Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Artur Tórz"

Badania nad pirolizą i hydropirolizą pozostałości z krajowej przemysłowej instalacji hydrokrakingu wysokowrzących frakcji próżniowych

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania w skali laboratoryjnej (temp. 700÷ ÷770°C, czas przebywania surowca w strefie reakcji ok. 0,9 s) nad pirolizą i hydropirolizą pozostałości z krajowej przemysłowej instalacji hydrokrakingu wysokowrzących frakcji próżniowych (PHC), a także - porównawczo - nad pirolizą i hydropirolizą lżejszej frakcji z destylacji ropy naftowej. Wykazano, że PHC jest wartościowym surowcem[...]

Porównawcze studium nad efektem rozcieńczania fazy stałej i gazowej w procesie utleniającego sprzęgania metanu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań możliwości wyrównania temperatury wzdłuż złoża katalizatora w rurowym reaktorze podczas egzotermicznego utleniającego sprzęgania metanu do etylenu i etanu, przez rozcieńczenie gazowych substratów (metan i powietrze) obojętnym gazowym rozcieńczalnikiem (azotem) i wpływu rozcieńczenia na wskaźniki procesu. W doświadczeniach prowadzonych w skali laboratoryjnej wobec[...]

Transport properties of chitosan membranes in pervaporation and vapor permeation of water-ethanol system Właściwości transportowe membran chitozanowych w procesie perwaporacji i przenikania par dla układu woda-etanol DOI:10.15199/62.2016.3.13


  Fe3O4-contg. (up to 15% by mass) chitosan membranes were crosslinked with glutaraldehyde and tested for H2O permeability and pervaporation. The water permeability coeffs. increased more than twice in pervaporation and 1.17 times in vapor permeation with the increase of Fe3O4 content. Similarly, the permeability coeffs. of ethanol through the membrane decreased 1.6 times and 1.9 times, resp. The significantly higher permeate streams were obtained during the pervaporation than during the permeation. Przedstawiono wyniki badań rozdzielania mieszaniny woda-etanol metodami przenikania par i perwaporacji z zastosowaniem membran chitozanowych usieciowanych aldehydem glutarowym i zawierających dodatek tlenku żelaza (magnetytu). Stwierdzono, że obecność magnetytu w matrycy polimerowej powoduje wzrost współczynnika dyfuzji i spadek współczynnika rozpuszczalności wody, prowadząc do efektywniejszego rozdziału badanej mieszaniny. Porównano również zaobserwowane różnice we właściwościach transportu membran w procesach przenikania par i perwaporacji. Spośród wielu technik wykorzystywanych do oczyszczania roztworów z niepożądanych składników dużym uznaniem cieszą się metody membranowe. Początkowo stosunkowo mało poznane i nie mające specjalnego zastosowania są obecnie procesami o wielkim znaczeniu w praktyce przemysłowej1, 2). W procesach separacji membranowej do rozdzielania składników mieszanin ciekłych i gazowych stosuje się membrany polimerowe i nieorganiczne o znakomitych właściwościach termicznych, odporności chemicznej, wytrzymałości mechanicznej oraz jednocześnie dużej selektywności i wydajności3-5). W procesie rozdzielania mieszanin ciekłych powszechnie stosuje się takie techniki membranowe, jak perwaporacja, ultra- i nanofiltracja oraz przenikanie par. W przebiegu tych procesów strumień zasilający dzieli się na dwa strumienie: permeat oraz retentat. Permeat jest wzbogacany w składnik preferencyjnie przenoszony przez membranę, a[...]

Assessment of toxic metal release into drinking water in a chemically modified chitosan-based water treatment plant Ocena uwalniania toksycznych metali w procesie uzdatniania wody przy zastosowaniu modyfikowanych chemicznie chitozanów DOI:10.15199/62.2016.3.16


  Chitosan (deacylation degree 85%) was modified with Ag and Cu ions, used for purifn. of drinking water by sorption of impurities and then studied for toxic effects (metal ion leachability) on Vibrio fischeri bioindicator. No difference in the toxicity between the chitosan-treated water and the water treated by conventional methods (aeration, sand filtration) were obsd. Przedstawiono wyniki badań ekotoksyczności próbek wody uzdatnionej w modelowej stacji uzdatniania. Jako bioindykatory efektów toksycznych wynikających z możliwego uwalniania metali z dwóch wariantów zmodyfikowanego chitozanu wykorzystano bakterie Vibrio fischeri. Wyniki uzyskane w teście Microtox nie wskazują na wymywanie toksycznych ilości metali z wypełnień filtracyjnych. Zaobserwowane efekty toksyczne próbek wody po przejściu przez filtr chitozanowy są na zbliżonym poziomie, jak w próbkach poddanych jedynie uzdatnieniu metodami fizycznymi. Czas kontaktu wody w procesie uzdatniania z biopolimerem nie powodował istotnych zmian w toksyczności próbek. Niewielki wzrost, wraz z wydłużeniem czasu inkubacji, obserwowanej stymulacji w próbkach po przejściu przez filtr wypełniony drugim z badanych zmodyfikowanych chitozanów wynika raczej z obecności substancji odżywczych w wodzie surowej niż z toksycznego oddziaływania wypełnienia. Procesy uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi pod kątem mikrobiologicznym, ze względu na stosowanie silnych utleniaczy, mogą powodować powstawanie toksycznych ubocznych produktów dezynfekcji1). Problem obecności toksycznych i genotoksycznych zanieczyszczeń wody pitnej jest istotnym elementem oceny ryzyka jakości wody do spożycia. Ryzyko środowiskowe związane z obecnością w wodzie substancji toksycznych jest najsłabiej udokumentowanym elementem takiej oceny2). Realizowany przez ogólnopolskie konsorcjum projekt badawczy finansowany przez NCBiR w ramach instrumentu Innot[...]

 Strona 1