Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Joanna KULASA"

OKREŚLENIE WYBRANYCH CECH MORFOLOGICZNYCH MIKROSTRUKTURY ODLEWU ZE STOPU AlSi10Mg ORAZ WŁAŚCIWOŚCI WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH Z WYKORZYSTANIEM SYMULACJI KOMPUTEROWEJ


  W artykule przedstawiono wyniki bada. wp.ywu parametrow odlewania i intensywno.ci stygni.cia na wybrane cechy morfologiczne mikrostruktury odlewu ze stopu AlSi10Mg. Ocenie poddano podstawowe parametry morfologiczne oraz granic. plastyczno.ci R0,2. Wyniki rzeczywiste porownano z rezultatem symulacji komputerowej. Do symulacji krzepni.cia odlewu, w masie formierskiej o zro.nicowanej osnowie, wykorzystano nowo opracowany modu. programu MAGMASoft o nazwie MAGMAnon]ferrous, udost.pniony do testow Instytutowi Odlewnictwa w Krakowie. S.owa kluczowe: symulacja komputerowa, masa formierska, stop AlSi10Mg Dr in.. Joanna Kulasa . Instytut Metali Nie.elaznych, Gliwice, mgr in.. Stanis.aw Pysz . Instytut Odlewnictwa, Krakow, mgr in.. Pawe. Grado. . Politechnika .l.ska, Katowice. Rudy Metale R56 2011 nr 2 UKD 621.74-047.58:620.18.53.086:539.389.1: :669.71f782f721-026.56:621.742.4:004.414.23 83 DETERMINATION OF SELECTED MORPHOLOGICAL FEATURES OF MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF AlSi10Mg ALLOY CAST WITH APPLICATION OF COMPUTER SIMULATION The paper presents results of studies into influence of casting conditions and intensity of cooling down on selected morphological features of microstructure of AlSi10Mg alloy cast. Basic morphological parameters as well as yield point R0,2 were evaluated. The actual results were compared to the results of computer simulation. For simulation of solidification of the cast in moulding sand of diversified matrix a new module of MAGMASoft program, called MAGMAnon]ferrous, was used. In the result of segregation and diffusion on crystallization front, properties related to the local changes in composition of the alloy become modified. The program performs real]time analysis of those phenomena and corrects the data according to the current situation in a specific part of the cast and according to the thermophysical parameters of the alloy. Keywords: computer simulation, moulding sand[...]

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-NAUKOWA ZAKŁADU TECHNOLOGII PRZETWÓRSTWA METALI I STOPÓW IMN DOI:10.15199/67.2017.10.13


  Zakład Technologii Przetwórstwa Metali i Stopów IMN od kilkudziesięciu lat zajmuje się problematyką przetwórstwa metali nieżelaznych, uwzględniającą zagadnienia technologiczne i materiałoznawcze, głównie w zakresie stopów miedzi, srebra, cynku, ołowiu, a także metali szlachetnych. Tematyka Zakładu podlega ciągłej transformacji, dostosowując się do istniejących potrzeb gospodarczych. Zakres posiadanych możliwości badawczo-usługowych jest ściśle powiązany z aktualnymi potrzebami szeroko rozumianego przemysłu metali nieżelaznych i w coraz to większym stopniu wykracza poza jego ramy. Zakład współpracuje z prawie 100 firmami z branży przemysłu hutniczego, przetwórstwa metali nieżelaznych, branży automotive, energetycznej, elektrotechnicznej, materiałów ceramicznych i innych. W zakresie technologicznym Zakład specjalizuje się w technologii topienia i odlewania, zarówno wykorzystując klasyczne metody takie jak: topienie i odlewanie statyczne, proces topienia i odlewania ciągłego, ale i również mniej konwencjonalne technologie, obejmujące wytwarzanie materiałów gradientowych metodą odlewania odśrodkowego, wytwarzanie materiałów kompozytowych na osnowie miedzi z udziałem cząstek faz niemetalicznych metodami ciekło-fazowymi w procesie stir casting, polegającym na topieniu i odlewaniu z jednoczesnym mieszaniem. W obszarze przetwórstwa Zakład specjalizuje się w szeroko rozumianej przeróbce plastycznej, uwzględniającej również metody intensywnej deformacji plastycznej SPD, które realizowane są na prasach działających w oparciu o metodę KOBO oraz urządzeniu do cyklicznego przeginania i prostowania (RCS). Zakład zajmuje się również zagadnieniami związanymi z matematyczno-fizycznym modelowaniem procesów kształtowania plastycznego metali, w oparciu o metody elementów skończonych wraz z ich optymalizacją. W zakresie materiałowym oprócz kontynuowanych od wielu lat kierunków badań dotyczących m.in. innowacyjnych stopów cynku do cynkowania zan[...]

