Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Sadowski"

Pakiet Energetyczno-Klimatyczny

Czytaj za darmo! »

Główne tezy referatu wygłoszonego na posiedzeniu Państwowej Rady Ochrony Środowiska, 10 kwietnia 2008 r. Rada Europejska założyła następujące strategiczne cele dotyczące ochrony klimatu. Unia Europejska: zredukuje do r. 2020 o 20% emisje gazów cieplarnianych w stosunku do 1990 r., zwiększy udział energii odnawialnej w konsumpcji finalnej energii do 20%, o 20% zostanie zwiększona efek[...]

Zmiany klimatu w świetle najnowszych badań

Czytaj za darmo! »

Wzrost temperatury globalnej spowodowany jest powiększającą się koncentracją gazów cieplarnianych w atmosferze. Od początku epoki przemysłowej (połowa XVIII w.) do 2004 r. koncentracja dwutlenku węgla w atmosferze wzrosła z ok. 280 ppm do ok. 380 ppm. W ciągu ostatnich 100 lat średnia temperatura przy powierzchni Ziemi zwiększyła się o 0,74 0C, a szybkość tego procesu wzrasta. 15 najciep[...]

Broadband Phase Commutator- Theory and Realization

Czytaj za darmo! »

The paper presents mathematical model, structures and realization of n-port phase commutator on transmission lines. The scattering matrix of multiport phase commutator, structures of two-channel base element (hybrid) and multiport phase commutators are discussed. The synthesis and realization of the phase commutators based on transmission lines are proposed. The particular examples and results of computer analysis and experimental researches of the frequency characteristics are discussed. Streszczenie. W pracy przedstawiono model matematyczny, strukturę blokową oraz realizację n-kanałowych komutatorów fazy zbudowanych z wykorzystaniem linii transmisyjnych. Przedstawiono konstrukcję 4-kanałowego komutatora fazy wykonanego z wykorzystaniem linii transmisyjnych oraz toroidalnych pierści[...]

Reduction of mutual couplings in 4-port ring antenna

Czytaj za darmo! »

This paper deals with the mathematical model of the reduction of antenna’s mutual coupling in antenna arrays. It is used a complex normalized scattering matrix for multiport network connection. The hybrid as uncoupler was proposed in article. Four-port uncoupler was model ling, build and researched. The parameters of 4-port ring antenna array with uncoupler was presented. Streszczenie. W artykule przedstawiono metodę redukcji sprzężeń pomiędzy elementami 4-elementowego układu antenowego. W modelu wykorzystano macierz rozproszenia normalizowaną do obciążeń zespolonych. Jako układ odprzęgający zastosowano hybrydę zbudowaną na liniach transmisyjnych. Układ został zbudowany i przebadany. (Redukcja sprzężeń w 4-elementowym pierścieniowym układzie antenowym) Keywords: Antenna array, mutual coupling, hybrid. Słowa kluczowe: Układ antenowy, sprzężenia pomiędzy elementami anteny, hybryda. Introduction One of the disadvantage of an antenna arrays are mutual coupling interactions between antenna elements. It depends from position of the elements in the array and the direction of the radiation. The strong couplings leads to degradation of structure’s performances: impedance of the elements, shape of the main beam and sidelobe level. Some methods of the reduction coup[...]

Od iluzji do iluzji DOI:


  Przed zbliżającym się światowym szczytem klimatycznym COP w Katowicach, z inicjatywy naszego stałego autora, członka Rady Naukowo-Programowej AURY prof. Tomasza Żylicza zaprosiliśmy naukowców do merytorycznej dyskusji o założeniach, oczekiwaniach i prognozach związanych z Kongresem. Dziś drukujemy rozważania prof. Macieja Sadowskiego (Instytut Ochrony Środowiska, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie) oraz prof. Piotra Skubały (Katedra Ekologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego), licząc na dalsze opinie.Celem tego eseju nie jest próba zdeprecjonowania idei ochrony klimatu ani wysiłków dziesiątków tysięcy ludzi, pracujących nad przygotowaniem, wdrożeniem i realizacją postanowień Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i towarzyszących umów międzynarodowych. Uwypukliłem trudności i niepowodzenia, aby uświadomić niezorientowanym, jak trudny i skomplikowany to proces negocjacyjny i czemu postępy są bardzo wolne. Ożywienie zainteresowania sprawami środowiska, w tym klimatu, zaczęło się od powstania Klubu Rzymskiego (1968), który uaktywnił ruchy proekologiczne, co miało oddźwięk w organizowaniu dziesiątków mniejszych i większych konferencji globalnych, regionalnych, branżowych i innych, na których prelegenci roztaczali niepokojące wizje przeludnienia świata, klęsk głodu, a przy okazji katastrofy klimatycznej. Na konferencjach światowych i regionalnych ONZ, WMO, UNEP, FAO i wielu innych, prominentni przywódcy państw i organizacji międzynarodowych wygłaszali złote sentencje, zapewniali o gotowości do działań, apelowali o pomoc, straszyli i obiecywali. Najczęściej kończyło się na słowach. Trzeba było czekać do końca lat 1980., kiedy premier Malty Edward Fenech-Adami zaproponował Zgromadzeniu Ogólnemu NZ, aby skoordynować wysiłki podejmowane przez środowiska naukowe i polityczne w zakresie zmian klimatu. W efekcie w 1988 roku ZO ONZ Rezolucją 45/53 oficjalnie powołało do ży[...]

