Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Bożena Orlik-Kożdoń"

Charakterystyka energetyczna budynków a emisja zanieczyszczeń powietrza

Czytaj za darmo! »

WPolsce szczegółowa metodyka sporządzania charakterystyki energetycznej budynków, części budynków i lokali mieszkalnych zawarta jest w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalumieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej [Dz.U. nr 2001, poz. 1240]. Dyrektywa 2002/91 podaje, aby charakterystykę energetyczną budynku wyrażać nie tylko przez wskaźnik energii pierwotnej odniesionej do powierzchni o regulowanej temperaturze, ale również wskaźnik emisji CO2. W artykule zostaną przedstawione ilościowe zależności pomiędzy jakością cieplną obudowy i zastosowanym systemem ogrzewania a emisją zanieczyszczeń. Zasady obliczania emisji zanieczyszczeń Do oceny efektów ekologicznych modernizacji systemów grzewczych lub termomodernizacji budynkówmożna posłużyć się bezpośrednim efektem ekologicznym za pomocą obliczeniowej emisji rocznej [Mg/r.], [kg/kWh] dla stanu istniejącego i projektowanego, obliczonym w bilansie energetycznym wg aktualnie obowiązujących norm na podstawie średniomiesięcznej temperatury obliczeniowej. Innym rodzajem efektu ekologicznego jest tzw. emisja równoważna. Określa ona wielkość ogólną emisji zanieczyszczeń pochodzących z określonego źródła zanieczyszczeń. Wcelu określenia wpływu danego źródła emisji na środowisko należy przeprowadzić bilans emisji zanieczyszczeń, który można sporządzić na podstawie: pomi[...]

Projektowe charakterystyki energetyczne budynków

Czytaj za darmo! »

Wymagania na potrzeby projektowania ochrony cieplnej budynków sformułowane w znowelizowanych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 26 listopada 2008 r.Warunkach technicznych, jakimpowinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zaskoczyły swoim charakterem większość projektantów, pomimo faktu, iż wprowadzenie zmian było wymagane przez Dyrektywę 2002/91/WE już kilka lat wcześniej.Wymagania te są obecnie wyrażane współczynnikiemprzenikania ciepła U przegród, oraz wskaźnikiem EP określającym roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia [Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkaln[...]

Diagnostyka izolacyjności cieplnej przegród budowlanych Katalog przegród budowlanych


  Zadaniem przegrody budowlanej jest zapewnienie ochrony przed oddziaływaniem środowiska zewnętrznego oraz bezpieczne przenoszenie obciążeń. Trwałość ścian budynków wznoszonych w minionych latach znacznie przekracza jedno pokolenie. Stan taki powinien wymuszać gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z budynkami przez ich właścicieli bądź administratora przez cały okres życia budynku. Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego praktycznie zanikł po 1945 r., a wznowiony został z chwilą wdrożenia w 1995 r. znowelizowanego Prawa budowlanego. Tak duża przerwa w obowiązku prowadzenia i przechowywania dokumentacji budynku spowodowała w wielu przypadkach brak informacji o historii obiektu, w tym również o rodzaju i stanie przegród budowlanych. Natomiast poprawa jakości cieplnej budynków wymaga dobrej znajomości budowy docieplanych ścian. Wiedza dotycząca budowy przegród, technologii ich wznoszenia oraz właściwości stosowanych materiałów budowlanych jest obecnie bardzo rozproszona i trudno dostępna. Stan taki był przyczynkiem do opracowania katalogu przegród budowlanych. Przegrody budowlane wznoszone do końca XX w. a ich izolacyjność cieplna Zmiana izolacyjności cieplnej przegrody istniejącej nie może prowadzić do pogorszenia warunków eksploatacji pomieszczeń. Nowo projektowane docieplenie musi być dobrze dopasowane do istniejącej przegrody, aby całość spełniała obowiązujące wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa użytkowania, w tymnie prowadziła do kondensacji wilgoci i zagrzybienia. Znając w przybliżeniu rok, w którym budynek był projektowany, można wstępnie określić współczynnik przenikania ciepła przegród. Pierwsze obowiązujące przepisy, które mogą być interesujące dla współczesnych architektów, audytorów i certyfikatorów, mają charakter lokalny i oparte są na tradycjach budowlanych.Wdokumencie "Bau-Polizei Ordnung für Berlin" z końca XIX w., określona jest minimalna [...]

