Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Obraniak"

Analysis of the phenomenon of nuclei mass transfer during the disc granulation Analiza zjawiska przenoszenia masy zarodków podczas granulacji talerzowej DOI:10.15199/62.2017.1.30


  Fine grained dolomite was granulated in a lab. disc granulator after addn. of distd. H2O, optionally with a dye for 6-48 mm to study the nuclei mass transfer. The water was delivered to the tumbling bed at a const. flow rate as nozzlegenerated droplets with a size of approx. 5 mm. The sieve anal., spectrophotometric studies and mass balance were used to det. changes in the mass of dye-contg. nuclei and mass transfers. Badano przenoszenie masy zarodków w laboratoryjnym granulatorze talerzowym o średnicy D = 0,5 m. Ciecz wiążącą dostarczano do przesypującego się złoża ze stałym natężeniem przepływu dyszą generującą krople o rozmiarach ok. 5 mm. Jako surowiec modelowy zastosowano drobnoziarnisty dolomit, a jako ciecz nawilżającą stosowano wodę oraz wodny roztwór barwnika. Stosowano różne czasy granulacji wynoszące 6-48 min. Badania zawartości barwnika w poszczególnych frakcjach granulatu przeprowadzono za pomocą spektrofotometru UV-VIS Jasco V-630. Na podstawie zaproponowanych równań, analizy sitowej i badań spektrofotometrycznych określono zmianę masy barwnika w zarodkach oraz transfer ich masy. Proces granulacji realizowany w aparatach talerzowych polega na tworzeniu z surowca o wielkości ziaren z zakresu do 100 μm aglomeratów o rozmiarach 10-100 razy większych. Powstawanie granul i zmiana ich właściwości jest konsekwencją dominacji na różnych etapach procesu różnych mechanizmów aglomeracji, które występują od siebie niezależnie lub równocześnie1). Sastry i Fuerstneau2) wyodrębnili pięć mechanizmów, które decydują o zmianach liczby i rozmiarów granulek tworzonych w procesie (zarodkowanie, koalescencja, kruszenie, ścieranie i nawarstwianie). Litster i Ennis3) zaobserwowali procesy dezintegracji aglomeratów i zaproponowali węższy podział mechanizmów powstawania granul. Wyróżnili oni trzy zasadnicze grupy mechanizmów procesu: nawilżanie i nukleacja, zagęszczanie i koalescencja oraz ścieranie i kruszenie. Równoczesne wys[...]

Wpływ nawilżania roztworem skrobi ziemniaczanej na mechanizmy granulacji talerzowej DOI:10.15199/62.2017.11.23


  Podstawowe znaczenie dla właściwości uzyskanego produktu granulacji mają dominujące w procesie mechanizmy powstawania aglomeratów. Decydują one o walorach użytkowych produktu (np. wytrzymałości) i w dużej mierze można na nie wpływać poprzez dobór odpowiedniej cieczy nawilżającej. Wpływ mechanizmów łączenia się surowca w aglomeraty na kinetykę procesu jest charakterystyczny dla takich technologii granulacji, jak wibracyjna1-3), talerzowa4-7), bębnowa8- 14), ciśnieniowa15-17), fluidalna18-20) i mieszalnikowa21-23). Zagadnienie to było przedmiotem badań24, 25), w których po raz pierwszy określono rodzaje występujących mechanizmów granulacji. Pierwszym etapem procesu mokrej granulacji w talerzach i bębnach podczas nawilżania złoża jest zarodkowanie26). W etapie tym do suchego złoża dostarczona jest ciecz wiążąca, która zwilża proszek, tworząc początkowe aglomeraty (zarodki)27-29). Sytuacja taka ma miejsce jedynie na samym początku procesu, później powstałe zarodki ulegają powiększeniu przez otaczanie30), niszczeniu w wyniku kruszenia i ścierania31) lub nie zmieniają swojego rozmiaru. Można wtedy zaobserwować równoczesne występowanie różnych mechanizmów granulacji z tym, że wraz z postępem procesu widoczna jest dominacja jednego z nich. W przypadku gdy proces jest zaprojektowany w taki sposób, że czas nawilżania jest równy czasowi granulacji, można stwierdzić, że zarodkowanie trwa tak długo, dopóki krople cieczy wiążącej padają na suchy surowiec. Od chwili, gdy swobodną powierzchnię cyrkulującego złoża pokrywają utworzone wcześniej aglomeraty, prawdopodobieństwo utworzenia nowego zarodka maleje praktycznie do zera, a w procesie dominuje otaczanie i koalescencja32, 33). W wyniku wzajemnych oddziaływań dynamicznych pomiędzy granulami i ściankami aparatu34, 35) poza niszczeniem i osłabianiem struktury aglomeratów następuje ich konsolidacja w wyniku zagęszczania36). Pomimo szerokiego zakresu dotychczasowych badań dotyczących mechanizmó[...]

