Wyniki 1-10 spośród 16 dla zapytania: authorDesc:"Dariusz WOŹNIAK"

Walcowanie z zastosowaniem obróbki cieplnoplastycznej i regulowane chłodzenie blach grubych ze stali o strukturze drobnoziarnistej

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono założenia technologiczne do walcowania z zastosowaniem obróbki cieplnoplastycznej blach grubych z wykorzystaniem międzyoperacyjnego podchładzania pasma. Po walcowaniu z obróbką cieplnoplastyczną blachy chłodzone są w sposób naturalny w powietrzu lub będą podlegać chłodzeniu przyspieszonemu w instalacji MULPIC (w budowie). Opracowano model matematyczny do obliczania rozkład[...]

Zmiany stanów termomechanicznych w pobliżu pęknięć w strefach przypowierzchniowej i środkowej ciągłego wlewka płaskiego w procesie walcowania na gorąco blach

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki symulacji numerycznych walcowania na gorąco wlewków ciągłych płaskich z modelowymi pęknięciami rozmieszczonymi w typowych miejscach ich występowania po procesie ciągłego odlewania. Zaobserwowane zróżnicowanie zmian stanu naprężenia i temperatury w obszarach występowania pęknięć może mieć wpływ na skuteczność ich zgrzewania. In the paper, the results of numerical simulations of plate hot rolling was presented. Flat CC-ingots with model cracks located in typical areas after continuous casting was used as a stock. Observed diversification of stress state and temperature change in the areas of cracks occurrence can exert influence on cracks welding efficiency. Słowa kluczowe: walcowanie na gorąco, wlewki ciągłe, pęknięcia, stan termomechaniczny, symulacja [...]

Badania plastyczności i struktury po odkształceniu plastycznym na gorąco stali konstrukcyjnej wielofazowej


  W artykule przedstawiono badania plastometryczne nowego gatunku stali niskowęglowej niestopowej. Badania przeprowadzono na plastomerze skrętnym w zakresie temperatur od 650 °C do 1100 °C z prędkością odkształcenia 0,1, 1 i 10 s-1. Na podstawie otrzy- manych wyników wyznaczono krzywe płynięcia w układzie naprężenie uplastyczniające s - odkształcenie rzeczywiste e. Analizie poddano punkty charakterystyczne dla krzywej płynięcia: maksymalną wartość naprężenia uplastyczniającego, odpowiadającą jej wartość odkształcenia oraz wartość odkształcenia granicznego. Wyznaczono energię aktywacji odkształcenia plastycznego. Badania zmian mikrostruktury stali po próbie skręcania na gorąco wykonano przy użyciu techniki mikroskopii świetlnej. Wykazano nadpla- styczne płynięcie stali dla temperatury odkształcenia od 900 do 1100 °C w całym zakresie zmienności parametrów odkształcenia. The paper contains results of plastometric investigation of a new low-carbon steel grade. Investigation was carried out using torsion plastometer in temperature range from 650 °C to 1100 °C with a strain rate of 0.1, 1 and 10 s-1. Using obtained results the flow curves in the flow stress-true strain system, were determined. Characteristic points: peak stress (spp), strain (ep), limit deformation value (ef) of obtained curves were analyzed. The activation energy of plastic deformation was determined. Structural extermination after torsion plastometric test was carried out using light microscopy. The super plasticity flow of the steel for deformation from 900 °C to 1100 °C in the whole range of strain rate parameters was found. Słowa kluczowe: badania plastometryczne, stal konstrukcyjna wielofazowa, energia aktywacji, struktura, rekrystalizacja Key word: torsion plastometer, structural multiphase steel, activation energy, compler phase, structure recrystallization S. 540 UHTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 7 peratura zostały przeliczone na zależność naprężenie uplastyczniające-odkształ[...]

Badania plastyczności i struktury po odkształceniu na gorąco stali wysokowęglowej bainitycznej