WYBRANE ASPEKTY CIĄGŁEGO WYCISKANIA METODĄ CONFORM


  Przedstawione w artykule badania miały na celu wyeliminowanie wad powierzchniowych i podpowierzchniowych powstających w trakcie wyciskania płaskowników z miedzi beztlenowej metodą Conform. Wykonano badania metaloznawcze w celu pełnego scharakteryzowania wad. Następnie przeprowadzono numeryczną analizę MES procesu ciągłego wyciskania płaskownika, z zastosowaniem oprogramowania FORGE firmy Transvalor, w celu określenia parametrów procesu, które w największym stopniu wpływają na jakość gotowego wyrobu. Analizowano takie parametry jak prędkość procesu wyciskania oraz temperaturę narzędzi. Wyniki analizy numerycznej MES porównano z rzeczywistymi wynikami prowadzenia procesu ze zoptymalizowanymi parametrami. Wytwarzanie płaskowników z opracowanymi na podstawie analizy numerycznej parametrami technologicznymi pozwala na otrzymanie wyrobów wyciskanych pozbawionych wad. Słowa kluczowe: metoda ciągłego wyciskania, conform, miedź beztlenowa, MES Dr inż. Joanna Gołębiewska-Kurzawska, dr inż. Szymon Malara, dr inż. Ludwik Ciura, prof. IMN, dr inż. Barbara Juszczyk, dr inż. Joanna Kulasa, mgr inż. Łukasz J. Wierzbicki - Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice. Rudy Metale R58 2013 nr 1 19 SELECTED ASPECTS OF CONTINUOUS ROTARY EXTRUSION PROCESS The experimental research carried out in this work aimed eliminating surface and subsurface defects of profile extruded in continuous rotary extrusion process. Micro- and macrostructure observations were performed for accurate describing of defects. Next, numerical analysis FEM of extrusion process was carried out with using of Forge software from Transvolator company. Influence of process parameters on quality of final products and optimal parameters were analysed. Velocity of process and temperature of tools were analyzed. Results of numerical analysis FEM were compared with real results of process with optimized parameters. Continuous rotary extruding with developed technological parameters enable surface[...]

Numeryczne modelowanie procesu ciągnienia na zimno drutów miedzianych przeznaczonych na przewody elektryczne


  Czysta miedź z uwagi na wysoką konduktywność i przewodność cieplną, a także dobrą plastyczność i związaną z tym możliwość łatwego przetwarzania, stosowana jest m.in. do wytwarzania kabli energetycznych, elektrycznych i telekomunikacyjnych przeznaczonych dla elek- trotechniki i elektroniki, w tym także pokrywanych powłokami metalowymi. Oprócz popularnego gatunku Cu-ETP, coraz częściej na te cele stosuje się miedź beztlenową o wysokiej czystości m.in. w gatunku Cu-OFE. W pracy przedstawiono wyniki numerycznego modelowania procesu ciągnienia obu gatunków miedzi, charakteryzujących się zróżnicowaną strukturą wyjściową, a tym samym podatnością do przeróbki plastycznej. Symulacje komputerowe realizowano przy zastosowaniu programu Forge. Otrzymane wyniki badań pozwoliły na określenie wpływu warunków kształtowania na umocnienie materiału oraz zmianę temperatury drutu podczas ciągnienia. Due to its high electric and thermal conductivity as well as good formability, pure cooper is widely used for production of energetic, electric and telecommunication cables intended for use in electrical engineering and electronics, including metal-coated cables. Besides the popular Cu-ETP grade, the high-purity oxide-free copper (i.a. Cu-OFE grade) is increasingly used for these purposes. In the paper, numerical modelling results of wire drawing are presented. Two mentioned copper grades with different initial microstructure and formability characteristics were considered. FEM simulations were carried out by means of Forge software. The results obtained were used to assess the impact of deformation conditions on material hardening and temperature changes in wire during the drawing process. Słowa kluczowe: miedź, tlen, Cu-OFE, Cu-ETP, technologia UpCast®, technologia Contirod®, Forge®, analiza numeryczna, MES, wła- ściwości mechaniczne Key words: copper, oxygen, Cu-OFE, Cu-ETP, UpCast® technology, Contirod® technology, Forge®, numerical [...]