Ocena jednorodności produktu mokrej granulacji bębnowej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono ocenę wpływu składu ziarnowego surowca oraz wilgotności wsadu na wielkość cząstek i jednorodność produktu mokrej granulacji bębnowej. Proces granulacji prowadzono w sposób okresowy w poziomym granulatorze bębnowym o średnicy 0,5 m i długości 0,4, przy stałej prędkości obrotowej równej 0,33 s-1 i stałym objętościowym stopniu wypełnienia bębna w = 0,1. Dolomite flour fractions[...]

Granulacja odpadowego pyłu perlitowego DOI:10.15199/62.2019.1.7


  Rozwój przemysłu materiałów konstrukcyjnych i budowlanych stawia nowe wymagania dotyczące stosowania materiałów o znacznie lepszych właściwościach użytkowych, które charakteryzowałyby się również niskimi cenami. Wymaga to stosowania przy ich produkcji nowych ekologicznych i tanich surowców. Konsekwencją takich wymagań jest poszukiwanie surowców o znacznie lepszych właściwościach, które również pozwoliłyby na wytworzenie produktu konkurencyjnego cenowo. Rozwiązaniem takiego problemu może być stosowanie materiałów odpadowych jako surowców.Perlit ekspandowany, ze względu na swoje właściwości i cenę jest często wykorzystywanym surowcem w wielu gałęziach przemysłu. Typowe właściwości fizyczne perlitu przedstawiono w tabeli 1. Surowiec ten charakteryzuje się niewielką gęstością nasypową i bardzo wysoką odpornością termiczną. Głównie stosowany jest jako dodatek przy produkcji zapraw lub tynków. Ze względu na dużą porowatość cząstek, perlit używany jest również jako napełniacz w produktach izolacyjnych. Dodatkową zaletą perlitu jest jego chemiczna i biologiczna obojętność. Jest niepalny i nietoksyczny, posiada również dużą wytrzymałość na wilgoć i mróz. Ze względu na wysoką odporność termiczną wykorzystany jest też do produkcji kształtek rurowych oraz złączek o przekroju kołowym, stosowanych w układach wlewowych w odlewnictwie1-5). Table 1. Properties of perlite1) Tabela 1. Właściwości perlitu1) Właściwość Wartość Kolor biały Gęstość 2,2-2,4 g/cm3 Przewodność cieplna w 24°C 0,04-0,06 W/(m∙K) Twardość w skali Mohsa 5,5 Podczas ekspandacji rudy perlitowej tworzą się frakcje o bardzo zróżnicowanej granulacji. Poza głównym produktem powstaje również odpad pod postacią pyłu perlitowego, którego udział masowy osiąga często 50% początkowej masy. Odpad ten pod postacią pyłu zwykle jest oddzielany za pomocą filtrów workowych lub cyklonów. Jako odpad poprodukcyjny tworzy dodatkowe i niepotrzebne koszty składowania oraz opłat środowis[...]

Wpływ szybkości nawilżania złoża na gęstość nasypową uzyskanego granulatu

Czytaj za darmo! »

Badania wpływu szybkości nawilżania i prędkości obrotowej bębna na zmianę gęstości nasypowej aglomeratu przeprowadzono w granulatorach bębnowych. Dla każdej przeprowadzonej próby zmieniano masę wypełnienia i prędkość obrotową. Złoże nawilżano, aż do chwili przewilżenia materiału. W stałych odstępach czasu pobierano próbki do określenia gęstości nasypowej. Wpływ badanych parametrów opisano [...]

