Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Justyna Wrzosek-Jakubowska"

Comparison of the physicochemical properties of synthetic 4A and NaY zeolites. Model of methane adsorption on zeolites Porównanie fizykochemicznych właściwości zeolitów syntetycznych typu 4A i NaY. Model sorpcji metanu na zeolitach DOI:10.15199/62.2016.3.47


  Two synthetic zeolites NaY and 4A were studied for pore topog. and structure, elementary compn., sp. surface and acidity. Their ability for MeH adsorption was estd. by numerical modeling. The NaY zeolite showed faujasite structure and much higher MeH adsorption capacity than the 4A zeolite of Linde structure. Przeprowadzono badania sit molekularnych NaY i 4A (syntetycznych glinokrzemianów o regularnej mikroporowatej strukturze) obejmujące identyfikację materiału pod względem mineralogicznym i określenie jego podstawowych właściwości fizykochemicznych. Zaproponowano prawdopodobny mechanizm adsorpcji metanu na kryształach zeolitów, wykorzystując program do modelowania molekularnego Material Studio 7.0. Stwierdzono, że zarówno powierzchnia wewnętrzna, objętość wszystkich porów i mikroporów, jak i całkowite stężenie centrów kwasowych na powierzchni zeolitu typu NaY są większe niż w przypadku zeolitu typu 4A. Rozwój zrównoważonych metod otrzymywania zeolitów jest bardzo ważny ze względu na szeroki zakres ich stosowania w katalizie, adsorpcji i separacji, a ograniczanie kosztów produkcji i stosowanie przyjaznych dla środowiska technik syntezy zeolitów stanowi wyzwanie dla ich producentów. Konwencjonalną metodą otrzymywania zeolitów jest synteza hydrotermalna z zastosowaniem odpowiednich związków organicznych i rozpuszczalników. Obecnie dąży się albo do ograniczenia stosowania związków organicznych, wtedy woda jako rozpuszczalnik jest nadal konieczna, albo zakłada się prowadzenie syntezy bez rozpuszczalników, wtedy często nadal konieczne są związki organiczne1-3). Znanych jest ok. 40 różnych naturalnych zeolitów i ok. 150 zeolitów syntetycznych4). Zeolity wyróżniają się wieloma wyjątkowymi cechami fizyczno- -chemicznymi5-7). Odznaczają się one dużą pojemnością adsorpcyjną, zdolnością molekularno-sitową, selektywnością, pojemnością jonowymienną oraz odpornością na działanie kwasów i podwyższonej temperatury8-9) (rys. 1). Zeolity[...]

Effect of granulated organic-mineral fertilizers formed from spent mushroom substrate on the yield and on the content of copper in a test plant Wpływ stosowania granulowanych nawozów organiczno-mineralnych wytworzonych z podłoża popieczarkowego na plon i zawartość miedzi w roślinie testowej DOI:10.15199/62.2016.3.29


  Org.-mineral fertilizers were prepd. by mixing the optionally composted mushroom substrate with urea, single superphosphate, a K salt, NH4NO3, (NH4)2SO4, and/or sewage sludge and used on a test microfield (N doses 100 or 200 kg/ha) for growing oat. The straw crop (dry matter) and Cu content in the oat grain and straw were detd. The highest oat straw crop yield was found on the mushroom substrate, NH4NO3, single superphosphate and K salt-fertilized field. The Cu content did not depend on the fertilizers used. Badano następcze działanie granulowanych nawozów organiczno-mineralnych wytworzonych z podłoża popieczarkowego na plon owsa. Dodatkowo oceniono wpływ nawożenia nawozami organiczno-mineralnymi na zawartość miedzi w ziarnie i słomie owsa. Nawozy oraz przekompostowane podłoża popieczarkowe zastosowano w dwóch dawkach 100 i 200 kg N/ha w przeliczeniu na zawartość azotu. W doświadczeniu zastosowano 3 powtórzenia. Po zbiorze roślin oznaczono świeżą masę i suchą masę plonu oraz zawartość Cu w roślinie. Do statystycznego opracowania wyników wykorzystano program Statgraphics 4.0. Sucha masa plonu zależała zarówno od zastosowanego w doświadczeniu rodzaju nawozu, jak i od dawki nawozowej. Zawartość miedzi nie zależała ani od rodzaju, ani od dawki nawozów. Współczesne rolnictwo zmaga się z problemem zbyt niskiej zawartości glebowej materii organicznej, warunkującej żyzność gleb1, 2). W Polsce przeważają gleby lekkie oraz gleby bardzo lekkie, o małej pojemności wodnej i małej gruzełkowatości. Odznaczają się one zaburzonymi stosunkami wodno-powietrznymi oraz dużą podatnością na wymywanie składników pokarmowych3, 4). W celu zwiększenia zasobów glebowej materii organicznej można wykorzystywać odpady organiczne. Cennnym produktem ubocznym predestynowanym do wykorzystania na cele przyrodnicze jest zużyte podłoże po produkcji pieczarek5-8). Polska jest liderem w Europie aSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa; bInstytut Ochro[...]

An attempt to assess physicochemical properties of soil fertilized with fresh and treated digestate from biogas plant Próba oceny właściwości fizykochemicznych gleb nawożonych świeżym i uzdatnionym pofermentem z biogazowni DOI:10.15199/62.2016.3.43


  Two biogas prodn. plant digestates and pellets of compost from the solid fraction of the digestates were added to soils used then for growing corn. The addn. of digestates resulted in a significant increase of silage maize yield. The soils were studied for pH and N, C, P, K, Mg, Zn, Cu and Mn contents. The single application of digestates and pellets had a negligible effect on assessed soil parameters. Omówiono wpływ nawozowego wykorzystania dwóch rodzajów pofermentu oraz granulatów z kompostów z frakcji stałej pofermentu na wybrane parametry gleb (pH, zawartość węgla organicznego, azotu ogólnego, dostępnych form fosforu, potasu, magnezu, miedzi, cynku oraz manganu). Uzyskane wyniki wskazują, że zastosowane produkty pofermentacyjne spełniły podstawowe funkcje nawożenia poprzez istotne zwiększenie plonowania kukurydzy i utrzymanie zasobności gleb na niezmienionym lub wyższym poziomie. Podstawowym celem nawożenia jest uzyskanie wysokich plonów uprawianych roślin o odpowiednich parametrach jakościowych oraz utrzymanie lub zwiększenie dotychczasowej zasobności gleb1). W analizach chemiczno-rolniczych gleb zwraca się szczególną uwagę na zakwaszenie oraz zasobność w dostępne dla roślin formy składników pokarmowych, takich jak fosfor, potas i magnez. Te parametry decydują o prowadzonej na danej glebie gospodarce nawozowej. Z punktu widzenia środowiskowego istotna jest także analiza zawartości w glebie związków węgla i azotu i wynikający z tego stosunek C:N oraz zawartości metali ciężkich, których nadmierna kumulacja w formach ruchomych może toksycznie oddziaływać na uprawiane rośliny. Rozwój biogazowni rolniczych w Polsce jest bardzo powolny. Powodem tego jest m.in. niestabilny system wsparcia produkcji energii odnawialnej z tego źródła, wysokie koszty inwestycyjne oraz złożoność procedur prawnych zarówno na etapie przygotowywania projektu, budowy, jak i eksploatacji. Biogazownie w Polsce napotykają także na duży opór społeczeń[...]

 Strona 1