Metody pomiaru parametrów cieplnych perforowanych płyt termoizolacyjnych DOI:10.15199/33.2016.05.58


  W artykule przedstawiono nowy wyrób budowlany (Wzór patentowy Wp. 22285 Kanałowa płyta izolacyjna) w postaci płyty ze sztywnego materiału termoizolacyjnego z wprowadzonymi zaburzeniami w geometrii przekroju. Zaburzenia te, nazywane dalej perforacjami lub modyfikacjami geometrycznymi, stanowią kanały o przekroju prostych figur geometrycznych. Wypełnienie kanałów stanowić może powietrze lub granulat recyklingowy, np. styropianowy. Powodemwprowadzenia perforacji w przekroju płyty jest uzyskanie komponentu izolacyjnego omałejmasie i niewielkimwspółczynniku przewodzenia ciepła, zbliżonym do materiału pełnego z jednoczesnym zmniejszeniemzużycia surowców do jego produkcji. Dla wybranych modeli płyty określono przewodność cieplną i opór cieplny na podstawie obliczeń numerycznych (program Therm). Pomiar parametrów cieplnych prowadzony był za pomocą aparatu płytowego HFM FOX 600 oraz skrzynki grzewczej. Słowa kluczowe: kanałowa płyta izolacyjna, perforacje płyty, pomiar przewodności cieplnej, skrzynka grzewcza, aparat płytowy.kwa- Metody pomiaru parametrów cieplnych perforowanych płyt termoizolacyjnych Measurement methods of thermal parameters of perforated thermoinsulating plates dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń 1)*) dr Artur Miros2) Streszczenie. W artykule przedstawiono nowy wyrób budowlany (Wzór patentowy Wp. 22285 Kanałowa płyta izolacyjna) w postaci płyty ze sztywnego materiału termoizolacyjnego z wprowadzonymi zaburzeniami w geometrii przekroju. Zaburzenia te, nazywane dalej perforacjami lub modyfikacjami geometrycznymi, stanowią kanały o przekroju prostych figur geometrycznych. Wypełnienie kanałów stanowić może powietrze lub granulat recyklingowy, np. styropianowy. Powodemwprowadzenia perforacji w przekroju płyty jest uzyskanie komponentu izolacyjnego omałejmasie i niewielkimwspółczynniku przewodzenia ciepła, zbliżonym do materiału pełnego z jednoczesnym zmniejszeniemzużycia surowców do jego produkcji. Dla wybranych modeli pł[...]

Projektowanie izolacji cieplnej od wewnątrz z uwagi na wodochłonność elewacji DOI:10.15199/33.2018.01.11