  W artykule przedstawiono badania plastometryczne nowego gatunku stali wysokowęglowej bainitycznej. Badania przeprowadzono na plastomerze skrętnym w zakresie temperatur od 700 °C do 1100 °C z prędkością odkształcenia 0,1, 1 i 10 s-1. Na podstawie otrzymanych wyników wyznaczono krzywe płynięcia w układzie naprężenie uplastyczniające σ - odkształcenie rzeczywiste e. Analizie poddano punkty charakterystyczne dla krzywej płynięcia: maksymalna wartość naprężenia uplastyczniającego, odpowiadająca jej wartość odkształcenia oraz wartość odkształcenia granicznego. Wyznaczono energię aktywacji odkształcenia plastycznego. Badania zmian mikrostruktury stali po próbie skręcania na gorąco wykonano przy użyciu techniki mikroskopii świetlnej. Wykazano nadplastyczne płynięcie stali dla temperatury odkształcenia od 900 °C do 1100 °C w całym zakresie zmienności parametrów odkształcenia. The paper contains results of investigation of high carbon bainitic steel. Investigation was carried out using torsion plastometer in temperature range from 700 °C to 1100 °C with a strain rate 0.1, 1 and 10 s-1. The analysis of obtained flow curves in the flow stress - true strain system was carried out. Characteristic points: peak stress (spp), strain (ep), limit deformation value (ef) of obtainted curves were analised. The activation energy of plastic deformation was determined. Structural examination after torsion plastometric test was carried out using light microscopy. The superplasticity flow of steel for deformation from 900 °C to 1100 °C in whole range of strain rate parameters was found to occur. Słowa kluczowe: badania plastometryczne, stal wysokowęglowa bainityczna, energia aktywacji, struktura, rekrystalizacja Key word: plastometric investigation, high carbon bainitic steel, activation energy, structure, recrystallization S. 892 HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 10 1. Wprowadzenie. Badany gatunek stali wysokowęglowej bainitycznej o zawartości węgla około 0,8 % i[...]

Półprzemysłowa technologia walcowania z obróbką cieplno-plastyczną i regulowanym chłodzeniem elementów konstrukcyjnych pojazdów mechanicznych ze stali typu Mn-Al


  W pracy przedstawiono założenia technologiczne do walcowania z zastosowaniem obróbki cieplno-plastycznej płaskowników i prętów kwadratowych. Po walcowaniu pręty były chłodzone są w sposób naturalny w powietrzu lub podlegały chłodzeniu przyśpieszonemu natry- skiem wodnym. Weryfikację opracowanej technologii przeprowadzono podczas walcowania eksperymentalnego w linii do półprzemysłowej symulacji (LPS) w Instytucie Metalurgii Żelaza. In the paper it is presented brief foredesign for thermo-mechanical rolling of flat and square bars. After thermo-mechanical rolling the bars were cooled in the air or were subjected to accelerated cooling with water spray. Verification of developed technology was carried out in the experimental rolling tests in the line for semi-industrial simulation (LPS) at Institute for Ferrous Metallurgy. Słowa kluczowe: technologia, walcowanie z obróbką cieplno-plastyczną, regulowane chłodzenie, właściwości mechaniczne, mikrostruktura Key words: technology, thermo-mechanical rolling, controlled cooling, mechanical properties, microstructure.Wprowadzenie. Rozwojem nowych materiałów charakteryzujących się dużą zdolnością do pochłania- nia energii jest zainteresowany przemysł samochodo- wy. Do tej grupy materiałów można zaliczyć między innymi stale z typu Mn-Al, których właściwości są szczególnie pożądane przy produkcji lekkich kon- strukcji o znacznej wytrzymałości [1]. Stale Mn-Al charakteryzują się dużą wytrzymałością oraz znacznie większą zdolnością do pochłaniania energii niż stale konwencjonalne. Takie właściwości są następstwem występowania alternatywnych mechanizmów odkształ- cenia, takich jak tworzenie bliźniaków (efekt TWIP), przemiany fazowe wywołane odkształceniem (TRIP) i plastyczność indukowana przez pasma ścinania. Rozwój tej grupy stali oraz wdrożenie do produkcji przemysłowej i zastosowanie w charakterze materiałów konstrukcyjnych są uwarunkowane poprawą ich plastyczności w temperaturze pokojowej i w w[...]

Wpływ mikrostruktury prętów po walcowaniu na gorąco na właściwości wyrobów ciągnionych ze stali wysokostopowej z efektem TWIP