Analiza pracy odbiornika systemu LTE w warunkach propagacji wielodrogowej oraz interferencji wspólnokanałowych DOI:10.15199/48.2016.02.26

Czytaj za darmo! »

Artykuł porusza zagadnienie analizy wpływu zjawisk propagacji wielodrogowej oraz zakłóceń wspólnokanałowych na pracę odbiornika OFDMA w łączu od stacji bazowej do użytkownika ruchomego w systemie LTE. Zjawiska te powodują rozrzut konstelacji odebranych symboli, co skutkuje wzrostem stopy błędów transmisji, a w skrajnych przypadkach jej zerwaniem. Przedstawiono zostały wyniki badań symulacyjnych wpływu propagacji wielodrogowej oraz interferencji wspólnokanałowych na pracę odbiornika LTE OFDMA. Abstract. This paper deals with the issue of analysis of influence of multipath channel propagation and co channel interference on operations of OFDMA receiver in the LTE downlink. The analyzed phenomena cause spread in the constellation of received symbols that leads to increase of bit error rate and even to break the transmission. The paper presents and discussed the results of simulation research on influence of multipath channel propagation and co channel interference on operations of LTE OFDMA receiver. (Analysis of operations of LTE receiver in the presence of multipath signal propagation and co-channel interference). Słowa kluczowe: odbiornik LTE OFDMA, symulacja LTE, propagacja wielodrogowa, zakłócenia wspólnokanałowe. Keywords: LTE OFDMA receiver, LTE simulation, multipath channel, co-channel interference. Wstęp Standard LTE stanowi obecnie najnowocześniejszy będący w praktycznym użyciu system łączności komórkowej [1]. Zapewnia on bardzo duże szybkości transmisji i eliminuje bądź znacząco zmniejsza wady systemów wcześniejszych generacji. Dodatkowo wspiera usługi szerokopasmowe, umożliwiając szybkie transfery danych multimedialnych. System może pracować z różną szerokością kanału transmisyjnego - od 1,25 MHz do 20 MHz, osiągając przepływności danych rzędu do 100 MB/s dla użytkowników stacjonarnych i do 50 MB/s dla użytkowników ruchowych. Do elastyczność systemu przyczynia się także wykorzystanie techniki MIMO Zalety te okupione zostały [...]

Gas emissions from the waste management sector in some European Union countries Emisja gazów z sektora gospodarki odpadami w wybranych krajach Unii Europejskiej DOI:10.15199/62.2016.3.36


  Data on CO2, MeH and N2O emissions from waste management in Austria, Czech Republic, Denmark, Lithuania, Germany, Sweden and Poland were collected and evaluated. Dokonano analizy rodzajów i emisji gazów z gospodarki odpadami w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej. Kraje te dążą do ograniczenia emisji gazów z sektora odpadów głównie poprzez ograniczanie ilości odpadów. Podstawowym mechanizmem zmniejszającym emisje, jak i ilości odpadów są mechanizmy finansowe, takie jak podatki, oraz prawne regulacje ograniczające możliwość składowania. Kraje o dużej "produkcji" odpadów (Szwecja, Dania) intensywnie ograniczają ich objętość przede wszystkim poprzez wykorzystanie odpadów jako surowców energetycznych. Na tle tych krajów Polska nie prezentuje się korzystnie z jednym z najwyższych wskaźników wytwarzania odpadów 4,241 Mg/r per capita. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń gazowych do atmosfery jest wyzwaniem w skali globalnej. Ograniczenie emisji gazów wynika z zobowiązań krajów rozwiniętych, które ratyfikowały Ramową Konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu1), a następnie Protokół z Kioto2). Przedmiotem pracy są emisje ditlenku węgla, metanu i tlenku azotu(I) z sektora gospodarki odpadami. Analizę przeprowadzono dla Austrii, Czech, Danii, Litwy, Niemiec,Szwecji i Polski. Przy wyborze kierowano się położeniem kraju (sąsiedztwo Polski) i różnym poziomem gospodarki odpadami. Do analizy wykorzystano dane o emisjach3) zawarte w szóstym raporcie krajowym złożonym przez kraje rozwinięte (National Communications NC6) oraz w raportach inwentaryzacji gazów cieplarnianych (GHG National Inventory Submissions 2013) i pierwszym raporcie dwuletnim (Biennial Reports). Analizę gospodarki odpadami oparto na danych Eurostatu4). Aby zapewnić porównywalność danych o odpadach i emisjach w analizie uwzględniono 2004 r. i 2011 r. Globalna bezpośrednia emisja gazów CO2, CH4 i N2O pochodząca ze składowania i przetwarzania odpadów[...]

