Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata Walczak"

Sytuacja i perspektywy rozwoju budownictwa w Polsce DOI:10.15199/33.2017.09.13


  Tempo wzrostu gospodarczego Polski w 2016 r. wyniosło 2,8% (1 852 533,1 mln PLN) wobec 3,9% w 2015 r. Głównym czynnikiem oddziałującym na ten stan był spadek dynamiki inwestycji (-5,5%), z powodu opóźnień w przetargach na realizację inwestycji, w głównej mierze finansowanych ze środków unijnych. Tymsamymwzrost gospodarczy Polski generowany był głównie przez spożycie ogółem, które wyniosło 1 416 246,1 mln PLN. Na wzrost aktywności zakupowej Polakówmiała wpływ poprawa sytuacji na rynku pracy oraz spadek cen towarów i usług (rysunek 1). Inflacja w 2016 r. wahała się bowiem od -0,9% w styczniu do 0,8% w grudniu. W pierwszych czterech miesiącach br. nastąpił wzrost cen, a inflacja znalazła się w celu inflacyjnym przyjętym przez NPB (2,5% z możliwością odchylenia +/- 1 pkt. proc.). Konsumpcja publiczna odnotowała zaś wzrost na poziomie 3,8%, ale skala wpływu spożycia indywidualnego na PKB wyniosła w 2016 r. 2,1 pkt. proc., podczas gdy publicznego jedynie 0,7 pkt. proc. Drugą składową popytu krajowego jest akumulacja, która wg szacunkowych danych odnotowała w 2016 r. ujemną dynamikę na poziomie -0,2%. Akumulacja dzieli się na: nakłady brutto na środki trwałe, zwane popularnie inwestycjami; zmianę stanu zapasów oraz saldo tzw. aktywów o wyjątkowej wartości. To właśnie inwestycje były największym rozczarowaniem ubiegłego roku. WI kwartale 2016 r. odnotowały spadek o 2,2%, a w III kwartale -7,7%. Finalnie 2016 r. zakończył się ujemną dynamiką nakładów na środki trwałe wynoszącą -5,5%. Z jednej strony był to efekt wysokiej bazy z 2015 r., a z drugiej wyhamowania inwestycji publicznych (związanych ze zmniejszonymwykorzystaniemśrodków unijnych z nowej perspektywy budżetowej). Od 2014 r. aktywność gospodarcza Polski determinowana jest głównie przez popyt krajowy. W 2016 r. to konsumpcja stymulowała wzrost PKB, podczas gdy akumulacja znajdowała się po drugiej stronie kontinuum. Wpływ spożycia ogółem na realny wzrost PKB wyniósł bowiem 2,8[...]

 Strona 1