  Walcowane na gorąco pręty ze stali z efektem TWIP chłodzono na dwa różne sposoby - w powietrzu i przez zanurzenie w wodzie, powodu- jące wytworzenie różnych mikrostruktur. Wytworzone pręty ciągniono z zastosowaniem gniotów cząstkowych 15% i 25%. Wykonano ba- dania metalograficzne i wytrzymałościowe. Właściwości mechaniczne stali TWIP istotnie wzrastają po przekroczeniu sumarycznego gniotu powyżej 60%, a w mikrostrukturze pojawiają się bliźniaki odkształcenia i lokalnie pasma poślizgu. Po sumarycznym gniocie równym 82% mikrostruktura stali ciągnionej składała się z silnie odkształconych ziaren austenitu z licznymi pasmami poślizgu. Hot rolled bars of steel with the TWIP effect were cooled in two different ways - in air and through water immersing, producing different microstructures. Manufactured bars have been drawn with area reduction per drawing pass equal 15% and 25%. Metallographic and mechanical examinations were performed. Mechanical properties of TWIP steel are growing significantly after exceeding total area reduction above 60% and deformation twins and local slip bands are formed in the microstructure. For total area reduction equal 82% the microstructure of the drawn steel consist of strongly deformed grains of the austenite with numerous slip bands. Słowa kluczowe: walcowanie, regulowane chłodzenie, ciągnienie, właściwości mechaniczne, mikrostruktura Key words: rolling, controlled cooling, drawing, mechanical properties, microstructure.Wprowadzenie. Stale FeMnAl z efektem TWIP (Twinning Induced Plasticity) ze względu na dużą zawartość Mn i dodatku Al są materiałem o niższej gęstości w porównaniu do aktualnie stosowanych stali w przemyśle samochodowym. Posiadają dobrą zdolność do pochłaniania energii, dużą wytrzymałość oraz bardzo dobrą plastyczność [1÷3]. Wykorzystanie stali typu FeMnAl z efektem TWIP limitują trudności związane z procesami ich wytwarzania i przetwarzania. Rozwój tych stali oraz wdrożenie do produkcji przemysłowej [...]

Zastosowanie walców z węglików spiekanych w procesach walcowania blach o wysokiej wytrzymałości


  Stosując oprogramowanie typu MES, jakim jest Ansys 11, przedstawiono analizę stanu naprężeń i odkształceń w wykonanym z węglika spiekanego walcu roboczym sześciowalcowej walcarki do walcowania ultratwardych blach cienkich na zimno. Stwierdzono iż zasadniczym problemem w utrzymaniu założonego przedziału tolerancji grubości pasma po odkształceniu - równego ±0,5% nominalnego wymiaru grubo- ści h1 są odkształcenia kontaktowe na powierzchni styku walców roboczych i oporowych. Odkształcenia te pozostają też znaczące w strefie styku walca roboczego z materiałem. Work contains analysis of condition of strain and stress in working roller made of sintered carbides in six roller mill for cold rolling ultrahard metal, based on FEM Ansys 11software pack. It has been certified that basic problem in keeping the right range of tolerance of strip thickness after deformation equal ± 0.5% of nominal dimension h1 are contact deformation on contact surface of working and resistant roller. Anyhow these deformations are significant between the working roller surface and material. Słowa kluczowe: walce robocze, węglik spiekany, walcowanie na zimno Key words: work roll, carbide, cold rolling.Wstęp. Rozwój konstrukcji maszyn i urządzeń jest dziś w znaczącym stopniu oparty na osiągnięciach w dziedzinie inżynierii materiałowej. Dotyczy to szczególnie opracowywania nowych wysokostopowych stali konstrukcyjnych, a także wysokotopliwych stopów komponowanych na bazie tytanu czy też niklu i chromu. Materiały te charakteryzują się wysokimi własnościami wytrzymałościowymi i twardością, lecz z reguły trudno poddają się obróbce plastycznej. Zmusza to do poszukiwania nowych rozwiązań w konstrukcji urządzeń technologicznych zdolnych do przenoszenia obciążeń bliskich często stanom granicznym oraz zapewniających wymaganą sztywność. Dotyczy także konstrukcji narzędzi realizujących poszczególne operacje. Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się rosnące zainteresowanie m[...]

