Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Marek Przybylski"

Zastosowanie proszkowych kompozytów magnetycznie miękkich i magnesów trwałych w przetwornikach elektromagnetycznych i elektromechanicznych DOI:10.15199/13.2018.12.12


  Obwód magnetyczny jest podstawowym elementem przetwornika elektromagnetycznego czy elektromechanicznego. Obwód magnetyczny maszyny elektrycznej czy innych przetworników, w zależności od ich konstrukcji wytwarzany jest z materiału magnetycznie miękkiego lub magnetycznie miękkiego i magnesu lub magnesów trwałych. W dotychczas produkowanych maszynach elektrycznych, jako magnetycznie miękką część obwodu magnetycznego stosuje się głównie blachy ze stali elektrotechnicznej. Właściwości magnetyczne tego rodzaju materiału są bardzo dobre jednak proces produkcji magnetowodu z blach elektrotechnicznych jest skomplikowany i dość kosztowny. Dla przykładu blacha elektrotechniczna o właściwościach izotropowych typu M470-50A o grubości 0,5 mm ma maksymalną stratność 2 W/kg przy indukcji magnetycznej 1 T dla 50 Hz, natomiast przy 1,5 T dla tej samej częstotliwości 4,7 W/kg. Indukcja magnetyczna wynosi 1,54 T przy natężeniu pola magnetycznego 2500 A/m, natomiast dla 1,64 T dla H=5000 A/m [12]. Dla wyższych częstotliwości przemagnesowania wynoszącej np. 400 Hz blacha o symbolu NO35-22 o grubości 0,35 mm przy indukcji magnetycznej wynoszącej 1 T przy 400 Hz, wykazuje straty mocy wynoszące 22 W/kg. Indukcja magnetyczna wynosi 1,52 T przy natężeniu pola magnetycznego 2500 A/m, 1,62 T dla H = 5000 A/m, natomiast 1,74 T dla 10000 A/m [13]. Wytwarzanie magnetowodu blachowanego wymaga wycinania kształtek z blachy, które następnie muszą być pakietowane. Proces wycinania wymaga stosowania drogich wykrojników. Obecnie stosuje się także wycinanie laserem, ale proces ten jest kosztowny i uszkadza krawędzie blach, co prowadzi do pogorszenia ich właściwości magnetycznych. W ostatnich latach do produkcji magnetowodów maszyn elektrycznych i innych przetworników elektromechanicznych czy elektromagnetycznych stosuje się proszkowe kompozyty magnetycznie miękkie zwane także dielektromagnetykami, ang. soft magnetic composites. Kompozyty tego typu wytwarza się [...]

The investigation of anisotropic Nd-Fe-B dielectromagnets in elevated temperatures

Czytaj za darmo! »

Nd-Fe-B bonded permanent magnets, also called dielectromagnets can be manufactured as isotropic or anisotropic types. Anisotropic Nd- Fe-B dielectromagnets are characterized by better magnetic properties than the properties of isotropic dielectromagnets. Investigation of anisotropic dielectromagnets from two types of powder is being conducted. The paper presents correlation between magnetic properties of anisotropic Nd-Fe-B dielectromagnets and changes of magnetic parameters with increasing temperature. Streszczenie. Magnesy wiązane Nd-Fe-B nazywane też dielektromagnesami mogą być wykonywane jako anizotropowe i izotropowe. Magnesy anizotropowe wykazują lepsze właściwości. Zbadan dwa rodzaje magnesów anizotropowych wiązanych. Artykuł przedstawia korelację między właściwościami magnesów a z,mianą ich właściwości przy podwyższonej temperaturze. (Badania właściwości magnetycznych anizotropowych dielektromagnesów Nd-Fe-B w podwyższonych temperaturach)., x Keywords: hard magnetic powders, magnetic properties of anisotropic bonded magnets Słowa kluczowe: materiały magnetyczne proszkowe, magnesy, magnesy anizotropowe 1. Introduction Bonded permanent magnets, also called dielectromagnets, are made of hard magnetic powder bonded mainly by plastics. There are two main types of bonded magnets in terms of technology of production: compression moulded and injection moulded. These types of bonded magnets can be made anisotropic or isotropic in magnetic character. Anisotropic bonded magnets have better magnetic properties than isotropic bonded magnets. However, this type of magnets has a disadvantage. Anisotropic dielectromagnets need presence of magnetic field during manufacturing, which gives magnetic orientation to grains of powder. Magnetic field has to be used during compression or injection process. This process gives alignment of magnetic particles before final magnetization. Magnetic poles which are created during alignment must be equiv[...]