Technology for producing washing agent in continuous process Technologia wytwarzania środka piorącego w procesie ciągłym DOI:10.15199/62.2015.8.24


  A review, with 9 ref., of authors’ own papers on a development of a process for prodn. of a surface active agent by mixing aq. soln. alkybenzenesulfonic acid with Na2SO4, Na2CO3, NaCl and soap powders in a nozzle and granulating in drum. The prodn. of washing agents in a single pass of raw materials through the plant was achieved. Przedstawiono technologię wytwarzania środka piorącego w postaci granulatu w procesie ciągłym. Proces polega na dostarczaniu w sposób ciągły do urządzeń mieszających i granulujących poszczególnych komponentów proszku w ściśle dobranych proporcjach masowych i, poprzez dobór odpowiednich czasów przebywania mieszanych składników w poszczególnych urządzeniach, wytworzenie środka piorącego o wysokich parametrach jakościowych podczas jednego przejścia przez instalację. Proces granulacji przeprowadza się z wielu powodów, które wynikają m.in. z korzystniejszych właściwości granulatu w porównaniu z materiałem wyjściowym. Przetwarzanie materiałów sypkich w granulat przynosi pożądane efekty, takie jak (i) ograniczenie pylenia, co zmniejsza straty materiałowe, ryzyko wdychania i eksplozji, (ii) poprawa sypkości, a także dokładności podawania (ułatwienie kontroli dozowania), (iii) zmniejszenie ryzyka zbrylania, tworzenia nawisów w zbiornikach magazynowych, (iv) zwiększenie gęstości nasypowej, co zmniejsza koszty magazynowania i transportu, (v) zmniejszenie strat ciśnienia przepływu płynów przez złoże ziarniste, co jest korzystne m.in. w wielkich piecach i na hałdach, (vi) ułatwienie kontroli szybkości rozpuszczania, oraz (vii) zapobieganie segregacji cząstek w czasie różnych operacji stosowania układów wieloskładnikowych. Produkty granulacji ze względu na swoją porowatą strukturę znajdują często zastosowanie również tam, gdzie wymagana jest duża powierzchnia kontaktu międzyfazowego, np. jako katalizatory lub substancje wymagające szybkiego rozpuszczania. Granulacja znajduje szerokie zastosowanie w wiel[...]

Opis kształtów kropel wody w początkowej fazie opadania DOI:10.15199/62.2019.5.10


  Zagadnienie podawania cieczy w postaci kropel do innych mediów dotyczy wielu technologii i procesów, takich jak absorpcja gazu lub jego odpylanie w skruberach, nawilżanie powietrza i suszenie rozpryskowe. W szczególności ma ono decydujący wpływ na granulację aglomeracyjną realizowaną w aparatach typu bębnowego1-3) talerzowego4, 5), mieszalnikowego6) oraz wibracyjnego7). Stężenie i rozproszenie cieczy podawanej przez dysze ma wpływ na parametry nawilżonego surowca i jest związane z metodą jej dostarczania8, 9). Nierównomierność w podawaniu cieczy powoduje, że niektóre zwilżane elementy będą bardziej nasycone cieczą niż inne, a przyrost ich wielkości szybszy10-12). Podczas badań kroplowego nawilżania złoża granulowanego metodą stroboskopową określono prędkości kropel U cieczy o gęstości ρL wypływających z dysz o średnicach dotw 1-3,5 mm i opadających w gazie o gęstości ρG. Porównanie tych prędkości z prędkościami obliczonymi z zależności (1) otrzymanej z porównania sił działających na opadającą kulistą kroplę: (1) przedstawiono na rys. 1. Pomimo użycia w obliczeniach zamiast stałej wartości λ = 0,44, skorygowanych wartości współczynnika oporu13-15), prędkości zmierzone są większe od obliczonych. Analiza problemu prowadziła do wniosków, że rozbieżności mogły być spowodowane przez odstępstwa kształtu kropel od kuli i błędami w określaniu położenia środka ciężkości kropli (przy ocenie przesunięć posługiwano się środkami geometrycznymi). Oba wymienione źródła błędów mogą zostać wyeliminowane przez dokładniejszy opis kształtów kropel. W literaturze16) można znaleźć równania pozwalające obliczać wartość współczynnika oporu cząstek izometrycznych w zależności od sferyczności. W przypadku analizy opartej na obrazach dwuwymiarowych można posługiwać się czynnikiem kształtu Ψ = 4·π·A/P2. Jednak ze względu na rastrową strukturę obrazu dokładność obliczeń jest niewystarczająca i zależna od użytych algorytm[...]

