2016.6.23


  KCl and K2SO4 fertilizers were used in autumn and spring in Virginia tobacco culture to study their effect on quality and yields of the tobacco leaves. The best results were achieved when KCl was used in autumn and K2SO4 in spring in halved K2O doses (the leave yield 2.13 t/ha, partition of 1st class leaves 37.8%). The lowest Cl content in leaves (0.11%) was obsd. when K2SO4 in autumn was applied. Oceniano wpływ dwóch form nawozów potasowych (KCl i K2SO4), stosowanych w okresie jesiennym i wiosennym, na wysokość i jakość plonów liści tytoniu typu Virginia. Biorąc pod uwagę uzyskane plony i wybrane cechy jakościowe liści, jak też zawartość w nich niepożądanego chloru, można polecać plantatorom tytoniu w Polsce stosowanie połowy dawki potasu w terminie jesiennym (w formie KCl) i wiosennym (K2SO4). Dawki nawozów ustala się na podstawie odczynu i zasobności gleby oraz wymagań pokarmowych roślin, czyli ilości składników pobieranych z określonym plonem. Rośliny tytoniu typu Virginia (najszerzej uprawianego w Polsce) przy plonach liści w wysokości 2,5 t/ha pobierają przeciętnie z gleby: 70 kg N, 13,1 kg P, 137 kg K i 30 kg Mg, a także mikroelementy w ilościach od kilku do kilkuset gramów1). Podane liczby wskazują, że jednym z głównych składników pokarmowych w uprawie tytoniu jest potas. Decyduje on o podstawowych funkcjach, które w istotny sposób wpływają na wzrost i rozwój roślin, a w konsekwencji na wysokość i jakość plonu liści2-8). Przede wszystkim wywiera wpływ na gospodarkę wodną poprzez otwieranie i zamykanie aparatów szparkowych, aktywuje też ok. 60 reakcji enzymatycznych, związanych z tworzeniem, transportem i magazynowaniem substancji organicznych oraz zwiększa odporność roślin na stresy biotyczne (patogeny chorób) i abiotyczne (głównie wodne i termiczne). Potas występuje we wszystkich częściach roślin tytoniu, ale najwięcej gromadzą go liście i łodygi3, 5). Spośród nawozów oferowanych na rynku polskim wykorzystuje się[...]

Rola wełny mineralnej i osadu ściekowego w kształtowaniu zawartości azotu w rekultywowanym utworze bezglebowym


  Badania nad zawartością azotu i jego form mineralnych w gruncie rekultywowanym osadem ściekowym i poużytkową wełną mineralną Grodan przeprowadzono w 3-letnim doświadczeniu poletkowym, założonym w obszarze wpływu byłej Kopalni Siarki "Jeziórko". Na poletkach o powierzchni 5 ar każde, silnie zakwaszony grunt neutralizowano wapnem poflotacyjnym, a następnie zastosowano melioracyjną dawkę (100 Mg/ha) komunalnego osadu ściekowego oraz zróżnicowane dawki poużytkowej wełny mineralnej Grodan (200, 400, 800 m3/ha). Tak przygotowany grunt obsiano rekultywacyjną mieszanką traw. Stwierdzono korzystny wpływ badanych sposobów rekultywacji na zwiększenie zawartości azotu ogółem i jego form mineralnych w powstającej glebie antropogenicznej. Strongly acidic soil from the former S mine was neutralized with post-flotation lime, then improved with municipal sewage sludge dose and spent mineral wool and then planted with a reclamation mixt. of grasses. During 3 yr long culture, the soil was analyzed for contents of total, ammonium and nitrate N. The reclamation resulted in increase in the N content (all forms) and substantial improvement of the soil quality. Gleba jako stały element krajobrazu przyrodniczego jest narażona na działanie czynników antropogenicznych i naturalnych, powodujących jej degradację, a często dewastację1). Klasycznym przykładem degrada- Stanisław Barana, *Anna Wójcikowska-Kapustaa, Grażyna Żukowskaa, Marta Bika, Czesław Szewczuka, Krzysztof Zawadzkib aUniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; bInstytut Nawozów Sztucznych, Puławy Rola wełny mineralnej i osadu ściekowego w kształtowaniu zawartości azotu w rekultywowanym utworze bezglebowym Role of mineral wool and sewage sludge in increasing the nitrogen content in soilless reclaimed formations Prof. dr hab. Anna WÓJCIKOWSKA-KAPUSTA w roku 1975 ukończyła studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Lublinie. Jest pracownikiem Instytutu Gleboznawstwa, Inżynierii i Ksz[...]