Evaluation of LTE downlink transmission quality in presence of selected disturbances in radio channel DOI:10.15199/48.2018.12.10

Czytaj za darmo! »

Mobile cellular network operators are constantly facing an increasing demand for higher mobile data rates. To cope with it, several approaches are proposed such as advanced antenna techniques, reuse of frequency channel and cell densification in areas with high capacity requirement. Those techniques often lead to situation when base stations (located in the centre of cells) are placed closely to each other (even a few stations within a 50m radius). These approaches cause more co-channel interferences and more distortions in radiocommunication channels. So that a careful planning and dynamic inter-cell interference coordination techniques are needed for an efficient network operation. Other approach involves estimation of radio channel parameters. Channel model describes the characteristics of the connection link which carries information in the form of electromagnetic waves between the transmitter and the receiver. The estimated channel characteristics commonly include scattering, attenuation, reflection, refraction and fading. Studying radio channels helps us to get an idea about rapid fluctuations of the amplitude and phase of a radio signal. The simulation experiments described in the article allow to reproduce computationally phenomena mentioned above with different channel parameters and selected network environments with many stations that operate in the overlapped frequencies. Research was done for LTE 4G standard which is currently the most advanced mobile cellular technology in common use [1]. LTE uses multipleinput multiple-output (MIMO) technology to increase data rate or operation range. Currently the maximum number of MIMO spatial streams is 4. Typically handheld mobile devices may have one transmit antenna and up to two receive antennas (MIMO 1x2 configuration). If it comes to coverage, the base station should provide full performance at a distance of up to 5 km. LTE implements different transmission techno[...]

Scenariusze przyszłych zmian klimatu w Polsce (1)


  Dążenie do przewidywania przyszłości jest tak stare, jak istnienie człowieka. Znajomość rozwoju przyszłych warunków pogodowych jest szczególnie istotna przy planowaniu procesów gospodarczych i społecznych z uwagi na ich wysoką wrażliwość na zjawiska klimatyczne. Ale badanie ewentualnych zmian klimatu obarczone jest w znacznym stopniu niepewnościami wynikającymi z niedostatecznej wiedzy o procesach i zjawiskach, naturalnych i antropogenicznych, wpływających na system klimatyczny. Mogą być różne drogi rozwoju i z tego względu nie mówimy o prognozie, ale raczej o pewnych możliwych scenariuszach zmian czekających nas w przyszłości. Jednym z najważniejszych czynników mogących wpłynąć na ewolucję klimatu, a zależnych od człowieka jest emisja gazów cieplarnianych do atmosfery. Projekcje emisji przy różnych założeniach dotyczących zmian społeczno-ekonomicznych, demografi cznych i technologicznych stanowią parametry wejściowe w wielu obecnych oszacowaniach dotyczących wrażliwości klimatycznej i wpływu zmian klimatu na rozmaite dziedziny życia i gospodarki. Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu tal Panel on Climate Change, IPCC) od wielu lat przygotowuje scenariusze przyszłych zmian emisji gazów cieplarnianych na świecie. Do niedawna najbardziej znane były scenariusze SRES (Special Report on Emission Scenarios) [3]. Nowsze scenariusze post-SRES [2] zakładają niższy wzrost liczby ludności świata, ale nie ma to większeg[...]

Scenariusze przyszłych zmian klimatu w Polsce (2)


  Analizę nadchodzących zmian temperatury i opadu w Polsce przeprowadzono w oparciu o wiązkę siedmiu symulacji regionalnych klimatu zawartych w tabeli. Obliczenia wykonano dla dwóch okresów 2021-2050 oraz 2071-2100. Przedstawiono rozkłady przestrzenne zmian temperatury i opadu dla całego kraju (rys. 4 i 5), jak również zaprezentowano wykresy i diagramy podstawowych charakterystyk klimatycznych dla regionu Belska Dużego (pow. grójecki) na Nizinie Mazowieckiej (rys. 6-8). Do scharakteryzowania zmian temperatury zastosowano metodę percentyli 10., 50. i 90. Percentyl 10. wskazuje wartości temperatury, poniżej których występuje 10% wszystkich wartości temperatury w danym nych przez percentyl 10. dochodzi do około 1OC w latach 2021-2050 i do około 3OC w 2071-2100. Większy jest wzrost temperatur wysokich, zwłaszcza w Polsce południowo- wschodniej, od 2,5OC w pierwszym badanym okresie do ponad 4,5OC pod koniec stulecia. Rysunek 5 prezentuje rozkład przestrzenny względnych zmian opadu. Wyniki wskazują na zwiększenie opadu zimowego dochodzące do około 10% w części północnej kraju w latach 2021-2050 i do ponad 20% w części wschodniej w latach 2071-2100. Ponadto dobrze widoczne jest zmniejszenie opadu pod koniec stulecia latem, największe na południowym wschodzie. Przebiegi uśrednionych wartości temperatury powietrza oraz opadu w [...]

 Strona 1  Następna strona »