Zagospodarowanie odpadów garbarskich w nasiennictwie DOI:10.15199/62.2017.11.24


  Gotowa skóra licowa stanowi ok. 20% masy surowych skór wykorzystanych do jej produkcji. Dyrektywa1) i przepisy wykonawcze zawierają definicje odpadów, w tym pozostałości z garbarni. Znaczna ilość odpadów garbarskich (włosy lub wełna, skrawki, odpady z mizdrowania, dwojenia, strugania, tłuszcze oraz łój) składa się z materii organicznej. Niezanieczyszczone lub zanieczyszczone w niewielkim stopniu środkami chemicznymi frakcje odpadowe mogą być odzyskiwane, co jest pożądane, biorąc pod uwagę aspekt ekonomiczny i środowiskowy. Dalsze ich przetwarzanie może się odbywać poza zakładem garbarskim, w innych branżach przemysłu. Odzyskuje się m.in. białko i tłuszcz. Niegarbarskie części skór są wykorzystywane w produkcji żelatyny, osłonek wędliniarskich, nici, gąbek, tworzyw skóropodobnych, klejów, kosmetyków oraz pasz. Liczne możliwości zagospodarowania odpadów z produkcji skór i wyrobów skórzanych potwierdzają dane statystyczne. Według GUS2) ilość odpadów tej sekcji wytworzonych w 2015 r. wyniosła 61,8 tys. t, z czego unieszkodliwiono 2,3 tys. t. Z kolei aż 58,5 tys. t przekazano do innych odbiorców w celu dalszego wykorzystania. W ostatnich latach rośnie zainteresowanie badaniami określającymi biologiczne i techniczne znaczenie kolagenu. Kolagen można pozyskać m.in. z takich procesów technologii wyprawy skór, jak cyplowanie i dwojenie. Wskazano na możliwy nowy kierunek wykorzystania odpadów garbarskich poprzez zastosowanie hydrolizatu kolagenu do formowania otoczek nasion w celu zmniejszenia ryzyka związanego z niewykiełkowaniem nasion podczas suszy, zwiększenia plonów oraz poprawy kondycji roślin podczas kiełkowania i dalszego ich wzrostu. Działania te wpisują się w trend dotyczący "czystej produkcji"3), zagospodarowania odpadów4) i minimalizacji obciążeń środowiskowych5), w tym stosowania technologii przyjaznych dla środowiska. Otoczkowanie to pokrywanie nasion różnymi materiałami w celu powiększenia ich rozmiaru i poprawy kształtu6[...]

Proces zestalania i stabilizacji wybranych odpadów przemysłowych DOI:10.15199/62.2017.12.28


  Według Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2008 r. w Polsce wytworzono 114,94 mln t odpadów przemysłowych, z których popioły powstałe podczas procesów produkcyjnych stanowiły 17,7 mln t1, 2). Procedury dotyczące unieszkodliwiania oraz składowania odpadów niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętnych zostały określone przepisami obowiązującymi na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej, takimi jak dyrektywy3, 4). Badania prowadzone nad opracowaniem skutecznych i efektywnych metod unieszkodliwia odpadów niebezpiecznych koncentrują się głównie na analizach substancji toksycznych, takich jak metale ciężkie i związki organiczne, które negatywnie wpływają na środowisko lub różnorodność biologiczną. Jednakże w skład odpadów niebezpiecznych wchodzą również substancje nie powodujące bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt. Do takich należą związki metali alkalicznych (Na i K) oraz metali ziem alkalicznych (Ca i Mg). W 2009 r. w regionie łódzkim powstało ok. 13,73 mln t odpadów, z czego 5,07 mln t stanowiły odpady z procesów termicznych, w tym odpady z elektrowni i zakładów energetycznego spalania paliw5). Kryteria związane ze składowaniem odpadów w miejscach do tego wyznaczonych oraz zalecane procedury analityczne charakteryzujące te odpady i produkty powstałe po ich unieszkodliwieniu zostały z[...]

Wpływ napięcia powierzchniowego cieczy zwilżającej na jakość produktu granulacji bębnowej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań zmian gęstości nasypowej, kąta naturalnego usypu złoża oraz właściwości mechanicznych otrzymanego produktu pod wpływem zmian napięcia powierzchniowego cieczy zwilżającej, jak również zbadano kinetykę procesu mokrej granulacji mączki kwarcowej w granulatorze bębnowym o działaniu okresowym. Jako ciecz zwilżającą zastosowano wodę destylowaną z dodatkiem środka powi[...]

 Strona 1  Następna strona »