Dławik indukcyjny z proszkowym rdzeniem dielektromagnetycznym

Czytaj za darmo! »

Dławiki indukcyjne są elementami elektrycznymi znajdującymi szerokie zastosowanie w urządzeniach elektronicznych i elektrotechnicznych. Mogą one ograniczać prądy przemienne w sposób bardziej ekonomiczny niż rezystory. W przypadku stosowania rezystorów, które spełniają taką samą rolę w wielu urządzeniach, zmniejszenie poboru prądu powoduje duże straty mocy. W różnego rodzaju urządzeniach elektronicznych i elektrotechnicznych stosowane są dławiki o różnych parametrach, takich jak indukcyjność, maksymalny prąd i maksymalna częstotliwość pracy. Na rynku oferowane są dławiki indukcyjne różnych indukcyjnościach, rozmiarach i częstotliwościach pracy. Dławiki dzielą się na dławiki z rdzeniem ferromagnetycznym i bez rdzenia. Dławiki bez rdzenia nazywa się cewkami. W dławikach z rdzeniem ferromagnetycznym jego rdzeń zwiększa indukcyjność. Dławiki indukcyjne mogą być wyposażone w rdzeń z blach elektrotechnicznych, ferrytów lub magnetycznie miękkich kompozytów proszkowych zwanych także dielektromagnetykami, mogą to też być inne magnetycznie miękkie materiały. Technologia wytwarzania dielektromagnetyków Rdzeń magnetyczny dławika indukcyjnego został wytworzony z proszku żelaza firmy Hoganas o nazwie Somaloy 500 spajanego środkiem o nazwie LB1 [1]. Środek spajający spełnia także funkcję poślizgową ułatwiając proces prasowania proszku. Proszek Somalo[...]

Wpływ temperatur ujemnych na właściwości magnetyczne i mechaniczne dielektromagnesów Nd-Fe-B

Czytaj za darmo! »

Magnesy trwałe są jednym z podstawowych elementów wielu urządzeń mechanicznych, elektrycznych czy elektrotechnicznych. Jednym z głównych odbiorców magnesów trwałych jest przemysł maszyn elektrycznych. Przydatność materiału magnetycznego w konkretnym przypadku określa się na podstawie jego właściwości magnetycznych. Pojawienie się na rynku materiałów magnetycznych typu Alnico, ferrytów stront[...]

Badania magnetoelektrycznych silników prądu stałego z proszkowym obwodem magnetycznym

Czytaj za darmo! »

Rozwój materiałów magnetycznych pozwala na zmiany konstrukcji i technologii wytwarzania urządzeń z obwodami magnetycznymi. Materiałami magnetycznymi, których rozwój obserwuje się w ostatnich latach, są materiały magnetycznie miękkie i magnetycznie twarde w postaci proszku. Obecnie w maszynach z obwodami magnetycznymi stosowane są elementy magnetycznie miękkie pracujące przy zmiennym strumie[...]