Wpływ osadu ściekowego na zawartość cynku i ołowiu w rekultywowanych gruntach


  Przedstawiono wyniki badań zawartości form cynku i ołowiu w glebach silnie zakwaszonych, rekultywowanych wapnem poflotacyjnym i osadem ściekowym. W większości badanych profili stwierdzono nagromadzenie cynku w poziomach wierzchnich. Zawartość i rozmieszczenie ołowiu nie było zróżnicowane. Największy udział w całkowitej zawartości obu metali stanowiła frakcja rezydualna. Soil samples collected from lime and sewage sludge-reclaimed sites (former S mine) were subsequently leached with aq. AcOH, aq. NH2OH·HCl, and concd. H2O2 or onestage with HNO3/HClO4 solns. The exts. and residues were analyzed for Zn and Pb by spectrophotometry. The Zn content (17.3-378 mg/kg) was the highest in the surface soil layers. The Pb content (39.9-73.9 mg/kg) did not depend on the layer depth. The main amts. of the metals were contained in the extn. residues. Zawartość metali ciężkich w glebach naturalnych zależy od rodzaju skały macierzystej oraz od presji antropogenicznych. Działalność przemysłowa i gospodarcza człowieka jest znaczącym źródłem wielu metali ciężkich w glebach, a także przyczyną zmian wielu właściwości gleb, co wiąże się z dostępnością tych metali dla roślin i ich obecności w łańcuchu troficznym. W glebach naturalnych liczne procesy rozpuszczania, sorpcji, desorpcji i strącania wpływają na regulację stosunków pomiędzy poszczególnymi formami metali1, 2). Stosowany do rekultywacji gruntów i ich odbudowy na utworach bezglebowych osad ściekowy jest źródłem wielu składników pokarmowych i substancji organicznej, ale równocześnie wprowadza do gruntu wiele niekorzystnych składników, szczególnie metali ciężkich3-5). Ogólna zawartość metali ciężkich w glebach jest najczęściej wskaźnikiem ich zanieczyszczenia, natomiast formy mobilne wskazują na przyswajalność tych pierwiastków dla roślin6, 7). Celem pracy była ocena wpływu osadu ściekowego na całkowitą zawartość cynku i ołowiu oraz na formy ich występowania w profilach rekultywowanyc[...]

Wpływ osadu ściekowego i wełny mineralnej na retencję wodną i zawartość metali ciężkich w glebie lekkiej DOI:10.15199/62.2018.3.20


  Retencja wodna odgrywa ogromną rolę w kształtowaniu właściwości gleb. Polega na zatrzymaniu wody w profilu glebowym, co zależy od rodzaju, struktury, a także składu chemicznego gleby i ma decydujący wpływ na warunki wzrostu, rozwoju i plonowania roślin. Retencja wodna gleb Polski jest zróżnicowana, ale najgorsze wartości notuje się w glebach lekkich1-3), co w świetle dominującego ich udziału, stanowi znaczący problem gospodarczy i ekologiczny4-7). W celu poprawienia retencji wodnej gleb szuka się różnych sposobów i metod ich rekultywacji. Stosując odpowiednie zabiegi agrotechniczne, takie jak nawożenie nawozami organicznymi czy wapnowanie, można poprawić strukturę gleby, co przekłada się na poprawę jej właściwości wodnych8-11). Szczególnie przydatne do kształtowania retencji wodnej gleb mogą być odpady, pod warunkiem spełniania odpowiednich kryteriów jakościowych. Jak wykazują dotychczasowe wyniki badań12, 13), odpadami takimi mogą być komunalne osady ściekowe i odpadowa wełna mineralna z upraw pod osłonami. Odpady te zastosowane w różnych technologiach do rekultywacji zdegradowanej gleby lekkiej przyczyniają się do odbudowy jej właściwości fizykochemicznych i chemicznych, przekładających się na zdolności produkcyjne12, 14). Niezbędne w takich warunkach jest poszerzenie wiedzy dotyczącej ich wpływu na właściwości wodne i migrację metali ciężkich. Celem badań była ocena wpływu wełny mineralnej z upraw pod osłonami i komunalnego osadu ściekowego na retencję wodną gleby lekkiej i kształtowanie w niej zawartości ołowiu, cynku i kadmu. Marta Bik-Małodzińskaa,*, Grażyna Żukowskaa, Stanisław Barana, Anna Wójcikowska-Kapustaa, Magdalena Myszuraa, Sylwia Wesołowskaa, Tomasz Borowiecb 97/3(2018) 443 Prof. dr hab. Anna WÓJCIKOWSKA-KAPUSTA w roku 1975 ukończyła studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Lublinie (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie). Jest pracownikiem Instytutu Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania [...]

 Strona 1  Następna strona »