Badanie naprężeń własnych w szynach kolejowych DOI:10.15199/24.2017.10.2


  Wprowadzenie. Nowoczesny transport kolejowy cha􀀐 rakteryzujący się dużymi prędkościami pociągów stawia coraz wyższe wymagania producentom szyn. Jednym z najważniejszych jest prostość szyn na długości w płasz􀀐 czyźnie pionowej i poziomej. Norma EN 13674-1:2011 dopuszcza maksymalną pionową odchyłkę prostości 0,3 mm na długości pomiarowej 3 m, natomiast w płaszczyźnie poziomej dopuszczalna odchyłkę 0,45 mm na bazie pomiarowej 1,5 m. Wymaganą prostość uzysku􀀐 je się w procesie prostowania, który wprowadza do szyny dodatkowe naprężenia. Obecnie norma szynowa wymaga, aby naprężenia własne mierzone w osi stopki szyny nie przekroczyły 250 MPa [1]. Ograniczenie poziomu naprężeń własnych w szynie wynika z nakładania się na nie naprężeń termicznych i naprężeń dynamicznych powstających pod􀀐 czas eksploatacji. Wysoki poziom naprężeń kumulowanych w szynie podczas użytkowania, może prowadzić do jej pęknięcia i złamania, co zagraża bezpieczeństwu transportu kolejowego [2]. Krytyczne głębokości pęknięć rozpoczyna􀀐 jących się od stopki szyny można podwyższyć przez obni􀀐 żenie naprężeń własnych. Dla niższych naprężeń własnych niższy jest średni poziom naprężeń eksploatacyjnych, co spowalnia rozwój pęknięcia. Ponadto, w główce szyny mogą występować wady rozpoczynające się od shellingu (rys. 1a), head checkingu (rys. 1b) lub squatu (rys. 1c) [3]. Badanie naprężeń własnych w szynach kolejowych. W latach 2012-2014 ArcelorMittal Poland S.A. wspólnie z Instytutem Metalurgii Żelaza zrealizował program badań [4, 5], w następstwie którego opracowano nową technolo􀀐 gię prostowania szyn kolejowych obniżającą naprężenia własne. Metodyka pomiaru naprężeń własnych. Według normy EN 13674-1 naprężenia własne w szynach muszą być mie􀀐 rzone w środku dolnej powierzchni[...]

Badania właściwości mechanicznych i mikrostruktury eksperymentalnych blach warstwowych walcowanych na gorąco DOI:10.15199/24.2019.10.2


  Wprowadzenie. Wytwarzanie płaskich wyrobów warstwowych w procesie walcowania na gorąco jest związane z wieloma problemami technologicznymi. Najważniejze z nich to jest precyzyjne usunięcie i zabezpieczenie złącz przed ingerencją tlenków i innych zanieczyszczeń oraz konieczność dostosowania technologii w sposób umożliwiający przeprowadzenie równomiernego płynięcia plastycznego warstw składowych [1]. Niespełnienie tych podstawowych wytycznych może spowodować rozwarstwienie blach warstwowych lub powstawanie wad w postaci pęknięć lub innych nieciągłości struktury w obszarze ich łączenia. Opracowanie technologii wytwarzania blach warstwowych bezpośrednio w procesie walcowania na gorąco dużymi gniotami stwarza potencjał do wytworzenia eksperymentalnych płaskich wyrobów warstwowych o unikatowych właściwościach [2]. W pracy podjęto próby wytworzenia trwałych połączeń dyfuzyjnych materiałów w układzie stal-stal w wyniku przeróbki plastycznej na gorąco metodą walcowania dużymi gniotami. W celu oceny jakości wytworzonych tą metodą połączeń warstw złożonych ze stali gatunków: S235JR, S355J2, 42CrMo4 i X5CrNi18-10 wykonano badania mikrostrukturalne oraz wytrzymałościowe. Materiał i metodyka badań. Materiał do badań stanowiły blachy warstwowe w stanie po walcowaniu na gorąco w linii do półprzemysłowej symulacji procesów walcowania (LPS) w jednym przepuście gniotem względnym ~40% i z następnym swobodnym chłodzeniem w powietrzu. Do badań użyto walców gładkich o średnicy beczki 550 mm. Próby walcowania w linii LPS polegały na zgrzewaniu dwóch warstw materiałów będących złożeniami stali z gatunków S235JR, S355J2, 42CrMo4 i X5CrNi18-10. Łączone materiały miały grubość 10 mm, szerokość 140 mm i długość 240 mm. Powierzchnie styku frezowano i odtłuszczono. Blachy składano w pakiety o grubości 20 mm bez stosowania dodatkowych przekładek. Próbki nagrzewano do temperatury 1200°C. Zakres temperatury przeróbki plastycznej wynosił od 1000 do 1100°[...]

Modernizacja wybranej ciepłowni miejskiej

Czytaj za darmo! »

Według danych prezentowanych w publikacjach dotyczących problematyki produkcji i transportu ciepła, istnieją duże możliwości w zakresie zmniejszenia energochłonności tych procesów. W ostatnim okresie wiele Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej zmodernizowało swoje układy ciepłownicze, dostosowując do aktualnego rynku energii. Omówiono propozycję modernizacji układu pomp obiegowych w ciepłown[...]

 Strona 1  Następna strona »