Silniki elektryczne z proszkowymi obwodami magnetycznymi


  Nowe technologie wytwarzania elementów maszyn i urządzeń elektrycznych stwarzają nowe możliwości ich konstruktorom. Jedną z technologii, która pozwala na duże zmiany w konstruowaniu maszyn elektrycznych jest metalurgia proszków. Rozwój metalurgii proszków, nowe materiały proszkowe oraz nowe metody wytwarzania elementów metodą metalurgii proszków dają nowe narzędzia konstruktorom maszyn elektrycznych z obwodami magnetycznymi. Jak wiadomo obwód magnetyczny maszyny elektrycznej może zawierać elementy magnetycznie miękkie lub magnetycznie miękkie i twarde. W dotychczas produkowanych maszynach elektrycznych magnetycznie miękkie części obwodu magnetycznego są wytwarzane głównie z blach elektrotechnicznych. Blachy elektrotechniczne charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami magnetycznymi, ale ich wadą jest stosunkowo wysoka cena. Związana jest ona z wysoką ceną wykrawania kształtek przeznaczonych na magnetowód, ich pakietowaniem, a także z kosztem wytwarzania wykrojnika, który umożliwia wycinanie kształtek. Ostatnio kształtki wycina się też metodą cięcia laserem. Ta technologia wytwarzania kształtek jest bardzo droga i stosowana głównie do wytwarzania niewielkich serii. Jako magnetycznie twarde części obwodu magnetycznego powszechnie są stosowane spiekane magnesy z ferrytu baru lub ferrytu strontu. Zaletą tych magnesów jest niska cena, ale ich właściwości magnetyczne też są małe. W maszynach elektrycznych, gdzie są wymagane magnesy o bardzo dobrych właściwościach magnetycznych są stosowane magnesy z grupy Sm-Co lub Nd-Fe-B. Jednak ze względu na wysoką cenę pierwiastków ziem rzadkich i kobaltu są drogie. Metalurgia proszków umożliwia konstruowanie nowej generacji maszyn elektrycznych o nowych strukturach obwodów magnetycznych. Technologią, która stwarza takie możliwości jest jedna z metod metalurgii proszków - metoda spajania proszku tworzywem [1]. Może być ona stosowana do wytwarzania elementów magnetycznie twardych i eleme[...]

Wpływ temperatury pracy na właściwości magnetyczne dielektromagnetyków z proszków żelaza


  Materiały magnetycznie miękkie w postaci proszków są coraz chętniej stosowane w przemyśle urządzeń elektrycznych. Najważniejszą grupą urządzeń wykorzystującą materiały proszkowe są maszyny elektryczne. W wielu zastosowaniach z powodzeniem udaje się zastępować magnetowody wykonane z blach elektrotechnicznych obwodami wykonanymi z proszków [1, 2]. Materiały proszkowe mogą być także wykorzystywane jako rdzenie elementów pasywnych do układów elektronicznych oraz energoelektronicznych. Mogą być one również stosowane w dławikach ograniczających pobór prądu lub filtrach stosowanych do ograniczania szkodliwych harmonicznych prądów i napięć. Podczas pracy urządzenia techniczne mogą być narażone na działanie wysokiej temperatury. W wielu przypadkach urządzenia z proszkowymi obwodami magnetycznymi pracują w temperaturach wyższych od temperatury otoczenia. Często też wzrost temperatury pracy związany jest z nagrzewaniem się innych elementów maszyny, takich jak np. uzwojenia maszyny elektrycznej. Tempreratura pracy obwodu magnetycznego wpływa na jego parametry, związane jest to ze zmianą właściwości fizycznych jego elementów wraz ze zmianą temperatury otoczenia. Powoduje to zmianę parametrów eksploatacyjnych urządzenia. Niezawodność urządzeń technicznych staje się bardzo ważnym zagadnieniem, w związku z tym projektanci urządzeń, które zawierają w swojej strukturze obwody magnetyczne, powinni uwzględniać zmiany właściwości fizycznych materiałów już na etapie projektowania. W poprzednio prowadzonych badaniach określono zmianę magnetycznych i mechanicznych właściwości dielektromagnetyków w zakresie od -40°C do 100°C [3, 4]. Wraz z rozszerzeniem się zakresu zastosowań dielektromagnetyków konieczne stało się poznanie ich właściwości magnetycznych w temperaturach wyższych od 100°C. Określenie zmian właściwości dielektromagnetyków w zakresie od temperatury pokojowej do 190°C było celem badań. Technologia wykonania próbek i badania Magnetyczni[...]

Multi - pole magnetization of Nd-Fe-B bonded magnets for rotary linear actuators


  Generally, a certain group of rotary linear actuators contains bipolar magnets whose magnetic poles are arranged in a chessboard pattern. Each magnet is magnetized and positioned on the mover in such a way that the expected distribution of magnetic poles can be obtained. Magnets are magnetized before assembly, so positioning them is not easy. Therefore, the use of one larger ring - shaped magnet with a magnetic multi-pole distribution of magnetic poles is desired for rotary linear actuators. The most important advantage is the possibility to obtain complex distribution of magnetic poles in one magnetization process. One multi - pole permanent magnet can replace several bipolar magnets. It allows us to save device manufacturing time and make the process much more cost effective. In such a case the distribution of poles is more accurate and there are no air gaps. Smaller number of magnets within the motors means [...]