Badania nad wytwarzaniem drutów z materiałów kompozytowych typu Cu/MgB2


  W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące otrzymywania na drodze przeróbki plastycznej drutów kompozytowych typu Cu/MgB2. Do badań zastosowano zarówno gotowy proszek związku MgB2, jak i wytworzony w warunkach laboratoryjnych,w procesie mechanicznej syn- tezy. Proces wykonania związku MgB2 wstępnie zainicjowany jest już podczas procesu mechanicznego stopowania, zaś dalsza jego synteza zachodzi na drodze reakcji insitu. Proces wytwarzania drutów kompozytowych zarówno metodą insitu, jak i exsitu obejmował następujące etapy: przygotowanie mieszanki proszkowej MgB2, umieszczenie jej w osłonie miedzianej oraz proces przeróbki plastycznej na zimno re- alizowany w próbach ciągnienia. Analizie poddano wpływ odkształcenia, temperatury oraz czasu międzyoperacyjnego wyżarzania na skład fazowy, strukturę, właściwości mechaniczne oraz fizyczne. Właściwości mechaniczne wyznaczono w próbie jednoosiowego rozciągania, a właściwości fizyczne na podstawie pomiarów przewodności elektrycznej przy użyciu mostka Thomsona. Within this paper the results of development of Cu/MgB2 composite wires by powder in tube method are presented. To research uses both commercial MgB2 powder and mixture of magnesium and amorphous boron powders made by mechanical synthesis. The process of MgB2 compound formationwas initiated by mechanically alloying process and next proceeds in-situ. The production process of composite wires by both in-situ and ex-situ methods included the following stages: preparation of mixture of MgB2 powder, loading of powders into Cu tubes and cold drawing process. The influence ofdegree of deformation, temperature and time of annealing on phase composition, microstructure, mechanicaland physical properties of MgB2 was investigated. Mechanical properties were determined by uniaxial tensile test, physical properties based on electrical conductivity measured by the Wheatstone bridge. Słowa kluczowe: metoda exsitu, metoda insitu, ciągnienie wielostopniowe, mat[...]

Badania porównawcze miedzi Cu-ETP i Cu-OFE przeznaczonej do przeróbki plastycznej


  W pracy przedstawiono wyniki badań dwóch gatunków miedzi. Pierwszy stanowiła miedź elektrolityczna Cu-ETP wytworzona w tech- nologii Contirod, natomiast drugi miedź beztlenowa Cu-OFE wytworzona w technologii UpCast w zakładzie KGHM Polska Miedź S.A. w Orsku. W pierwszej części pracy przedstawiono ocenę procesu odlewania w zakresie analizy składu chemicznego, mikrostruktury oraz właściwości mechanicznych odlewnych prętów i walcówki. W drugiej części przedstawiono ocenę procesu przeróbki plastycznej realizo- wanego w procesie ciągnienia przy zastosowaniu zmiennych parametrów procesu. Przeprowadzono analizę wpływu warunków ciągnienia i obróbki cieplnej na mikrostrukturę i właściwości mechaniczne. In the paper, the results of development of two grade of cooper are presented. First one is Cu-ETP grade produced by Contirod technology and the second one is oxygen-free copper (Cu-OFE grade) produced by UpCast technology in KGHM Polska Miedź S.A. factory. In the first part of the work, an assessment of the casting process, within the scope of an analysis of chemical composition, microstructure and mechanical properties of bars and rods, is presented. In the next part, an evaluation of plastic working, realized in drawing process with variable process parameters, is presented. The evaluation includes analysis of drawing and heat treatment parameters influence on microstructure and mechanical properties. Słowa kluczowe: Cu-OFE, Cu-ETP, UpCast®, Contirod®, mikrostruktura, właściwości mechaniczne Key words: Cu-OFE, Cu-ETP, UpCast®, Contirod®, microstructure, mechanical propertiesWprowadzenie. Czysta miedź jest obecnie jednym z najpopularniejszych materiałów przeznaczonych na cele przewodowe, przede wszystkim dzięki doskona- łemu stosunkowi przewodności elektryczneji wytrzy- małości do ceny, nieosiągalnym dla innych materia- łów [1÷3]. Wraz ze zmniejszaniem się zanieczyszczeń znajdujących się w czystej miedzi, wzrasta jej prze- wo[...]