  Przegrody zewnętrzne, w tym dodatkowa warstwa docieplenia, muszą być projektowane zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu [13]. Należy podkreślić, że wg § 2.1. docieplenie od strony wewnętrznej niewielkiego fragmentu budynku, np. jednej ściany pokoju, czy kilku ścian w mieszkaniu nie podlega przepisom [13] i praktycznie może być wykonane bez projektu. Wymagania, o których mowa w § 1 [13], mogą być spełnione w sposób inny niż określony w rozporządzeniu, w przypadku budynkówwpisanych do rejestru zabytkówlub obszarów objętych ochroną konserwatorską (na podstawie uzgodnień z wojewódzkim konserwatorem zabytków). Wkażdyminnymprzypadkuwymagane jest spełnienie warunków zawartych w rozporządzeniu [13], które przywołuje PN-EN 13788:2003 [11]. Posługując się programami opartymi na normie [11], bezwzględnie należy zapoznać się z licznymi ograniczeniami metody. Dokonując obliczeń zgodnych z [11], niezbędne jest posiadanie rzetelnych danych opisującychwłaściwości dyfuzyjne materiałów i komponentów budowlanych. W wielu przypadkach można je znaleźć w normie PN-EN 10456 [12] lub aprobatach technicznych. Jednak główny problemstanowią przegrody istniejące, często o niezidentyfikowanych parametrach cieplno-wilgotnościowych i obciążone procesami starzeniowymi. Z tego powodu w swoich w pracach [8 ÷ 10] proponujemy własną metodę projektowania ocieplenia od wewnątrz, bazującą na podstawowych badaniach in situ oraz analizach numerycznych izolowanych przegród i ich węzłów. W artykule przedstawiono sposoby pomiaru wodochłonności warstwy zewnętrznej muru oraz wymagania dotyczące wartości współczynnika absorpcji wody Ww i czynnika ochrony przed deszczemCRP. Rozważania prowadzono w kontekście ochrony muru przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych oraz oszczędzania energii. Podłoża charakteryzujące się małą aktywnością kapilarną (W = 0,5 (kg/m2h0,5) mogą być izolowane materiałem, który pozwala osiągnąć opór cieplny ΔR[...]

Projektowanie docieplenia ścian zewnętrznych od wewnątrz DOI:10.15199/33.2015.01.07


  Wartykule omówiono zalecenia dotyczące dociepleniamurówceglanych od stronywewnętrznej.Na podstawie badań, doświadczeńwłasnych oraz literatury, autorzy zaproponowali ogólne zasady projektowania przegród zewnętrznych izolowanych cieplnie od strony wewnętrznej. Przedstawiono procedury niezbędnych analiz przedprojektowych, jakie należy przeprowadzić przed podjęciem decyzji o dociepleniu ściany od wewnątrz oraz programy komputerowewspomagające takie analizy.Zaprezentowanowybranemateriały do izolacji cieplnej od stronywewnętrznej i zasady, jakie powinny być przestrzegane przy ich stosowaniu. Słowa kluczowe: ocieplenie od wewnątrz, izolacja cieplna, wilgotność materiału, symulacje.Projektowanie i wykonywanie dociepleń ścian od strony wewnętrznej zalecane jest w przypadku, gdy elewacje lub ich część muszą pozostać w stanie niezmienionym oraz w budynkach zabytkowych.WPolsce takie docieplanie nie jest realizowane na szerszą skalę, natomiast w Niemczech w 2015 r. planuje się wykonanie ok. 7 mln m2 dociepleń od strony wewnętrznej. Aby upowszechnić ten sposób docieplania, należy spełnić kilka warunków dotyczących projektowania, doboru materiałów i technologii oraz rzetelnego wykonawstwa. Wymagania prawne do projektowania ociepleń od strony wewnętrznej Docieplenie od strony wewnętrznej niewielkiego fragmentu budynku, np. jednej ściany pokoju, czy kilku ścian w mieszkaniu nie podlega przepisom i praktycznie może być wykonane przez właściciela mieszkania lub obiektu bez jakiegokolwiek projektu.Wkażdyminnymprzypadku wymagane jest spełnienie warunków zawartych w rozporządzeniu [1].Wymagania nie są rygorystyczne, np. p. 2.2.5. rozporządzenia dopuszcza kondensację pary wodnej, o której mowa w § 321 ust. 2, wewnątrz przegrody w okresie zimowym, o ile struktura przegrody umożliwi wyparowanie kondensatu w okresie letnim i nie nastąpi przy tym degradacja materiałów budowlanych przegrody na skutek tej kondensacji. Rozporządzenie [1] prz[...]

 Strona 1