Research of magnetic properties of hybrid composite elements

Czytaj za darmo! »

Hybrydowe elementy są jednym z nowych rozwiązań jakie oferuje metalurgia proszków. Elementy hybrydowe składają się przynajmniej z dwóch obszarów wykonanych z materiałów o innych właściwościach magnetycznych, wykonanych w jednym procesie technologicznym. Takie elementy pozwolą na redukcje kosztów i czasu produkcji silników elektrycznych. Zagadnieniem poruszanym w referacie jest badanie właściwości magnetycznych magnesów hybrydowych złożonych z warstwy magnetycznie twardej proszku Nd-Fe-B oraz warstwy kompozytu żelaza. Badania właściwości magnetycznych kompozytowych elementów hybrydowych Abstract. Hybrid elements are one of the new solutions offered by powder metallurgy. Elements consisting of powders with different magnetic properties make the question of how measure the magnetic properties of hybrid elements composed of layers of material magnetically hard and magnetically soft and dielectromagnets made from a mixture of these same powders. Hybrid elements were made of magnetically hard Nd-Fe-B melt-spun ribbon powder and soft magnetic iron powder. Słowa kluczowe: metalurgia proszków, dielektromagnetyki, elementy hybrydowe, magnesy wiązane. Keywords: powder metallurgy, smc, hybrid elements, bonded magnets. Introduction Magnetic parameters of hard and soft magnetic materials are measured by separate methods; depending on the type of material different measuring systems are used. Hard magnetic materials can be measured by induction method; the changes in magnetic flux are measured during demagnetization[...]

Badania rezystywności dielektromagnetyków w atmosferze ciekłego azotu


  Obszar zastosowań maszyn elektrycznych ciągle się rozszerza. Nowym obszarem, którym zainteresowany jest rynek elektrotechniczny, są maszyny elektryczne pracujące w temperaturach ujemnych, a nawet w temperaturach ciekłego azotu lub ciekłego helu. Właściwości fizyczne materiałów, w tym materiałów magnetycznych, zmieniają się wraz ze zmianą temperatury otoczenia. W związku z tym zmieniają się też parametry eksploatacyjne maszyn elektrycznych. Zainteresowanie rynku wytwarzaniem maszyn elektrycznych do pracy w temperaturze ciekłego azotu spowodowało konieczność prowadzenia takich badań. Badania właściwości fizycznych materiałów magnetycznych w temperaturach ciekłego azotu, stworzą bazę wiedzy dla projektantów maszyn elektrycznych przeznaczonych do pracy w niskich temperaturach [1, 4]. Jednym z podstawowych parametrów materiałów konstrukcyjnych jest ich rezystywność. Rezystywność jest wielkością zależną od temperatury. Opór właściwy metali przy spadku temperatury maleje, w różnym stopniu dla różnych metali. Wartość oporu właściwego metali w bardzo niskich temperaturach zależy w dużym stopniu od jego czystości [2]. Rezystywność dielektromagnetyków ma wpływ na wielkość strat wiroprądowych, czyli pośrednio na sumę strat w obwodzie magnetycznym. Straty wiroprądowe wydzielające się w postaci ciepła w ferromagnetykach, określa zależność: (1) gdzie: kw - współczynnik geometryczny; f - częstotliwość [Hz]; Bmax - maksymalna indukcji magnetyczna [T], ρ - rezystywność [Ωm] [4]. Materiałami magnetycznie miękkimi, stosowanymi jako obwody magnetyczne maszyn elektrycznych, są coraz częściej kompozyty proszkowe. Wytwarza się je metodą spajania proszków żelaza tworzywem. Materiały kompozytowe na bazie żelaza składają się z ziaren żelaza i cienkiej warstwy izolacyjnej na ich powierzchni. Stosuje się dwie podstawowe grupy środków izolująco- w[...]

 Strona 1  Następna strona »