Analiza procesu ciągłego odlewania półwyrobów z brązu cynowo-cynkowo- -ołowiowego przeznaczonych na obrabiane mechanicznie elementy armatury DOI:


  Wprowadzenie. W ostatnich latach ciągle wzrasta zapotrzebowanie na materiały przeznaczone na elementy armatury przemysłowej, jak i domowej wykonanej z różnych gatunków stopów stosowanych w zależności od wymagań technicznych czy też upodobań klientów. Na instalacje te stosuje się oprócz stali i stali nierdzewnej, tworzyw sztucznych, także miedź, mosiądze i brązy. W przypadku metali nieżelaznych elementy armatury są wytwarzane najczęściej poprzez odlewanie statyczne detali i ich obróbkę mechaniczną, odlewanie ciągłe półwyrobów i ich obróbkę mechaniczną, często w powiązaniu z procesami kucia, gięcia i roztłaczania [1-3]. Czysta miedź w gatunku Cu-DHP odtleniona fosforem (CR024A wg PN-EN 1976:2013) jest stosowana do produkcji zarówno rur o różnej średnicy, jak i całych typoszeregów łączników wytwarzanych poprzez roztłaczanie i przeznaczonych do instalacji wody spożywczej i centralnego ogrzewania, jak również do instalacji przemysłowych. Wyroby te charakteryzują się wysoką odpornością na korozję, doskonałą lutownością oraz podatnością do odkształcenia na zimno, jak i bardzo dobrymi właściwościami przeciwdrobnoustrojowymi [4-6]. Bardzo często na elementy armatury wykorzystywane są mosiądze, zarówno odlewnicze jak i do przeróbki plastycznej, z których wykonuje się wiele typów łączników i elementów armatury stosowanych w instalacjach wodnych, gazowych, gazów technicznych, sprężonego powierza, itp. Zaletą tych materiałów jest zdecydowanie niższa cena niż w przypadku stosowania czystej miedzi. Wyroby te charakteryzują się również dobrą odpornością korozyjną. W��������������������������������������������łaściwości mechaniczne i technol[...]

WPŁYW OBRÓBKI KRIOGENICZNEJ I CIEPLNO-CHEMICZNEJ NA POPRAWĘ TRWAŁOŚCI EKSPLOATACYJNEJ MATRYCY PRASY DO WYCISKANIA METODĄ KOBO DOI:10.15199/67.2018.10.2


  WPROWADZENIE Jedną z kluczowych tendencji współczesnej inżynierii materiałowej jest poszukiwanie możliwości poprawy trwałości eksploatacyjnej narzędzi roboczych wykorzystywanych w procesach przeróbki plastycznej i ubytkowej na drodze zabiegów obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej. Zagadnienie to jest szczególnie istotne w przypadku procesów, w trakcie których obrabiane są materiały trudnoodkształcalne, takie jak np. stopy utwardzane wydzieleniowo (CuTi, CuCrZr). Jedną z takich metod jest proces wyciskania na prasie metodą KOBO. W metodzie tej, elementem kształtującym materiał i jednocześnie najbardziej narażonym na zużycie jest matryca. Wytrzymałość i trwałość matrycy jest zatem elementem kluczowym i w dużym stopniu determinuje możliwość wyciskania danego materiału. Efektami pracy są: podniesienie trwałości użytkowej matrycy oraz umożliwienie przeróbki materiałów, których wyciskanie w chwili obecnej jest utrudnione lub wręcz niemożliwe. W efekcie przeprowadzonych badań opracowane zostały warianty obróbki umożliwiające podniesienie odporności na zużycie elementów kształtujących prasy KOBO. Przeprowadzone badania potwierdziły możliwość przeróbki materiałów trudnodkształcalnych dzięki zastosowanej obróbce oraz jej wpływ na poprawę trwałości eksploatacyjnej matrycy. METODYKA BADAŃ Opracowano 5 wariantów obróbki celem ustalenia wpływu obróbek na trwałość i wytrzymałość matryc ze stali narzędziowej do procesu wyciskania. Pierwszy wariant opierał się na Rys. 1. Schemat wariantów połączeń obróbki cielnej i cieplno-chemicznej próbek ze stali narzędziowej Fig. 1. Diagram of variants of combinations of heat treatment and thermo-chemical treatment of tool steel 9 Rudy Metale 2018, R. 63, nr 10 klasycznie stosowanej obróbce dla tych narzędzi, polegającej na hartowaniu i odpuszczaniu. Wariant ten był wariantem referencyjnym. Zestawienie wszystkich analizowanych wariantów przedstawiono na rysunku 1. WYTWARZANIE MATERIAŁU BADAWCZEGO - [...]

