Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Damian Marcinkowski"

Wpływ wybranych depresatorów na temperaturę zablokowania zimnego filtra dla estrów metylowych z procesów transestryfikacji odpadowych tłuszczów roślinnych i zwierzęcych DOI:10.15199/62.2017.9.22


  Ważnym aspektem zasad zrównoważonego rozwoju jest dywersyfikacja paliw silnikowych oraz innowacje i wdrożenia w tworzeniu przyjaznych dla środowiska technologii, uwzględniających ekonomiczne i klimatyczne uwarunkowania. W te zasady wpisują się odnawialne źródła energii, w których technologie produkcji biopaliw stanowią znaczny udział. Biodiesel, czyli estry metylowe wyższych kwasów tłuszczowych otrzymuje się przez transestryfikację tłuszczów krótkołańcuchowym alkoholem monohydroksylowym (np. CH3OH lub C2H5OH). Reakcja przebiega najczęściej w obecności katalizatora homogenicznego (KOH, NaOH, CH3OK, CH3ONa)1), jednak prowadzone są również badania nad możliwością zastosowania katalizatorów heterogenicznych, takich jak np. tlenki metali, krzemionka lub zeolity2-4). Zaletą procesów heterogenicznych jest możliwość wielokrotnego wykorzystania katalizatorów, co wpływa na znaczne ograniczenie ilości odpadów5). Główną wadą jest jednak zdecydowanie niższa szybkość konwersji w porównaniu z procesami homogenicznymi. Niezależnie od doboru katalizatora, w wyniku transestryfikacji otrzymuje się biodiesel, którego właściwości fizykochemiczne w dużym stopniu zależą od jakości wykorzystanego surowca. Biodiesel można otrzymać z tłuszczów różnego pochodzenia, olejów roślinnych Damian Marcinkowskia, Beata Rukowiczb, Wojciech Golimowskia, Mirosław Czechlowskic, Paweł Krzaczekd,*, Wiesław Piekarskid 1928 96/9(2017) Dr inż. Mirosław CZECHLOWSKI w roku 1998 ukończył studia na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej, kierunek mechanika. Jest adiunktem w Instytucie Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Specjalność - badania z zakresu zastosowania biopaliw do zasilania silników maszyn rolniczych oraz wykorzystania spektrometrii bliskiej podczerwieni do oceny jakości biopaliw, surowców do produkcji biopaliw, a także płodów rolnych. Dr hab. inż. Wojciech GOLIMOWSKI, prof. ITP, w roku 2006 ukończył studi[...]

Oznaczanie zawartości palmitynianu metylu w estrach metylowych kwasów tłuszczowych z wykorzystaniem spektroskopii bliskiej podczerwieni DOI:10.15199/62.2017.12.26


  Obecnie zalecane jest pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł (energia słoneczna, wodna i wiatrowa, biomasa, geotermia), które nie powodują zanieczyszczenia środowiska i są powszechnie dostępne1). Bioolej napędowy (biodiesel) jest ciekłym paliwem, które może być produkowane z surowych olejów roślinnych (np. olej rzepakowy), olejów posmażalniczych2) i tłuszczów zwierzęcych. Tego typu biopaliwa charakteryzują się wieloma zaletami, do których można zaliczyć nietoksyczność i biodegradowalność oraz to, że w wyniku ich spalania do atmosfery emituje się mniejsze ilości związków siarki, węglowodorów oraz przede wszystkim tlenków węgla. Babcock1) przeprowadził analizę czasu życia LCA (life cycle analysis) biopaliw, która potwierdziła, że ich spalanie daje o 78% mniejszą emisję ditlenku węgla niż ma to miejsce podczas spalania oleju napędowego. Zastosowanie olejów spożywczych do produkcji oleju napędowego ma bezpośredni wpływ na wzrost cen tego rodzaju surowca na rynku światowym3). Oleje posmażalnicze i tłuszcze zwierzęce stanowią atrakcyjną alternatywę dla olejów spożywczych i również nie degradują środowiska naturalnego4-6). W Brazylii tłuszcz wołowy stanowi już 17% surowców wykorzystywanych w produkcji biodiesla7). Tłuszcze odpadowe pochodzą z rynku surowców wtórnych, co oznacza, że ich ilość jest ograniczona a skład niejednorodny. Konieczna jest zatem ciągła weryfikacja jakości surowca i produktu podczas a Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; bInstytut Technologiczno-Przyrodniczy, Poznań; cUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; dUniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Determination of methyl palmitate content in fatty acid methyl esters by near infrared spectroscopy Oznaczanie zawartości palmitynianu metylu w estrach metylowych kwasów tłuszczowych z wykorzystaniem spektroskopii bliskiej podczerwieni DOI: 10.15199/62.2017.12.26 Dr hab. inż. Wojciech GOLIMOWSKI, prof. ITP - notkę biograficzną i fotografię Autora wydrukowaliśmy w nr 9/20[...]

 Strona 1