Technologia wytwarzania ekologicznych bezkadmowych spoiw twardych


  W niniejszej pracy przedstawiono wybrane technologie wytwarzania ekologicznych bezkadmowych spoiw twardych na przykładzie kilku gatunków stopów na bazie srebra lub z niewielkim dodatkiem srebra. W szczególności skupiono się na przedstawieniu technologii wytwa- rzania spoiw z grupy AgCuZnSn i AgCuZn w oparciu o proces ciągłego poziomego odlewania taśm i prętów. Zaprezentowano wyniki badań wpływu warunków odlewania ciągłego na właściwości, strukturę i jakość uzyskiwanych wyrobów oraz określono ich podatność do przeróbki plastycznej. Zaprezentowano również problemy technologiczne występujące podczas wytwarzania i przetwarzania bezkadmowych spoiw twardych. The selected technologies of processing of a few alloys based on silver or containing low amount of silver as an example of ecological cadmium- free fillers were presented in the paper. The technologies of horizontal continuous casting of AgCuZnSn and AgCuZn types of bars and flat bars were particularly shown. Influence of continuous casting parameters on microstructure, properties and quality of final product as well as workability of examined alloys were examined. The technological problems, which appear during producing and processing of cadmium-free fillers, were also presented. Słowa kluczowe: miedź, kadm, srebro, spoiwa ekologiczne, odlewanie ciągłe, AgCuZnSn, AgCuZn, właściwości mechaniczne, mikrostruk- tura, problemy technologiczne Key words: copper, cadmium, silver, ecological filler metals, continuous casting, AgCuZnSn alloy, AgCuZn alloy, mechanical properties, microstructures, technological problems.Wprowadzenie. Wiele stosowanych w życiu co- dziennym produktów składa się z dwu lub więcej indywidualnych elementów, które często są trwale połączone w celu wytworzenia wytrzymałej kon- strukcji. Istnieje wiele sposobów łączenia materia- łów, których stosowanie zależy przede wszystkim od warunków pracy połączonych elementów, rodzaju materiału podstawowego oraz spoiwa, a także meto[...]

Badania podatności do przeróbki plastycznej niskoołowiowych mosiądzów armaturowych DOI:10.15199/24.2018.9.2


  Wstęp. W obszarze stopów miedzi przeznaczonych do kucia jednym z najczęściej stosowanych materiałów są mosiądze ołowiowe. Związane jest to zarówno z zespołem właściwości materiałowych (dobra podatność do przeróbki plastycznej na gorąco, łatwość obróbki skrawaniem, relatywnie dobra odporność korozyjna), jak i stosunkowo niską ceną w porównaniu z innymi stopami miedzi. Najczęściej stosowanymi gatunkami w tej grupie materiałów są CW617N (CuZn40Pb2), CW614N (CuZn39Pb3), CW612N (CuZn39Pb2). Szerokie zastosowanie wyrobów kutych z tych mosiądzów obejmuje także wyroby armaturowe przeznaczone do kontaktu z wodą pitną [1, 2]. Istniejący od wielu lat trend stopniowego ograniczania stosowania wyrobów zawierających dodatek szkodliwych pierwiastków, w tym ołowiu, dotyczące różnych obszarów zastosowań (np. dyrektywy RoHS, WEEE), spowodowały istotny postęp także w zakresie obniżanie dopuszczalnej zawartości Pb w stopach miedzi. Przykładowo, obecnie według znowelizowanej RoHS2 dopuszczalna zawartość w stopach Cu na zastosowania objęte tą dyrektywą nie może przekraczać 4% Pb. W przypadku materiałów stosowanych na wyroby przeznaczone do kontaktu z wodą pitną (np. łączniki, wodomierze) istotne ograniczenia narzuca dyrektywa (DWD), ograniczająca (od 2013 r.) dopuszczalną zawartość ołowiu w wodzie do 10 μg/dcm3, co w sposób oczywisty wiąże się również z doborem odpowiednich materiałów w instalacjach wodociągowych [3-6]. Należy nadmienić, że do tej pory nie wypracowano wspólnego europejskiego podejścia do wprowadzenia stosownych przepisów w zakresie dopuszczalności stosowania poszczególnych materiałów na te cele. Najprawdopodobniej problemy te zostaną uregulowane przez wprowadzenie nowej wersji dyrektywy CPD w najbliższej przyszłości. Niezależnie od działań na forum europejskim w efekcie inicjatyw podjętych przez niektóre państwa (Francja, Holandia, Niemcy, Wielka Brytania) uzgodniono i przyjęto pewien wspólny sposób postepowania w zakres[...]

 Strona 1